387-22 Дискриминација на основу старосног доба у области рада и запошљавања

бр. 07-00-00229/2022-02   датум: 14.9.2022.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ , због дискриминације на основу старосног доба. У притужби је наведено да се подноситељка притужбе пријавила на конкурс за радно место наставник Епизиоотиологије, наставник Болести животиња и наставник професионалне праксе, у ББ , као и да је тим поводом донето решење којим је у радни однос примљена друга кандидаткња, због њених година живота. У изјашњењу на  притужбу ББ навела је да није дискриминисала АА . Школа, међутим, није оспорила чињеницу да се приликом избора кандидаткиње као критеријумом водила и њеним годинама живота, и да је изабрала другу млађу кандидаткињу, наводећи да би применом наставних и педагошких метода, као особа која је ђацима по годинама ближа, остварила бољи однос са њима. У току поступка извршена је анализа описа посла (облици спровођења наставе, сарадња са родитељима и ђацима, проучавање стручне литературе, вођење педагошке документације, учешће у раду различитих школских тела и др.) из које је неспорно да године живота нису нити стварни нити одлучујући услов за обављање посла. Иако године живота кандидаткиња за оглашено радно место нису наведене као услов за пријем у радни однос у расписаном конкурсу, оне јесу биле опредељујући чинилац приликом избора кандидаткиње, што произлази и из образложења Решења о избору у којем је наведено: „Комисија је такође ценила и доказе у вези тестирања у Националној служби за запошљавање и имала је у виду да је кандидат АА на тестирању код наведене службе остварила можда бољи успех на тестирању, али наведено није утицало на комисију да донесе другачију одлуку, јер је школи потребно да изабрани кандидат по конкурсу за наведено радно место има добар однос са ученицима и да педагошке ситуације са ученицима решава на бољи и лакши начин лице које је по годинама ближе ученицима школе“. Након спроведеног поступка, Повереник је дао мишљење да је давањем предности приликом запошљавања на основу старосног доба као личног својства, иако то не представља стварни и одлучујући услов за обављање посла наставника, ББ“ Панчево повредила одредбе члана 6, а у вези са чл. 16. и 23. Закона о забрани дискриминације, због чега је овој школи упућена препорука да отклони последице дискриминаторног поступања, поништајем ранијег конкурса или  расписивањем новог конкурса у којем се приликом избора кандидата/киња неће руководити старосним добом кандидата/киња, као и да убудуће, приликом спровођења конкурса за пријем у радни однос наставника/це користи објективне критеријуме за избор лица који нису у супротности са антидискриминационим прописима.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила АА поводом поступка одлучивања по конкурсу за радно место: наставник Епизиоотиологије, наставник Болести животиња и наставник професионалне праксе у ББ .
  • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да је конкурс за радно место наставник Епизиоотиологије, наставник Болести животиња и наставник професионалне праксе, у ББ, објављен у листу ВВ;

 

 • да је у Решењу о избору кандидата бр. 953 од 11. јуна 2021. године комисија донела дискриминаторну одлуку, на основу старосног доба, што је противно члану 11. Закона о раду;
 • да је комисија у Решењу навела: „Комисија је такође ценила и доказе у вези тестирања у Националној служби за запошљавање и имала је у виду да је кандидат АА на тестирању код наведене службе остварила можда бољи успех на тестирању, али наведено није утицало на комисију да донесе другачију одлуку, јер је школи потребно да изабрани кандидат по конкурсу за наведено радно место има добар однос са ученицима и да педагошке ситуације са ученицима решава на бољи и лакши начин лице које је по годинама ближе ученицима школе“;

 

 • да Комисија у решењу не наводи објективне разлоге нити легитимни циљ за различито поступање на основу старосног доба, те да приликом избора није вредновала објективне квалитативне и квантитативне показатеље способности лица која су се пријавила на конкурс за извођење теоријске и стручне наставе;

 

 • да је комисија школе, иако је имала на располагању резултате психолошке процене способности кандидата за рад са децом и ученицима стручњака Националне службе за запошљавање за оба кандидата, комисија их не вреднује у поступку одлучивања, већ наводи као крајње необјективан разлог своју претпоставку да ће кандидат који је по годинама ближи ученицима школе на бољи и лакши начин решавати педагошке ситуације;

 

 • да је у Решењу комисија дала предност и због тога што је друга кандидаткиња бивша ученица ББ и што је кратко време радила на замени у тој школи;

 

 • да подноситељка притужбе има дугогодишње искуство у ветеринарској клиничкој пракси, положен државни стручни испит, има лиценцу за обављање ветеринарске делатности, завршила је академску и ужу специјализацију на ГГ и објавила више стручних и научних радова у угледним међународним часописима из области ветеринарских наука за које је расписан конкурс;

