799-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-312/2023-02 datum: 21.9.2023.

                                            

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je AA iz BB, podnela protiv VV, direktorke Predškolske ustanove GG (u daljem tekstu PU GG), zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla kao ličnog svojstva. U pritužbi i dopunama pritužbe je između ostalog navedeno da je podnositeljka pritužbe pripadnica bošnjačke nacionalne manjine, kao i da je u dva navrata konkurisala u PU GG za prijem u radni odnos na radno mesto – kuvar, da je ispunjavala sve uslove konkursa kao i ostali kandidati/kinje za ovo radno mesto, ali da su u oba navrata, odnosno na konkursima od 14.4.2022. godine i 28.3.2023. godine u radni odnos primljeni kandidati/kinje koji pripadaju većinskom narodu u Republici Srbiji. U izjašnjenju direktorke PU GG, između ostalog, navedeno je da je da je na oba konkursa, od 14.4.2022. godine i 28.3.2023. godine, nakon sačinjavanja obrazložene liste kandidata od strane Konkursne komisije, za radno mesto kuvara, direktorka donela odluku da primi druge kandidatkinje u radni odnos na radno mesto kuvara iz razloga što su imale više radnog staža u ustanovi. U izjašnjenju je dalje navedeno  da je podnositeljka pritužbe podnela žalbu na odluku direktorke o prijemu u radni odnos druge kandidatkinje na mesto kuvara po konkursu raspisanom 28.3.2023. godine, i da se u žalbi koju je podnela Upravnom odboru PU GG pozvala na odredbe Ustava Republike Srbije, Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i Zakona o zaposlenima u javnim službama, te da je u konkursu trebalo naglasiti da pripadnik nacionalne manjine ima prednost u izboru kandidata u slučaju jednake ocene kvalifikovanih kandidata. Dalje je navela da žalba nije uvažena iz razloga što se konkurs u PU GG raspisuje u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i da PU GG ne primenjuje propise o javnim službama, već propise koji se odnose na prosvetu, te da su i članovi Upravnog odbora jednoglasno utvrdili da „nije bilo prijema u radni odnos po nacionalnoj osnovi“, kao i da podnositeljka pritužbe nije primljena na radno mesto kuvara, zato što su na oba konkursa primljeni kandidati koji su imali više radnog staža u PU GG. Analizirajući relevantne odredbe Zakona o zaposlenima u javnim službama, a posebno uzimajući u obzir odredbe člana 2. stav 1. i člana 8 stav 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju utvrđeno je da delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja jeste delatnost od neposrednog društvenog interesa i da se ostvaruje kao javna služba, kao i da se na osnivanje i rad predškolske ustanove primenjuju propisi o javnim službama. Stoga, prilikom raspisivanja konkursa predškolska ustanova pored zakona iz oblasti prosvete treba da primenjuje i propise koji se odnose na rad javnih službi u koje spadaju i predškolske ustanove. Ustav i Zakon o zabrani diskriminacije, propisuju da se ne smatraju diskriminacijom posebne (afirmativne) mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju. Zakon o zaposlenima u javnim službama propisuje da se pri zapošljavanju u javnim službama, radi postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, prvenstvo daje jednako kvalifikovanim kandidatima pripadnicima nacionalnih manjina. Imajući u vidu navedeno, kada se uvodi afirmativna mera neophodno je u konkursu naznačiti da će jednako ocenjeni kvalifikovani kandidati/kinje – pripadnici/ce određene nacionalne manjine/a imati prednost prilikom odlučivanja o prijemu u radni odnos po navedenom konkursu. U tom slučaju se već u samom konkursu upoznaju svi kandidati/kinje da ukoliko su pripadnici određene nacionalne manjine to navedu i u konkursnoj dokumentaciji, naravno na dobrovoljnoj bazi u skladu sa Ustavom i zakonom. Dakle, neophodno je bilo da se svim kandidatima/kinjama omogući da se prilikom podnošenja konkursne prijave izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti, kako bi direktorka, prilikom donošenja odluke o prijemu u radni odnos, u slučaju postojanja jednako ocenjenih kvalifikovanih kandidata za određeno radno mesto raspolagala podacima da li je i ko od jednako ocenjenih kvalifikovanih kandidata/kinja je pripadnik/ca nacionalne manjine. S tim u vezi, Poverenik najpre konstatuje da Predškolska ustanova nije raspisala konkurs na način da ukaže da će u postupku izbora kandidata/kinja biti primenjena afirmativna mera. Međutim iako konkurs nije bio raspisan na navedeni način, Poverenik dalje konstatuje da, uzimajući u obzir ocene konkursne komisije, kao i navode direktorke PU GG, direktorka je prilikom odluke o izboru kandidata na oba konkursa, za radno mesto kuvara, dala prednost drugim kandidatkinjama u odnosu na podnositeljku pritužbe, iz razloga dužeg radnog staža u PU GG, što znači da, iako su bile jednako kvalifikovane, kandidatkinje nisu bile i jednako ocenjene, jer je prednost data kandidatkinji sa dužim radnim iskustvom. S toga, iako navedeni konkursi nisu sprovedeni u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u javnim službama, što predstavlja evidentan propust organizatora konkursa, direktorka PU GG, prilikom donošenja odluke o prijemu u radni odnos kandidatkinja za radno mesto kuvara, očigledno nije tretirala kandidatkinje kao jednako ocenjene, pa ni u slučaju primene odredbe člana 52. stav 3. Zakona o zaposlenima u javnim službama, podnositeljka pritužbe ne bi dobila prednost budući da se ne radi o jednako ocenjenim kvalifikovanim kandidatkinjama, u kom slučaju bi pripadnica nacionalne manjine imala prednost. Zbog toga, Poverenik je dao mišljenje da direktorka PU GG, prilikom donošenja odluke o prijemu drugih kandidatkinja u radni odnos na neodređeno vreme za radno mesto – kuvar, po konkursima od 14.4.2022. godine i 28.3.2023. godine, nije diskriminisala podnositeljku pritužbe po osnovu nacionalne pripadnosti. Sa druge strane, budući da prilikom sprovođenja navedenih konkursa nisu primenjivane odredbe Zakona o zaposlenima u javnim službama koje se odnose na primenu posebne (afirmativne) mere u slučaju postojanja jednake ocene kvalifikovanih kandidata, Poverenik je, koristeći ovlašćenje iz  Zakona o zabrani diskriminacije da organima javne vlasti i drugim licima upućuje preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, u skladu sa članom 33. stav 1, tačka 9. direktorki PU GG preporučio da naredne konkurse za prijem u radni odnos raspiše i sprovede i u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u javnim službama, kako bi mogla da primeni afirmativnu meru kada nacionalna struktura zaposlenih ne odgovara nacionalnoj strukturi stanovništva u jedinici lokalne samouprave, uzimajući u obzir poslednji popis stanovništva u Republici Srbiji.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila AA. Pritužbu je podnela protiv VV, direktorke Predškolske ustanove GG iz BB (u daljem tekstu: PU GG). Podnositeljka pritužbe smatra da je kao kandidatkinja za zaposlenje u PU GG, diskriminisana po osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla u postupku zapošljavanja.
  • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:

–  da je podnositeljka pritužbe pripadnica bošnjačke nacionalne manjine, kao i da je u dva navrata konkurisala u PU GG za prijem u radni odnos za radno mesto – kuvar;

–  da je ispunjavala sve uslove konkursa kao i ostali kandidati/kinje za radno mesto kuvara, ali da su u oba navrata, odnosno na konkursima od 14.4.2022. godine i 28.3.2023. godine u radni odnos primljeni kandidati/kinje „pravoslavne veroispovesti“, odnosno kandidati koji pripadaju većinskom narodu u Republici Srbiji;

– da kuhinja u PU GG nema zaposlenih pripadnika/ca bošnjačke nacionalne manjine, kao ni pripadnika/ca drugih manjina, te da zbog toga, podnositeljka pritužbe smatra „ da Bošnjaci nisu dobrodošli u pomenutu ustanovu“;

– da je PU GG raspisala konkurs 28.3.2023. godine za prijem u radni odnos radi popunjavanja radnog mesta – kuvar, da je podnositeljka pritužbe konkurisala i podnela uredno svu neophodnu dokumentaciju, ali da je u radni odnos primljena druga kandidatkinja, i pored nekoliko dopisa koje je Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo direktorki PU GG u kojima je ukazivalo da bi pripadnica nacionalne manjine trebalo da ima prednost prilikom zapošljavanja;

– da je podnositeljka pritužbe zahtevala uvid u zapisnike konkursne komisije u vezi sa rangiranjem kandidata/kinja na konkursu „u kojima stoji da je podnositeljka pritužbe isto čak i više vrednovana i bodovana nego protivkandidat“;

– da je podnositeljka pritužbe izjavila žalbu Upravnom odboru PU GG na prvostepeno rešenje direktorke o prijemu u radni odnos po konkursu od 28.3.2023. godine;

– da PU GG ima ukupno 70 zaposlenih a da je od tog broja zaposleno samo 5 pripadnika/ca bošnjačke nacionalne manjine, i to vaspitača, dok u tehničkom osoblju nema pripadnika/ca nacionalnih manjina;

– da je podnositeljka pritužbe u ovoj ustanovi radila 20 meseci „sve na ugovore od po 2 meseca“, kao i da je direktorka „mobingovala, prebacivala sa mesta kuvara na mesto spremačice i nije dozvolila da dobije uniformu“.

– da je nakon svega direktorka saopštila podnositeljki pritužbe da „više nema budžet za platu podnositeljke pritužbe“ te da zbog toga neće moći da joj ponudi novi ugovor o radu na određeno vreme, a da je odmah nakon prestanka radnog odnosa podnositeljke pritužbe, primljena druga osoba na određeno vreme.

Uz pritužbu su, između ostalog, dostavljeni sledeći dokazi: 1) Kopija Žalbe na Rešenje o izboru kandidata po konkursu br. … od 2.6.2023. godine; 2) Kopija Dopisa direktorke PU GG br. … od 12.6.2023. godine upućenog podnositeljki pritužbe; 3) Kopija zahteva podnositeljke pritužbe od 12.6.2023. godine upućenog PU GG za omogućavanje uvida u zapisnike konkursne komisije PU GG u vezi sa bodovanjem i rangiranjem kandidata/kinja po raspisanom konkursu od 28.3.2023. godine; 4) Kopija zahteva podnositeljke pritužbe od 7.6.2023. godine upućenog PU GG, za dobijanje odgovora u pisanoj formi zbog čega nije primljena u stalni radni odnos na radno mesto kuvara po raspisanom konkursu od 28.3.2023. godine; 5) Kopija raspisanog konkursa za prijem u radni odnos od 28.3.2023. godine; 6) Kopija Rešenja PU GG, o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos raspisanom 14.4.2022. godine; 7) Kopija Rešenja PU GG, o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos raspisanom 28.3.2023. godine.

