387-22 Diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-00229/2022-02 datum: 14.9.2022.

 

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv BB , zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbi je navedeno da se podnositeljka pritužbe prijavila na konkurs za radno mesto nastavnik Epiziootiologije, nastavnik Bolesti životinja i nastavnik profesionalne prakse, u BB , kao i da je tim povodom doneto rešenje kojim je u radni odnos primljena druga kandidatknja, zbog njenih godina života. U izjašnjenju na  pritužbu BB navela je da nije diskriminisala AA . Škola, međutim, nije osporila činjenicu da se prilikom izbora kandidatkinje kao kriterijumom vodila i njenim godinama života, i da je izabrala drugu mlađu kandidatkinju, navodeći da bi primenom nastavnih i pedagoških metoda, kao osoba koja je đacima po godinama bliža, ostvarila bolji odnos sa njima. U toku postupka izvršena je analiza opisa posla (oblici sprovođenja nastave, saradnja sa roditeljima i đacima, proučavanje stručne literature, vođenje pedagoške dokumentacije, učešće u radu različitih školskih tela i dr.) iz koje je nesporno da godine života nisu niti stvarni niti odlučujući uslov za obavljanje posla. Iako godine života kandidatkinja za oglašeno radno mesto nisu navedene kao uslov za prijem u radni odnos u raspisanom konkursu, one jesu bile opredeljujući činilac prilikom izbora kandidatkinje, što proizlazi i iz obrazloženja Rešenja o izboru u kojem je navedeno: „Komisija je takođe cenila i dokaze u vezi testiranja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i imala je u vidu da je kandidat AA na testiranju kod navedene službe ostvarila možda bolji uspeh na testiranju, ali navedeno nije uticalo na komisiju da donese drugačiju odluku, jer je školi potrebno da izabrani kandidat po konkursu za navedeno radno mesto ima dobar odnos sa učenicima i da pedagoške situacije sa učenicima rešava na bolji i lakši način lice koje je po godinama bliže učenicima škole“. Nakon sprovedenog postupka, Poverenik je dao mišljenje da je davanjem prednosti prilikom zapošljavanja na osnovu starosnog doba kao ličnog svojstva, iako to ne predstavlja stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla nastavnika, BB“ Pančevo povredila odredbe člana 6, a u vezi sa čl. 16. i 23. Zakona o zabrani diskriminacije, zbog čega je ovoj školi upućena preporuka da otkloni posledice diskriminatornog postupanja, poništajem ranijeg konkursa ili  raspisivanjem novog konkursa u kojem se prilikom izbora kandidata/kinja neće rukovoditi starosnim dobom kandidata/kinja, kao i da ubuduće, prilikom sprovođenja konkursa za prijem u radni odnos nastavnika/ce koristi objektivne kriterijume za izbor lica koji nisu u suprotnosti sa antidiskriminacionim propisima.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila AA povodom postupka odlučivanja po konkursu za radno mesto: nastavnik Epiziootiologije, nastavnik Bolesti životinja i nastavnik profesionalne prakse u BB .
  • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:
 • da je konkurs za radno mesto nastavnik Epiziootiologije, nastavnik Bolesti životinja i nastavnik profesionalne prakse, u BB, objavljen u listu VV;

 

 • da je u Rešenju o izboru kandidata br. 953 od 11. juna 2021. godine komisija donela diskriminatornu odluku, na osnovu starosnog doba, što je protivno članu 11. Zakona o radu;
 • da je komisija u Rešenju navela: „Komisija je takođe cenila i dokaze u vezi testiranja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i imala je u vidu da je kandidat AA na testiranju kod navedene službe ostvarila možda bolji uspeh na testiranju, ali navedeno nije uticalo na komisiju da donese drugačiju odluku, jer je školi potrebno da izabrani kandidat po konkursu za navedeno radno mesto ima dobar odnos sa učenicima i da pedagoške situacije sa učenicima rešava na bolji i lakši način lice koje je po godinama bliže učenicima škole“;

 

 • da Komisija u rešenju ne navodi objektivne razloge niti legitimni cilj za različito postupanje na osnovu starosnog doba, te da prilikom izbora nije vrednovala objektivne kvalitativne i kvantitativne pokazatelje sposobnosti lica koja su se prijavila na konkurs za izvođenje teorijske i stručne nastave;

 

