799-23 Притужба због дискриминације по основу националне припадности

бр. 07-00-312/2023-02   датум: 21.9.2023.

                                            

МИШЉЕЊE

Мишљење је донето у поступку поводом притужбe коју je AA из ББ, поднела против ВВ, директорке Предшколске установе ГГ (у даљем тексту ПУ ГГ), због дискриминације на основу националне припадности или етничког порекла као личног својства. У притужби и допунама притужбе је између осталог наведено да је подноситељка притужбе припадница бошњачке националне мањине, као и да је у два наврата конкурисала у ПУ ГГ за пријем у радни однос на радно место – кувар, да је испуњавала све услове конкурса као и остали кандидати/киње за ово радно место, али да су у оба наврата, односно на конкурсима од 14.4.2022. године и 28.3.2023. године у радни однос примљени кандидати/киње који припадају већинском народу у Републици Србији. У изјашњењу директорке ПУ ГГ, између осталог, наведено је да је да је на оба конкурса, од 14.4.2022. године и 28.3.2023. године, након сачињавања образложене листе кандидата од стране Конкурсне комисије, за радно место кувара, директорка донела одлуку да прими друге кандидаткиње у радни однос на радно место кувара из разлога што су имале више радног стажа у установи. У изјашњењу је даље наведено  да је подноситељка притужбе поднела жалбу на одлуку директорке о пријему у радни однос друге кандидаткиње на место кувара по конкурсу расписаном 28.3.2023. године, и да се у жалби коју је поднела Управном одбору ПУ ГГ позвала на одредбе Устава Републике Србије, Закона о заштити права и слобода националних мањина, као и Закона о запосленима у јавним службама, те да је у конкурсу требало нагласити да припадник националне мањине има предност у избору кандидата у случају једнаке оцене квалификованих кандидата. Даље је навела да жалба није уважена из разлога што се конкурс у ПУ ГГ расписује у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, као и да ПУ ГГ не примењује прописе о јавним службама, већ прописе који се односе на просвету, те да су и чланови Управног одбора једногласно утврдили да „није било пријема у радни однос по националној основи“, као и да подноситељка притужбе није примљена на радно место кувара, зато што су на оба конкурса примљени кандидати који су имали више радног стажа у ПУ ГГ. Анализирајући релевантне одредбе Закона о запосленима у јавним службама, а посебно узимајући у обзир одредбе члана 2. став 1. и члана 8 став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању утврђено је да делатност предшколског васпитања и образовања јесте делатност од непосредног друштвеног интереса и да се остварује као јавна служба, као и да се на оснивање и рад предшколске установе примењују прописи о јавним службама. Стога, приликом расписивања конкурса предшколска установа поред закона из области просвете треба да примењује и прописе који се односе на рад јавних служби у које спадају и предшколске установе. Устав и Закон о забрани дискриминације, прописују да се не сматрају дискриминацијом посебне (афирмативне) мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају. Закон о запосленима у јавним службама прописује да се при запошљавању у јавним службама, ради постизања одговарајуће заступљености припадника националних мањина, првенство даје једнако квалификованим кандидатима припадницима националних мањина. Имајући у виду наведено, када се уводи афирмативна мера неопходно је у конкурсу назначити да ће једнако оцењени квалификовани кандидати/киње – припадници/це одређене националне мањине/а имати предност приликом одлучивања о пријему у радни однос по наведеном конкурсу. У том случају се већ у самом конкурсу упознају сви кандидати/киње да уколико су припадници одређене националне мањине то наведу и у конкурсној документацији, наравно на добровољној бази у складу са Уставом и законом. Дакле, неопходно је било да се свим кандидатима/кињама омогући да се приликом подношења конкурсне пријаве изјасне о својој националној припадности, како би директорка, приликом доношења одлуке о пријему у радни однос, у случају постојања једнако оцењених квалификованих кандидата за одређено радно место располагала подацима да ли је и ко од једнако оцењених квалификованих кандидата/киња је припадник/ца националне мањине. С тим у вези, Повереник најпре констатује да Предшколска установа није расписала конкурс на начин да укаже да ће у поступку избора кандидата/киња бити примењена афирмативна мера. Међутим иако конкурс није био расписан на наведени начин, Повереник даље констатује да, узимајући у обзир оцене конкурсне комисије, као и наводе директорке ПУ ГГ, директорка је приликом одлуке о избору кандидата на оба конкурса, за радно место кувара, дала предност другим кандидаткињама у односу на подноситељку притужбе, из разлога дужег радног стажа у ПУ ГГ, што значи да, иако су биле једнако квалификоване, кандидаткиње нису биле и једнако оцењене, јер је предност дата кандидаткињи са дужим радним искуством. С тога, иако наведени конкурси нису спроведени у складу са одредбама Закона о запосленима у јавним службама, што представља евидентан пропуст организатора конкурса, директорка ПУ ГГ, приликом доношења одлуке о пријему у радни однос кандидаткиња за радно место кувара, очигледно није третирала кандидаткиње као једнако оцењене, па ни у случају примене одредбе члана 52. став 3. Закона о запосленима у јавним службама, подноситељка притужбе не би добила предност будући да се не ради о једнако оцењеним квалификованим кандидаткињама, у ком случају би припадница националне мањине имала предност. Због тога, Повереник је дао мишљење да директорка ПУ ГГ, приликом доношења одлуке о пријему других кандидаткиња у радни однос на неодређено време за радно место – кувар, по конкурсима од 14.4.2022. године и 28.3.2023. године, није дискриминисала подноситељку притужбе по основу националне припадности. Са друге стране, будући да приликом спровођења наведених конкурса нису примењиване одредбе Закона о запосленима у јавним службама које се односе на примену посебне (афирмативне) мере у случају постојања једнаке оцене квалификованих кандидата, Повереник је, користећи овлашћење из  Закона о забрани дискриминације да органима јавне власти и другим лицима упућује препоруку мера за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, у складу са чланом 33. став 1, тачка 9. директорки ПУ ГГ препоручио да наредне конкурсе за пријем у радни однос распише и спроведе и у складу са одредбама Закона о запосленима у јавним службама, како би могла да примени афирмативну меру када национална структура запослених не одговара националној структури становништва у јединици локалне самоуправе, узимајући у обзир последњи попис становништва у Републици Србији.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила АА. Притужбу је поднела против ВВ, директорке Предшколске установе ГГ из ББ (у даљем тексту: ПУ ГГ). Подноситељка притужбе сматра да је као кандидаткиња за запослење у ПУ ГГ, дискриминисана по основу националне припадности или етничког порекла у поступку запошљавања.
  • У притужби је, између осталог, наведено:

