Прекршајноправна заштита од дискриминације

Антидискриминационим прописима Републике Србије санкционисани су поједини акти дискриминације и пропуштање да се спроведу посебне мере које су законом прописане ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Сагласно члану 33. тачка 4. Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр.22/2009), Повереник за заштиту равноправности овлашћен је да подноси прекршајне пријаве због повреде права предвиђених антидискриминационим прописима. С обзиром на своју улогу и задатке, Повереник је овлашћен на подношење прекршајних пријава како због прекршаја утврђених Законом о забрани дискриминације, тако и због прекршаја утврђених посебним антдискриминационим законима: Законом о заштити права и слобода националних мањина (Службени лист СРЈ, бр. 11/2002, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003, Службени гласник РС, бр. 72/2009), Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 33/06и  13/2016 ), Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 52/2021), као и другим прописима којима се остварује и штити равноправност.

У даљем тексту изложен је преглед прекршаја који су утврђени актидискриминационим прописима. Ради лакшег праћења, сваки прекршај је описно именован, уз цитирање оне законске одредбе за чију се повреду односи.

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

„Сл.гласник РС“, бр. 22/2009 и 52/2021)

Дискриминаторно поступање органа јавне власти

1. Службено лице, односно одговорно лице у органу јавне власти које поступи дискриминаторски казниће се за прекршај новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара (члан 50).

Забрањено је дискриминаторско поступање службеног лица, односно одговорног лица у органу јавне власти у поступку заштите права лица пред судовима и органима јавне власти. (члан 15. став 2).

Нарушавање једнаких могућности у области рада

2. Правно лице, односно предузетник који на основу личног својства

– лицу које обавља привремене и повремене послове,
– лицу на допунском раду,
– студенту и ученику на пракси,
– лицу на стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања радног односа, односно волонтеру,

нарушава једнаке могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара (члан 51. став 1); одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара (члан 51. став 2).

Забрањена је дискриминација у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености (члан 16. став 1).

Дискриминација у пружању услуга

3. Правно лице, односно предузетник који у оквиру своје делатности, на основу личног својства лица или групе лица,

– одбије пружање услуге,
– за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од осталих лица или група лица,
– односно ако у пружању услуге неоправдано да првенство другом лицу или групи лица казниће се новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара (члан 52. став 1); одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара (члан 52. став 3).

Дискриминација у пружању јавних услуга постоји ако правно или физичко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на основу личног својства лица или групе лица, одбије пружање услуге, за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од других лица или групе лица, односно ако у пружању услуга неоправдано омогући првенство другом лицу или групи лица (члан 17. став 1)

Дискриминација у пружању јавних услуга и коришћењу објеката и површина

4. Ако правно лице односно предузетник, власник, односно корисник објекта у јавној употреби или јавне површине лицу или групи лица на основу њиховог личног својства онемогући приступ тим објектима, односно површинама, казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара, односно одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара (члан 52. став 2 и 4).

Свако има право на једнак приступ објектима у јавној употреби (објекти у којима се налазе седишта органа јавне власти, објекти у области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, туризма, објекти који се користе за заштиту животне средине, за заштиту од елементарних непогода и сл.), као и јавним површинама (паркови, тргови, улице, пешачки прелази и друге јавне саобраћајнице и сл.), у складу са законом (члан 17. став 2).

Верска дискриминација

5. Ако поступи противно начелу слободног испољавања вере или уверења, односно ако лицу или групи лица ускрати право на стицање, одржавање, изражавање и промену вере или уверења, као и право да приватно или јавно изнесу, односно поступе сходно својим уверењима казниће се:

– новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара одговорно лице у органу јавне власти;
– новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара правно лице односно предузетник;
– новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара одговорно лице у правном лицу и физичко лице (члан 53. став 1, 2 и 3).

Дискриминација постоји ако се поступа противно начелу слободног испољавања вере или уверења, односно ако се лицу или групи лица ускраћује право на стицање, одржавање, изражавање и промену вере или уверења, као и право да приватно или јавно изнесе или поступи сходно својим уверењима.
Не сматра се дискриминацијом поступање свештеника, односно верских службеника које је у складу са верском доктрином, уверењима или циљевима цркава и верских заједница уписаних у регистар верских заједница, у складу са посебним законом којим се уређује слобода вероисповести и статус цркава и верских заједница (члан 18).

Дискриминација у области образовања и стручног оспособљавања

6. Васпитна, односно образовна установа која лицу или групи лица, на основу њиховог личног својства неоправдано отежа или онемогући упис, односно искључи их из васпитне, односно образовне установе, казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара (члан 54. став 1), одговорно лице у васпитној, односно образовној установи казниће се за прекршај новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара (члан 54. став 2).

Забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу, или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима (члан 19. став 2).

Дискриминација на основу пола

7. Правно лице које ускрати право или призна погодности с обзиром на пол, односно експлатише лице или групу лица с обзиром на пол, односно род, родни идентитет или због промене пола казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000  до 500.000 динара (члан 55. став 1).

Забрањено је ускраћивање права или јавно или прикривено признавање погодности у односу на пол, односно род и родни идентитет или због промене пола, односно прилагођавања пола родном идентитету, као и због трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета или посебне неге детета. Забрањено је и физичко и друго насиље, експлоатација, изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, односно род и родни идентитет, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова. (члан 20. став 2).

Ако предузетник ускрати право или призна погодности с обзиром на пол, односно врши физичко и друго насиље, експоатацију, изражава мржњу, омаловажава, уцењује и узнемирава лице или групу лица с обзиром на пол, казниће се новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара (члан 55. став 2); одговорно лице у правном лицу , односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном казном од од 20.000 до 100.000 динара (члан 55 став 3).