 • da je komisija škole, iako je imala na raspolaganju rezultate psihološke procene sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima stručnjaka Nacionalne službe za zapošljavanje za oba kandidata, komisija ih ne vrednuje u postupku odlučivanja, već navodi kao krajnje neobjektivan razlog svoju pretpostavku da će kandidat koji je po godinama bliži učenicima škole na bolji i lakši način rešavati pedagoške situacije;

 

 • da je u Rešenju komisija dala prednost i zbog toga što je druga kandidatkinja bivša učenica BB i što je kratko vreme radila na zameni u toj školi;

 

 • da podnositeljka pritužbe ima dugogodišnje iskustvo u veterinarskoj kliničkoj praksi, položen državni stručni ispit, ima licencu za obavljanje veterinarske delatnosti, završila je akademsku i užu specijalizaciju na GG i objavila više stručnih i naučnih radova u uglednim međunarodnim časopisima iz oblasti veterinarskih nauka za koje je raspisan konkurs;

 

 • da u momentu objavljivanja konkursa druga kandidatkinja koja je i primljena u radni odnos, diplomirala svega četiri meseca pre objavljivanja konkursa, pa nije mogla imati obavljen pripravnički ispit, radno iskustvo u struci, kao ni druge kompetencije koje bi bile od značaja za izvođenje praktične i teorijske nastave;

 

 • da se može zaključiti da konkursna komisija nije vrednovala podatke iz biografija kandidata koji su obavezni deo konkursne dokumentacije;

 

 • da je komisija dajući prednost kandidatu na osnovu završene srednje škole, što nije bio uslov konkursa, komisija dodatno diskriminiše podnositeljku pritužbe kao kandidata;

 

 • da je komisija dala prednost kandidatkinje DD što je kratko radila zameni u školi, ne navodeći na kojim poslovima i koliko dugo, dok komisija ne vrednuje činjenicu da su učenici iste škole bili na praksi u ambulanti koja je bila pod nadzorom podnositeljke pritužbe;

 

 • da komisija nije uzela u obzir kao objektivan kriterijum psihološku procenu sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima stručnog lica Nacionalne službe za zapošljavanje;

 

 • da je podnositeljka pritužbe nezadovoljna odlukom komisije uložila žalbu br. 41 od 18. juna 2021. godine, koje je odbijena Rešenjem br. 1081 od 25. juna 2021. godine.

 

Uz pritužbu je dostavljeno: 1) Rešenje o izboru kandidata  br. 953 od 11. juna 2021. godine 2) Rešenje broj 1081 od 25. juna 2021. godine.

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 37. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje
 • U izjašnjenju BB , koje je dao direktor škole ĐĐ , između ostalog, navedeno je:
 • da smatra da komisija prilikom rada nije učinila nikakvu povredu zakona, zbog čega je pritužba neopravdana;

 

 • da kako kriterijumi za izbor kandidata nisu predviđeni Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, komisija se rukovodila postupcima u okviru toka postupka konkursa predviđenih odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i pre svega izveštajem dobijenim od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i obavljenim razgovorom sa kandidatkinjama;

 

 • da se komisija rukovodila potrebama dobrobiti učenika i zaštite njihovih prava shodno odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i pre svega prava na obrazovanje na jednak način i u punom obimu svojih prava, kao i pedagoškim metodama i pedagoškog pristupa nastavnika prema učenicima, Komisija ni na koji način nije diskriminisala ni jednog kandidata, a kako je to navela u rešenju;

 

 • da s obzirom da Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kriterijumi nisu predviđeni, komisija se vodila postupcima u okviru toka postupka konkursa predviđenih odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;

 

 • da je komisija donela svoju odluku u cilju organizacije rada škole na pravilan način i sa što manje nepredviđenih pedagoških situacija koje bi se mogle desiti da je izabrana podnositeljka pritužbe;

 

 • komisija je u svom rešenju i zapisniku o odlučivanju o izboru kandidata imala u vidu pedagoške metode i pedagoški pristup učenicima od strane kandidata po konkursu, te ni na koji način nisu diskriminisali kandidate;

 

 • da je komisija svesno postupala na određeni način i izabrala kandidata koji bi zadovoljio sve pedagoške pristupe u radu sa učenicima u školi i pri tom nije vršila diskriminaciju, što je navela u rešenju;

 