–  да је подноситељка притужбе припадница бошњачке националне мањине, као и да је у два наврата конкурисала у ПУ ГГ за пријем у радни однос за радно место – кувар;

–  да је испуњавала све услове конкурса као и остали кандидати/киње за радно место кувара, али да су у оба наврата, односно на конкурсима од 14.4.2022. године и 28.3.2023. године у радни однос примљени кандидати/киње „православне вероисповести“, односно кандидати који припадају већинском народу у Републици Србији;

– да кухиња у ПУ ГГ нема запослених припадника/ца бошњачке националне мањине, као ни припадника/ца других мањина, те да због тога, подноситељка притужбе сматра „ да Бошњаци нису добродошли у поменуту установу“;

– да је ПУ ГГ расписала конкурс 28.3.2023. године за пријем у радни однос ради попуњавања радног места – кувар, да је подноситељка притужбе конкурисала и поднела уредно сву неопходну документацију, али да је у радни однос примљена друга кандидаткиња, и поред неколико дописа које је Бошњачко национално вијеће упутило директорки ПУ ГГ у којима је указивало да би припадница националне мањине требало да има предност приликом запошљавања;

– да је подноситељка притужбе захтевала увид у записнике конкурсне комисије у вези са рангирањем кандидата/киња на конкурсу „у којима стоји да је подноситељка притужбе исто чак и више вреднована и бодована него противкандидат“;

– да је подноситељка притужбе изјавила жалбу Управном одбору ПУ ГГ на првостепено решење директорке о пријему у радни однос по конкурсу од 28.3.2023. године;

– да ПУ ГГ има укупно 70 запослених а да је од тог броја запослено само 5 припадника/ца бошњачке националне мањине, и то васпитача, док у техничком особљу нема припадника/ца националних мањина;

– да је подноситељка притужбе у овој установи радила 20 месеци „све на уговоре од по 2 месеца“, као и да је директорка „мобинговала, пребацивала са места кувара на место спремачице и није дозволила да добије униформу“.

– да је након свега директорка саопштила подноситељки притужбе да „више нема буџет за плату подноситељке притужбе“ те да због тога неће моћи да јој понуди нови уговор о раду на одређено време, а да је одмах након престанка радног односа подноситељке притужбе, примљена друга особа на одређено време.

Уз притужбу су, између осталог, достављени следећи докази: 1) Копија Жалбе на Решење о избору кандидата по конкурсу бр. … од 2.6.2023. године; 2) Копија Дописа директорке ПУ ГГ бр. … од 12.6.2023. године упућеног подноситељки притужбе; 3) Копија захтева подноситељке притужбе од 12.6.2023. године упућеног ПУ ГГ за омогућавање увида у записнике конкурсне комисије ПУ ГГ у вези са бодовањем и рангирањем кандидата/киња по расписаном конкурсу од 28.3.2023. године; 4) Копија захтева подноситељке притужбе од 7.6.2023. године упућеног ПУ ГГ, за добијање одговора у писаној форми због чега није примљена у стални радни однос на радно место кувара по расписаном конкурсу од 28.3.2023. године; 5) Копија расписаног конкурса за пријем у радни однос од 28.3.2023. године; 6) Копија Решења ПУ ГГ, о избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос расписаном 14.4.2022. године; 7) Копија Решења ПУ ГГ, о избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос расписаном 28.3.2023. године.

