Pritužba zbog diskriminacije

Pritužbu zbog diskriminacije može podneti:

  • svako fizičko ili pravno lice ili grupa lica koja smatra da je pretrpela diskriminaciju,
  • organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i svako drugo lice, u ime i uz saglasnost lica koje smatra da je pretrpelo diskriminaciju,
  • u slučaju diskriminacije grupe lica, udružеnjе ili organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava može podneti pritužbu u  imе grupе licа čiје је prаvо pоvrеđеnо i  bеz sаglаsnоsti pојеdinаcа kојi činе tu grupu, ukоlikо sе pоvrеdа оdnоsi nа nеоdrеđеni brој licа kоје pоvеzuје nеkо ličnо svојstvо,
  • u imе i uz sаglаsnоst licа čiје је prаvо pоvrеđеnо, pritužbе mоžе pоdnеti i inspеkciја u sklаdu sа zаkоnоm kојim sе urеđuје оblаst inspеkciјskоg nаdzоrа.

Pritužba se podnosi u pisanoj formi. Može se podneti i elektronskom poštom sa skeniranim podneskom i potpisom podnosioca, u elektronskoj formi uz elektronski potpis podnosioca, kao i usmeno na zapisnik, bez plaćanja takse ili druge naknade.

Pritužba treba da sadrži podatke o tome:

  • ko je diskriminisan,
  • od strane koga je diskriminisan/a,
  • opis diskriminatornog akta
  • dokaze o pretrpljenom aktu diskriminacije (isprave, svedoci i dr.)

Pritužba mora biti potpisana.

 

Podnesi pritužbu

 


Obrazac pritužbe (Ćirilica)  DOCX


Obrazac pritužbe (Latinica)  


Anekse (obrazac pritužbe – albanski)  


Žalba (obrazac pritužbe – bugarski)  


Stižnost (obrazac pritužbe – češki)  


Complaint (obrazac pritužbe – engleski)  


Panasz (obrazac pritužbe – mađarski)  


Žalba (obrazac pritužbe – makedonski)  


Došolimasko lil (obrazac pritužbe – romski)  


Reclamatie (obrazac pritužbe – rumunski)  


Pritužba (obrazac pritužbe – rusinski)  


Stažnost (obrazac pritužbe – slovački)  


Pritužba (obrazac pritužbe – bosanski)   DOCX


Pritužba (obrazac pritužbe – hrvatski)   DOCX


Print Friendly, PDF & Email
back to top