 • da je prilikom razgovora sa kandidatima, odnosno prilikom razgovora sa AA , komisija stekla utisak da navedeni kandidat ne bi imao dobar odnos sa učenicima i pedagoške metode rada sa učenicima, zbog čega nju nije izabrao;

 

 • da što se tiče provere koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, trebalo bi da ta informacija bude strogo poverljiva, o čemu je podnosilac potpisao izjavu o poverljivosti, zbog čega nije jasno na koji način je podnositeljka pritužbe dobila te informacije;

 

 • da imajući u vidu potrebe učenika/ca kao i zaštitu njihovih prava shodno odredbama Zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja, prava na obrazovanje na jednak način, kao i pedagoški pristup nastavnika, prema učenicima, komisija je donela odluku da u cilju organizacije rada škole na pravilan način i sa što manje nepredviđenih pedagoških situacija koje bi se mogle desiti, ne izabere podnositeljku pritužbe;

 

 • da činjenica što je podnositeljka pritužbe majka petoro dece ne znači da bi bila i dobar nastavnik;

 

 • da je podnositeljka pritužbe prilikom razgovora izrazila veoma neprijatan stav prema učenicima, što mogu potvrditi i članovi komisije koji su svi stekli takav utisak zbog čega podnositeljka pritužbe nije izabrana.

 

Uz izjašnjenje je dostavljeno: 1) Rešenje o imenovanju komisije, br. 368 od 8. aprila 2021. godine,2) Dopis Nacionalnoj službi za zapošljavanje  br. 518 od 17. maja 2021. godine, 3) Zapisnik komisije o izboru kandidata po raspisanom konkursu- Odluka o izabranom kandidatu, br. 635 od 10. juna 2021. godine, 4)Zapisnik komisije o izboru kandidata po raspisanom konkursu br.517 od 17. maja 2021. godine 5) zapisnik komisije o izboru kandidata po raspisanom konkursu br. 571 od 1. juna 2021. godine 6) Rešenje o izboru kandidata br. 953 od 11. juna 2021. godine 7) Rešenje kojim se odbija žalba kandidata br.1081 od 25. juna 2021. godine

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Uvidom u Rešenje BB o izboru kandidata br. 953 utvrđeno je da je saglasno raspisanom konkursu od 21. aprila 2021. godine u listu Poslovi br. 930 od 21. aprila 2021. godine za radno mesto nastavnika Epizootiologije, nastavnik Bolesti životinja i nastavnika Profesionalne prakse na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana – izabrana kandidatkinja DD. Takođe je utvrđeno da je navedena odluka konačna.  U obrazloženju rešenja navedeno je da je Komisija obavljala konkursne radnje i uputila zahtev za prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koje je vršila nadležna služba zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. U obrazloženju je takođe navedeno da je kandidatkinja DD bivša učenica škole i da je radila na kratko vreme na zameni u ovoj školi i da se upoznala sa njenim radom. Intervju sa ovom kandidatkinjom ostavio je „pozitivan utisak na članove komisije da bi navedeni kandidat sa učenicima ostvario najbolji kontakt u toku izvođenja nastave, te da bi pedagoški pristup navedenog kandidata sa učenicima bio bolji i na obostrano zadovoljstvo učenika i nastavnika“. U obrazloženju rešenja je nadalje navedeno da je „ AA na testiranju kod navedene službe ostvarila možda bolji uspeh na testiranju, ali navedeno nije uticalo na komisiju da donese drugačiju odluku, jer je školi potrebno da izabrani kandidat po konkursu za navedeno radno mesto ima dobar odnos sa učenicima i da pedagoške situacije sa učenicima rešava na bolji i lakši način lice koje je po godinama bliže učenicima škole.“ Nadalje je navedeno da je prilikom odlučivanja o izboru kandidata komisija imala u vidu pedagoške metode i pedagoški pristup učenicima, kao i da na navedeni način nije diskriminisala ni jednog od kandidata.

 

 • Uvidom u Rešenje BB br. 1081 od 25. juna 2021. godine utvrđeno je da se odbija žalba AA zavedena u BB pod brojem 41 od 18. juna 2021. godine, izjavljena na Rešenje o izboru kandidata del. br. 653 od 11. juna 2021. godine, kao neosnovana. U obrazloženju rešenja navedeno je da komisija nije postupala protivzakonito, već je u okviru svojih nadležnosti izabrala kandidate koji ispunjava uslove konkursa. U pouci o pravnom leku navedeno je da protiv navedenog rešenja imenovana ima pravo podnošenja tužbe nadležnom sudu u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja.

