Starosno doba

739-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-573/2021-02 datum: 21.4.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A. A.  protiv banke B. B., zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, u oblasti pružanja usluga korišćenja kredita kod banaka. Udruženje građana obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o nameri da, u skladu sa…

Opširnije →
767-21 Nije utvrđena diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-596/2021-02 datum: 4.4. 2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. protiv privrednog društva B.B.., zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da podnositeljka pritužbe zaposlena u privrednom društvu B.B. od avgusta 2018. godine. Dalje je navedeno da je konkurisala za mesto poslovođe za…

Opširnije →
799-21 Pritužba protiv dve gradske opštine Niša – nije utvrđena diskriminacija

br. 07-00-629/2021-02 datum: 7.3.2022.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, koju je podneo u ime BB i BB, izjavljene protiv dve gradske opštine Niša i to: gradske opštine Palilula i Gradske opštine Niška Banja. U pritužbi je navedeno da postoji različito postupanje prilikom  obračuna i isplate naknade u Gradskim opštinama…

Opširnije →
623-21 Nije utvrđena diskriminacija protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po osnovu starosnog doba

br. 07-00-459/2021-02 datum: 2.3.2022. godine   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podneo protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo). Podnosilac je u pritužbi, između ostalog, naveo da mu je radni odnos na naučnom institutu, Astronomska opservatorija (u daljem tekstu: Opservatorija), prestao 6. jula 2021. godine…

Opširnije →
740-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-574/2021-02 datum: 22.2.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A. A., protiv banke B. B.., zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, „u oblasti pružanja usluga korišćenja kredita kod banaka“. Udruženje građana A. A., obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnost o nameri da sprovede…

Opširnije →
741-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-575/2021-02 datum: 22.2.2022.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A.A., protiv osiguravajućeg društva B. B.., zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, u oblasti pružanja usluga putnog zdravstvenog osiguranja. Udruženje građana A. A., obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnost o nameri da sprovede situaciono testiranje…

Opširnije →
742-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-576/2021-02 datum: 22.2.2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A. A., protiv osiguranja B. B. zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, u oblasti pružanja usluga putnog zdravstvenog osiguranja. Udruženje građana A. A., obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o nameri da sprovede situaciono testiranje…

Opširnije →
691-20 Diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti zapošljavanja

br. 07-00-269/2020-02 dаtum: 26. 4. 2021.   МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе АА prоtiv studеntskо оmlаdinskе zаdrugе BB, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu stаrоsnоg dоbа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је оmlаdinskа zаdrugа оbјаvilа оglаs zа pоsао: „Support associate (studеnti) zа WOLT“  dоk u pоdnаslоvu stојi: „support associate (studеnti – dо 26…

Opširnije →
36-20 Mišlјenje povodom pritužbe protiv NBS zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-27/2020-02 dаtum: 12. 2. 2021.     МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе А. А. prоtiv Nаrоdnе bаnkе Srbiје zbоg diskriminаciје nа оsnоvu stаrоsnоg dоbа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је pоdnоsitеlјkа pritužbе u mаrtu 2019. gоdinе nаpunilа 70 gоdinа živоtа i dа јu је rеfеrеnt društvа zа uprаvlјаnjе dоbrоvоlјnim pеnziјskim…

Opširnije →
1303-19 Utvrđena diskriminacija na osnovu starosnog doba

br. 07-00-740/2019-02 datum: 12.3. 2020.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA, protiv privrednog društva BB, zbog diskriminacije na osnovu pola i starosnog doba. U pritužbi je navedeno da je ovo privredno društvo objavilo diskriminatoran oglas za posao. U  toku postupka je utvrđeno da je privredno društvo  BB, na svom…

Opširnije →
back to top