Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o здрaвствeнoм oсигурaњу

бр. 011-00-48/2017-03  датум:  4.9.2017.године         Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о здравственом осигурању   Министарство здравља је дописом број 011-00-00189/2016-05 од 2. августа 2017. године, доставила Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о здравственом осигурању (у даљем тексту: Нацрт закона), ради…

Опширније →
Мишљeњe на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

бр. 011-00-44/2017-03    датум: 11. август 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ   на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању     Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у прилогу дописа број: 06-00-00164/2017-03 од 3. августа 2017. године, доставило je Поверенику…

Опширније →
Мишљeњe на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању

бр. 011-00-45/2017-02    датум: 15. август 2017. године       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању   Министарство  просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 06-00-168/2017-07 од 2. августа 2017. године, доставило Поверенику за…

Опширније →
Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o oснoвнoм вaспитaњу и oбрaзoвaњу

бр. 011-00-46/2017-02    дaтум: 15. aвгуст 2017. гoдинe       Пoступajући у oквиру зaкoнoм прoписaнe нaдлeжнoсти[1], Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти  дaje MИШЉEЊE нa Нaцрт зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o oснoвнoм вaспитaњу и oбрaзoвaњу Mинистaрствo  прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja je дoписoм брoj 06-00-167/2017-07 oд 2. aвгустa 2017. гoдинe, дoстaвилo Пoвeрeнику зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана

бр. 011-00-44/2017-03    датум: 7. август 2017.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана   Министарство унутрашњих послова, у прилогу дописа број: 01-3667/17-5 од 27. јула 2017. године, доставило je Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о високом образовању

бр.  011-00-37/2017-02  датум: 26. јул 2017.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о високом образовању     Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-15/2017-06 од 4. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о високом образовању (у…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о санитарном надзору

бр.  011-00-40/2017-02  датум: 28. јул 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о санитарном надзору     Министарство здравља је дописом број: 011-00-237/2016-10 од 19. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о санитарном надзору, ради давања мишљења.   С тим…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију

бр. 011-00-38/2017-02    датум: 25. јул 2017. године       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-11/2017-06 од 4. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Мишљење на Нацрт Закона о основама система образовања и васпитања

бр. 011-00-34/2017-02     датум:  28. јул 2017. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт Закона о основама система образовања и васпитања   Министарство  просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 011-00-125/2017-04 од 4. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт Закона о…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о дуалном образовању

бр.  011-00-35/2017-02  датум: 21. јул 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о дуалном образовању     Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-126/2017-04 од 4. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о дуалном образовању (у даљем…

Опширније →
back to top