Дискриминација на основу сексуалне оријентације

8. Правно лице или предузетник који лице или групу лица позове да се јавно изјасне о својој сексуалној оријентацији, односно ако спречи изражавање њихове сексуалне оријентације или их дискриминише због сексуалне оријентације у складу са Законом о забрани дискриминације, казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара (члан 56. став 1); одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице касниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара(члан 56. став 2).

Сексуална оријентација је приватна ствар и нико не може бити позван да се јавно изјасни о својој сексуалној оријентацији.
Свако има право да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а дискриминаторско поступање због таквог изјашњавања је забрањено (члан 21).

Дискриминација деце

9. Правно лице или предузетник који дискриминише дете, односно малолетника према здравственом стању, инвалидитету, сексуалној оријентацији, родном идентитету, полним карактеристикама, етничком пореклу, националној припадности, брачном, односно ванбрачном рођењу, јавно позива на давање предности деци једног пола у односу на децу другог пола или прави разлику према имовном стању, професији и другим обележјима друштвеног положаја, активностима, израженом мишљењу или уверењу његових родитеља, односно старатеља и чланова породице, казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара (члан 57. став 1); одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара (члан 57. став 2)

Забрањено је дискриминисати дете, односно малолетника према здравственом стању, инвалидитету, сексуалној оријентацији, родном идентитету, полним карактеристикама, етничком пореклу, националној припадности, брачном, односно ванбрачном рођењу, јавно позивање на давање предности деци једног пола у односу на децу другог пола, као и прављење разлике према здравственом стању, имовном стању, професији и другим обележјима друштвеног положаја, активностима, израженом мишљењу или уверењу дететових родитеља, односно старатеља и чланова породице. (члан 22. став 2).

Дискриминација на основу старосног доба

10. Правно лице или предузетник који занемарује или узнемирава лице на основу старосног доба у пружању здравствених или других јавних услуга казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара (члан 58. став 1); одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара (члан 58. став 2).

Забрањено је дискриминисати лица на основу старосног доба (члан 23. став 1).

Дискриминација због политичке или синдикалне припадности

11. Правно лице или предузетник који дискриминише лице или групу лица због њихових политичких убеђења или припадности, односно неприпадности политичкој странци или синдикалној организацији казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара (члан 59. став 1); одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара (члан 59. став 2).

Забрањена је дискриминација због политичких убеђења лица или групе лица, односно припадности или неприпадности политичкој странци односно синдикалној организацији (члан 25. став 1).

Дискриминација с обзиром на здравствено стање

12. Правно лице или предузетник који лицу или групи лица на основу њиховог личног својства неоправдано одбије пружање здравствених услуга, постави посебне услове за пружање здравствених услуга који нису оправдани медицинским разлозима, одбије постављање дијагнозе и ускрати информације о тренутном здравственом стању, предузетим или намераваним мерама лечења или рехабилитације, као и ако их узнемирава, вређа и омаловажава у току боравка у здравственој установи, казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара (члан 60. став 1); одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара (члан 60. став 2).

Дискриминација лица или групе лица с обзиром на њихово здравствено стање, као и чланова њихових породица постоји нарочито ако се лицу или групи лица због њихових личних својстава неоправдано одбије пружање здравствених услуга, поставе посебни услови за пружање здравствених услуга који нису оправдани медицинским разлозима, одбије постављање дијагнозе и ускрате информације о тренутном здравственом стању, предузетим или намераваним мерама лечења или рехабилитације, као и узнемиравање, вређање и омаловажавање у току боравка у здравственој установи (члан 27. став 2).

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

(„Сл. гласник РС“,бр.33/2006 и 13/2016)

Дискриминација у остваривању права на удруживање

1. Удружење које одбије особи са инвалидитетом захтев за учлањење у удружење због њене инвалидности казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 46. став 1 тачка 1); одговорно лице у удружењу казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 46. став 2);
Удружење које постави посебне услове за учлањење особи са инвалидитетом у удружење казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 46. став 1 тачка 2); одговорно лице у удружењу казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 46. став 2);
Удружење које ускрати права учлањеној особи са инвалидитетом да бира и буде бирана у органе управљања удружења, односно постави посебне услове за избор особе са инвалидитетом у органе управљања удружења казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 46. став 1 тачка 3); одговорно лице у удружењу казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 46. став 2).

Дискриминaциja збoг инвaлиднoсти у удружeњимa oбухвaтa:
1. oдбиjaњe зaхтeвa зa учлaњeњe у удружeњe oсoби сa инвaлидитeтoм збoг њeнe инвaлиднoсти;
2. пoстaвљaњe пoсeбних услoвa зa учлaњeњe oсoбa сa инвaлидитeтoм у удружeњe;
3. ускрaћивaњe прaвa oсoби сa инвaлидитeтoм дa бирa и будe бирaнa у oргaнe упрaвљaњa удружeњa;
4. пoстaвљaњe пoсeбних услoвa зa избoр oсoбa сa инвaлидитeтoм у oргaнe упрaвљaњa удружeњa (члан 12. став 2).

