Притужба М.Ш. против НЗС због вишеструке дискриминације у области запошљавања

бр. 07-00-485/2014-02   датум: 12.6.2015.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Ш. из Н, против Националне службе за запошљавање, Филијала Н. У притужби је навела да је НСЗ приликом посредовања у запошљавању по пријавама предузаћа „Y. C.“ на разговоре за посао упућивала само кандидате мушког пола који нису старији од 35 година и на тај начин дискриминисала М. Ш. на основу пола и  старосног доба. У изјашњењу НСЗ, Филијала Н. наведено је да је селекција и упућивање кандидата на разговор вршено искључиво према критеријумима које послодавац дефинише, а који се односе на компетенције и услове рада. У току поступка утврђено је да је НСЗ доставила доказе којим је потврдила да је у току 2014. године на разговоре за посао у предузеће „Y. C.“ подједнако упућивала кандидате оба пола, као и кандидате старије од 35 година. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да Национална служба за запошљавање, Филијала Н. није дискриминисала М. Ш. приликом посредовања у запошљавању на основу пола и старосног доба.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила М. Ш. из Н, коју је поднела против Националне службе за запошљавање, Филијала Н, због дискриминације на основу пола и старосног доба.

1.2. У притужби је навела:

– да је завршила Високу техничку школу у Н. и стекла звање струковне инжењерке грађевинарства, да је након тога завршила Факултет за индустријски менаџмент и стекла звање дипломиране индустријске менаџерке, као и да је завршила мастер студије на Машинском факултету у Н;

– да је 10. јула 2014. године отишла у Националну службу за запошљавање, Филијала у Н. (у даљем тексту: НСЗ) како би од саветнице за запошљавање В. П. добила информације да ли је расписан конкурса за радно место у њеној струци;

– да јој је саветница за запошљавање рекла да је изашао конкурс у предузећу „Y. C.“ за радно место менаџер производње, али да су тражили само кандидате мушког пола, као и да јој је том приликом на рачунару показала образац  конкурса, у којем је писало „пол: мушки“ као и 10-15 имена кандидата мушкараца који су послати на разговор;

– да је 9. октобра 2014. године „Y. C.“ расписао конкурс за референта производног планирања и сарадника магацинског пословања готових производа и да јој је саветница за запошљавање рекла да је није упутила на разговор у „Y. C.“ јер је раније већ једном била на разговору у том предузећу;

– да је „Y. C.“ расписала неколико конкурса у којима су тражили кандидате до 35 година, а да она има 37 година, те је то још један од разлога због ког не испуњава услове конкурса;

– да је од НСЗ тражила конкурсну документацију „Y. C.“, на основу захтева за приступ информацијама од јавног значаја.

1.3. М. Ш. је у допуни притужбе навела:

– да је добила обавештења по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја одакле се јасно види да је на конкурс за радно место менаџер у производњи упућено 12 кандидата мушког пола старости до 35 година, а да је на конкурсу за менаџера контроле квалитета, на разговор упућено осам кандидата мушког пола, као и да на конкурсима за менаџера нису упућивали кандидате преко 35 година старости;

1.4. Уз допуну притужбе достављени су следећи докази: 1) обавештења НЗС по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја бр. 0012-9-74/2014, бр. 0012-9-75/2014, бр. 0012-9-76/2014 од 25. новембра 2014. године и бр. 0012-9-76/2014 од 16. децембра 2014. године, 2) обрасци пријаве потребе за запошљавањем у „Y. C.“ и 3) списак упућених лица по пријавама „Y. C.“.

1.5. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење З. М., директора НСЗ.

