Pritužba M.Š. protiv NZS zbog višestruke diskriminacije u oblasti zapošljavanja

br. 07-00-485/2014-02   datum: 12.6.2015.

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. Š. iz N, protiv Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala N. U pritužbi je navela da je NSZ prilikom posredovanja u zapošljavanju po prijavama preduzaća „Y. C.” na razgovore za posao upućivala samo kandidate muškog pola koji nisu stariji od 35 godina i na taj način diskriminisala M. Š. na osnovu pola i  starosnog doba. U izjašnjenju NSZ, Filijala N. navedeno je da je selekcija i upućivanje kandidata na razgovor vršeno isključivo prema kriterijumima koje poslodavac definiše, a koji se odnose na kompetencije i uslove rada. U toku postupka utvrđeno je da je NSZ dostavila dokaze kojim je potvrdila da je u toku 2014. godine na razgovore za posao u preduzeće „Y. C.” podjednako upućivala kandidate oba pola, kao i kandidate starije od 35 godina. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala N. nije diskriminisala M. Š. prilikom posredovanja u zapošljavanju na osnovu pola i starosnog doba.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila M. Š. iz N, koju je podnela protiv Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala N, zbog diskriminacije na osnovu pola i starosnog doba.

1.2. U pritužbi je navela:

– da je završila Visoku tehničku školu u N. i stekla zvanje strukovne inženjerke građevinarstva, da je nakon toga završila Fakultet za industrijski menadžment i stekla zvanje diplomirane industrijske menadžerke, kao i da je završila master studije na Mašinskom fakultetu u N;

– da je 10. jula 2014. godine otišla u Nacionalnu službu za zapošljavanje, Filijala u N. (u daljem tekstu: NSZ) kako bi od savetnice za zapošljavanje V. P. dobila informacije da li je raspisan konkursa za radno mesto u njenoj struci;

– da joj je savetnica za zapošljavanje rekla da je izašao konkurs u preduzeću „Y. C.” za radno mesto menadžer proizvodnje, ali da su tražili samo kandidate muškog pola, kao i da joj je tom prilikom na računaru pokazala obrazac  konkursa, u kojem je pisalo „pol: muški” kao i 10-15 imena kandidata muškaraca koji su poslati na razgovor;

– da je 9. oktobra 2014. godine „Y. C.” raspisao konkurs za referenta proizvodnog planiranja i saradnika magacinskog poslovanja gotovih proizvoda i da joj je savetnica za zapošljavanje rekla da je nije uputila na razgovor u „Y. C.” jer je ranije već jednom bila na razgovoru u tom preduzeću;

– da je „Y. C.” raspisala nekoliko konkursa u kojima su tražili kandidate do 35 godina, a da ona ima 37 godina, te je to još jedan od razloga zbog kog ne ispunjava uslove konkursa;

– da je od NSZ tražila konkursnu dokumentaciju „Y. C.”, na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.

1.3. M. Š. je u dopuni pritužbe navela:

– da je dobila obaveštenja po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja odakle se jasno vidi da je na konkurs za radno mesto menadžer u proizvodnji upućeno 12 kandidata muškog pola starosti do 35 godina, a da je na konkursu za menadžera kontrole kvaliteta, na razgovor upućeno osam kandidata muškog pola, kao i da na konkursima za menadžera nisu upućivali kandidate preko 35 godina starosti;

1.4. Uz dopunu pritužbe dostavljeni su sledeći dokazi: 1) obaveštenja NZS po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja br. 0012-9-74/2014, br. 0012-9-75/2014, br. 0012-9-76/2014 od 25. novembra 2014. godine i br. 0012-9-76/2014 od 16. decembra 2014. godine, 2) obrasci prijave potrebe za zapošljavanjem u „Y. C.” i 3) spisak upućenih lica po prijavama „Y. C.”.

1.5. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje Z. M., direktora NSZ.