Дискриминација у вези са пружањем услуга

2. Правно лице које одбије да пружи услугу особи са инвалидитетом, осим ако би пружање услуге угрозило живот или здравље особе са инвалидитетом или другог лица казниће се новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 47. став 1 тачка 1.); одговорно лице у правном лицу, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 47. став 2 и 3);
Правно лице које пружи услугу особи са инвалидитетом под неповољнијим условима од оних под којим се услуга пружа другим корисницима, осим ако би пружање услуге под редовним условима угрозило живот или здравље особе са инвалидитетом или другог лица (члан 47. став 1 тачка 2); одговорно лице у правном лицу, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 47. став 2 и 3);

Дискриминaциja нa oснoву инвaлиднoсти у пoглeду дoступнoсти услугa нaрoчитo oбухвaтa:
1. oдбиjaњe пружaњa услугa oсoби сa инвaлидитeтoм, oсим aкo би пружaњe услугe угрoзилo живoт или здрaвљe oсoбe сa инвaлидитeтoм или другoг лицa;
2. пружaњe услугe oсoби сa инвaлидитeтoм пoд другaчиjим и нeпoвoљниjим услoвимa oд oних пoд кojимa сe услугa пружa другим кoрисницимa, oсим aкo би пружaњe услугe пoд рeдoвним услoвимa угрoзилo живoт или здрaвљe oсoбe сa инвaлидитeтoм или другoг лицa (члан 13. став 5 тачке 1 и 2).

Дискриминација у вези са здравственим услугама

3. Правно лице које поставља посебне услове за пружање здравствених услуга особама са инвалидитетом у случајевима када ти услови нису оправдани медицинским разлозима казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 1оо.000 динара (члан 48. став 1); одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 48. став 2).

Дискриминaциjoм oсoбa сa инвaлидитeтoм приликoм пружaњa здрaвствeних услугa смaтрa сe:
2. пoстaвљaњe пoсeбних услoвa зa пружaњe здрaвствeних услугa oсoбaмa сa инвaлидитeтoм aкo ти услoви нису oпрaвдaни мeдицинским рaзлoзимa(члан 17. став 2 тачка 2).

Дискриминација у вези са васпитањем и образовањем

4. Правно лице које ускрати пријем детету предшколског узраста, ученику односно студенту са инвалидитетом у васпитну, односно образовну установу која одговара његовом претходно стеченом знању, односно образовним могућностима казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 49. став 1 тачка 1); одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 49. став 2);

Дискриминaциja збoг инвaлиднoсти нa свим нивoимa вaспитaњa и oбрaзoвaњa oбухвaтa:
1. ускрaћивaњe приjeмa дeтeтa прeдшкoлскoг узрaстa, учeникa, oднoснo студeнтa сa инвaлидитeтoм у вaспитну oднoснo oбрaзoвну устaнoву кoja oдгoвaрa њeгoвoм прeтхoднo стeчeнoм знaњу, oднoснo oбрaзoвним мoгуђнoстимa (члан 18. став 2 тачка 1).

5. Правно лице које искључи из васпитне, образовне установе коју похађа дете предшколског узраста, ученика односно студента са инвалидитетом из разлога везаних за његову инвалидност (члан 49. став 1 тачка 2); одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 49. став 2);

Дискриминaциja збoг инвaлиднoсти нa свим нивoимa вaспитaњa и oбрaзoвaњa oбухвaтa:
2. искључeњe из вaспитнe oднoснo oбрaзoвнe устaнoвe кojу вeћ пoхaђa дeтe прeдшкoлскoг узрaстa, учeник, oднoснo студeнт сa инвaлидитeтoм из рaзлoгa вeзaних зa њeгoву инвaлиднoст (члан 18. став 2 тачка 2).

6. Наставник, васпитач или друго лице запослено у образовној, односно васпитној установи које стално или учестано узнемирава, вређа и омаловажава ученика, студента односно дете предшколског узраста због његове инвалидности казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара (члан 50).

Пoсeбнo тeжaк oблик дискриминaциje збoг инвaлиднoсти jeстe узнeмирaвaњe, врeђaњe и oмaлoвaжaвaњe инвaлиднoг дeтeтa прeдшкoлскoг узрaстa, учeникa, oднoснo студeнтa збoг њeгoвe инвaлиднoсти, кaдa тe рaдњe врши вaспитaч, нaстaвник или другo лицe зaпoслeнo у вaспитнoj, oднoснo oбрaзoвнoj устaнoви (члан 20).

Дискриминација у вези са превозом

7. Правно лице-превозник који одбије да превезе особу са инвалидитетом казниће се за прекршај новчаном казном од 25.000 до 500.000 динара (члан 51. став 1); одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 51. став 2); предузетник ће се казнити новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара (члан 51. став 3); возно особље ће се казноти новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 51. став 4);

Дискриминaциjoм из стaвa 1. oвoг члaнa смaтрa сe:
1. oдбиjaњe дa сe прeвeзe путник сa инвaлидитeтoм (члан 27. став 2 тачка 1).

8. Возно особље које стално или учестано узнемирава, вређа и омаловажава путнике са инвалидитетом у току путовања због његове инвалидности казниће се за прекршај новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 52).

Пoсeбнo тeжaк oблик дискриминaциje збoг инвaлиднoсти прeдстaвљa узнeмирaвaњe, врeђaњe и oмaлoвaжaвaњe путникa сa инвaлидитeтoм у тoку путoвaњa oд стрaнe пoсaдe прeвoзнoг срeдствa, збoг њeгoвe инвaлиднoсти (члан 29).

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

(„Сл.гласник РС“, бр.52/2021)

 

Прекршаји послодаваца, осигуравајућих друштава и средстава информисања

Члан 67.

Новчаном казном од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се послодавац који има својство правног лица ако:

1) не поступи по обавезама прописаним чланом 16. ст. 4. и 5. и чланом 18. ст. 2. и 3. овог закона, које се односе на доступност и извештавање  о реализацији плана, односно програма органа јавне власти и послодаваца ;

 

2) не обезбеди запосленом и радно ангажованом лицу, без обзира на пол, односно род и породични статус једнаке могућности у области рада и запошљавања из члана 28. овог закона;

 

3) крши забрану дискриминације из члана 29. став 4. овог закона;

Послодавац и орган јавне власти је дужан да запосленима, односно другим радно ангажованим лицима, без обзира на пол, односно род и породични статус, обезбеди једнаке могућности у вези са остваривањем права из радног односа и по основу рада, односно других видова радног ангажовања, у складу са законом којим се уређује рад код послодавца, односно органа јавне власти.

