Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о спорту

бр. 011-00-25/2015-03   датум: 3.9.2015.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“, бр. 22/09), Повереница за заштиту равноправности даје

МИШЉЕЊЕ

о појединим одредбама Нацрта закона о спорту

Дописом од 28. августа 2015. године, Министарство омладине и спорта затражило је мишљење Повереника за заштиту равноправности о Нацрту закона о спорту. Поступајући по захтеву министарства и користећи своја законска овлашћења, Повереница за заштиту равноправности даје мишљење о појединим решењима садржаним у Нацрту закона о спорту, која су релевантна с аспекта прописа о забрани дискриминације.

1. Повереница за заштиту равноправности најпре жели да укаже да одредба члана 3. став 2. Нацрта закона да термини којима су у закону означени положаји, професије и занимања, а који су изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе, представља веома позитиван пример и биће важан допринос употреби родно диференцираног језика, који још увек није широко прихваћен у службеној употреби у Србији. Употреба језика у којем се присуство, једнак статус и улога жена и мушкараца у друштву равноправно одражавају и третирају са једнаком вредношћу и достојанством, суштински је аспект родне равноправности и од значаја је за постизање фактичке равноправности полова. У том смислу, Повереница за заштиту равноправности препоручује уношење одредбе о обавези означавања положаја, професија и занимања у мушком, односно женском граматичком роду, у зависности од рода носиоца положаја, професије или занимања, чиме би се направио још један важан корак ка остваривању фактичке родне равноправности.

2. Одредбом члана 4. став 3. Нацрта закона прописана је забрана непосредне и посредне дискриминације спортиста и спортских стручњака, тако што је прописано да је забрањена дискриминација ових лица у бављењу спортским активностима и стручним радом у спорту, с обзиром на неко лично својство, пол, статус, опредељење или уверење.

Овако предложено решење је нејасно и може довести до различитих тумачења и недоумица. Најпре, Повереница за заштиту равноправности указује да је појам дискриминације дефинисан одредбама члана 2. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, тако што је прoписано дa дискриминaциja и дискриминaтoрнo пoступaњe oзнaчaвajу свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa на неком стварном или претпостављеном личном својству. Нека лична својства су изричито набројана (рaса, бojа кoжe, прeци, држaвљaнство, нaциoнaлна припaднoст или eтничкo пoрeкло, jeзик, вeрска или пoлитичка убeђeњa, пoл, рoдни идeнтитeт, сeксуaлна oриjeнтaциjа, имoвнo стaње, рoђeње, гeнeтске oсoбeнoсти, здрaвствeнo стaње, инвaлидитeт, брaчни и пoрoдични стaтус, oсуђивaнoст, стaрoснo дoба, изглeд, члaнство у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa), али тиме листа личних својстава није затворена, односно, остављена је могућност да дискриминаторно поступање буде засновано и на неком другом личном својству, које није изричито набројано у закону.

Овако формулисана одредба члана 4. став 3. Нацрта закона може довести до недоумица у вези са значењем термина лично својство, с обзиром да се може закључити да је дискриминација забрањена с обзиром на неко лично својство, као и с обзиром на пол, статус, опредељење или уверење, одакле произлази да пол, статус, опредељење и уверење нису лична својства. Поред тога, Повереница за заштиту равноправности указује на неодређеност појмова статус, опредељење и уверење, што може довести до недоумица и различитих интерпретација у пракси.

Надаље, овим одредбама забрањена је дискриминација само спортиста и спортских стручњака, чиме се неоправдано сужава круг лица на које се забрана дискриминације односи, а при томе се правна лица у потпуности изостављају. Повереница за заштиту равноправности указује да ни један закон не сме да сужава круг лица на које се односи забрана дискриминације, имајући у виду да је Уставом Републике Србије и Законом о забрани дискриминације прописана је општа забрана дискриминације у свим областима друштвеног живота, односно, што значи да је дискриминација изричито забрањена, да су сви једнаки и да уживају једнаку правну заштиту, као и да је свако дужан да поштује забрану дискриминације.

Повереница за заштиту равноправности подсећа да је дискриминација забрањена Уставом Републике Србије, који у члану 21. прописује да су пред Уставом и законом сви једнаки, да свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације, да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje, у члану 4. прoписaнo je да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно, забрану дискриминације. Сам појам дискриминације дефинисан је у члану 2. став 1. тачка 1. овог закона тако што је прoписано дa дискриминaциja и дискриминaтoрнo пoступaњe oзнaчaвajу свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa.

3. Повереница за заштиту равноправности указује да је последњим ставом члана 28. прописано да се одредбе о забрани дискриминације из члана 4. овог закона, сходно примењују и на спортске стручњаке и стручњаке у спорту. Најпре, у питању је очигледан превид, имајући у виду да су спортски стручњаци већ наведени у члану 4. као лица на које се односи забрана дискриминације. Поред тога, Повереница сматра да стручњаке у спорту, као и сва друга правна и физичка лица треба навести у члану 4. Нацрта закона, посебно имајући у виду општу забрану дискриминације, детаљније објашњену у претходном ставу овог мишљења. Такође, сасвим је нејасно значење сходне примене прописа који забрањује дискриминацију.  Потребно је да примена прописа који забрањују дискриминацију буде директна, јасна и недвосмислена и да обухвата сва лица на која се закон односи, како физичка тако и правна лица.

4. Повереница за заштиту равноправности сматра да је од изузетног значаја прописивање обавезе да сви спортски објекти морају да буду приступачни особама са инвалидитетом, деци и старијим особама. При томе, приликом формулације члана 145. Нацрта закона, којим је ова обавеза прописана, треба користити коректну терминологију. Наиме, одредбама овог члана прописано је да сви спортски објекти морају бити приступачни лицима са посебним потребама (деца, стари, особе са инвалидитетом). Термини као што су особе „са посебним потребама“ и други слични стигматизирајући изрази морају се елиминисати, односно заменити у складу са општеприхваћеним језичким и терминолошким стандардима. Све особе са инвалидитетом, без обзира на врсту инвалидитета, имају исте потребе као и сви други грађани и грађанке (за храном, сигурношћу, кретањем, емотивним везама, образовањем, културом, спортом итд). Начини задовољавања тих потреба зависе искључиво од спремности друштва да подједнако третира све своје грађане и грађанке и пружи једнаке могућности за све.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-iconМишљење о појединим одредбама Нацрта закона о спорту Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top