1.6. У изјашњењу З. М, директора НСЗ, између осталог, наведено је:

– да је М. Ш. по занимању дипломирана инжењерка за производни менаџмент, инжењерско производни смер и да се 2. јула 2014. године пријавила на евиденцију Филијале Н.;

– да се први пут пријавила на евиденцију 2. фебруара 2001. године, да се од тада пријављивала осам пута, а да је до престанка евиденције долазило пет пута, због нејављања;

– да је НЗС, у периоду јул-октобар 2014. године, пружила услуге посредовања у запошљавању подноситељки притужбе за следеће послодавце: „Л.“, „Н. Г.“ и „L. S.“ доо;

– да се 13. октобра 2014. године јавила саветници за запошљавање, тражећи информације о потребама послодаваца за запошљавање, да је у разговору са саветницом на питање да ли „Y. C.“ има потребу за запошљавањем њеног профила, добила одговор да је „Y. C.“ послала пријаву за запошљавање и да је тог дана обављен разговор са кандидатима;

– да је „Y. C.“ послодавац са којим НЗС има одличну сарадњу и да су потребе за запошљавањем задовољили без јавног оглашавања, уз директно посредовање и упућивање лица на разговор, те на тај начин запослили 3000 радника и радница;

– да се на евиденцији НЗС, Филијала Н. налази око 1000 особа са високом стручном спремом из економских наука, од тог броја 350 одлично говори енглески језик, што је један од главних услова за запошљавање у „Y. C.“, те да је НЗС посредовала у запошљавању М. Ш. 21. априла 2011. године у том предузећу;

– да су подноситељки притужбе доставили обавештења на три захтева за приступ информацијама од јавног значаја, као и копије свих пријава потреба за запошљавањем предузећа „Y. C.“ у 2014. години.

– да према члану 34. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, послодавац може да се обрати НЗС за пружање услуга посредовања, а да се пријављивање потребе за запошљавањем врши у складу са Правилником о ближој садржини података и начину вођења евиденције у области запошљавања, на прописаном обрасцу Пријаве потребе за запошљавањем, којим се дефинише захтев послодавца и начин пружања услуге НСЗ. Селекција и упућивање кандидата врше се искључиво према критеријумима које послодавац дефинише, а који се односе на компетенције и услове рада.

– да је укупан број кандидата који је НСЗ, Филијала Ниш у 2014. години послала на разговор у „Y. C.“ – 171 кандидат, од тога броја је 100 жена и 71 мушкарац, старости од 20 до 38 година, те да на основу наведеног, Филијала Н. није повредила начело једнакости и равноправности.

1.7. Уз изјашњење су достављени следећи докази: 1) обавештења НЗС по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја бр. 0012-9-74/2014, бр. 0012-9-75/2014, бр. 0012-9-76/2014 од 25. новембра 2014. године и бр. 0012-9-76/2014 од 16. децембра 2014. године, 2) обрасци пријава потребе за запошљавањем „Y. C.“ и 3) списак упућених лица по пријавама „Y. C.“.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у табеларни приказ списка пријава и упућених лица по пријавама предузећа „Y. C.“, који је достављен уз допис НСЗ број 0012-9-76/2014 од 16. децембра 2014. године, утврђено је да је НСЗ за радно место менаџер контроле квалитета по пријави бр. 0310140000697  упутила 11 кандидаткиња и два кандидата, старосног доба од 25 до 35 година; за радно место менаџер контроле квалитета по пријави бр. 0310140001308 упутила осам кандидата мушког пола, старосног доба од 26 до 33 године; за радно место радник у производњи електричних инсталација за аутомобиле по пријави број 0310140001316 упутила 64 кандидаткиње и 34 кандидата, старосног доба од 20 до 38 година; за радно место референт увоза-извоза по пријави број 0310140002282 упутила шест кандидаткиња, старосног доба од 26 до 35 година; за радно место менаџер у производњи по пријави број 0310140003068 упутила 12 кандидата, старосног доба од 25 до 35 година; за радно место дипломирани правник по пријави број 0310140003319 упутила две кандидаткиње, старосног доба од 29 до 37 година; за радно место менаџер контроле квалитета по пријави број 0310140003360 упутила четири кандидаткиње и два кандидата, старосног доба од 27 до 34 године; за радно место дипломирани инжењер заштите на раду по пријави број 0310140004331 упутила седам кандидаткиња и седам кандидата, старосног доба од 27 до 38 година и за радно место дипломирани економиста по пријави број 0310140005800 упутила шест кандидаткиња и шест кандидата, старосног доба од 24 до 34 године.

2.2. Увидом у девет пријава потреба за запошљавањем без пружања услуга оглашавања које је предузеће „Y. C.“ упутило НСЗ, за више радних места од фебруара до октобра 2014. године, утврђено је да ни у једној од приложених пријава нису наведени пол и/или старосно доба као посебни услови које кандидат треба да испуни, па ни у пријави за радно место менаџер у производњи број 0310140003068 од 30. маја 2014. године.

