Druga lična svojstva

136-22 Pritužba AA protiv Centra za socijalni rad grada Novog Sada zbog diksriminacije na osnovu jezika

br. 07-00-152/2022-02  datum: 28.6.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je zbog diskriminacije po osnovu jezika protiv Centra za socijalni rad grada Novog Sada podneo AA. U pritužbi je navedeno da je AA državljanin Sjedinjenih Američkih Država, sa privremenim boravkom u Novom Sadu, da ne govori srpski jezik, te…

Opširnije →
106-22 Pritužba A.A. protiv SSZ Beograd zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-115/2022-02 datum: 2. 6. 2022. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto povodom pritužbe A. A, koju je podnela u ime svog maloletnog deteta B. B, protiv Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda i Gradskog centra za socijalni rad Odeljenje Novi Beograd zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je detetu B. B….

Opširnije →
1034-21 Pritužba AA protiv GU Niš zbog diskriminacije na osnovu rođenja – nije utvrđena diskriminacija

br. 07-00-719/2021-02 datum: 21. 4. 2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A., podnete u ime maloletnog deteta B. B., a preko punomoćnika V. V, protiv Gradske uprave za organe grada i građanska stanja grada Niša, zbog diskriminacije na osnovu mesto rođenja kao ličnog svojstva. U pritužbi je navedeno da je…

Opširnije →
977-21 Pritužba protiv poslodavca, zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-663/2021-02 datum: 22.3.2022.                                              MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA iz … podneo protiv Privrednog društva BB (u daljem tekstu: poslodavac), zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je između ostalog navedeno da je podnosilac pritužbe zaposlen kod poslodavca i da je „kažnjen“ nedobijanjem bonusa, koji su dobili…

Opširnije →
714-21 pritužba NSBNM protiv MPNTR zbog diskriminacije na osnovu jezika

br. 07-00-549/2021-02 datum: 22. 2. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo). U pritužbi je navedeno da se u tri udžbenika za srpski jezik za osmi razred osnovne škole nalazi tekst u kojem je navedeno…

Opširnije →
722-21 Mišljenje povodom pritužbe zbog diskriminacije po osnovu verskog ubeđenja u oblasti obrazovanja

br, 07-00-553/2021-02 datum: 22.2.2022.                                              MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA podnela u ime svoje mal. dece protiv Osnovne škole BB (u daljem tekstu: Škola), zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla, kao i po osnovu verskih ili političkih ubeđenja. U pritužbi je između ostalog navedeno da…

Opširnije →
730-21 Mišljenje povodom pritužbe AA protiv poslodavca, zbog diskriminacije po osnovu bračnog i porodičnog statusa

br. 07-00-564/2021-02 datum: 12.1.2022.                                              MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA iz … podnela protiv poslodavca – privrednog društva BB iz …, zbog diskriminacije po osnovu bračnog i porodičnog statusa i po osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je između ostalog navedeno da je podnositeljka pritužbe sa poslodavcem zaključila ugovor…

Opširnije →
631-21 pritužba AA protiv BB vršiteljke dužnosti direktora OŠ „ C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-466/2021-02  datum: 7.2. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. protiv B.B., vršiteljke dužnosti direktora OŠ „C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je podnositelj pritužbe zaposlen kao nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „C.C.“ u MJ. Dalje je navedeno…

Opširnije →
513-21 Diskriminacija deteta po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

br. 07-00-358/2021-02 datum: 16.12.2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A.A, u ime maloletne ćerke L.J, protiv škole B.B. U pritužbi je između ostalog navedeno da škola nije izradila IOP za učenicu L. J. koja ima razvojne poteškoće, koja je sporija u razvoju u odnosu na vršnjake, koja otežano…

Opširnije →
1000-20 Mišljenje povodom pritužbe AA protiv Klinike za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta

br. 07-00-444/2020-02 datum: 12.10.2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA iz B, protiv Klinike za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi i dopuni pritužbe naveo je da je 1.9.2020. godine, po uputu iz Doma zdravlja Vračar došao na Kliniku za oralnu hirurgiju…

Opširnije →
back to top