 • U dopuni pritužbe od 1.8.2023. godine podnositeljka pritužbe je navela da je podnela žalbu Upravnom odboru PU GG na rešenje o prijemu u radni odnos po konkursu raspisanom 28.3.2023. godine, da na održanom sastanku Upravnog odbora po tom pitanju nije bilo kvoruma 27.6.2023. godine, kao i da je pokušano održavanje sastanka Upravnog odbora 29.6.2023. godine, 12.7.2023. godine i 28.7.2023. godine, ali da opet nije bilo kvoruma.
 • U dopuni pritužbe od 8.8. 2023. godine, podnositeljka pritužbe je navela da je Upravni odbor PU GG u međuvremenu odlučivao o žalbi podnositeljke pritužbe 27.6.2023. godine, kada, kako podnositeljka pritužbe tvrdi „nije bilo kvoruma“, te je žalba podnositeljke pritužbe na rešenje o prijemu u radni odnos po konkursu raspisanom 28.3.2023. godine odbijena kao neosnovana.

U prilogu dopune, dostavljeno je Rešenje PU GG br. … od 27.6.2023. godine, kojim se odbija žalba podnositeljke pritužbe.

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 37. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje od direktorke PU GG.
 • Izjašnjavajući se na navode iz pritužbe, direktorka predškolske ustanove, VV, je između ostalog, navela sledeće:

– da je podnositeljka pritužbe bila zaposlena u PU GG na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene, najduže do 60 dana, kao i da joj je 27.6.2022. godine prestao radni odnos, zbog isteka roka na koji je zasnovan;

– da je 14.4.2022. godine doneta Odluka o raspisivanju Konkursa na neodređeno vreme za radno mesto – kuvar, da je navedeni konkurs objavljen u listu „Poslovi“ 27.4.2022. godine, kao i da je, nakon održanih svih sastanaka Konkursne komisije i sačinjavanja obrazložene liste kandidata od 23.6.2022. godine, doneto Rešenje o izboru kandidata po konkursu;

– da je, od dva kandidata koja su se prijavila za radno mesto – kuvar, izabrana kandidatkinja, koja je već radila na pomenutom radnom mestu 11 godina i 8 meseci na određeno vreme, dok podnositeljka pritužbe kao druga kandidatkinja nije izabrana  jer je imala jednu godinu i sedam meseci radnog staža u PU GG, tako da navodi podnositeljke pritužbe da je „imala više bodova“, na konkursu a da nije primljena, nisu tačni;

– da je nakon toga, doneta Odluka o raspisivanju konkursa od 28.3.2023. godine, kao i da je konkurs objavljen u listu „Poslovi“ dana 5.4.2023. godine;

– da je Konkursna komisija utvrdila ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos, prema odredbama člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da su svi kandidati koji su ispunjavali uslove konkursa, upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom u Nacionalnu službu za zapošljavanje u DD, da je nakon dobijenih rezultata, Konkursna komisija sačinila listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos;

– da je Rešenjem o izboru kandidata po raspisanom konkursu od 2.6.2023. godine, u skladu sa članom 154. stav 8. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, direktorka izabrala drugu kandidatkinju za prijem u stalni radni odnos na radnom mestu – kuvar, a za koje je konkurisala i podnositeljka pritužbe;

– da je podnositeljka pritužbe uložila žalbu Upravnom odboru PU GG dana 13.6.2023. godine, da je direktorka, na sednici Upravnog odbora na kojoj se odlučivalo o žalbi podnositeljke pritužbe, obrazložila da je prilikom donošenja odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na radnom mestu – kuvar „uzela sve u obzir“ i odlučila da izabere drugu kandidatkinju, zato što radi šest godina i šest meseci u PU GG, kao i da je  „svojim zalaganjem i radom pokazala da treba da bude deo tima“ u PU GG, dok ponovo napominje da podnositeljka pritužbe ima manje radnog staža u PU GG (jednu godinu i sedam meseci);

– da navodi podnositeljke pritužbe da je i na ovom konkursu „imala više bodova“, iz svega navedenog, nisu tačni;

– da se podnositeljka pritužbe u žalbi pozivala na odredbe Ustava Republike Srbije, Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i Zakona o zaposlenima u javnim službama, što nije uvaženo iz razloga što se Konkurs u PU GG raspisuje u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, te da su i članovi Upravnog odbora doneli jednoglasnu odluku, te da „nije bilo prijema u radni odnos po nacionalnoj osnovi“;

– da se na osnovu svega navedenog može zaključiti da podnositeljka pritužbe nije primljena na radno mesto kuvara, zato što su na oba konkursa primljene kandidatkinje koje su imale više radnog staža u PU GG, da podnositeljka pritužbe u konkursnoj prijavi nije navela da je pripadnica bošnjačke nacionalne manjine, jer joj se to nije ni tražilo „ni Konkursom ni Zakonom“ jer se prijem u radni odnos u PU GG vrši u skladu sa članovima 154. i 155. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;