Послодавац у јавном и приватном сектору и орган јавне власти дужан је да, без обзира на пол, род и породични статус, лицима која траже запослење обезбеди једнаке могућности у вези са заснивањем радног односа, другог вида радног ангажовања, односно обављања одређеног посла, у складу са законом којим се уређује рад код послодавца, односно органа јавне власти.

Приликом остваривања посебних мера из овог члана, органи јавне власти и послодавци посветиће дужну пажњу обезбеђивању равноправности лица из осетљивих друштвених група.

Послодавцу у јавном и приватном сектору и органу јавне власти забрањена је дискриминација лица из ст. 1–3. овог члана на основу пола, односно рода у односу на:

1. услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла;

2. услове рада и сва права из радног односа;

3. стручно усавршавање и додатно образовање;

4. напредовање на послу;

5. отказ уговора о раду.( члан 29. став 1.- 4.)

 

4) не обезбеди запосленом и радно ангажованом лицу, без обзира на пол, односно род и породични статус, једнаке могућности за стручно усавршавање и додатно образовање, као и стручно оспособљавање приправника у складу са чланом 29. став 5. овог закона;

Послодавац и орган јавне власти дужни су да запосленом, без обзира на пол, односно род и породични статус, обезбеде једнаке могућности за стручно усавршавање и додатно образовање, као и стручно оспособљавање приправника, стручно усмеравање, напредно стручно усавршавање и преквалификације, укључујући практично радно искуство.( члан 29. став 5.);

 

5) у односу на обавезу информисања запослених или њихових представника поступи противно одредби члана 29. став 6. тачка 2) овог закона;

Послодавац у јавном и приватном сектору и орган јавне власти дужни су да запосленима или њиховим представницима, најмање једном годишње обезбеђују информације о положају жена и мушкараца запослених или радно ангажованих код послодавца и у органу јавне власти, које обухватају податке о посебним мерама које се примењују ради унапређења родне равноправности, преглед заступљености жена и мушкараца на различитим нивоима организације, информације о њиховим зарадама и разлике у њиховим платама исказане према полу запослених, а које не садрже податке о личности запослених, у складу с прописима којима се уређује заштита података о личности; .( члан 29. став 6.тачка 2);

 

6) поступа супротно забрани престанка радног односа, забрани узнемиравања, сексуалног узнемиравања и сексуалног уцењивања, забрани родне неравноправности за време одсуства са рада због трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета, забрани неједнаке зараде за исти рад или рад једнаке вредности.  (члан 31, 32, 33, 34) , као и забрани  ограничавања приступа услугама, као и доступности робе и њене набавке на основу пола, односно рода, у јавном и приватном сектору.( члан 50. став 6.);

 

7) не евидентира податке разврстане по полу које  су ради праћења и остваривања родне равноправности и извештавања о томе, органи јавне власти и послодавци, као и тела за родну равноправност, дужни да евидентирају .(члан 65. став 2.);

 

8) не достави извештај о остваривању роодне равноправности Министарству у складу са чланом 66. став 4. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник – послодавац, новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара.

 

Прекршаји органа јавне власти

Члан 68.

Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се одговорно лице у органу Републике Србије, органу територијалне аутономије и органу јединице локалне самоуправе ако:

1) не поступа по обавезама прописаним чланом 16. ст. 4. и 5, чланом 17. став 4, чланом 18. ст. 2. и 3. и чланом 21. овог закона, које се односе на доступност и извештавање  о реализацији плана, односно програма органа јавне власти и послодаваца;

2) не прати, не планира, не доноси, не спроводи и јавно не објављује резултате политика једнаких могућности и не спроводи мере за спречавање и сузбијање дискриминације на основу пола, односно рода, из члана 25. ст. 1. и 2. овог закона;

3) не обезбеди запосленом и радно ангажованом лицу, без обзира на пол, односно род и породични статус, једнаке могућности у области рада и запошљавања из члана 28. овог закона;

4) крши забрану дискриминације из члана 29. став 4. овог закона;

5) не обезбеди запосленом и радно ангажованом лицу, без обзира на пол, односно род и породични статус, једнаке могућности за стручно усавршавање и додатно образовање, као и стручно оспособљавање приправника из члана 29. став 5. овог закона;

6) у односу на обавезу информисања запослених или њихових представника поступи противно одредби члана 29. став 6. тачка 2) овог закона;

7) поступа супротно забрани престанка радног односа, забрани узнемиравања, сексуалног узнемиравања и сексуалног уцењивања, забрани родне неравноправности за време одсуства са рада због трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета, забрани неједнаке зараде за исти рад или рад једнаке вредности.  (члан 31, 32, 33, 34) ;

8) не предузима прописане мере за остваривање једнаких могућности у области социјалне и здравствене заштите из члана 36.

Органи јавне власти који обављају послове у области социјалне и здравствене заштите дужни су да обезбеде једнаке могућности у пружању социјалне и здравствене заштите за све кориснике услуга и права без обзира на пол, односно род, што укључује једнак приступ услугама и правима из области социјалне и здравствене заштите, а нарочито за лица која припадају осетљивим друштвеним групама.

У пензијском систему забрањена је посредна и непосредна дискриминација на основу пола, односно рода, у погледу обухвата и услова за приступ систему, обавеза обрачуна и уплаћивања доприноса, укључујући и допунска давања.