 • У допуни притужбе од 1.8.2023. године подноситељка притужбе је навела да је поднела жалбу Управном одбору ПУ ГГ на решење о пријему у радни однос по конкурсу расписаном 28.3.2023. године, да на одржаном састанку Управног одбора по том питању није било кворума 27.6.2023. године, као и да је покушано одржавање састанка Управног одбора 29.6.2023. године, 12.7.2023. године и 28.7.2023. године, али да опет није било кворума.
 • У допуни притужбе од 8.8. 2023. године, подноситељка притужбе је навела да је Управни одбор ПУ ГГ у међувремену одлучивао о жалби подноситељке притужбе 27.6.2023. године, када, како подноситељка притужбе тврди „није било кворума“, те је жалба подноситељке притужбе на решење о пријему у радни однос по конкурсу расписаном 28.3.2023. године одбијена као неоснована.

У прилогу допуне, достављено је Решење ПУ ГГ бр. … од 27.6.2023. године, којим се одбија жалба подноситељке притужбе.

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење од директорке ПУ ГГ.
 • Изјашњавајући се на наводе из притужбе, директорка предшколске установе, ВВ, је између осталог, навела следеће:

– да је подноситељка притужбе била запослена у ПУ ГГ на одређено време ради замене одсутне запослене, најдуже до 60 дана, као и да јој је 27.6.2022. године престао радни однос, због истека рока на који је заснован;

– да је 14.4.2022. године донета Одлука о расписивању Конкурса на неодређено време за радно место – кувар, да је наведени конкурс објављен у листу „Послови“ 27.4.2022. године, као и да је, након одржаних свих састанака Конкурсне комисије и сачињавања образложене листе кандидата од 23.6.2022. године, донето Решење о избору кандидата по конкурсу;

– да је, од два кандидата која су се пријавила за радно место – кувар, изабрана кандидаткиња, која је већ радила на поменутом радном месту 11 година и 8 месеци на одређено време, док подноситељка притужбе као друга кандидаткиња није изабрана  јер је имала једну годину и седам месеци радног стажа у ПУ ГГ, тако да наводи подноситељке притужбе да је „имала више бодова“, на конкурсу а да није примљена, нису тачни;

– да је након тога, донета Одлука о расписивању конкурса од 28.3.2023. године, као и да је конкурс објављен у листу „Послови“ дана 5.4.2023. године;

– да је Конкурсна комисија утврдила испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, према одредбама члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, да су сви кандидати који су испуњавали услове конкурса, упућени на психолошку процену способности за рад са децом у Националну службу за запошљавање у ДД, да је након добијених резултата, Конкурсна комисија сачинила листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос;

– да је Решењем о избору кандидата по расписаном конкурсу од 2.6.2023. године, у складу са чланом 154. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања, директорка изабрала другу кандидаткињу за пријем у стални радни однос на радном месту – кувар, а за које је конкурисала и подноситељка притужбе;

– да је подноситељка притужбе уложила жалбу Управном одбору ПУ ГГ дана 13.6.2023. године, да је директорка, на седници Управног одбора на којој се одлучивало о жалби подноситељке притужбе, образложила да је приликом доношења одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос на радном месту – кувар „узела све у обзир“ и одлучила да изабере другу кандидаткињу, зато што ради шест година и шест месеци у ПУ ГГ, као и да је  „својим залагањем и радом показала да треба да буде део тима“ у ПУ ГГ, док поново напомиње да подноситељка притужбе има мање радног стажа у ПУ ГГ (једну годину и седам месеци);

– да наводи подноситељке притужбе да је и на овом конкурсу „имала више бодова“, из свега наведеног, нису тачни;

– да се подноситељка притужбе у жалби позивала на одредбе Устава Републике Србије, Закона о заштити права и слобода националних мањина, као и Закона о запосленима у јавним службама, што није уважено из разлога што се Конкурс у ПУ ГГ расписује у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, те да су и чланови Управног одбора донели једногласну одлуку, те да „није било пријема у радни однос по националној основи“;

– да се на основу свега наведеног може закључити да подноситељка притужбе није примљена на радно место кувара, зато што су на оба конкурса примљене кандидаткиње које су имале више радног стажа у ПУ ГГ, да подноситељка притужбе у конкурсној пријави није навела да је припадница бошњачке националне мањине, јер јој се то није ни тражило „ни Конкурсом ни Законом“ јер се пријем у радни однос у ПУ ГГ врши у складу са члановима 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања;