 

 • Uvidom u Rešenje BB br. 368 od 8. aprila 2021. godine utvrđeno je da se rešenjem imenuje komisija koja će sprovoditi konkurs raspisan Odlukom direktora o raspisivanju del. br. 367 od 8. aprila 2021. godine. Navedena komisija će utvrđivati ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos za radna mesta: Nastavnik Epiziootologije, nastavnik Bolesti životinja, nastavnik prakse na određeno vreme preko 60 dana radi zamene odsutne zaposlene sa punim radnim vremenom.

 

 • Uvidom u Zahtev BB koji je upućen Nacionalnoj službi za zapošljavanje, navedeno je da je zahtev poslat povodom konkursa škole objavljenog u listu Poslovi br. 930 od 21. aprila 2021. godine radi vršenja prethodne psihološke procene sposobnosti kandidata/kinja za rad sa učenicima, u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

 

 • Uvidom u Zapisnik komisije o izboru kandidata po raspisanom konkursu utvrđeno je da je komisija donela odluku o izboru kandidata i da je za radno mesto nastavnik Epizootiologije, nastavnik Bolesti životinja, nastavnik Profesionalne prakse, izabrala DD na određeno vreme sa punim radnim vremenom radi zamene odsutnog zaposlenog. U obrazloženju odluke navedeno je da obe kandidatkinje koje su se prijavile na konkurs ispunjavaju uslove, pri čemu je komisija prilikom izbora imala u vidu da je DD bila učenica škole, da je radila na kratko kao zamena i da je upoznata sa radom škole. Dalje je navedeno da je DD ostavila pozitivan utisak na članove komisije da bi ona „ostvarila najbolji kontakt sa učenicima u toku izvođenja nastave, te da bi pedagoški pristup bio bolji i na obostrano zadovoljstvo učenika i nastavnika.“ Utvrđeno je da je u odluci navedeno da je komisija cenila dokaze u vezi sa testiranjem u Nacionalnoj službi za zapošljavanje  i imala u vidu da je AA možda ostvarila i bolji učinak na testiranju, ali navedeno nije uticalo na komisiju da donese drugačiju odluku, jer je „školi potrebno da budući zaposleni ima ima dobar odnos sa učenicima i da pedagoške situacije rešava na bolji i lakši način lice koje je po godinama bliže sa učenicima, odnosno mlađi kandidat DD“. U odluci je takođe navedeno da je komisija imala u vidu pedagoške metode i pedagoški pristup učenicima, kao i da na navedeni način komisija nije diskriminisala ni jednog kandidata, nego je imala u vidu najbolji interes učenika/ca.

 

 • Uvidom u Zapisnik komisije o izboru kandidata po raspisanom konkursu od 17. maja 2021. godine utvrđeno je da su po raspisanom konkursu pristigle dve prijave: AA i DD Zapisnikom je konstatovano da je potrebno prijavljene kandidatkinje uputiti na testiranje kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Opis poslova za koje se traži psihološka procena od strane nadležne službe za zapošljavanje obuhvata razne oblike sprovođenja nastave, saradnja sa roditeljima i đacima, proučavanje stručne literature, vođenje pedagoške dokumentacije, učešće u radu različitih školskih tela, dežurstvo u školi, organizovanje učeničkih takmičenja i manifestacija, vođenje učenika na manifestacije i drugi poslovi.

 

 • Uvidom u Zapisnik komisije o izboru kandidata po raspisanom konkursu od 1. juna 2021. godine utvrđeno je da su 27. maja 2021. godine stigli rezultati psihofizičke provere koju je sprovela Nacionalna služba za zapošljavanje, te da je rezultat te provere da AA u potpunosti ispunjava zahteve radnog mesta, a DD ispunjava zahteve za upražnjeno radno mesto u većoj meri. Takođe je utvrđeno da se kandidatkinje pozivaju na razgovor za navedena radna mesta.

