Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о уџбеницима

бр: 011-00-1/2015-02 датум: 20. 2. 2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
Мишљење о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о отварању буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

бр. 401-00-45/2014-02 датум: 17. 10. 2014   МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА др ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР, министар 11000 БЕОГРАД Немањина бр. 22-26 Поштовани господине Лончар,   У вези са Вашим дописом бр. 401-00-03485/2014-01 од 10. октобра 2014. године, којим сте тражили мишљење о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о отварању буџетског фонда за лечење обољења, стања или…

Опширније →
Предлог за оцену уставности и законитости Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава

бр. 011-00-11/2014-02 датум: 4. 8. 2014.   УСТАВНИ СУД СРБИЈЕ 11000 БЕОГРАД Булевар краља Александра 15 На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006), члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/2007, 99/2011 и 18/2013 – одлука…

Опширније →
Мишљење о Нацрту закона о спољним пословима

бр. 011-00-7/2014-04 датум: 11. 7. 2014. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
Предлог за оцену уставности и законитости члана 85. ст. 2. и 3. Закона о парничном поступку

бр. 011-00-9/2014-02 датум: 13. 6. 2014.   УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   11000 БЕОГРАД Булевар краља Александра 15   На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06), члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду („Сл. гласник РС“, бр. 109/07, 99/2011 и…

Опширније →
Предлог за оцену уставности и законитости члана 1. Правилника о допуни Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије

бр. 011-00-6/2013-02 датум: 9. 4. 2014.   УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 11000 БЕОГРАД Булевар краља Александра 15   На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије (“Службени гласник РС“, бр. 98/06), члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду (“Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/2011 и 18/13-…

Опширније →
Мишљење o пojeдиним oдрeдбaмa Рaднe вeрзиje Нaцртa зaкoнa o бeсплaтнoj прaвнoj помоћи

Број: 06-00-38/2013-03 датум: 27. 12. 2013. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
Mишљeњe нa нaцрт oдлукe o принципу рoднe рaвнoпрaвнoсти у oргaнимa ЛС и MС у Грaду Ужицу

бр. 011-00-57/2013-02 датум: 20. 12. 2013. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације из члана 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације…

Опширније →
Мишљење на Нацрт Закона о општем управном поступку

бр. 011-00-60/2013-02 датум: 4. 12. 2013. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
Прeдлoг зa oцeну устaвнoсти и зaкoнитoсти Зaкoнa o финaнсиjскoj подршци пoрoдици сa дeцoм

бр. 011-00-53/2013-02 датум: 11.10.2013.   УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 11000 БЕОГРАД Булевар краља Александра 15 На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије (“Службени гласник РС“, бр. 98/06), члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду (“Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/2011), Повереник за заштиту равноправности подноси…

Опширније →
back to top