У прилогу изјашњења, између осталог, достављени су следећи докази: 1) Копија конкурсне пријаве подноситељке притужбе од 11.4.2023. године; 2) Копија Решења Управног одбора ПУ ГГ бр. … од 27.6.2023. године о одбијању жалбе подноситељке притужбе на Решење о избору кандидата по конкурсу бр. … од 2.6.2023. године; 3) Копија Одлуке ПУ ГГ бр. … од 28.3.2023. године о расписивању конкурса; 4) Копија објављеног конкурса од 28.3.2023. године; 5) Копија Решења ПУ ГГ од 28.3.2023. године о именовању конкурсне комисије; 6) Копија записника са састанака Конкурсне комисије од 20.4.2023. године, 23.5.2023. године и 24.5.2023. године; 7) Копија Образложене листе кандидата који испуњавају услове конкурса од 30.5.2023. године; 8) Копија Решења ПУ ГГ“ о избору кандидата по конкурсу бр. … од 2.6.2023. године; 9) Копија записника са седнице Управног одбора ПУ ГГ од 27.6.2023. године; 10) Копија конкурсне пријаве подноситељке притужбе од 29.4.2022. године; 11) Копија објављеног конкурса за пријем у радни однос у ПУ ГГ од 14.4.2022. године; 12) Копија Решења ПУ ГГ од 24.6.2022. године о избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос; 13) Копија Образложене листе кандидата који испуњавају услове конкурса од 23.6.2022. године; 14) Копија Записника са састанака Конкурсне комисије ПУ ГГ од 12.5.2022. године, 16.6.2022. године и 22.6.2022. године; 15) Копија Решења о именовању конкурсне комисије од 14.4.2022. године; 16) Копија Одлуке о расписивању конкурса од 14.4.2022. године.