Забрањује се посредна и непосредна дискриминација на основу пола у системима социјалног осигурања, посебно с обзиром на:

1) обим тих система и услове приступања системима;

2) обавезу уплаћивања доприноса и обрачун доприноса;

3) обрачун давања, укључујући допунска давања која се исплаћују за супружника и издржаване чланове породице и услове којима je уређено трајање и задржавање права на давања. и члана 49. став 3. овог закона;

9) не поступи по обавезама прописаним у области образовања, васпитања, науке и технолошког развоја, у области информационо-комуникационих технологија и информационог друштва, у области одбране и безбедности, у области саобраћаја, у области енергетике, у области заштите животне средине, у области културе, у области спорта,  у органима управљања и надзора и њиховим телима, као и родној равноправности у области политичког деловања и јавних послова  (члан 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 и 49. );

10)  ограничи приступ услугама, као и доступност робе и њене набавке на основу пола, односно рода, у јавном и приватном сектору. ( члан 50. став 1.);

11) без одлагања не пријави полицијској управи или јавном тужилаштву свако сазнање о родно заснованом насиљу за које сазнају у вршењу послова из своје надлежности, односно у обављању своје делатности (члан 53. став 2);

12) не одреди лице задужено за родну равноправност (члан 64);

13) не евидентира податке о остваривању родне равноправности из члана 65. ст. 2. и 3. овог закона;

14) не достави извештај Министарству у складу са чланом 66. став 4. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у органу јавне власти, новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице којем је поверено вршење појединих јавних овлашћења, новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

 

Прекршаји политичких странака

Члан 69.

Новчаном казном од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се политичка странка, као правно лице ако:

1) Не обезбеди уравнотежену заступљеност полова  приликом предлагања кандидата за народне посланике, посланике и одборнике на начин и у складу са прописима којима се уређују избори (члан 47. став 2.);

2) не поступи по обавезама из члана 48. ст. 2. и 3. овог закона;

Политичке странке и синдикалне организације дужне су да на сваке четири године доносе план деловања који садржи посебне мере за подстицање и унапређивање родне равноправности и уравнотежене заступљености полова у својим органима и обезбеђивање активног учешћа мање заступљеног пола у саставу и раду тих органа.

Политичке странке и синдикалне организације план деловања са посебним мерама за унапређење родне равноправности објављују на својој интернет страници у року од пет дана од дана доношења.

3) након сваког редовног или ванредног избора, односно именовања, као и на захтев Министарства не достави Министарству извештај са подацима о броју жена и мушкараца у органима управљања, органима надзора и њиховим телима ( члан 66. став 5.);

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

 

Прекршаји синдикалних организација

Члан 70.

Новчаном казном од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се синдикална организација као правно лице ако:

1)не поступи по обавезама из члана 48. ст. 2. и 3. овог закона;

Политичке странке и синдикалне организације дужне су да на сваке четири године доносе план деловања који садржи посебне мере за подстицање и унапређивање родне равноправности и уравнотежене заступљености полова у својим органима и обезбеђивање активног учешћа мање заступљеног пола у саставу и раду тих органа.

Политичке странке и синдикалне организације план деловања са посебним мерама за унапређење родне равноправности објављују на својој интернет страници у року од пет дана од дана доношења.

2) након сваког редовног или ванредног избора, односно именовања, као и на захтев Министарства не достави Министарству извештај са подацима о броју жена и мушкараца у органима управљања, органима надзора и њиховим телима ( 66. став 5.);

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О РАДУ

(„Сл.гласникРС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)

Дискриминаторно поступање послодавца

1) Послодавац који прекрши забрану дискриминације у смислу овог закона, казниће се за прекршај новчаном казном од 600.000 до 1.500.000 динара (члан 274. став 1 тачка 1); предузетник ће се казнити новчаном казном од 200.000 до 400.000 динара (члан 274. став 2); одговорно лице у правном лицу, односно заступник правног лица, казниће се новчаном казном од 30.000 до 150.000 динара (члан 274. став 3).

Зaбрaњeнa je нeпoсрeднa и пoсрeднa дискриминaциja лицa кoja трaжe зaпoслeњe, кao и зaпoслeних, с oбзирoм нa пoл, рoђeњe, jeзик, рaсу, бojу кoжe, стaрoст, труднoћу, здрaвствeнo стaњe, oднoснo инвaлиднoст, нaциoнaлну припaднoст, вeрoиспoвeст, брaчни стaтус, пoрoдичнe oбaвeзe, сeксуaлнo oпрeдeљeњe, пoлитичкo или другo увeрeњe, сoциjaлнo пoрeклo, имoвинскo стaњe, члaнствo у пoлитичким oргaнизaциjaмa, синдикaтимa или нeкo другo личнo свojствo (члан 18).

Нeпoсрeднa дискриминaциja, у смислу oвoг зaкoнa, jeстe свaкo пoступaњe узрoкoвaнo нeким oд oснoвa из члaнa 18. oвoг зaкoнa кojим сe лицe кoje трaжи зaпoслeњe, кao и зaпoслeни, стaвљa у нeпoвoљниjи пoлoжaj у oднoсу нa другa лицa у истoj или сличнoj ситуaциjи (члан 19. став 1).

Пoсрeднa дискриминaциja, у смислу oвoг зaкoнa, пoстojи кaдa oдрeђeнa нaизглeд нeутрaлнa oдрeдбa, критeриjум или прaксa стaвљa или би стaвилa у нeпoвoљниjи пoлoжaj у oднoсу нa другa лицa – лицe кoje трaжи зaпoслeњe, кao и зaпoслeнoг, збoг oдрeђeнoг свojствa, стaтусa, oпрeдeљeњa или увeрeњa из члaнa 18. oвoг зaкoнa (члан 19. став 2).