 

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i priloga, izjašnjenja kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ustanovljen je Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka zbog povreda odredaba kojima se zabranjuje diskriminacija. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
 • Ustav Republike Srbije[3] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
 • Odredbom člana 1. tačka 1. Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 111 koja se odnosi na diskriminaciju u pogledu zapošljavanja i zanimanja[4], određeno je da izraz diskriminacija, između ostalog, podrazumeva svako pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva zasnovanog na rasi, boji, polu, veri, političkom mišljenju, nacionalnom ili socijalnom poreklu, koji idu za tim da unište ili naruše jednakost mogućnosti ili postupanja u pogledu zapošljavanja ili zanimanja.
 • Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine[5], u članu 14. zabranjuje diskriminaciju i propisuje da se uživanje prava i sloboda propisanih ovom konvencijom obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu 2. stav 1. tačka 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima (u daljem tekstu: lična svojstva). Odredbom člana 6. propisano je da je neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Članom 16. stav 1. propisano je da zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na napredovanje u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat, kao i na zaštitu od nezaposlenosti, dok je stavom 2. istog člana propisano da zaštitu od diskriminacije iz stava 1. ovog člana uživa lice u radnom odnosu, lice koje obavlja privremene i povremene poslove ili poslove po ugovoru o delu ili drugom ugovoru, lice na dopunskom radu, lice koje obavlja javnu funkciju, pripadnik vojske, lice koje traži posao, student i učenik na praksi, lice na stručnom osposobljavanju i usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, volonter i svako drugo lice koje po bilo kom osnovu učestvuje u radu. istim članom, stavom 3. propisano je da se ne smatra diskriminacijom pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva zbog osobenosti određenog posla kod koga lično svojstvo lica predstavlja stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, ako je svrha koja se time želi postići opravdana, kao i preduzimanje mera zaštite prema pojedinim kategorijama lica iz stava 2. ovog člana (žene, trudnice, porodilje, roditelji, maloletnici, osobe sa invaliditetom i drugi). Odredbom člana 23. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije, propisano je da je zabranjena diskriminacija lica na osnovu starosnog doba.
 • Odredbom člana 110. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[6] propisano je da je u ustanovi su zabranjene diskriminacija i diskriminatorsko postupanje, kojim se na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa, odnosno vrši propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lice ili grupe lica, kao i na članove njihovih porodica ili njima bliska lica na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, statusu migranta, odnosno raseljenog lica, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, smetnji u razvoju i invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije. Odredbom člana 139. propisano je da u radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, dok je odredbom stav 2. istog člana propisano da se uslovi iz stava 1. ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Odredbom člana 154. propisano je da prijem u radni odnos na neodređeno vreme vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje direktor. (stav 1.) Direktor donosi odluku o raspisivanju konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi (stav 2.). Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor. Komisija ima najmanje tri člana. Sekretar ustanove pruža stručnu podršku konkursnoj komisiji (stav 3.). Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139. ovog zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava(stav 4.). Kandidati iz stava 4. ovog člana u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka (stav 5.). Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (stav 6.). Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste iz stava 6. ovog člana, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima (stav 7.). Direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dostavljanja obrazložene liste iz stava 7. ovog člana (stav 8.). Kandidat nezadovoljan rešenjem o izabranom kandidatu može da podnese žalbu organu upravljanja, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 8. ovog člana (stav 9.). Organ upravljanja o žalbi odlučuje u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe (stav 10.). Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da, pod nadzorom ovlašćenog lica u ustanovi, pregleda svu konkursnu dokumentaciju, u skladu sa zakonom (stav 11.). Ako po konkursu nije izabran nijedan kandidat, raspisuje se novi konkurs u roku od osam dana (stav 12.). Rešenje iz stava 8. ovog člana oglašava se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, kada postane konačno (stav 13). Odredbom člana 155. stav 1. istog zakona propisano je da se radni odnos na određeno vreme u ustanovi zasniva na osnovu konkursa, sprovedenog na način propisan za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme.

Analiza navoda i dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, potrebno je utvrditi da li je BB prilikom izbora kandidata po konkursu za posao nastavnika Epizootiologije, Bolesti životinja i Praktične nastave, diskriminisala AA, na osnovu njenog ličnog svojstva – godina života, odnosno starosnog doba.
 • Pre upuštanja u analizu relevantnih propisa, kao i činjenica i dokaza koji su priloženi, Poverenik ukazuje da je u konkretnom slučaju vršio analizu predmeta pritužbe sa aspekta primene antidiskriminacionih propisa, dok se nije upuštao u eventualno postojanje drugih povreda prava u pogledu konkursnog postupka za čije rešavanje su nadležni drugi državni organi.
 • Da bi se odgovorilo na pitanje da li je u konkretnom slučaju postupanje BB diskriminatorno, važna je i primena pravila o preraspodeli tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, prema kojem podnositeljka pritužbe treba da učini verovatnim da je škola izvršila akt diskriminacije, a ukoliko to učini, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakih prava i obaveza, leži na BB.