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у одлуку о расписивању конкурса од 14.4.2022. године, утврђено је да је директорка ПУ „ГГ расписала 14.4.2022. године конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радна места васпитача, медицинске сестре, кувара и вртлара.
 • Увидом у копију Решења о именовању конкурсне комисије за спровођење конкурса од 14.4.2022. године, утврђено је да је као задатак конкурсне комисије постављено: да утврди испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, да кандидате који испуњавају услове конкурса упућују на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, да сачини листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос након пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом, да обави разговор са кандидатима са листе и сачини образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и достави је директору у року од осам дана од дана објављеног разговора са кандидатима.
 • Увидом у копију конкурсне пријаве, као и копију записника Конкурсне комисије од 12.5.2022. године утврђено је да је подноситељка притужбе конкурисала на конкурсу од 14.4.2022. године за радно место – кувар, да је њена конкурсна пријава потпуна, као и да су кандидати који испуњавају услове за радно место кувара: подноситељка притужбе и још једна кандидаткиња.
 • Увидом у копију записника са састанка Конкурсне комисије од 16.6.2022. године утврђено је да је Конкурсна комисија, након преузимања резултата психолошке способности за рад са децом и ученицима, сачинила листу кандидата који испуњавају услове конкурса, а за радно место кувара, Конкурсна комисија је констатовала да за кувара услове конкурса у већој мери задовољавају подноситељка притужбе и још једна кандидаткиња.
 • Увидом у копију записника са састанка Конкурсне комисије од 22.6.2022. године, утврђено је да је конкурсна комисија обавила разговор са кандидатима који су испунили услове конкурса и обавили психолошко тестирање, а међу њима су и кандидаткиње за радно место – кувар, подноситељка притужбе и још једна кандидаткиња, као и да су се питања у разговору са кандидаткињама односила на студирање, радно искуство, посебно радно искуство у просвети, „на који начин могу да утичу на квалитет рада у установи, на који начин решавају одређене проблеме и слично“. Такође, утврђено је да је у разговору са подноситељком притужбе констатовано да подноситељка притужбе има једну годину и седам месеци радног стажа у ПУ ГГ, да остварује одличну сарадњу са колегама и да проблем решава кроз договор, док је у разговору са другом кандидаткињом за радно место – кувар, констатовано да је она навела да ради на радном месту кувара у ПУ ГГ 13 година и девет месеци, да је вредан радник, да помаже колегама, да остварује одличну сарадњу са свима, као и да „године радног стажа на одређено време, говоре какав је радник“.
 • Увидом у копију Образложене листе кандидата који испуњавају услове конкурса, а које је сачинила Конкурсна комисија 23.6.2022. године, утврђено је да је на овој листи наведено да за радно место – кувар, услове конкурса испуњавају подноситељка притужбе и још једна кандидаткиња.
 • Увидом у копију Решења директорке ПУ ГГ о избору кандидата по конкурсу од 24.6.2022. године, утврђено је да је, за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место – кувар, изабрана друга кандидаткиња.
 • Што се тиче конкурса од 28.3.2023. године, увидом у копију Одлуке о расписивању конкурса, утврђено је да је директорка ПУ ГГ расписала конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радна места васпитача, медицинске сестре и кувара са средњом стручном спремом, као и за пријем у радни однос на одрежено време за радно место васпитача.
 • Увидом у копију Решења о именовању конкурсне комисије за спровођење конкурса од 28.3.2023. године, утврђено је да је као задатак конкурсне комисије постављено: да утврди испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, да кандидате који испуњавају услове конкурса упућују на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, да сачини листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос након пријема реултата психолошке процене способности за рад са децом, да обави разговор са кандидатима са листе и сачини образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и достави је директору у року од осам дана од дана објављеног разговора са кандидатима.
 • Увидом у копију конкурсне пријаве, као и копију записника са састанка Конкурсне комисије од 20.4.2023. године утврђено је да је подноситељка притужбе конкурисала на конкурсу од 28.3.2023. године за радно место – кувар, да је њена конкурсна пријава потпуна, као и да су кандидати који испуњавају услове за радно место кувара: подноситељка притужбе и још једна кандидаткиња.
 • Увидом у копију записника са састанка Конкурсне комисије од 23.5.2023. године, утврђено је да је Конкурсна комисија сачинила листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, након пријема Извештаја са психолошке процене у поступку селекције кандидата, те да је том приликом констатовала да за кувара захтеве за обављање послова у већој мери задовољавају подноситељка притужбе и још једна кандидаткиња.
 • Увидом у копију записника са састанка Конкурсне комисије од 24.5.2023. године, утврђено је да је Конкурсна комисија обавила разговоре са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који су прошли психолошко тестирање, да су се питања на разговорима односила на студирање, радно искуство, посебно радно искуство у просвети, на који начин кандидати могу да утичу на квалитет рада у установи, на који начин решавају одређене проблеме и слично. Даље, утврђено је да је Конкурсна комисија у разговору са кандидаткињама за радно место кувара констатовала следеће: 1) да подноситељка притужбе има једну годину и седам месеци радног стажа у ПУ ГГ, да остварује одличну сарадњу са колегама, да проблеме решава кроз договор, да је вредна, радна и комуникативна, да је радила у свим објектима установе, као и да је унела позитивну атмосферу у установу; 2) Да је друга кандидаткиња нагласила да на радном месту кувара у ПУ ГГ ради шест година и шест месеци, да је вредна, повучена и скромна, да помаже колегама, да остварује одличну сарадњу са свима, да није конфликтна личност, као и да је радила приватно на пословима кувара.
 • Увидом у копију Образложене листе кандидата који испуњавају услове конкурса, а који је сачинила Конкурсна комисија 30.5.2023. године, наведено је да за кувара услове конкурса испуњавају подноситељка притужбе и друга кандидаткиња.
 • Увидом у копију Решења о избору кандидата по конкурсу бр. 02-535 од 2.6.2023. године, утврђено је да је директорка ПУ ГГ одлучила да за радно место кувара на неодређено време у радни однос прими другу кандидаткињу.
 • Увидом у копију записника са одржане седнице Управног одбора ПУ ГГ од 27.6.2023. године, утврђено је да је на овој седници Управног одбора одлучивано о жалби подноситељке притужбе на одлуку директорке да прими у радни однос другу кандидаткињу која је учествовала на конкурсу. Увидом у записник утврђено је да је директорка ПУ ГГ образложила своју одлуку да у радни однос прими другу кандидаткињу зато што има дужи радни стаж у Установи.
 • Увидом у копију Решења Управног одбора ПУ ГГ бр. … од 27.6.2023. године, утврђено је да је Управни одбор одбио жалбу подноситељке притужбе као неосновану, док је у образложењу решења наведено да је директорка ПУ ГГ дала предност другој кандидаткињи због дужег радног стажа у Установи, а што се тиче позивања подноситељке притужбе на одредбе Устава Републике Србије, Закона о заштити права и слобода националних мањина, као и Закона о запосленима у јавним службама, Управни одбор је констатовао да се „конкурс расписује у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, те да су чланови Управног одбора, једногласно утврдили да „није било пријема у радни однос по националној основи“.
 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбe, допуна притужби, наводе из изјашњења, достављене доказе, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом.[1] Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере.
 • Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Ставом 4. овог члана прописано да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима. Чланом 77. став 2. Устава Републике Србије прописано је и да се, при запошљавању у државним органима, јавним службама, органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, води рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 6. Закона о забрани дискриминације прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Чланом 14. став 1. Закона о забрани дискриминације прописано је да се не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају. Ставом 2. овог члана прописано је да се посебне мере из става 1. примењују док се не постигне циљ због којег су прописане, ако законом није другачије прописано, док је ставом 3. прописано да су послодавци дужни да предузму одговарајуће мере ако је то потребно у конкретном случају у циљу обезбеђивања приступа, разумно прилагођеног радног места, учешћа, стручног усавршавања и напредовања у послу запослених који се налазе у неравноправном положају у односу на друге запослене, а нарочито особа са инвалидитетом, припадника националних мањина, жена, мушкараца, особа другачије сексуалне оријентације, родног идентитета, старијих особа и других, осим ако би ове мере представљале несразмеран терет за послодавца. Чланом 16. став 1. овог закона прописано да је забрањена дискриминација у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености.
 • Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за остваривање права националних мањина[3], који је предвиђен у Акционом плану за Преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и основна права. Усвајањем овог Акционог плана, Република Србија је заокружила своје стратешко опредељење унапређења институционалног и законодавног оквира у области људских и мањинских права и слобода. Поменутим Акционим планом установљени су стратешки циљеви у вези са побољшањем положаја националних мањина у Републици Србији, као и активности које треба предузети у том правцу. Као један од стратешких циљева овог Акционог плана, јесте и постизање одговарајуће заступљености припадника националних мањина у јавном сектору и јавним предузећима. Као активности које се имају предузети ради остваривања предметног циља, између осталог, наведене су и: 1) измене  и допуне Закона о заштити права и слобода националних мањина у циљу стварања основа за прописивањe афирмативних мера националних мањина, кроз увођење одредаба у посебним законима којима се уређује радно-правни статус запослених у јавном сектору, које ће омогућити давање предности националним мањинама при запошљавању/отпуштању при истим условима, а до постизања одговарајуће структуре запослених у јавном сектору на свим нивоима територијалне организације;  2) усаглашавање закона и других прописа којима се уређује радно-правни статус у складу са изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина и резултатима анализе стања, којом су утврђени критеријуми и мерила за прописивање одговарајуће заступљености националних мањина у појединим деловима јавног сектора.
 • Чланом 4. став 3. Закона о заштити права и слобода националних мањина[4] прописано је да се неће сматрати дискриминацијом мере за унапређење пуне и ефективне равноправности у запошљавању, односно погодности у случају престанка радног односа у јавном сектору на свим нивоима територијалне организације, које су прописане одредбама посебних закона којима се уређује радно-правни статус запослених у јавном сектору, ако такве мере важе до постизања одговарајуће заступљености припадника националних мањина која је утврђена тим законима.
 • Чланом 126. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања[5], прописано је да је директор одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе, док је ставом 4. између осталог прописано и да, осим послова утврђених законом и статутом установе, директор одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом. Одредбама члана 139. овог закона, између осталог прописано је да у радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Одредбама члана 154. овог закона прописано је, између осталог да се пријем у радни однос на неодређено време врши на основу конкурса који расписује директор, да директор доноси одлуку о расписивању конкурса, да кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, да конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, да комисија има најмање три члана, да секретар установе пружа стручну подршку конкурсној комисији, да комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. овог закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава, да се кандидати у року од осам дана упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, да конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, да конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима, као и да директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања образложене листе из става 7. овог члана.
 • Чланом 2. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању[6] прописано је да је делатност предшколског васпитања и образовања делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Ставом другим истог члана прописано је да делатност предшколског васпитања и образовања, у смислу овог закона, јесте васпитање и образовање деце предшколског узраста, док је ставом 4. прописано да се делатност предшколског васпитања и образовања обавља у предшколској установи, а изузетно може да се обавља и у школи, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и овим законом. Чланом 8. став 2. овог Закона, прописано је да се на оснивање и рад предшколске установе примењују прописи о јавним службама.
 • Чланом 10. став 3. Закона о запосленима у јавним службама[7], прописано је да се, при запошљавању у јавним службама, ради постизања одговарајуће заступљености припадника националних мањина, првенство даје једнако квалификованим кандидатима припадницима националних мањина. Одредбама члана 58. ближе се уређује начин избора кандидата за запослење, у вези са спровођењем јавног конкурса.Чланом 58. став 1. овог закона прописано је да Конкурсна комисија одлучује о избору кандидата који је са најбољим резултатом испунио мерила прописана за избор. Ставом 2. овог члана прописано је да Конкурсна комисија приликом доношења одлуке из става 1. овог члана даје првенство једнако квалификованим кандидатима припадницима националних мањина, у циљу постизања одговарајуће заступљености припадника националних мањина и пуне равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају већини. Такође, одредбом члана 52. став 1. овог закона је прописано да  оглас о конкурсу садржи податке о послодавцу, радном месту, условима за запослење на радном месту, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, лично име лица задуженог за давање обавештења о конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, податке о доказима који се прилажу уз пријаву, месту и дану када се очекује да ће започети провера оспособљености, знања и вештина, односно компетенција кандидата у изборном поступку. Ставом 3. овог члана прописано је да, ако су припадници националне мањине недовољно заступљени међу запосленима, у огласу о конкурсу се посебно наводи да припадник те националне мањине има предност код избора у случају једнаке оцене квалификованих кандидата, док је ставом 4. прописано да се сматра да је заступљеност припадника одређене националне мањине међу запосленима недовољна, уколико није сразмерна проценту њиховог учешћа у становништву на територији јединице локалне самоуправе у којој јавна служба, односно њена организациона јединица има седиште, у складу са резултатима последњег пописа становништва, под условом да се о својој националној припадности изјаснило најмање 30% запослених у седишту јавне службе, односно њене организационе јединице, према подацима из Регистра запослених у јавној управи у складу са законом.