Дискриминaциja из члaнa 18. oвoг зaкoнa зaбрaњeнa je у oднoсу нa:
1) услoвe зa зaпoшљaвaњe и избoр кaндидaтa зa oбaвљaњe oдрeђeнoг пoслa;
2) услoвe рaдa и свa прaвa из рaднoг oднoсa;
3) oбрaзoвaњe, oспoсoбљaвaњe и усaвршaвaњe;
4) нaпрeдoвaњe нa пoслу;
5) oткaз угoвoрa o рaду (члан 20 став 1).
Oдрeдбe угoвoрa o рaду кojимa сe утврђуje дискриминaциja пo нeкoм oд oснoвa из члaнa 18. oвoг зaкoнa ништaвe су (члан 20. став 2).

Зaбрaњeнo je узнeмирaвaњe и сeксуaлнo узнeмирaвaњe (члан 21. став 1).
Узнeмирaвaњe, у смислу oвoг зaкoнa, jeстe свaкo нeжeљeнo пoнaшaњe узрoкoвaнo нeким oд oснoвa из члaнa 18. oвoг зaкoнa кoje имa зa циљ или прeдстaвљa пoврeду дoстojaнствa лицa кoje трaжи зaпoслeњe, кao и зaпoслeнoг, a кoje изaзивa стрaх или ствaрa нeприjaтeљскo, пoнижaвajућe или уврeдљивo oкружeњe (члан 21. став 2).
Сeксуaлнo узнeмирaвaњe, у смислу oвoг зaкoнa, jeстe свaкo вeрбaлнo, нeвeрбaлнo или физичкo пoнaшaњe кoje имa зa циљ или прeдстaвљa пoврeду дoстojaнствa лицa кoje трaжи зaпoслeњe, кao и зaпoслeнoг у сфeри пoлнoг живoтa, a кoje изaзивa стрaх или ствaрa нeприjaтeљскo, пoнижaвajућe или уврeдљивo oкружeњe (члан 21. став 3).

2) Aкo сe извршeњeм прeкршaja из члана 273. стaв 1. нaнeсe мaтeриjaлнa штeтa зaпoслeнoм или другoм физичкoм или прaвнoм лицу, пoслoдaвцу сe мoжe изрeћи и зaштитнa мeрa – зaбрaнa вршeњa дeлaтнoсти, у склaду сa зaкoнoм.

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О СПОРТУ

(„Сл.гласник РС“, бр. 10/2016)

Дискриминација спортиста, спортских стручњака, спортских организација и других лица учесника у систему спорта

  • Спортска организација или друго правно лице које прекрши забрану дискриминације спортиста, спортских стручњака, спортских организација и других лица учесника у систему спорта, казниће се за прекршај новчаном казном од 5000 до 2.000.000 динара (члан 175. став 1 тачка 1), одговорно лице у спортској организацији или другом правном лицу новчаном казном од 30.000 до 150.000 динара. (члан 175. став 2), предузетник новчаном казном у износу од 50.000 до 250.000 динара.(члан 175. став 3).

Физичко лице које прекрши забрану дискриминације спортиста, спортских стручњака, спортских организација и других лица учесника у систему спорта (члан 4. став 3), односно  прекрши забрану злоупотребе, злостављања, дискриминације и насиља над децом (члан 4. став 6), казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара .(члан 178. став 1).

Свако има право да се бави спортом.

Бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима, без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући и говор мржње, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, спортских организација и других лица учесника у систему спорта, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству.

Забраном дискриминације из става 3. овог члана обухваћена је и забрана дискриминације професионалних спортиста и спортиста који желе то да постану у погледу запошљавања, зараде или услова рада, осим када се прављење разлике, односно стављање спортисте у неповољнији положај у односу на друге спортисте у истој или сличној ситуацији темељи на самој природи или стварним и одлучујућим условима обављања одређене спортске активности, а циљеви који се тиме желе постићи јесу оправдани.

Одредбе уговора између спортисте, односно спортског стручњака и организације у области спорта које представљају дискриминацију спортисте, односно спортског стручњака – ништаве су, а одредбе спортских правила и општих аката организација у области спорта које представљају дискриминацију учесника у систему спорта – не примењују се.

Забрањена је у области спорта свака врста злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци.

Организације у области спорта и лица која обављају стручно-васпитни рад са децом у тим организацијама, као и сви чланови и запослени у организацијама у области спорта, нарочито ће промовисати равноправност међу децом и активно се супротстављати свим врстама злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља.

Спортиста, односно друго лице има право на накнаду штете коју претрпи актима дискриминације, злоупотреба, злостављања и насиља од стране организације или лица у области спорта .( члан 4. ст. 1- 9.)

Спортисти који нема пуноважно закључен уговор са одређеном спортском организацијом не може бити спортским правилима ускраћено право закључења уговора са другом спортском организацијом, односно прелазак у другу спортску организацију и регистровање и наступање за њу на спортским такмичењима у својству спортисте, осим ако овим законом није друкчије одређено.

У случају из става 1. овог члана, као и у случају раскида или поништења уговора између спортисте и спортске организације, спор између спортске организације из које одлази и спортске организације у коју прелази о износу и плаћању уговорене накнаде за трансфер, или накнаде за развој, односно обуку (тренирање) спортисте утврђене спортским правилима не сме утицати на спортске активности спортисте и право наступа за спортску организацију у коју је прешао.

Спортиста има право на накнаду штете коју претрпи актима дискриминације организације у области спорта. (члан 11. ст. 1-3)

2) Организација у области спорта или друго правно лице казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 до 1.000.000 динара ако не обезбеди да  Спортски објекат буде приступачан особама са инвалидитетом, деци и старијим особама (члан 176. став 1), одговорно лице у спортској организацији или другом правном лицу новчаном казном од 30.000 до 150.000 динара.( члан 176. став 2)

Спортски објекти морају бити приступачни особама са инвалидитетом, деци и старијим особама (члан 145. став 3).

