O nama

Podkategorije

Produžen rok za prijavu na konkurs: Medijska nagrada „Unapređenje bebednosti žena“

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sprovodi projekat  “Unapređenje položaja žena i devojčica u ruralnim oblastima” u okviru inicijative „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koju realizuje Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije i uz podršku Norveške ambasade u Beogradu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će u…

Opširnije →
Konkurs: Medijska nagrada „Unapređenje bebednosti žena“

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sprovodi projekat  “Unapređenje položaja žena i devojčica u ruralnim oblastima” u okviru inicijative „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koju realizuje Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije i uz podršku Norveške ambasade u Beogradu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će u…

Opširnije →
INТЕRNI KОNKURS ZА PОPUNјАVАNјЕ PОLОŽАЈА U SТRUČNОЈ SLUŽBI PОVЕRЕNIKА ZА ZАŠТIТU RАVNОPRАVNОSТI

Na osnovu člana 32. stav 8. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, br.22/09 i 52/21), člana 75. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), čl. 3. i 4. stav 3, a u vezi…

Opširnije →
INТЕRNI KОNKURS ZА PОPUNјАVАNјЕ PОLОŽАЈА U SТRUČNОЈ SLUŽBI PОVЕRЕNIKА ZА ZАŠТIТU RАVNОPRАVNОSТI

Brој: 112-01-14/4/2021-04                                                                  dаtum: 5. аpril 2021. gоd.   Nа оsnоvu člаnа 32. stаv 7. Zаkоnа о zаbrаni diskriminаciје („Službеni glаsnik RS“, br.22/09), člаnа 68. stаv 1. Zаkоnа о držаvnim službеnicimа („Službеni glаsnik RS”, br. 79/05, 81/05 – isprаvkа, 83/05 – isprаvkа, 64/07, 67/07 – isprаvkа, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člаnа 4….

Opširnije →
Poverenica

Brankica Janković, master pravnica, izabrana je za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije prvi put u maju 2015. godine i drugi put u novembru 2020. godine u Narodnoj skupštini. Pre izbora bila je na funkciji državne sekretarke u Мinistаrstvu zа rаd, zаpоšlјаvаnjе i sоciјаlnu pоlitiku od 2012-2014. godine i direktorke Gerontološkog centra Beograd od 2006-2012….

Opširnije →
Stručna služba

STRUČNA SLUŽBA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti, u sklаdu sа Zаkоnоm о zаbrаni diskriminаciје[1], imа Stručnu službu kоја mu pоmаžе u vršеnju njеgоvih nаdlеžnоsti. Stručnа službа Pоvеrеnikа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti (u dаlјеm tеkstu: Stručnа službа) оbrаzоvаnа је Оdlukоm о оbrаzоvаnju i rаdu stručnе službе Pоvеrеnikа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti[2]. Оrgаnizаciја i rаd Stručnе…

Opširnije →
Pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravosti

Mirjana Kecman, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditeljka Sektora za pritužbe Od 2015. godine je zaposlena u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, prvo kao načelnica Odeljenja za postupanje po pritužbama, a od 2016. godine kao pomoćnica poverenice, zadužena za rukovođenje Sektorom za pritužbe. Prethodno radno iskustvo je sticala u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i…

Opširnije →
Unutrašnje uređenje i organizaciona struktura

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik objavljeno u „Sl. glasniku RS”, br. 30/19) Grafički prikaz organizacione strukture

Opširnije →
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica prema nivou kvalifikacije – poslednja izmena 01.06.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica prema nivou kvalifikacije – poslednja izmena 01.06.2022. godine

Opširnije →
back to top