 

 • да у моменту објављивања конкурса друга кандидаткиња која је и примљена у радни однос, дипломирала свега четири месеца пре објављивања конкурса, па није могла имати обављен приправнички испит, радно искуство у струци, као ни друге компетенције које би биле од значаја за извођење практичне и теоријске наставе;

 

 • да се може закључити да конкурсна комисија није вредновала податке из биографија кандидата који су обавезни део конкурсне документације;

 

 • да је комисија дајући предност кандидату на основу завршене средње школе, што није био услов конкурса, комисија додатно дискриминише подноситељку притужбе као кандидата;

 

 • да је комисија дала предност кандидаткиње ДД што је кратко радила замени у школи, не наводећи на којим пословима и колико дуго, док комисија не вреднује чињеницу да су ученици исте школе били на пракси у амбуланти која је била под надзором подноситељке притужбе;

 

 • да комисија није узела у обзир као објективан критеријум психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима стручног лица Националне службе за запошљавање;

 

 • да је подноситељка притужбе незадовољна одлуком комисије уложила жалбу бр. 41 од 18. јуна 2021. године, које је одбијена Решењем бр. 1081 од 25. јуна 2021. године.

 

Уз притужбу је достављено: 1) Решење о избору кандидата  бр. 953 од 11. јуна 2021. године 2) Решење број 1081 од 25. јуна 2021. године.

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 37. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење ББ.
 • У изјашњењу ББ , које је дао директор школе ЂЂ , између осталог, наведено је:
 • да сматра да комисија приликом рада није учинила никакву повреду закона, због чега је притужба неоправдана;

 

 • да како критеријуми за избор кандидата нису предвиђени Законом о основама система образовања и васпитања, комисија се руководила поступцима у оквиру тока поступка конкурса предвиђених одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и пре свега извештајем добијеним од стране Националне службе за запошљавање и обављеним разговором са кандидаткињама;

 

 • да се комисија руководила потребама добробити ученика и заштите њихових права сходно одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и пре свега права на образовање на једнак начин и у пуном обиму својих права, као и педагошким методама и педагошког приступа наставника према ученицима, Комисија ни на који начин није дискриминисала ни једног кандидата, а како је то навела у решењу;

 

 • да с обзиром да Законом о основама система образовања и васпитања критеријуми нису предвиђени, комисија се водила поступцима у оквиру тока поступка конкурса предвиђених одредбама Закона о основама система образовања и васпитања;

 

 • да је комисија донела своју одлуку у циљу организације рада школе на правилан начин и са што мање непредвиђених педагошких ситуација које би се могле десити да је изабрана подноситељка притужбе;

 

 • комисија је у свом решењу и записнику о одлучивању о избору кандидата имала у виду педагошке методе и педагошки приступ ученицима од стране кандидата по конкурсу, те ни на који начин нису дискриминисали кандидате;

 

 • да је комисија свесно поступала на одређени начин и изабрала кандидата који би задовољио све педагошке приступе у раду са ученицима у школи и при том није вршила дискриминацију, што је навела у решењу;

 

 • да је приликом разговора са кандидатима, односно приликом разговора са АА , комисија стекла утисак да наведени кандидат не би имао добар однос са ученицима и педагошке методе рада са ученицима, због чега њу није изабрао;

 

 • да што се тиче провере коју врши Национална служба за запошљавање, требало би да та информација буде строго поверљива, о чему је подносилац потписао изјаву о поверљивости, због чега није јасно на који начин је подноситељка притужбе добила те информације;

 

 • да имајући у виду потребе ученика/ца као и заштиту њихових права сходно одредбама Закона о систему образовања и васпитања, права на образовање на једнак начин, као и педагошки приступ наставника, према ученицима, комисија је донела одлуку да у циљу организације рада школе на правилан начин и са што мање непредвиђених педагошких ситуација које би се могле десити, не изабере подноситељку притужбе;

 

 • да чињеница што је подноситељка притужбе мајка петоро деце не значи да би била и добар наставник;

 

 • да је подноситељка притужбе приликом разговора изразила веома непријатан став према ученицима, што могу потврдити и чланови комисије који су сви стекли такав утисак због чега подноситељка притужбе није изабрана.