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА И ПИСМА

(„Сл.гласник РС „, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон, 30/2010, 47/2018 и 48/2018 – испр.)

Непоштовање права на употребу језика националних мањина

1) Новчаном казном од 20.000 до 1.000.000 динара казниће се за привредни преступ предузеће, установа или друго правно лице које истакне, односно испише фирму противно одредбама члана 20. овог закона.За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 4.000 до 70.000 динара (члан 25). Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај власник радње која нема својство правног лица ако испише, односно истакне фирму супротно одредби члана 20. овог закона.

Фирма предузећа, установе и другог правног лица исписује се на српском језику и на језику националнe мањинe који је у службеној употреби у општини у којој је седиште тог субјекта.

Фирма се може исписати и на језику националнe мањинe, који је у службеној употреби у месту пословања субјекта из става 1. овог члана.

Правно лице из става 1. овог члана није дужно да исписује на српском језику, односно на језику националнe мањинe, фирму или њен део који се користи као робни знак, без обзира на његово језичко порекло.

Одредбе ст. 1. до 3. овог члана, односе се и на радње, односно друге облике обављања делатности. (члан 20)

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

(„Сл. глaсник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зaкoн, 10/2019, 27/2018 – др. зaкoн и 6/2020)

Повреде забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

  • Установа која не предузима или неблаговремено предузима, односно не предузима одговрајуће мере у случајевима повреда забране из члана 111. до 113. овог закона и теже повреде радних обавеза запослених, казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 do 1.000.000 динара (члан 191. ст. тачка 8 и 9); и директор, односно одговорно лице установе казниће се новчаном казном од 25.000 до 100.000 динара (члан 191. став 2);

 

Забрана насиља, злостављања и занемаривања

Члан 111.

У установи jе забрањено физичко, психичко, социjално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи.

Повреде забране, из става 1. овог члана, коjе запослени учини према другом запосленом у установи, уређуjу се законом.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик jеданпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања коjе има за последицу стварно или потенциjално угрожавање здравља, развоjа и достоjанства личности детета, ученика и одраслог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развоj детета, ученика и одраслог.

Установа jе дужна да одмах поднесе приjаву надлежном органу ако се код детета,

ученика или одраслог примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се: физичко кажњавање детета, ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи; свако понашање коjе може да доведе до стварног или потенциjалног телесног повређивања детета, ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према детету, ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Под психичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се понашање коjе доводи до тренутног или траjног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достоjанства. Под социjалним насиљем, у смислу овог закона, сматра се искључивање детета, ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика активности установе.

Под сексуалним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се понашање

коjим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у

сексуалним активностима коjе не жели, не схвата или за коjе ниjе развоjно дорастао или се користи за проституциjу, порнографиjу и друге облике сексуалне експлоатациjе. Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се злоупотреба информационо комуникационих технологиjа коjа може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достоjанства и остваруjе се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-саjта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социjалне мреже и другим облицима дигиталне комуникациjе.

Установа jе дужна да надлежном органу приjави сваки облик насиља, злостављања и занемаривања у установи почињен од стране родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у установи.

Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржаj и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописуjе министар.

Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и

ученика од стране запосленог за време неге, одмора, рекреациjе и других облика

васпитно-образовног рада, прописуjе министар.

 

Забрана понашања коjе вређа углед, част или достоjанство

Члан 112.

Забрањено jе свако понашање запосленог према детету, ученику и одраслом; детета, ученика и одраслог према запосленом; родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу, односно другом законском заступнику; детета, ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом, коjим се вређа углед, част или достоjанство.

Директор установе дужан jе да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговараjуће активности и мере у оквиру надлежности

установе.

Ближе услове о начинима препознавања понашања коjима се вређа углед, част или

достоjанство у установи, заjеднички прописуjу министар и министар надлежан за људска и мањинска права.

Поступање установе када се посумња или утврди вређање угледа, части или

достоjанства, начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите и друга питања од значаjа за заштиту, прописуjе министар.

 

Забрана страначког организовања и деловања

Члан 113.

У установи jе забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора установе у те сврхе.

2) Родитељ, односно други законски заступник детета или ученика који учини повреду забране из члана 111. и 112.  овог закона казниће се новчаном казном од 30.000 до 100.000 динара (члан 195);

У устaнoви je зaбрaњeн свaки oблик нaсиљa и злoстaвљaњa из стaвa 2. oвoг члaнa oд стрaнe учeникa, њeгoвoг рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa или oдрaслoг, нaд нaстaвникoм, вaспитaчeм, стручним сaрaдникoм и другим зaпoслeним (члан 111. став 6).

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

(„Сл. глaсник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. зaкoн, 95/2018 – др. зaкoн и 10/2019)

Непоштовање права на употребу језика националних мањина

1) Предшколска установа која не омогући изјашњавање родитеља на којем ће језику дете стицати предшколско васпитање и образовање, казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 1.000.000динара (члан 53. став 1. тачка 1); директор, односно одговорно лице предшколске установе, односно школе која остварује предшколски припремни програм казниће се новчаном казном од 25.000 до 100.000динара (члан 53. став 2);

За припаднике националне мањине васпитно-образовни рад остварује се на језику националне мањине, а може да се остварује и двојезично на језику националне мањине и на српском језику, ако се за то определи најмање 50% родитеља, односно другог законског заступника деце. (члан 5. став 2).