Анализа навода притужбе, допуне притужбе, изјашњења, допуна изјашњења и достављених доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Задатак Повереника у конкретном случају јесте да утврди да ли је директорка ПУ ГГ, на конкурсима за пријем у радни однос за радно место кувара, расписаним 14.4.2022. године и 28.3.2023. године, приликом давања првенства другим кандидаткињама у односу на подноситељку притужбе, дискриминисала подноситељку притужбе по основу националне припадности.
 • Пре свега, поводом навода подноситељке притужбе да је за време свог рада у ПУ ГГ била мобингована од стране директорке, као и да Управни одбор ПУ ГГ није имао кворум приликом одлучивања о њеној жалби, Повереник указује да нема надлежности које се односе на испитивање евентуалног постојања повреде права подноситељке притужбе у вези са мобингом, као и да се није упуштао у анализу процедуралних аспеката рада Управног одбора приликом одлучивања о жалби, већ је анализирао одлуке директорке установе и Управног одбора са аспекта прописа о забрани дискриминације
 • Такође, пре упуштања у анализу, неопходно је указати на неколико битних чињеница које су утврђене на основу извођења приложених доказа, као и на основу изнесених навода директорке ПУ ГГ у свом изјашњењу.
 • Анализирајући релевантне одредбе Закона о запосленима у јавним службама, а посебно узимајући у обзир да је чланом 2. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању прописано да је делатност предшколског васпитања и образовања делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба, као и да је чланом 8. став 2. овог закона, прописано да се на оснивање и рад предшколске установе примењују прописи о јавним службама, Повереник за заштиту равноправности није могао уважити наводе директорке да се приликом спровођења конкурса у ПУ ГГ (која недвосмислено представља јавну службу), не примењују прописи о јавним службама. Наиме, није спорно да се услови које кандидати морају испуњавати ради заснивања радног односа по конкурсу у предшколској установи постављају у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, међутим како наведеним законом није регулисана примена посебних (афирмативних) мера приликом запошљавања припадника/ца националних мањина, неспорно је да се у том случају требају применити и одредбе Закона о запосленима у јавним службама.
 • У прилог наведеном, Повереник указује и на одредбе члана 77. став 2. Устава Републике Србије, којима је прописано да се, при запошљавању у државним органима, јавним службама, органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, води рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина
 • Устав и Закон о забрани дискриминације, прописују да се не сматрају дискриминацијом посебне (афирмативне) мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају. Закон о запосленима у јавним службама прописује да се при запошљавању у јавним службама, ради постизања одговарајуће заступљености припадника националних мањина, првенство даје једнако квалификованим кандидатима припадницима националних мањина. Имајући у виду наведено, када се уводи афирмативна мера неопходно је у конкурсу назначити да ће једнако оцењени квалификовани кандидати/киње – припадници/це одређене националне мањине/а имати предност приликом одлучивања о пријему у радни однос по наведеном конкурсу. У том случају се већ у самом конкурсу упознају сви кандидати/киње да уколико су припадници одређене националне мањине то наведу и у конкурсној документацији, наравно на добровољној бази у складу са Уставом и законом. Дакле, неопходно је било да се свим кандидатима/кињама омогући да се приликом подношења конкурсне пријаве изјасне о својој националној припадности, како би директорка, приликом доношења одлуке о пријему у радни однос, у случају постојања једнако оцењених квалификованих кандидата за одређено радно место располагала подацима да ли је и ко од једнако оцењених квалификованих кандидата/киња је припадник/ца националне мањине. С тим у вези, Повереник најпре констатује да Предшколска установа није расписала конкурс на начин да укаже да ће у поступку избора кандидата/киња бити примењена афирмативна мера. Имајући у виду наведено, подноситељка притужбе у својој пријави на конкурс није навела своју националну припадност. Свакако овај податак као што је наведено уноси се добровољно, односно нико није дужан да се изјасни о својој националној припадности у складу са чланом 47. Устава Републике Србије.
 • У конкретном случају, из документације коју је доставила директорка ПУ ГГ, у вези са спровођењем конкурса за пријем у радни однос од 14.4.2022. године и 28.3.2023. године, произлази да су на оба конкурса за радно место кувара конкурисале две кандидаткиње од којих је једна од њих била подноситељка притужбе. Даље, конкурсна комисија је, у образложеној листи кандидата, констатовала да обе кандидаткиње испуњавају услове за радно место кувара. Увидом у копије записника са састанка Конкурсне комисије по оба конкурса, утврђено је да је Конкурсна комисија обавила разговоре са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који су прошли психолошко тестирање, те су се вредновали и одговори на питања на разговорима која су се односила на студирање, радно искуство, посебно радно искуство у просвети, на који начин кандидати могу да утичу на квалитет рада у установи, на који начин решавају одређене проблеме и слично. Даље, утврђено је да је Конкурсна комисија у разговору са кандидаткињама за радно место кувара констатовала да су на оба конкурса друге кадидаткиње имале знатно дуже радно искуство од подноситељке притужбе што је констатовано и у записницима са седница Управног одбора.
 • Узимајући у обзир наведене оцене конкурсне комисије, као и наводе директорке ПУ ГГ може се констатовати да је неспорно да је директорка приликом одлуке о избору кандидата на оба конкурса, за радно место кувара, дала предност другим кандидаткињама у односу на подноситељку притужбе, из разлога дужег радног стажа у ПУ ГГ. Што значи да, иако су биле једнако квалификоване, кандидаткиње нису биле и једнако оцењене, јер је предност дата кандидаткињи са дужим радним искуством.
 • С тога, иако наведени конкурси нису спроведени у складу са одредбама Закона о запосленима у јавним службама што представља евидентан пропуст организатора конкурса, директорка ПУ ГГ, приликом доношења одлуке о пријему у радни однос кандидаткиња за радно место кувара, очигледно кандидаткиње нису третиране као једнако оцењене. Због тога и да су примењене одредбе члана 52. став 3. Закона о запосленима у јавним службама, подноситељка притужбе не би добила предност будући да се не ради о једнако оцењеним квалификованим кандидаткињама, у ком случају би припадница националне мањине имала предност. Дакле, радно искуство односно дужина радног стажа је очигледно представљало један од критеријума за оцену кандидата, због чега је дата предност другој кандидаткињи као „боље оцењеној“, што значи да ни у случају спроведеног конкурса у складу са одредбама Закона о јавним службама који прописује афирмативне мере за припаднике националних мањина, не би дошло до примене афирмативне мере јер се не ради о једнако оцењеним кандидатима.
 • Са друге стране, будући да приликом спровођења наведених конкурса нису примењиване одредбе Закона о запосленима у јавним службама које се односе на примену посебне (афирмативне) мере у случају постојања једнаке оцене квалификованих кандидата, Повереник је, користећи овлашћење из Закона о забрани дискриминације да органима јавне власти и другим лицима упућује препоруку мера за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, у складу са чланом 33. став 1, тачка 9. директорки ПУ ГГ препоручио да наредне конкурсе за пријем у радни однос распише и спроведе и у складу са одредбама Закона о запосленима у јавним службама, како би могла да примени афирмативну меру када национална структура запослених не одговара националној структури становништва у јединици локалне самоуправе, узимајући у обзир последњи попис становништва у Републици Србији.
 1. МИШЉЕЊЕ