 

 • Podnositeljka pritužbe je uz pritužbu dostavila Rešenje o izboru kandidata i Rešenje kojim se odbija žalba podnositeljke pritužbe a iz kojih se može zaključiti da se AA prijavila za posao nastavnika određenih predmeta u BB , da je ispunila uslove propisane konkursom u pogledu psihofizičke spremnosti i drugih uslova propisanih zakonom kao i da je pristupila razgovoru sa konkursnom komisijom, ali da je komisija po navedenom konkursu izabrala DD, koja je po godinama starosti mlađa od podnositeljke pritužbe AA. U obrazloženju Rešenja o izboru kandidata je navedeno da je „komisija cenila dokaze u vezi sa testiranjem u Nacionalnoj službi za zapošljavanje  i imala u vidu da je AA možda ostvarila i bolji učinak na testiranju, ali navedeno nije uticalo na komisiju da donese drugačiju odluku, jer je školi potrebno da budući zaposleni ima dobar odnos sa učenicima i da pedagoške situacije rešava na bolji i lakši način lice koje je po godinama bliže sa učenicima, odnosno mlađi kandidat DD.“ Imajući u vidu navedeno Poverenik konstatuje da je podnositeljka pritužbe učinila verovatnim akt diskriminacije, zbog čega je teret dokazivanja prebačen na školu koja treba da dokaže da je u konkretnom slučaju nije neopravdano nepovoljnije postupala prema podnositeljki pritužbe zbog njenih godina života, odnosno starosnog doba kao ličnog svojstva.

 

 • Poverenik najpre ukazuje na odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja koji definiše kriterijume za lica koja žele da zasnuju radni odnos u obrazovnoj ustanovi, a koji se odnose na odgovarajuće obrazovanje, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za određene grupe krivičnih dela, da licu nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Na osnovu dostavljenog izjašnjenja i uvidom u Zapisnik komisije o izboru kandidata može se konstatovati da je nesporno da je podnositeljka pritužbe ispunila kriterijume koje je postavio zakon. Poverenik dalje konstatuje da se na osnovu izvedenih dokaza može konstatovati da je podnositeljka pritužbe ostvarila bolji rezultat na psihološkoj proceni od druge kandidatkinje. Naime uvidom u Zapisnik komisije o izboru kandidata utvrđeno je da su 27. maja 2021. godine stigli rezultati psihofizičke provere koju je sprovela Nacionalna služba za zapošljavanje, te da je rezultat te provere da je AA u potpunosti ispunila zahteve radnog mesta, dok je DD ispunila zahteve za upražnjeno radno mesto u većoj meri. Takođe analizom opisa poslova koji su navedeni u okviru zahteva da se izvrši psihološko testiranje od strane nadležne službe za zapošljavanje (razni oblici sprovođenja nastave, saradnja sa roditeljima i đacima, proučavanje stručne literature, vođenje pedagoške dokumentacije, učešće u radu različitih školskih tela i dr.) može se zaključiti da godine života nisu niti stvrani niti odlučujući uslov za obavljanje ovih poslova. Pored toga, Poverenik ističe da je, između ostalog, predmet procene Nacionalne službe za zapošljavanje upravo bilo psihološko testiranje koje se odnosilo i na saradnju sa roditeljima i đacima. Imajući u vidu sve navedeno Poverenik je cenio i navode iz izjašnjenja da je prilikom razgovora sa kandidatima, odnosno prilikom razgovora sa AA, komisija stekla utisak da navedena kandidatkinja ne bi imala dobar odnos sa učenicima i pedagoške metode rada. Poverenik konstatuje da navedene činjenice nisu unete u zapisnik niti da je škola ičim dokazala da psihološka procena Nacionalne službe nije urađena u skladu sa normativima i standardima. Poverenik konstatuje da iako godine života kandidat/kinja za navedeni posao nisu navedene kao uslov za prijem u radni odnos, BB, načinom na koji je sproveden konkurs, a naročito datim obrazloženjem u Rešenju o izboru kandidata: „da je školi potrebno da budući zaposleni ima dobar odnos sa učenicima i da pedagoške situacije rešava na bolji i lakši način lice koje je po godinama bliže sa učenicima, odnosno mlađi kandidat DD.“ ukazuje na to da godine života jesu bile odlučujući kriterijum na osnovu kojeg je izvršena selekcija kandidatkinja. Dakle nesporno je da je BB izabrala onu kandidatkinju koja je po godinama života mlađa, pri čemu je njene godine života navela kao činjenicu koja je donela prevagu u postupku izbora kanditakinja.
 • Poverenik je takođe cenio i navode iz izjašnjenja da tokom konkursnog postupka nisu diskriminisali ni jednog od kandidata/kinja, ali ukazuje da ovako dato obrazloženje, ne znači automatski oslobađanje od odgovornosti od postupanja koja mogu biti diskriminatorna. U tom smislu treba naglasiti, da nije relevantno da li je BB imala nameru da diskriminiše AA, jer postojanje namere nije od značaja prilikom utvrđivanja da li je došlo do akta diskriminacije.
 • Na kraju, Poverenik ukazuje da diskriminacija na osnovu starosnog doba je prisutna u oblasti rada i zapošljavanja. Imajući u vidu praksu Poverenika i učestalost slučajeva diskriminacije u ovoj oblasti Poverenik je izradio i Poseban izveštaj o diskriminaciji na tržištu rada u kojem je sagledano stanje i date određene preporuke za unapređenje položaja posebno ugroženih društvenih grupa. U ovom izveštaju je navedeno: „Da su duboko ukorenjeni društveni stereotipi zbog čega se ponekad diskriminacija teško prepozna Nije redak slučaj da stariji nezaposleni radnici ne uspevaju da se zaposle i pored radnog iskustva koje imaju. Posledica stereotipa o starijim radnicima sastoji se i u oceni poslodavaca da su starija lica manje sposobna za rad, „manje produktivna“, često uz ekonomsku procenu poslodavca da ga „mlađi“ radnik manje košta, ako uzmemo u obzir minuli rad, penzijsko i zdravstveno osiguranje i druge obaveze.“[7] Takođe, dosadašnja praksa Poverenika ukazuje na činjenicu da nemaju svi jednake šanse za zapošljavanje, a podnete pritužbe signaliziraju da u oblasti rada, a pogotovo prilikom traženja posla, inače ranjive grupe postaju još ranjivije i podložnije diskriminaciji.[8]

