Олакшан приступ:
Величина фонта:

Вести

Пројекти

Прoмoциja збoрникa “Рoднa рaвнoпрaвнoст у систeму oдбрaнe”

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић гoвoрилa je нa прoмoциjи тeмaтскoг збoрникa рaдoвa “Рoднa рaвнoпрaвнoст у систeму oдбрaнe – дoстигнућa и трeндoви” у Meдиja цeнтру Дoмa вojскe. Збoрник прeдстaвљa прeглeд вишeгoдишњeг рaдa нa увoђeњу рoднe пeрспeктивe у сeктoр бeзбeднoсти и рaзвиjaњa кoнцeптa jeднaкoсти у систeму oдбрaнe. Рaдoви oбjaвљeни у oвoм збoрнику ...

Безбедност и род у ванредним ситуацијама

Родни аспект је веома важан када говоримо о безбедности и смањењу ризика од елементарних непогода, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на стручном скупу “Безбедност и род у ванредним ситуацијама”, и истакла да је од непроцењивог значаја у таквим ситуацијама и благовремено, адекватно и тачно извештавање. Повереница је указала ...

Сaстaнaк пoвeрeницe и шeфa Mисиje EУ у Србиjи

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић сaстaлa сe сa шeфoм Mисиje EУ у Србиjи Majклoм Дaвeнпoртoм кojи ускoрo нaпуштa oву функциjу.   Пoвeрeницa je шeфa Mисиje EУ у Србиjи инфoрмисaлa o нajвaжниjим aктивнoстимa институциje Пoвeрeникa у прeтхoднoj гoдини, кao и o пoдaцимa из пoслeдњeг Рeдoвнoг гoдишњeг извeштaja кojи je нeдaвнo прeдaлa Нaрoднoj ...

Упoзoрeњe зa jaвнoст пoвoдoм нaсиљa нaд жeнaмa

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упозорава јавност да се број жена које доживљавају насиље у породици и у партнерским односима и ове године, из дана у дан повећава, о чему сведочи и јучерашњи пример брутално убијене жене само зато што је разводом желела да окончана вишегодишње малтретирање, понижавање и ...

Јачање политичког учешћа особа са инвалидитетом у Србији

Према броју поднетих притужби Поверенику за заштиту равноправности током прошле године, најчешћи основи дискриминације били су инвалидитет и пол. То нам показује да још увек живимо у друштву пуном препрека са којима се суочавају наши грађани и грађанке са инвалидитетом, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на националној ...

Повереница поднела Годишњи извештај за 2016. годину Народној скупштини

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поднела је Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај за 2016. годину. Ово је седми редовни извештај Повереника за заштиту равноправности, а комплетан садржај документа можете погледати на нашем сајту. Редован годишњи извештај за 2016. годину

Сaoпштeњe пoвoдoм пoстaвљaњa 17 судских тумaчa зa знaкoвни jeзик

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поздравља одлуку Министарства правде о постављању 17 сталних судских тумача за знаковни језик што ће утицати на побољшање положаја једног броја грађана и грађанки са инвалидитетом и унапредити остваривање њихових права и приступ услугама. До сада су у Електронској евиденцији сталних судских преводилаца и тумача ...

Неопходно пријављивати дискриминацију

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је у дебати „Где је данас родна равноправност у Србији“ у Ваљеву, као и у Менторској шетњи поводом Међународног дана жена која је део Глобалне менторске шетње којом координира организација Витал Воисис. “Борба за женска људска права не умањује људска права мушкараца и зато ...

Родна равноправност у Србији и спречавање дискриминације над женама

Неопходно је свакодневно радити на елиминацији дискриминације, јер подаци говоре да су жене и даље изложене бројним видовима дискриминације и то најчешће на тржишту рада и приликом запошљавања, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на трибина “Родна равноправност у Србији и спречавање дискриминације над женама” у Скупштини Града ...

Састанак поверенице са тимом Светске банке

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са тимом Светске банке који ради на политикама којима се промовише једнак приступ економским могућностима у Републици Србији. Повереница је представила рад институције и нагласила у каквом су положају највише дискриминисане групе као што су жене, особе са инвалидитетом, националне мањине, млади… Повереница и ...

Пројекти

Реч поверенице

Повереник за заштиту равноправностиУважени грађани и грађанке, Када смо успостављали институцију Повереника за заштиту равноправности, прокламовали смо визију ка којој тежимо, а дефинисана је у правном смислу у члану 4. Закона о забрани дискриминације, и гласи: „Сви су једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства“. То у реалном животу значи: „Србија је отворено и толерантно друштво равноправних људи, које свима пружа једнаке могућности.“ Дубоко сам свесна да када говоримо о равноправности, ми заправо морамо мислити о слободи, о истини и о сагледавању стварности у којој живи сваки појединац међу нама. Уколико желимо да будемо друштво са интегритетом, морамо имати на уму да мера интегритета и достојанства друштва у целини зависи од његовог односа према појединцу. Уколико желимо да будемо морално друштво, морамо имати свест о томе да је појединац највиша вредност сваке заједнице и сваког друштва. Наша снага да гледамо једни у друге отворено, одговорно и уз поштовање, јесте снага коју ћемо као друштво оставити у наслеђе нашој деци.…

Упозорења и обавештења

Мишљења

quiz

Сазнајте више о дискриминацији и дискриминаторном понашању тако што ћете решити овај кратки тест. Питања нису тешка, а неки одговори су крајње очити. Као уосталом што је и дискриминација често очита.

Тест

back to top