2.3. Увидом у изјашњење НСЗ и прилоге, утврђено је да је НСЗ, Филијала Н., по основу девет пријава потреба за запошљавањем предузећа „Y. C.“ на разговор у ово предузеће упутило 171 кандидата, од чега 100 жена и 71 мушкарца, старосног доба од 20 до 38 година.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету ценила је наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти и другим лицима препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устaв Рeпубликe Србиje  у чл. 21. зaбрaњуje свaку дискриминaциjу, нeпoсрeдну или пoсрeдну, пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти и психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa.

3.4. Устaвнa зaбрaнa дискриминaциje ближe je рaзрaђeнa Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje кojи у чл. 2. ст. 1. т. 1. прoписуje дa дискриминaциja и дискриминaтoрнo пoступaњe oзнaчaвajу свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa.

3.5. Одредбама чл. 4. Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje прoписaнo je да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно, забрану дискриминације. Одредбама чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације прописни су посебни случајеви дискриминације, па је тако чл. 17. ст. 1. прописано да  дискриминација у пружању јавних услуга постоји ако правно или физичко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на основу личног својства лица или групе лица, одбије пружање услуге, за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од других лица или групе лица, односно ако у пружању услуга неоправдано омогући првенство другом лицу или групи.

3.6. Законом о равноправности полова прописано је да је дискриминација на основу пола свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) које има за циљ или последицу да лицу или групи отежа, угрози, онемогући или негира признање, уживање или остваривање људских права и слобода у политичкој, економској, друштвеној, културној, грађанској, породичној и другој области.

3.7. Одредбама члана 18. Закона о раду забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидитет, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуалну оријентацију, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство.

3.8. Одредбама члана 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да се овај закон заснива на начелима забране дискриминације, у складу са законом, непристрасности при обављању послова запошљавања, родне равноправности, афирмативне акције усмерене према теже запошљивим незапосленим лицима, слободе у избору занимања и радног места и бесплатности обављања послова запошљавања према незапосленим лицима.

Анализа навода из притужбе и изјашњења с аспекта антидискриминационих прописа

3.9. Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају потребно је утврдити да ли је Национална служба за запошљавање, Филијала Н. дискриминисала подноситељку притужбе на основу пола и старосног доба, тако што је у поступку посредовања у запошљавању, на разговоре код послодавца по пријави потребе за запошљавањем, упућивала само мушкарце до 35 година живота.

3.10. Повереница за заштиту равноправности ценила је наводе из изјашњења директора НСЗ да се „селекција и упућивање кандидата на разговор за посао врши искључиво према критеријумима које послодавац дефинише, а који се односе на компетенцију и услове рада“. Увидом у табеларни приказ списка пријава и упућених лица по пријавама предузећа „Y. C.“, који је достављен и у прилогу притужбе и у прилогу изјашњења, утврђено је да је НСЗ, поступајући по девет пријава овог предузећа, на разговор за посао упутила 171 особу, од чега 100 жена и 71 мушкарца. Поред тога, за радно место менаџера контроле квалитета послате су три пријаве послодавца и једна пријава за радно место менаџера у производњи. На разговор за ова четири менаџерска радна места упућено је 17 жена и 22 мушкарца. За радна места дипломирани правник, дипломирани инжењер заштите на раду и дипломирани економиста, по три пријаве послодавца, на разговор је упућено 15 жена и 13 мушкараца. Даље, за радно место радник у производњи електричних инсталација за аутомобиле и радно место референт увоза-извоза, по две пријаве послодавца, на разговор је упућено 70 жена и 34 мушкарца. На основу ових података, евидентно је да је НСЗ, Филијала Н. на разговоре за посао подједнако упућивала и мушкарце и жене, поготово када се посматрају радна места код којих је као услов тражен седми степен образовања.