1.6. U izjašnjenju Z. M, direktora NSZ, između ostalog, navedeno je:

– da je M. Š. po zanimanju diplomirana inženjerka za proizvodni menadžment, inženjersko proizvodni smer i da se 2. jula 2014. godine prijavila na evidenciju Filijale N.;

– da se prvi put prijavila na evidenciju 2. februara 2001. godine, da se od tada prijavljivala osam puta, a da je do prestanka evidencije dolazilo pet puta, zbog nejavljanja;

– da je NZS, u periodu jul-oktobar 2014. godine, pružila usluge posredovanja u zapošljavanju podnositeljki pritužbe za sledeće poslodavce: „L.”, „N. G.” i „L. S.” doo;

– da se 13. oktobra 2014. godine javila savetnici za zapošljavanje, tražeći informacije o potrebama poslodavaca za zapošljavanje, da je u razgovoru sa savetnicom na pitanje da li „Y. C.” ima potrebu za zapošljavanjem njenog profila, dobila odgovor da je „Y. C.” poslala prijavu za zapošljavanje i da je tog dana obavljen razgovor sa kandidatima;

– da je „Y. C.” poslodavac sa kojim NZS ima odličnu saradnju i da su potrebe za zapošljavanjem zadovoljili bez javnog oglašavanja, uz direktno posredovanje i upućivanje lica na razgovor, te na taj način zaposlili 3000 radnika i radnica;

– da se na evidenciji NZS, Filijala N. nalazi oko 1000 osoba sa visokom stručnom spremom iz ekonomskih nauka, od tog broja 350 odlično govori engleski jezik, što je jedan od glavnih uslova za zapošljavanje u „Y. C.”, te da je NZS posredovala u zapošljavanju M. Š. 21. aprila 2011. godine u tom preduzeću;

– da su podnositeljki pritužbe dostavili obaveštenja na tri zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, kao i kopije svih prijava potreba za zapošljavanjem preduzeća „Y. C.” u 2014. godini.

– da prema članu 34. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, poslodavac može da se obrati NZS za pružanje usluga posredovanja, a da se prijavljivanje potrebe za zapošljavanjem vrši u skladu sa Pravilnikom o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencije u oblasti zapošljavanja, na propisanom obrascu Prijave potrebe za zapošljavanjem, kojim se definiše zahtev poslodavca i način pružanja usluge NSZ. Selekcija i upućivanje kandidata vrše se isključivo prema kriterijumima koje poslodavac definiše, a koji se odnose na kompetencije i uslove rada.

– da je ukupan broj kandidata koji je NSZ, Filijala Niš u 2014. godini poslala na razgovor u „Y. C.” – 171 kandidat, od toga broja je 100 žena i 71 muškarac, starosti od 20 do 38 godina, te da na osnovu navedenog, Filijala N. nije povredila načelo jednakosti i ravnopravnosti.

1.7. Uz izjašnjenje su dostavljeni sledeći dokazi: 1) obaveštenja NZS po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja br. 0012-9-74/2014, br. 0012-9-75/2014, br. 0012-9-76/2014 od 25. novembra 2014. godine i br. 0012-9-76/2014 od 16. decembra 2014. godine, 2) obrasci prijava potrebe za zapošljavanjem „Y. C.” i 3) spisak upućenih lica po prijavama „Y. C.”.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Uvidom u tabelarni prikaz spiska prijava i upućenih lica po prijavama preduzeća „Y. C.”, koji je dostavljen uz dopis NSZ broj 0012-9-76/2014 od 16. decembra 2014. godine, utvrđeno je da je NSZ za radno mesto menadžer kontrole kvaliteta po prijavi br. 0310140000697  uputila 11 kandidatkinja i dva kandidata, starosnog doba od 25 do 35 godina; za radno mesto menadžer kontrole kvaliteta po prijavi br. 0310140001308 uputila osam kandidata muškog pola, starosnog doba od 26 do 33 godine; za radno mesto radnik u proizvodnji električnih instalacija za automobile po prijavi broj 0310140001316 uputila 64 kandidatkinje i 34 kandidata, starosnog doba od 20 do 38 godina; za radno mesto referent uvoza-izvoza po prijavi broj 0310140002282 uputila šest kandidatkinja, starosnog doba od 26 do 35 godina; za radno mesto menadžer u proizvodnji po prijavi broj 0310140003068 uputila 12 kandidata, starosnog doba od 25 do 35 godina; za radno mesto diplomirani pravnik po prijavi broj 0310140003319 uputila dve kandidatkinje, starosnog doba od 29 do 37 godina; za radno mesto menadžer kontrole kvaliteta po prijavi broj 0310140003360 uputila četiri kandidatkinje i dva kandidata, starosnog doba od 27 do 34 godine; za radno mesto diplomirani inženjer zaštite na radu po prijavi broj 0310140004331 uputila sedam kandidatkinja i sedam kandidata, starosnog doba od 27 do 38 godina i za radno mesto diplomirani ekonomista po prijavi broj 0310140005800 uputila šest kandidatkinja i šest kandidata, starosnog doba od 24 do 34 godine.

