Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama

Podkategorije

177-22 Pritužba saveza nacionalne manjine zbog diskriminacije na osnovu jezika

br. 07-00-194/2022-02 datum: 1. 9. 2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine protiv Ministarstva unutrašnjih poslova. U pritužbi i dopuni pritužbe je navedeno da u informacionom sistemu koji se koristi u policijskim upravama Ministarstva unutrašnjih poslova za unos podataka, pri formiranju i podnošenju zahteva za izradu ličnih…

Opširnije →
103-22 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti zapošljavanja ili na poslu na osnovu ličnog svojstva invaliditet i sindikalna pripadnost

br. 07-00-112/2022-02 datum: 28.6.2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A. A. protiv B. B., direktorke ljudskih resursa u kompaniji V. V., zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i članstva u sindikalnoj organizaciji. Podnosilac pritužbe  je između ostalog naveo da je osoba sa invaliditetom i da je prema „rešenju PIO…

Opširnije →
136-22 Pritužba AA protiv Centra za socijalni rad grada Novog Sada zbog diksriminacije na osnovu jezika

br. 07-00-152/2022-02  datum: 28.6.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je zbog diskriminacije po osnovu jezika protiv Centra za socijalni rad grada Novog Sada podneo AA. U pritužbi je navedeno da je AA državljanin Sjedinjenih Američkih Država, sa privremenim boravkom u Novom Sadu, da ne govori srpski jezik, te…

Opširnije →
781-22 Utvrđena diskriminacija na osnovu pripadnosti romskoj nac.manjini u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-611/2021-02 datum: 28.6.2022.       MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto povodom pritužbe AA protiv BBa, vlasnika kluba „MB“ u Smederevskoj Palanci zbog diskriminacije na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini. Ovim povodom Povereniku se obratio i Nacionalni savet Romske nacionalne manjine. U pritužbi i dopuni pritužbe je navedeno da je podnositeljka pritužbe pokušala da…

Opširnije →
583-21 Poslodavac diskriminisao zaposlenu trudnicu

br. 07-00-425/2021-02 datum: 28. 6. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto povodom pritužbe A. A. protiv privrednog društva B. B. i direktora V. V, kao odgovornog lica, zbog diskriminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je A. A. imala sa privrednim društvom zaključen ugovor o radu na određeno vreme, kao i da…

Opširnije →
158-22 Pritužba protiv poslodavca zbog diskriminacije po osnovu osuđivanosti u oblasti zapošljavanja

br. 07-00-173/2022-02 datum: 27. 6. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto povodom pritužbe A. A. protiv privrednog društva B. B, zbog diskriminacije na osnovu osuđivanosti. U pritužbi je navedeno da je podnosiocu pritužbe u elektronskoj prepisci povodom zaključenja ugovora o radu i zaposlenja, zatraženo da, između ostale dokumentacije dostavi i uverenje iz kaznene evidencije…

Opširnije →
1058-21 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu sindikalne pripadnosti

br. 07-00-00504/2020-02 datum: 10.6.2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, rukovoditeljke Odeljenja za unapređenje, razvoj i nadzor bibliotečke delatnosti u Gradskoj biblioteci, podnete protiv Sindikalne organizacije Gradske biblioteke i Saveza samostalnih sindikata grada i opština-Sindikata radnika kulture, zbog diskriminacije na osnovu nepripadnosti sindikalnoj organizaciji. U pritužbi je navedeno da je…

Opširnije →
131-22 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti zapošljavanja ili na poslu osnovu ličnog svojstva porodični status

br. 07-00-148/2022-02 datum: 20.6.2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podeno advokat A. A. u ime B. B., protiv Crvenog krsta V. V. zbog diskriminacije na osnovu porodičnog statusa. U pritužbi je navedeno da je B. B. nakon povratka sa porodiljskog odsustva i odustva sa rada radi nege deteta…

Opširnije →
66-22 Pritužbe udruženja protiv dnevnog lista zbog diskriminacije na osnovu romske nacionalne pripadnosti

br. 07-00-72/2022-02 datum: 14.6.2022.       MIŠLjENjE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi AA i Udruženja BB, podnetih protiv dnevnog lista GG i DD, autora članka „Raj u Vuka Vrčevića“, kao i pritužbe udruženja VV, podnete protiv dnevnog lista GG. U pritužbama je navedeno da je DD, u pomenutom članku objavljenom…

Opširnije →
84-22 Utvrđena diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-91/2022-02 datum: 6.6.2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A., izjavljene protiv B.B., zbog njene izjave na 15-oj sednici skupštine opštine Arilje, na kojoj je izjavila: „Ljudi koji nisu imali pomoć na drugi način tražili su je na takav način. Mi nismo izašli dole da ciganišemo i da tražimo neke stvari…

Opširnije →
back to top