U prilogu izjašnjenja, između ostalog, dostavljeni su sledeći dokazi: 1) Kopija konkursne prijave podnositeljke pritužbe od 11.4.2023. godine; 2) Kopija Rešenja Upravnog odbora PU GG br. … od 27.6.2023. godine o odbijanju žalbe podnositeljke pritužbe na Rešenje o izboru kandidata po konkursu br. … od 2.6.2023. godine; 3) Kopija Odluke PU GG br. … od 28.3.2023. godine o raspisivanju konkursa; 4) Kopija objavljenog konkursa od 28.3.2023. godine; 5) Kopija Rešenja PU GG od 28.3.2023. godine o imenovanju konkursne komisije; 6) Kopija zapisnika sa sastanaka Konkursne komisije od 20.4.2023. godine, 23.5.2023. godine i 24.5.2023. godine; 7) Kopija Obrazložene liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa od 30.5.2023. godine; 8) Kopija Rešenja PU GG“ o izboru kandidata po konkursu br. … od 2.6.2023. godine; 9) Kopija zapisnika sa sednice Upravnog odbora PU GG od 27.6.2023. godine; 10) Kopija konkursne prijave podnositeljke pritužbe od 29.4.2022. godine; 11) Kopija objavljenog konkursa za prijem u radni odnos u PU GG od 14.4.2022. godine; 12) Kopija Rešenja PU GG od 24.6.2022. godine o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos; 13) Kopija Obrazložene liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa od 23.6.2022. godine; 14) Kopija Zapisnika sa sastanaka Konkursne komisije PU GG od 12.5.2022. godine, 16.6.2022. godine i 22.6.2022. godine; 15) Kopija Rešenja o imenovanju konkursne komisije od 14.4.2022. godine; 16) Kopija Odluke o raspisivanju konkursa od 14.4.2022. godine.