2.2. Uvidom u devet prijava potreba za zapošljavanjem bez pružanja usluga oglašavanja koje je preduzeće „Y. C.” uputilo NSZ, za više radnih mesta od februara do oktobra 2014. godine, utvrđeno je da ni u jednoj od priloženih prijava nisu navedeni pol i/ili starosno doba kao posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni, pa ni u prijavi za radno mesto menadžer u proizvodnji broj 0310140003068 od 30. maja 2014. godine.

2.3. Uvidom u izjašnjenje NSZ i priloge, utvrđeno je da je NSZ, Filijala N., po osnovu devet prijava potreba za zapošljavanjem preduzeća „Y. C.” na razgovor u ovo preduzeće uputilo 171 kandidata, od čega 100 žena i 71 muškarca, starosnog doba od 20 do 38 godina.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu cenila je navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su priloženi, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti i drugim licima preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Ustav Republike Srbije  u čl. 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije koji u čl. 2. st. 1. t. 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

3.5. Odredbama čl. 4. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno, zabranu diskriminacije. Odredbama čl. 15-27. Zakona o zabrani diskriminacije propisni su posebni slučajevi diskriminacije, pa je tako čl. 17. st. 1. propisano da  diskriminacija u pružanju javnih usluga postoji ako pravno ili fizičko lice, u okviru svoje delatnosti, odnosno zanimanja, na osnovu ličnog svojstva lica ili grupe lica, odbije pružanje usluge, za pružanje usluge traži ispunjenje uslova koji se ne traže od drugih lica ili grupe lica, odnosno ako u pružanju usluga neopravdano omogući prvenstvo drugom licu ili grupi.

3.6. Zakonom o ravnopravnosti polova propisano je da je diskriminacija na osnovu pola svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva) koje ima za cilj ili posledicu da licu ili grupi oteža, ugrozi, onemogući ili negira priznanje, uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava i sloboda u političkoj, ekonomskoj, društvenoj, kulturnoj, građanskoj, porodičnoj i drugoj oblasti.

3.7. Odredbama člana 18. Zakona o radu zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invaliditet, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orijentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo.

3.8. Odredbama člana 5. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano je da se ovaj zakon zasniva na načelima zabrane diskriminacije, u skladu sa zakonom, nepristrasnosti pri obavljanju poslova zapošljavanja, rodne ravnopravnosti, afirmativne akcije usmerene prema teže zapošljivim nezaposlenim licima, slobode u izboru zanimanja i radnog mesta i besplatnosti obavljanja poslova zapošljavanja prema nezaposlenim licima.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja s aspekta antidiskriminacionih propisa

3.9. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala N. diskriminisala podnositeljku pritužbe na osnovu pola i starosnog doba, tako što je u postupku posredovanja u zapošljavanju, na razgovore kod poslodavca po prijavi potrebe za zapošljavanjem, upućivala samo muškarce do 35 godina života.

3.10. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti cenila je navode iz izjašnjenja direktora NSZ da se „selekcija i upućivanje kandidata na razgovor za posao vrši isključivo prema kriterijumima koje poslodavac definiše, a koji se odnose na kompetenciju i uslove rada”. Uvidom u tabelarni prikaz spiska prijava i upućenih lica po prijavama preduzeća „Y. C.”, koji je dostavljen i u prilogu pritužbe i u prilogu izjašnjenja, utvrđeno je da je NSZ, postupajući po devet prijava ovog preduzeća, na razgovor za posao uputila 171 osobu, od čega 100 žena i 71 muškarca. Pored toga, za radno mesto menadžera kontrole kvaliteta poslate su tri prijave poslodavca i jedna prijava za radno mesto menadžera u proizvodnji. Na razgovor za ova četiri menadžerska radna mesta upućeno je 17 žena i 22 muškarca. Za radna mesta diplomirani pravnik, diplomirani inženjer zaštite na radu i diplomirani ekonomista, po tri prijave poslodavca, na razgovor je upućeno 15 žena i 13 muškaraca. Dalje, za radno mesto radnik u proizvodnji električnih instalacija za automobile i radno mesto referent uvoza-izvoza, po dve prijave poslodavca, na razgovor je upućeno 70 žena i 34 muškarca. Na osnovu ovih podataka, evidentno je da je NSZ, Filijala N. na razgovore za posao podjednako upućivala i muškarce i žene, pogotovo kada se posmatraju radna mesta kod kojih je kao uslov tražen sedmi stepen obrazovanja.

