Pol / Rod

713-2021 Mišljenje sa preporukom zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti javnog informisanja i medija

  br, 07-00-548/2021-02 datum: 22.2.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv BB radija i televizije , zbog diskriminacije na osnovu pola. Podnositelji su u pritužbi naveli da su u emisiji „Antidepresiv“ na BB radiju koja je emitovana 29. septembra 2021. godine u periodu 16 do 18 časova, voditelji…

Opširnije →
483-21 Mišljenje povodom pritužbe Udruženja AA, protiv Dragoljuba Petrovića, zbog diskriminacije na osnovu pola/roda

br. 07-00-329/2021-02 datum: 10.9.2021.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA, protiv Dragoljuba Petrovića, zbog diskriminacije na osnovu pola/roda. U pritužbi je navedeno da je 2.6.2021. godine, na sajtu iskra.co objavljen tekst pod nazivom „Molba da opozovete zakon: Pismo čuvenog srpskog lingviste profesora Dragoljuba Petrovića predsedniku Srbije“ od 1.6.2021. godine….

Opširnije →
653-21 Mišljenje u postupku po pritužbi AA protiv predsednika Skupštine opštine

br. 07-00-00488/2021-02 datum: 26.11.2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA iz BB, protiv VV, predsednika Skupštine opštine BB. U pritužbi je navedeno da je na 12. sednici Skupštine opštine BB, održanoj 3. septembra 2021. godine, prilikom rasprave o dobiti koju je JKP „GG“  ostvarilo,  VV za skupštinskom govornicom izjavio: „Čovek…

Opširnije →
1123-20 Pritužba protiv poslodavca zbog diskriminacije na osnovu pola i zdravstvenog stanja

07-00-573/2020-02  datum: 19.7. 2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela AA protiv poslodavca BB, zbog diskriminacije na osnovu pola i zdravstvenog stanja. U pritužbi navodi da je kod poslodavca zaposlena od juna 2020. godine na radnom mestu prodavca, da joj plata po ugovoru o radu iznosi 33.000 dinara,…

Opširnije →
109-21 Mišljenje povodom pritužbe A. A. protiv Skupštine grada Beograda zbog disrkiminacije na osnovu pola i porodičnog statusa

br. 07-00-119/2021-02 datum: 24. 5. 2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. protiv Skupštine grada Beograda zbog disrkiminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je grad Beograd usvajanjem Odluke o pristupanju grada Beograda Udruženju „Pokreta za decu tri plus“ iz Čačka diskriminisao…

Opširnije →
1131-20 Mišljenje povodom pritužbe udruženjA AA protiv BB, zbog diskriminacije na osnovu pola

br. 07-00-577/2020-02 dаtum: 8.3.2021.     МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе Udružеnjа AA, prоtiv BB, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu pоlа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је BB u јutаrnjеm prоgrаmu ТV Prvа, 3.dеcеmbrа.2020. gоdinе, izјаviо dа „nаm nе trеbа situаciја kаkvu smо imаli prоšlе nеdеlје vеzаnu zа „Crni pеtаk“ i tо ću…

Opširnije →
599-2020 Mišljenje u oblasti javnog informisanja i medija zbog diskriminacije na osnovu pola

dаtum: 4.12. 2020. МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе Udružеnjа grаđаnki AA prоtiv Rаdiо difuznоg prеduzеćа BB, , vоditеlја еmisiје „VV“, glаvnоg i оdgоvоrnоg urеdnikа i zаkоnskih zаstupnikа, zbоg diskriminаciје žеnа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је vоditеlј 20. аprilа 2020. gоdinе u еmisiјi „VV“ еmitоvаnој nа tеlеviziјi BB, gоšći prоf. dr Dаriјi…

Opširnije →
983-2020 Pritužba Udruženje protiv televizije BB, voditelja emisije VV, glavnog i odgovornog urednika DD i direktorke televizije

br. 07-00-427/2020-02 datum: 8.3.2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je Udruženje AA podnelo protiv televizije BB, voditelja emisije VV, glavnog i odgovornog urednika DD i direktorke televizije ĐĐ. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je 9. avgusta 2020. godine na TV BB, u emisiji VV, emitovan prilog u kom…

Opširnije →
4-20 anonimizovano

br. 07-00-774/2019-02   datum: 12. 3. 2020.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja, protiv Kineskog butika, odnosno privrednog društva AA d.o.o. B, zbog diskriminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je ovo privredno društvo objavilo oglas za posao sledeće sadržine: „Potrebne radnice.”  Privredno društvo AA d.o.o. B. se…

Opširnije →
1250-19 Pritužba protiv Ministarstva zbog diskriminacija na osnovu pola u oblasti obrazovanja

br. 07-00-692/2019-02 dаtum: 24. 2. 2020.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе je dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе А. А. prоtiv Мinistаrstvа prоsvеtе, nаukе i tеhnоlоškоg rаzvоја. U pritužbi је nаvеdеnо dа је u udžbеniku Gеоgrаfiја zа 6. rаzrеd оsnоvnе škоlе, izdаvаčа B. B, nаvеdеnа rеčеnicа „U rаzviјеnim zеmlјаmа stоpа nаtаlitеtа је niskа, јеr је pоlоžај žеnе u…

Opširnije →
back to top