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Uvidom u odluku o raspisivanju konkursa od 14.4.2022. godine, utvrđeno je da je direktorka PU „GG raspisala 14.4.2022. godine konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za radna mesta vaspitača, medicinske sestre, kuvara i vrtlara.
 • Uvidom u kopiju Rešenja o imenovanju konkursne komisije za sprovođenje konkursa od 14.4.2022. godine, utvrđeno je da je kao zadatak konkursne komisije postavljeno: da utvrdi ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, da sačini listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos nakon prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom, da obavi razgovor sa kandidatima sa liste i sačini obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavi je direktoru u roku od osam dana od dana objavljenog razgovora sa kandidatima.
 • Uvidom u kopiju konkursne prijave, kao i kopiju zapisnika Konkursne komisije od 12.5.2022. godine utvrđeno je da je podnositeljka pritužbe konkurisala na konkursu od 14.4.2022. godine za radno mesto – kuvar, da je njena konkursna prijava potpuna, kao i da su kandidati koji ispunjavaju uslove za radno mesto kuvara: podnositeljka pritužbe i još jedna kandidatkinja.
 • Uvidom u kopiju zapisnika sa sastanka Konkursne komisije od 16.6.2022. godine utvrđeno je da je Konkursna komisija, nakon preuzimanja rezultata psihološke sposobnosti za rad sa decom i učenicima, sačinila listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a za radno mesto kuvara, Konkursna komisija je konstatovala da za kuvara uslove konkursa u većoj meri zadovoljavaju podnositeljka pritužbe i još jedna kandidatkinja.
 • Uvidom u kopiju zapisnika sa sastanka Konkursne komisije od 22.6.2022. godine, utvrđeno je da je konkursna komisija obavila razgovor sa kandidatima koji su ispunili uslove konkursa i obavili psihološko testiranje, a među njima su i kandidatkinje za radno mesto – kuvar, podnositeljka pritužbe i još jedna kandidatkinja, kao i da su se pitanja u razgovoru sa kandidatkinjama odnosila na studiranje, radno iskustvo, posebno radno iskustvo u prosveti, „na koji način mogu da utiču na kvalitet rada u ustanovi, na koji način rešavaju određene probleme i slično“. Takođe, utvrđeno je da je u razgovoru sa podnositeljkom pritužbe konstatovano da podnositeljka pritužbe ima jednu godinu i sedam meseci radnog staža u PU GG, da ostvaruje odličnu saradnju sa kolegama i da problem rešava kroz dogovor, dok je u razgovoru sa drugom kandidatkinjom za radno mesto – kuvar, konstatovano da je ona navela da radi na radnom mestu kuvara u PU GG 13 godina i devet meseci, da je vredan radnik, da pomaže kolegama, da ostvaruje odličnu saradnju sa svima, kao i da „godine radnog staža na određeno vreme, govore kakav je radnik“.
 • Uvidom u kopiju Obrazložene liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a koje je sačinila Konkursna komisija 23.6.2022. godine, utvrđeno je da je na ovoj listi navedeno da za radno mesto – kuvar, uslove konkursa ispunjavaju podnositeljka pritužbe i još jedna kandidatkinja.
 • Uvidom u kopiju Rešenja direktorke PU GG o izboru kandidata po konkursu od 24.6.2022. godine, utvrđeno je da je, za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom za radno mesto – kuvar, izabrana druga kandidatkinja.
 • Što se tiče konkursa od 28.3.2023. godine, uvidom u kopiju Odluke o raspisivanju konkursa, utvrđeno je da je direktorka PU GG raspisala konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za radna mesta vaspitača, medicinske sestre i kuvara sa srednjom stručnom spremom, kao i za prijem u radni odnos na odreženo vreme za radno mesto vaspitača.
 • Uvidom u kopiju Rešenja o imenovanju konkursne komisije za sprovođenje konkursa od 28.3.2023. godine, utvrđeno je da je kao zadatak konkursne komisije postavljeno: da utvrdi ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, da sačini listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos nakon prijema reultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom, da obavi razgovor sa kandidatima sa liste i sačini obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavi je direktoru u roku od osam dana od dana objavljenog razgovora sa kandidatima.
 • Uvidom u kopiju konkursne prijave, kao i kopiju zapisnika sa sastanka Konkursne komisije od 20.4.2023. godine utvrđeno je da je podnositeljka pritužbe konkurisala na konkursu od 28.3.2023. godine za radno mesto – kuvar, da je njena konkursna prijava potpuna, kao i da su kandidati koji ispunjavaju uslove za radno mesto kuvara: podnositeljka pritužbe i još jedna kandidatkinja.
 • Uvidom u kopiju zapisnika sa sastanka Konkursne komisije od 23.5.2023. godine, utvrđeno je da je Konkursna komisija sačinila listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, nakon prijema Izveštaja sa psihološke procene u postupku selekcije kandidata, te da je tom prilikom konstatovala da za kuvara zahteve za obavljanje poslova u većoj meri zadovoljavaju podnositeljka pritužbe i još jedna kandidatkinja.
 • Uvidom u kopiju zapisnika sa sastanka Konkursne komisije od 24.5.2023. godine, utvrđeno je da je Konkursna komisija obavila razgovore sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su prošli psihološko testiranje, da su se pitanja na razgovorima odnosila na studiranje, radno iskustvo, posebno radno iskustvo u prosveti, na koji način kandidati mogu da utiču na kvalitet rada u ustanovi, na koji način rešavaju određene probleme i slično. Dalje, utvrđeno je da je Konkursna komisija u razgovoru sa kandidatkinjama za radno mesto kuvara konstatovala sledeće: 1) da podnositeljka pritužbe ima jednu godinu i sedam meseci radnog staža u PU GG, da ostvaruje odličnu saradnju sa kolegama, da probleme rešava kroz dogovor, da je vredna, radna i komunikativna, da je radila u svim objektima ustanove, kao i da je unela pozitivnu atmosferu u ustanovu; 2) Da je druga kandidatkinja naglasila da na radnom mestu kuvara u PU GG radi šest godina i šest meseci, da je vredna, povučena i skromna, da pomaže kolegama, da ostvaruje odličnu saradnju sa svima, da nije konfliktna ličnost, kao i da je radila privatno na poslovima kuvara.
 • Uvidom u kopiju Obrazložene liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji je sačinila Konkursna komisija 30.5.2023. godine, navedeno je da za kuvara uslove konkursa ispunjavaju podnositeljka pritužbe i druga kandidatkinja.
 • Uvidom u kopiju Rešenja o izboru kandidata po konkursu br. 02-535 od 2.6.2023. godine, utvrđeno je da je direktorka PU GG odlučila da za radno mesto kuvara na neodređeno vreme u radni odnos primi drugu kandidatkinju.
 • Uvidom u kopiju zapisnika sa održane sednice Upravnog odbora PU GG od 27.6.2023. godine, utvrđeno je da je na ovoj sednici Upravnog odbora odlučivano o žalbi podnositeljke pritužbe na odluku direktorke da primi u radni odnos drugu kandidatkinju koja je učestvovala na konkursu. Uvidom u zapisnik utvrđeno je da je direktorka PU GG obrazložila svoju odluku da u radni odnos primi drugu kandidatkinju zato što ima duži radni staž u Ustanovi.
 • Uvidom u kopiju Rešenja Upravnog odbora PU GG br. … od 27.6.2023. godine, utvrđeno je da je Upravni odbor odbio žalbu podnositeljke pritužbe kao neosnovanu, dok je u obrazloženju rešenja navedeno da je direktorka PU GG dala prednost drugoj kandidatkinji zbog dužeg radnog staža u Ustanovi, a što se tiče pozivanja podnositeljke pritužbe na odredbe Ustava Republike Srbije, Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i Zakona o zaposlenima u javnim službama, Upravni odbor je konstatovao da se „konkurs raspisuje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, te da su članovi Upravnog odbora, jednoglasno utvrdili da „nije bilo prijema u radni odnos po nacionalnoj osnovi“.
 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe, dopuna pritužbi, navode iz izjašnjenja, dostavljene dokaze, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom.[1] Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere.