3.11. Što se tiče navoda iz pritužbe da je podnositeljka pritužbe videla obrazac konkursa za radno mesto menadžer proizvodnje na kojem je pisalo „pol: muški”, nesporno je da su za radno mesto menadžera u proizvodnji po prijavi poslodavca broj 0310140003068 od 30. maja 2014. godine na razgovor upućeni samo muškarci. Uvidom u prijavu utvrđeno je da u su kao uslovi za rad na ovom radnom mestu navedeni nivo obrazovanja i obrazovni profil i posebna znanja i veštine (rad na računaru i strani jezik), odnosno, prijava ne sadrži druge uslove koji se traže od kandidata (npr. pol ili starosno doba). Takođe, posmatrano u kontekstu odnosa upućenih kandidata i kandidatkinja po svih devet prijava poslodavca (100 žena i 71 muškarac), ne može se zaključiti da je NSZ izvršila diskriminaciju kandidata bilo kog pola. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala N. nije izvršila diskriminaciju potencijalnih kandidatkinja na osnovu pola, jer je evidentno da su i žene i muškarci upućivani na razgovore za posao, u skladu sa potrebama poslodavca i evidencijom NZS.

3.12. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti cenila je navode podnositeljke pritužbe da je preduzeće „Y. C.” „raspisala nekoliko konkursa u kojim su tražili kandidate do 35 godina”. U izjašnjenju direktora NSZ navedeno je da se selekcija i upućivanje kandidata vrše isključivo prema kriterijumima koje definiše poslodavac, a koji se odnose na kompetencije i uslove rada. Uvidom u devet prijava potreba za zapošljavanjem poslodavca „Y. C.”, koje su dostavljene u prilogu izjašnjenja, utvrđeno je da ni u jednoj nije kao poseban uslov navedeno određeno starosno doba kandidata. Takođe, analizom tabelarnog prikaza spiska prijava i upućenih lica po prijavama, utvrđeno je da je NSZ na razgovore za posao upućivala kandidate starosnog doba od 20 do 38 godina, odakle jasno proizlazi da su na razgovore za posao upućivani i kandidati i kandidatkinje stariji od 35 godina.

3.13. Imajući u vidu sve činjenice i okolnosti konkretnog slučaja, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da su dokazi koje je dostavila Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala N. pružili dovoljno osnova za zaključak da nije učinjen akt diskriminacije na osnovu pola i starosnog doba.

3.14. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala N, na razgovore za posao po devet prijava poslodavca uputila 171 kandidata, a da među njima nema osoba starijih od 38, odnosno 40 godina. Podaci Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuju da osobe starije od 40 godina predstavljaju 49,9%, a osobe starije od 50 godina predstavljaju 26% ukupnog broja nezaposlenih u Republici Srbiji. Diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja ispoljava se tako što veliki broj starijih nezaposlenih radnika ne uspeva da se zaposli, odnosno što poslodavci češće otpuštaju starije radnike ili ih šalju u prevremene penzije. Pri tome, treba imati na umu da starosno doba, kao i bilo koje drugo lično svojstvo, može da se postavi kao uslov za zaposlenje samo u slučajevima kada priroda posla to zahteva, odnosno kada je to lično svojstvo presudno za obavljanje posla. Starosno doba i pol su irelevantni za obavljanje najvećeg broja poslova na tržištu rada, ali poslodavci često postavljaju određene godine kao uslov, čime krše antidiskriminacione propise.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podseća da je Nacionalnoj službi za zapošljavanje uputila preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti 2010. i 2012. godine, u kojima je preporučeno da prilikom oglašavanja radnih mesta poštuje zabranu diskriminacije i ne objavljuje oglase za posao koji sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje, i to one koji se odnose na pol, starosno doba, izgled kandidata/kinje ili neko drugo lično svojstvo. Ujedno, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Nacionalnoj službi za zapošljavanje da prilikom obavljanja poslova posredovanja u zapošljavanju, poslodavcima upućuje na razgovor i osobe koje pripadaju teže zapošljivim grupama, kao što su npr. osobe starijeg životnog doba i dr.

3.15. Imajući sve navedeno u vidu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala N. nije diskriminisala M. Š. prilikom posredovanja u zapošljavanju, na osnovu pola i starosnog doba.

4. MIŠLjENjE

Upućivanjem kandidata i kandidatkinja na razgovor za posao, odnosno, obavljanjem poslova posredovanja u zapošljavanju po prijavama potrebe za zapošljavanjem preduzeća „Y. C.” u toku 2014. godine, Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala N. nije prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba M.Š. protiv NZS zbog višestruke diskriminacije u oblasti zapošljavanja Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top