 

Директорка ПУ ГГ, приликом доношења одлуке о пријему других кандидаткиња у радни однос на неодређено време за радно место – кувар, по конкурсима од 14.4.2022. године и 28.3.2023. године, није дискриминисала подноситељку притужбе по основу националне припадности.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Користећи овлашћење из Закона о забрани дискриминације да Повереник органима јавне власти и другим лицима може упутити препоруку мера за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, у складу са чланом 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, директорки ПУ ГГ је препоручено:

 

– да наредне конкурсе за пријем у радни однос распише и спроведе и у складу са одредбама Закона о запосленима у јавним службама, како би могла да примени афирмативну меру када национална структура запослених не одговара националној структури становништва у јединици локалне самоуправе, узимајући у обзир последњи попис становништва у Републици Србији.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21), члан 1. став 2.

[2] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06 и 115/21)

[3] доступно на: https://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Akcioni-plan-za-ostvarivanje-prava-nacionalnih-manjina-usvojen-3.mart-2016.pdf

[4] „Службени лист СРЈ“, бр. 11/02, „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, бр. 72/09 – др. закон, 97/13 – одлука УС и 47/18

[5] „Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21

[6] „Службени гласник РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 10/19, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 123/21 – др. закон и 129/21

[7] „Службени гласник РС“, бр. 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon799-23 Притужба због дискриминације по основу националне припадности Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top