 • Ustav Republike Srbije[2] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Stavom 4. ovog člana propisano da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lica koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima. Članom 77. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je i da se, pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu 4. propisuje da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbom člana 6. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Članom 14. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju. Stavom 2. ovog člana propisano je da se posebne mere iz stava 1. primenjuju dok se ne postigne cilj zbog kojeg su propisane, ako zakonom nije drugačije propisano, dok je stavom 3. propisano da su poslodavci dužni da preduzmu odgovarajuće mere ako je to potrebno u konkretnom slučaju u cilju obezbeđivanja pristupa, razumno prilagođenog radnog mesta, učešća, stručnog usavršavanja i napredovanja u poslu zaposlenih koji se nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na druge zaposlene, a naročito osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, žena, muškaraca, osoba drugačije seksualne orijentacije, rodnog identiteta, starijih osoba i drugih, osim ako bi ove mere predstavljale nesrazmeran teret za poslodavca. Članom 16. stav 1. ovog zakona propisano da je zabranjena diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na napredovanje u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat, kao i na zaštitu od nezaposlenosti.
 • Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina[3], koji je predviđen u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Usvajanjem ovog Akcionog plana, Republika Srbija je zaokružila svoje strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Pomenutim Akcionim planom ustanovljeni su strateški ciljevi u vezi sa poboljšanjem položaja nacionalnih manjina u Republici Srbiji, kao i aktivnosti koje treba preduzeti u tom pravcu. Kao jedan od strateških ciljeva ovog Akcionog plana, jeste i postizanje odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru i javnim preduzećima. Kao aktivnosti koje se imaju preduzeti radi ostvarivanja predmetnog cilja, između ostalog, navedene su i: 1) izmene  i dopune Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u cilju stvaranja osnova za propisivanje afirmativnih mera nacionalnih manjina, kroz uvođenje odredaba u posebnim zakonima kojima se uređuje radno-pravni status zaposlenih u javnom sektoru, koje će omogućiti davanje prednosti nacionalnim manjinama pri zapošljavanju/otpuštanju pri istim uslovima, a do postizanja odgovarajuće strukture zaposlenih u javnom sektoru na svim nivoima teritorijalne organizacije;  2) usaglašavanje zakona i drugih propisa kojima se uređuje radno-pravni status u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i rezultatima analize stanja, kojom su utvrđeni kriterijumi i merila za propisivanje odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina u pojedinim delovima javnog sektora.
 • Članom 4. stav 3. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina[4] propisano je da se neće smatrati diskriminacijom mere za unapređenje pune i efektivne ravnopravnosti u zapošljavanju, odnosno pogodnosti u slučaju prestanka radnog odnosa u javnom sektoru na svim nivoima teritorijalne organizacije, koje su propisane odredbama posebnih zakona kojima se uređuje radno-pravni status zaposlenih u javnom sektoru, ako takve mere važe do postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina koja je utvrđena tim zakonima.
 • Članom 126. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[5], propisano je da je direktor odgovoran za zakonitost rada i za uspešno obavljanje delatnosti ustanove, dok je stavom 4. između ostalog propisano i da, osim poslova utvrđenih zakonom i statutom ustanove, direktor odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima učenika i zaposlenih, u skladu sa ovim i drugim zakonom. Odredbama člana 139. ovog zakona, između ostalog propisano je da u radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Odredbama člana 154. ovog zakona propisano je, između ostalog da se prijem u radni odnos na neodređeno vreme vrši na osnovu konkursa koji raspisuje direktor, da direktor donosi odluku o raspisivanju konkursa, da kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi, da konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor, da komisija ima najmanje tri člana, da sekretar ustanove pruža stručnu podršku konkursnoj komisiji, da komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139. ovog zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava, da se kandidati u roku od osam dana upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, da konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, da konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste iz stava 6. ovog člana, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima, kao i da direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dostavljanja obrazložene liste iz stava 7. ovog člana.
 • Članom 2. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju[6] propisano je da je delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja delatnost od neposrednog društvenog interesa i ostvaruje se kao javna služba. Stavom drugim istog člana propisano je da delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u smislu ovog zakona, jeste vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta, dok je stavom 4. propisano da se delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavlja u predškolskoj ustanovi, a izuzetno može da se obavlja i u školi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i ovim zakonom. Članom 8. stav 2. ovog Zakona, propisano je da se na osnivanje i rad predškolske ustanove primenjuju propisi o javnim službama.
 • Članom 10. stav 3. Zakona o zaposlenima u javnim službama[7], propisano je da se, pri zapošljavanju u javnim službama, radi postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, prvenstvo daje jednako kvalifikovanim kandidatima pripadnicima nacionalnih manjina. Odredbama člana 58. bliže se uređuje način izbora kandidata za zaposlenje, u vezi sa sprovođenjem javnog konkursa.Članom 58. stav 1. ovog zakona propisano je da Konkursna komisija odlučuje o izboru kandidata koji je sa najboljim rezultatom ispunio merila propisana za izbor. Stavom 2. ovog člana propisano je da Konkursna komisija prilikom donošenja odluke iz stava 1. ovog člana daje prvenstvo jednako kvalifikovanim kandidatima pripadnicima nacionalnih manjina, u cilju postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini. Takođe, odredbom člana 52. stav 1. ovog zakona je propisano da  oglas o konkursu sadrži podatke o poslodavcu, radnom mestu, uslovima za zaposlenje na radnom mestu, mestu rada, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama, odnosno kompetencijama koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere, roku u kome se podnose prijave, lično ime lica zaduženog za davanje obaveštenja o konkursu, adresu na koju se prijave podnose, podatke o dokazima koji se prilažu uz prijavu, mestu i danu kada se očekuje da će započeti provera osposobljenosti, znanja i veština, odnosno kompetencija kandidata u izbornom postupku. Stavom 3. ovog člana propisano je da, ako su pripadnici nacionalne manjine nedovoljno zastupljeni među zaposlenima, u oglasu o konkursu se posebno navodi da pripadnik te nacionalne manjine ima prednost kod izbora u slučaju jednake ocene kvalifikovanih kandidata, dok je stavom 4. propisano da se smatra da je zastupljenost pripadnika određene nacionalne manjine među zaposlenima nedovoljna, ukoliko nije srazmerna procentu njihovog učešća u stanovništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj javna služba, odnosno njena organizaciona jedinica ima sedište, u skladu sa rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, pod uslovom da se o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjasnilo najmanje 30% zaposlenih u sedištu javne službe, odnosno njene organizacione jedinice, prema podacima iz Registra zaposlenih u javnoj upravi u skladu sa zakonom.