 

 • Imajući u vidu sve navedeno, Poverenik je doneo mišljenje da je davanjem prednosti prilikom zapošljavanja na osnovu starosnog doba kao ličnog svojstva, iako to ne predstavlja stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla nastavnika, BB Pančevo je povredila odredbe člana 6. a u vezi sa čl. i 23. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. MIŠLjENjE

Davanjem prednosti prilikom zapošljavanja na osnovu starosnog doba kao ličnog svojstva, iako to ne predstavlja stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla nastavnika, BB je povredila odredbe člana 6. a u vezi sa čl. 16. i 23. Zakona o zabrani diskriminacije.

 1. PREPORUKA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje BB

5.1. Da otkloni posledice diskriminatornog postupanja poništajem ranijeg konkursa, ili raspisivanjem novog konkursa u kojem se prilikom izbora kandidata/kinja neće rukovoditi starosnim dobom kandidata/kinjaRaspiše novi konkurs za izbor nastavnika/ce na kojem se prilikom izbora kandidata/kinja neće rukovoditi starosnim dobom kandidata/kinja kao ličnim svojstvom;

5.2. Da ubuduće, prilikom sprovođenja konkursa za prijem u radni odnos nastavnika/ce koristi objektivne kriterijume za izbor lica koji nisu u suprotnosti sa antidiskriminacionim propisima.

 

Potrebno je da BB obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom. Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

 

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21

[2] „Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21, član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS“, br, 98/06 i 115/21

[4] Uredba o ratifikaciji Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 111  koja se odnosi na diskriminaciju u pogledu zapošljavanja i zanimanja „Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazum“, broj 3/61

[5] „Službeni list SCG- Međunarodni ugovori“, broj 9/03

[6] „Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon, 6/20 i 129/21)

 

[7] Poseban izveštaj o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja, tekst dostupan na: https://ravnopravnost.gov.rs/posebni-izvestaji/

[8] Redovan godišnji izveštaaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu, sadržaj dostupan na: https://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon387-22 Diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top