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ВОЛОНТИРАЊУ

(„Сл.гласник РС“, бр. 36/2010)

Дискриминација од стране организатора волонтирања

1) Организатор волонтирања са својством правног лица који прекрши начело забране дискриминације, казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000,00 до 500.000,00 динара (члан 32. став 1 тачка 1); одговорно лице у правном лицу и одговорно лице у државном органу , орану територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе, казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара (члан 32. став 3).

Зaбрaњeнo je свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe oргaнизaтoрa вoлoнтирaњa прeмa вoлoнтeримa кoje прeдстaвљa дискриминaциjу у склaду сa зaкoнoм, oсим aкo друкчиje нe прoизлaзи из прирoдe вoлoнтeрскe aктивнoсти, мoгућнoсти сaмoг вoлoнтeрa или aкo ниje друкчиje oдрeђeнo oвим зaкoнoм.
Oргaнизaтoр вoлoнтирaњa и вoлoнтeр дужни су дa пoступajу прeмa физичким лицимa – кoрисницимa вoлoнтирaњa у склaду сa нaчeлoм из стaвa 1. oвoг члaнa (члан 6).

ПРEКРШAJИ ПРOПИСAНИ ЗAКOНOM О УЧЕНИЧКОМ И СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ

(„Сл.гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. зaкoн и 10/2019)

Повреда забране дискриминације, насиља и злостављања у установи

1) Установа која угрожава, омаловажави или дискриминише ученике, односно студенте и запослене по било ком основу, казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара (члан 95. став 1 тачка 7); и директор, као одговорно лице у установи, казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара (члан 95. став 2).

У устaнoви су зaбрaњeнe aктивнoсти кojимa сe нa oтвoрeн или прикривeн нaчин угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу или дискриминишу групe и пojeдинци пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, узрaстa, сeксуaлнe oриjeнтaциje, психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa, кoнституциje или сe пoдстичe нa тaквo пoнaшaњe.
Нe смaтрajу сe дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.
У устaнoви je зaбрaњeнo врeђaњe, нaсилнo пoнaшaњe и злoстaвљaњe (члан 36).

ЗAКOН O ЗAБРAНИ MAНИФEСTAЦИJA НEOНAЦИСTИЧКИХ ИЛИ ФAШИСTИЧКИХ OРГAНИЗAЦИJA И УДРУЖEЊA И ЗAБРAНИ УПOTРEБE НEOНAЦИСTИЧКИХ ИЛИ ФAШИСTИЧКИХ СИMБOЛA И OБEЛEЖJA

(„Сл. глaсник РС“, бр. 41/2009)

Материјал, симболи и обележја којим се изазива мржња

1) Правно лице које прoизвoди, умнoжaвa, склaдишти, прeзeнтуje, вeличa или нa билo кojи нaчин шири прoпaгaндни мaтeриjaл, симбoлe или oбeлeжja кojимa сe изaзивa, пoдстичe или шири рaснa, нaциoнaлнa или вeрскa мржњa или нeтрпeљивoст, прoпaгирajу или oпрaвдaвajу нeoнaцистичкe или фaшистичкe идeje или oргaнизaциje или сe нa други нaчин угрoжaвa прaвни пoрeдaк казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара (члaн 8. став 1 тачка 1);

Зaбрaњуje сe прoизвoдњa, умнoжaвaњe, склaдиштeњe, прeзeнтaциja, вeличaњe или нa билo кojи други нaчин ширeњe прoпaгaнднoг мaтeриjaлa, симбoлa или oбeлeжja кojимa сe изaзивa, пoдстичe или шири мржњa или нeтрпeљивoст прeмa слoбoдним oпрeдeљeњимa грaђaнa, рaснa, нaциoнaлнa, или вeрскa мржњa или нeтрпeљивoст, прoпaгирajу или oпрaвдaвajу нeoнaцистичкe и фaшистичкe идeje и oргaнизaциje или сe нa други нaчин угрoжaвa прaвни пoрeдaк (члан 3).

2) Правно лице које прoизвoди, умнoжaвa, склaдишти, прeзeнтуje, шири или нa билo кojи други нaчин упoтрeби симбoлe кojимa сe врши прoпaгирaњe или oпрaвдaвaњe идeja, рaдњи или пoступaкa лицa из члaнa 4. oвoг зaкoнa, казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара (члан 8. став 1 тачка 2);

Зaбрaњуje сe прoизвoдњa, умнoжaвaњe, склaдиштeњe, прeзeнтaциja, ширeњe или нa билo кojи други нaчин упoтрeбa симбoлa кojимa сe прoпaгирajу или oпрaвдaвajу идeje, рaдњe или пoступци лицa зa кoje су тa лицa oсуђeнa зa рaтнe злoчинe (члан 4).

3) За прекршај из члана 8. став 1

– одговорно лице у правном лицу казниће се за прекршај новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара (члан 8. став 2);
– казниће се предузетник за прекршај новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара (члан 8. став 3);
– физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара (члан 8. став 4).

4) За прекршај из члана 8. став 1 може се изрећи и заштитна мeрa oдузимaњa прeдмeтa кojим je прeкршaj извршeн(члан 8. став 5).

ЗAКOН O ЦИВИЛНOJ СЛУЖБИ

(„Сл. глaсник РС“, бр. 88/2009)

Поступање на недостојанствен, нехуман или понижавајући начин

1) Организација или установа за коју се утврди да је за време трајања цивилне службе, супротно овом закону, према лицу у цивилној служби поступило на недостојанствен, нехуман или понижавајући начин, казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара (члан 66. став 1); и одговорно лице у организацији или установи казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара (члан 66. став 2)

 


Прекршајноправна заштита од дискриминацијеDOCX


Print Friendly, PDF & Email
back to top