Analiza navoda pritužbe, dopune pritužbe, izjašnjenja, dopuna izjašnjenja i dostavljenih dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Zadatak Poverenika u konkretnom slučaju jeste da utvrdi da li je direktorka PU GG, na konkursima za prijem u radni odnos za radno mesto kuvara, raspisanim 14.4.2022. godine i 28.3.2023. godine, prilikom davanja prvenstva drugim kandidatkinjama u odnosu na podnositeljku pritužbe, diskriminisala podnositeljku pritužbe po osnovu nacionalne pripadnosti.
 • Pre svega, povodom navoda podnositeljke pritužbe da je za vreme svog rada u PU GG bila mobingovana od strane direktorke, kao i da Upravni odbor PU GG nije imao kvorum prilikom odlučivanja o njenoj žalbi, Poverenik ukazuje da nema nadležnosti koje se odnose na ispitivanje eventualnog postojanja povrede prava podnositeljke pritužbe u vezi sa mobingom, kao i da se nije upuštao u analizu proceduralnih aspekata rada Upravnog odbora prilikom odlučivanja o žalbi, već je analizirao odluke direktorke ustanove i Upravnog odbora sa aspekta propisa o zabrani diskriminacije
 • Takođe, pre upuštanja u analizu, neophodno je ukazati na nekoliko bitnih činjenica koje su utvrđene na osnovu izvođenja priloženih dokaza, kao i na osnovu iznesenih navoda direktorke PU GG u svom izjašnjenju.
 • Analizirajući relevantne odredbe Zakona o zaposlenima u javnim službama, a posebno uzimajući u obzir da je članom 2. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisano da je delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja delatnost od neposrednog društvenog interesa i ostvaruje se kao javna služba, kao i da je članom 8. stav 2. ovog zakona, propisano da se na osnivanje i rad predškolske ustanove primenjuju propisi o javnim službama, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nije mogao uvažiti navode direktorke da se prilikom sprovođenja konkursa u PU GG (koja nedvosmisleno predstavlja javnu službu), ne primenjuju propisi o javnim službama. Naime, nije sporno da se uslovi koje kandidati moraju ispunjavati radi zasnivanja radnog odnosa po konkursu u predškolskoj ustanovi postavljaju u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, međutim kako navedenim zakonom nije regulisana primena posebnih (afirmativnih) mera prilikom zapošljavanja pripadnika/ca nacionalnih manjina, nesporno je da se u tom slučaju trebaju primeniti i odredbe Zakona o zaposlenima u javnim službama.
 • U prilog navedenom, Poverenik ukazuje i na odredbe člana 77. stav 2. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da se, pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina
 • Ustav i Zakon o zabrani diskriminacije, propisuju da se ne smatraju diskriminacijom posebne (afirmativne) mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju. Zakon o zaposlenima u javnim službama propisuje da se pri zapošljavanju u javnim službama, radi postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, prvenstvo daje jednako kvalifikovanim kandidatima pripadnicima nacionalnih manjina. Imajući u vidu navedeno, kada se uvodi afirmativna mera neophodno je u konkursu naznačiti da će jednako ocenjeni kvalifikovani kandidati/kinje – pripadnici/ce određene nacionalne manjine/a imati prednost prilikom odlučivanja o prijemu u radni odnos po navedenom konkursu. U tom slučaju se već u samom konkursu upoznaju svi kandidati/kinje da ukoliko su pripadnici određene nacionalne manjine to navedu i u konkursnoj dokumentaciji, naravno na dobrovoljnoj bazi u skladu sa Ustavom i zakonom. Dakle, neophodno je bilo da se svim kandidatima/kinjama omogući da se prilikom podnošenja konkursne prijave izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti, kako bi direktorka, prilikom donošenja odluke o prijemu u radni odnos, u slučaju postojanja jednako ocenjenih kvalifikovanih kandidata za određeno radno mesto raspolagala podacima da li je i ko od jednako ocenjenih kvalifikovanih kandidata/kinja je pripadnik/ca nacionalne manjine. S tim u vezi, Poverenik najpre konstatuje da Predškolska ustanova nije raspisala konkurs na način da ukaže da će u postupku izbora kandidata/kinja biti primenjena afirmativna mera. Imajući u vidu navedeno, podnositeljka pritužbe u svojoj prijavi na konkurs nije navela svoju nacionalnu pripadnost. Svakako ovaj podatak kao što je navedeno unosi se dobrovoljno, odnosno niko nije dužan da se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti u skladu sa članom 47. Ustava Republike Srbije.
 • U konkretnom slučaju, iz dokumentacije koju je dostavila direktorka PU GG, u vezi sa sprovođenjem konkursa za prijem u radni odnos od 14.4.2022. godine i 28.3.2023. godine, proizlazi da su na oba konkursa za radno mesto kuvara konkurisale dve kandidatkinje od kojih je jedna od njih bila podnositeljka pritužbe. Dalje, konkursna komisija je, u obrazloženoj listi kandidata, konstatovala da obe kandidatkinje ispunjavaju uslove za radno mesto kuvara. Uvidom u kopije zapisnika sa sastanka Konkursne komisije po oba konkursa, utvrđeno je da je Konkursna komisija obavila razgovore sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su prošli psihološko testiranje, te su se vrednovali i odgovori na pitanja na razgovorima koja su se odnosila na studiranje, radno iskustvo, posebno radno iskustvo u prosveti, na koji način kandidati mogu da utiču na kvalitet rada u ustanovi, na koji način rešavaju određene probleme i slično. Dalje, utvrđeno je da je Konkursna komisija u razgovoru sa kandidatkinjama za radno mesto kuvara konstatovala da su na oba konkursa druge kadidatkinje imale znatno duže radno iskustvo od podnositeljke pritužbe što je konstatovano i u zapisnicima sa sednica Upravnog odbora.
 • Uzimajući u obzir navedene ocene konkursne komisije, kao i navode direktorke PU GG može se konstatovati da je nesporno da je direktorka prilikom odluke o izboru kandidata na oba konkursa, za radno mesto kuvara, dala prednost drugim kandidatkinjama u odnosu na podnositeljku pritužbe, iz razloga dužeg radnog staža u PU GG. Što znači da, iako su bile jednako kvalifikovane, kandidatkinje nisu bile i jednako ocenjene, jer je prednost data kandidatkinji sa dužim radnim iskustvom.
 • S toga, iako navedeni konkursi nisu sprovedeni u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u javnim službama što predstavlja evidentan propust organizatora konkursa, direktorka PU GG, prilikom donošenja odluke o prijemu u radni odnos kandidatkinja za radno mesto kuvara, očigledno kandidatkinje nisu tretirane kao jednako ocenjene. Zbog toga i da su primenjene odredbe člana 52. stav 3. Zakona o zaposlenima u javnim službama, podnositeljka pritužbe ne bi dobila prednost budući da se ne radi o jednako ocenjenim kvalifikovanim kandidatkinjama, u kom slučaju bi pripadnica nacionalne manjine imala prednost. Dakle, radno iskustvo odnosno dužina radnog staža je očigledno predstavljalo jedan od kriterijuma za ocenu kandidata, zbog čega je data prednost drugoj kandidatkinji kao „bolje ocenjenoj“, što znači da ni u slučaju sprovedenog konkursa u skladu sa odredbama Zakona o javnim službama koji propisuje afirmativne mere za pripadnike nacionalnih manjina, ne bi došlo do primene afirmativne mere jer se ne radi o jednako ocenjenim kandidatima.
 • Sa druge strane, budući da prilikom sprovođenja navedenih konkursa nisu primenjivane odredbe Zakona o zaposlenima u javnim službama koje se odnose na primenu posebne (afirmativne) mere u slučaju postojanja jednake ocene kvalifikovanih kandidata, Poverenik je, koristeći ovlašćenje iz Zakona o zabrani diskriminacije da organima javne vlasti i drugim licima upućuje preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, u skladu sa članom 33. stav 1, tačka 9. direktorki PU GG preporučio da naredne konkurse za prijem u radni odnos raspiše i sprovede i u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u javnim službama, kako bi mogla da primeni afirmativnu meru kada nacionalna struktura zaposlenih ne odgovara nacionalnoj strukturi stanovništva u jedinici lokalne samouprave, uzimajući u obzir poslednji popis stanovništva u Republici Srbiji.
 1. MIŠLjENjE