3.11. Што се тиче навода из притужбе да је подноситељка притужбе видела образац конкурса за радно место менаџер производње на којем је писало „пол: мушки“, неспорно је да су за радно место менаџера у производњи по пријави послодавца број 0310140003068 од 30. маја 2014. године на разговор упућени само мушкарци. Увидом у пријаву утврђено је да у су као услови за рад на овом радном месту наведени ниво образовања и образовни профил и посебна знања и вештине (рад на рачунару и страни језик), односно, пријава не садржи друге услове који се траже од кандидата (нпр. пол или старосно доба). Такође, посматрано у контексту односа упућених кандидата и кандидаткиња по свих девет пријава послодавца (100 жена и 71 мушкарац), не може се закључити да је НСЗ извршила дискриминацију кандидата било ког пола. Повереница за заштиту равноправности констатује да Национална служба за запошљавање, Филијала Н. није извршила дискриминацију потенцијалних кандидаткиња на основу пола, јер је евидентно да су и жене и мушкарци упућивани на разговоре за посао, у складу са потребама послодавца и евиденцијом НЗС.

3.12. Повереница за заштиту равноправности ценила је наводе подноситељке притужбе да је предузеће „Y. C.“ „расписала неколико конкурса у којим су тражили кандидате до 35 година“. У изјашњењу директора НСЗ наведено је да се селекција и упућивање кандидата врше искључиво према критеријумима које дефинише послодавац, а који се односе на компетенције и услове рада. Увидом у девет пријава потреба за запошљавањем послодавца „Y. C.“, које су достављене у прилогу изјашњења, утврђено је да ни у једној није као посебан услов наведено одређено старосно доба кандидата. Такође, анализом табеларног приказа списка пријава и упућених лица по пријавама, утврђено је да је НСЗ на разговоре за посао упућивала кандидате старосног доба од 20 до 38 година, одакле јасно произлази да су на разговоре за посао упућивани и кандидати и кандидаткиње старији од 35 година.

3.13. Имајући у виду све чињенице и околности конкретног случаја, Повереница за заштиту равноправности констатује да су докази које је доставила Национална служба за запошљавање, Филијала Н. пружили довољно основа за закључак да није учињен акт дискриминације на основу пола и старосног доба.

3.14. Повереница за заштиту равноправности указује да је Национална служба за запошљавање, Филијала Н, на разговоре за посао по девет пријава послодавца упутила 171 кандидата, а да међу њима нема особа старијих од 38, односно 40 година. Подаци Националне службе за запошљавање показују да особе старије од 40 година представљају 49,9%, а особе старије од 50 година представљају 26% укупног броја незапослених у Републици Србији. Дискриминација на основу старосног доба у области рада и запошљавања испољава се тако што велики број старијих незапослених радника не успева да се запосли, односно што послодавци чешће отпуштају старије раднике или их шаљу у превремене пензије. При томе, треба имати на уму да старосно доба, као и било које друго лично својство, може да се постави као услов за запослење само у случајевима када природа посла то захтева, односно када је то лично својство пресудно за обављање посла. Старосно доба и пол су ирелевантни за обављање највећег броја послова на тржишту рада, али послодавци често постављају одређене године као услов, чиме крше антидискриминационе прописе.

Повереница за заштиту равноправности подсећа да је Националној служби за запошљавање упутила препоруке мера за остваривање равноправности 2010. и 2012. године, у којима је препоручено да приликом оглашавања радних места поштује забрану дискриминације и не објављује огласе за посао који садрже дискриминаторне услове за запослење, и то оне који се односе на пол, старосно доба, изглед кандидата/киње или неко друго лично својство. Уједно, Повереница за заштиту равноправности препоручује Националној служби за запошљавање да приликом обављања послова посредовања у запошљавању, послодавцима упућује на разговор и особе које припадају теже запошљивим групама, као што су нпр. особе старијег животног доба и др.

3.15. Имајући све наведено у виду, Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да Национална служба за запошљавање, Филијала Н. није дискриминисала М. Ш. приликом посредовања у запошљавању, на основу пола и старосног доба.

4. МИШЉЕЊЕ

Упућивањем кандидата и кандидаткиња на разговор за посао, односно, обављањем послова посредовања у запошљавању по пријавама потребе за запошљавањем предузећа „Y. C.“ у току 2014. године, Национална служба за запошљавање, Филијала Н. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Притужба М.Ш. против НЗС због вишеструке дискриминације у области запошљавања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top