Mišljenja i preporuke

Podkategorije

166-23 Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

br. 011-00-4/2023-02 datum: 20.3.2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom     Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, dopisom broj 019-01-6/2022-02, koje je zavedeno u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti 22.2.2023. godine,…

Opširnije →
162-23 Inicijativa Ministarstvu prosvete za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa nezaraznim hroničnim bolestima, retkim bolestima

07-00-97/2023-02 datum: 2. 3. 2023. godine     MINISTARSTVO PROSVETE Branko Ružić, ministar 11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26     Poštovani gospodine Ružiću, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije uputio Ministarstvu zdravlja Inicijativu za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa nezaraznim…

Opširnije →
162-23 Inicijativa Ministarstvu zdravlja za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa nezaraznim hroničnim bolestima, retkim bolestima

br. 07-00-97/2023-02 datum: 2. 3. 2023. godine     MINISTARSTVO ZDRAVLjA Dr Danica Grujičić, ministarka 11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa nezaraznim hroničnim bolestima, retkim bolestima u predškolskim ustanovama, kao i u školama   Poštovana gospođo Grujičić, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti su se…

Opširnije →
952-22 Inicijativa za razmatranje izmene, odnosno preciziranja čl. 43. i 51. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

br. 07-00-588/2022-02 datum: 10.2.2023. Veza: Vaš dopis broj 01 broj 15-90/23-2 od 9. februara 2023. godine   MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA BRATISLAV GAŠIĆ, ministar                                                                                                                                                          11000 BEOGRAD Bulevar Mihajla Pupina 2   PREDMET: Inicijativa za razmatranje izmene, odnosno preciziranja čl. 43. i 51. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova   Poštovani…

Opširnije →
33-23 Inicijativa za izmene i dopune člana 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa i člana 28. Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima

011-00-3/2023-02 datum: 19.1.2023.   MINISTARSTVO ZDRAVLjA Danica Grujičić, ministarka 11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26   Inicijative za izmene i dopune člana 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa i člana 28. Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima Poštovana gospođo Grujičić, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratili su se građani i građanke ukazujući na problem u vezi sa transplatacijom…

Opširnije →
1127-22 Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije

br. 021-01-008/2023-02 datum: 19.1.2023.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE     Poverenik…

Opširnije →
02-23 Inicijativa za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji

011-00-1/2023-02 datum: 6. 1. 2023. godine     MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Goran Vesić, ministar   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26   Predmet: Inicijativa za izmenu člana 135. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 –…

Opširnije →
1113-22 Mišljenje na Nacrt zakona o učešću civila u međunarodnim misijama

br. 011-00-35/2022-02 datum: 5.1.2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje     MIŠLjENjE na Nacrt zakona o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije     Ministarstvo spoljnih poslova, dopisom broj 25203 od 22. decembra 2022. godine, dostavilo je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt…

Opširnije →
1107-22 Inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o javnom redu i miru

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković 1107-22 Inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o javnom redu i miru

Opširnije →
1042-22 Inicijativa Ministarstvu pravde

br. .021-01-1364/1/2021-02 datum: 15.12.2022. godine   MINISTARSTVO PRAVDE Maja Popović, ministarka   11000 Beograd Nemanjina 22-26   Poštovana gospođo Popović,   Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije[1], kao što Vam je poznato, dodati su novi članovi 40a i 40b, koji se odnose na evidenciju o zaštiti od diskriminacije, odnosno na dostavljanje presuda…

Opširnije →
back to top