 

Direktorka PU GG, prilikom donošenja odluke o prijemu drugih kandidatkinja u radni odnos na neodređeno vreme za radno mesto – kuvar, po konkursima od 14.4.2022. godine i 28.3.2023. godine, nije diskriminisala podnositeljku pritužbe po osnovu nacionalne pripadnosti.

 

 1. PREPORUKA

 

Koristeći ovlašćenje iz Zakona o zabrani diskriminacije da Poverenik organima javne vlasti i drugim licima može uputiti preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, direktorki PU GG je preporučeno:

 

– da naredne konkurse za prijem u radni odnos raspiše i sprovede i u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u javnim službama, kako bi mogla da primeni afirmativnu meru kada nacionalna struktura zaposlenih ne odgovara nacionalnoj strukturi stanovništva u jedinici lokalne samouprave, uzimajući u obzir poslednji popis stanovništva u Republici Srbiji.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21), član 1. stav 2.

[2] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06 i 115/21)

[3] dostupno na: https://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Akcioni-plan-za-ostvarivanje-prava-nacionalnih-manjina-usvojen-3.mart-2016.pdf

[4] „Službeni list SRJ“, br. 11/02, „Službeni list SCG“, br. 1/03 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, br. 72/09 – dr. zakon, 97/13 – odluka US i 47/18

[5] „Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon, 6/20 i 129/21

[6] „Službeni glasnik RS“, br. 18/10, 101/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 10/19, 86/19 – dr. zakon, 157/20 – dr. zakon, 123/21 – dr. zakon i 129/21

[7] „Službeni glasnik RS“, br. 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 i 123/21

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon799-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top