 

Уз изјашњење је достављено: 1) Решење о именовању комисије, бр. 368 од 8. априла 2021. године,2) Допис Националној служби за запошљавање  бр. 518 од 17. маја 2021. године, 3) Записник комисије о избору кандидата по расписаном конкурсу- Одлука о изабраном кандидату, бр. 635 од 10. јуна 2021. године, 4)Записник комисије о избору кандидата по расписаном конкурсу бр.517 од 17. маја 2021. године 5) записник комисије о избору кандидата по расписаном конкурсу бр. 571 од 1. јуна 2021. године 6) Решење о избору кандидата бр. 953 од 11. јуна 2021. године 7) Решење којим се одбија жалба кандидата бр.1081 од 25. јуна 2021. године

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у Решење ББ о избору кандидата бр. 953 утврђено је да је сагласно расписаном конкурсу од 21. априла 2021. године у листу Послови бр. 930 од 21. априла 2021. године за радно место наставника Епизоотиологије, наставник Болести животиња и наставника Професионалне праксе на одређено време, са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана – изабрана кандидаткиња ДД. Такође је утврђено да је наведена одлука коначна.  У образложењу решења наведено је да је Комисија обављала конкурсне радње и упутила захтев за претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, које је вршила надлежна служба запошљавања применом стандардизованих поступака. У образложењу је такође наведено да је кандидаткиња ДД бивша ученица школе и да је радила на кратко време на замени у овој школи и да се упознала са њеним радом. Интервју са овом кандидаткињом оставио је „позитиван утисак на чланове комисије да би наведени кандидат са ученицима остварио најбољи контакт у току извођења наставе, те да би педагошки приступ наведеног кандидата са ученицима био бољи и на обострано задовољство ученика и наставника“. У образложењу решења је надаље наведено да је „ АА на тестирању код наведене службе остварила можда бољи успех на тестирању, али наведено није утицало на комисију да донесе другачију одлуку, јер је школи потребно да изабрани кандидат по конкурсу за наведено радно место има добар однос са ученицима и да педагошке ситуације са ученицима решава на бољи и лакши начин лице које је по годинама ближе ученицима школе.“ Надаље је наведено да је приликом одлучивања о избору кандидата комисија имала у виду педагошке методе и педагошки приступ ученицима, као и да на наведени начин није дискриминисала ни једног од кандидата.

 

 • Увидом у Решење ББ бр. 1081 од 25. јуна 2021. године утврђено је да се одбија жалба АА заведена у ББ под бројем 41 од 18. јуна 2021. године, изјављена на Решење о избору кандидата дел. бр. 653 од 11. јуна 2021. године, као неоснована. У образложењу решења наведено је да комисија није поступала противзаконито, већ је у оквиру својих надлежности изабрала кандидате који испуњава услове конкурса. У поуци о правном леку наведено је да против наведеног решења именована има право подношења тужбе надлежном суду у року од 60 дана од дана достављања решења.

 

 • Увидом у Решење ББ бр. 368 од 8. априла 2021. године утврђено је да се решењем именује комисија која ће спроводити конкурс расписан Одлуком директора о расписивању дел. бр. 367 од 8. априла 2021. године. Наведена комисија ће утврђивати испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос за радна места: Наставник Епизиоотологије, наставник Болести животиња, наставник праксе на одређено време преко 60 дана ради замене одсутне запослене са пуним радним временом.

 

 • Увидом у Захтев ББ који је упућен Националној служби за запошљавање, наведено је да је захтев послат поводом конкурса школе објављеног у листу Послови бр. 930 од 21. априла 2021. године ради вршења претходне психолошке процене способности кандидата/киња за рад са ученицима, у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања.

 

 • Увидом у Записник комисије о избору кандидата по расписаном конкурсу утврђено је да је комисија донела одлуку о избору кандидата и да је за радно место наставник Епизоотиологије, наставник Болести животиња, наставник Професионалне праксе, изабрала ДД на одређено време са пуним радним временом ради замене одсутног запосленог. У образложењу одлуке наведено је да обе кандидаткиње које су се пријавиле на конкурс испуњавају услове, при чему је комисија приликом избора имала у виду да је ДД била ученица школе, да је радила на кратко као замена и да је упозната са радом школе. Даље је наведено да је ДД оставила позитиван утисак на чланове комисије да би она „остварила најбољи контакт са ученицима у току извођења наставе, те да би педагошки приступ био бољи и на обострано задовољство ученика и наставника.“ Утврђено је да је у одлуци наведено да је комисија ценила доказе у вези са тестирањем у Националној служби за запошљавање  и имала у виду да је АА можда остварила и бољи учинак на тестирању, али наведено није утицало на комисију да донесе другачију одлуку, јер је „школи потребно да будући запослени има има добар однос са ученицима и да педагошке ситуације решава на бољи и лакши начин лице које је по годинама ближе са ученицима, односно млађи кандидат ДД“. У одлуци је такође наведено да је комисија имала у виду педагошке методе и педагошки приступ ученицима, као и да на наведени начин комисија није дискриминисала ни једног кандидата, него је имала у виду најбољи интерес ученика/ца.

 

 • Увидом у Записник комисије о избору кандидата по расписаном конкурсу од 17. маја 2021. године утврђено је да су по расписаном конкурсу пристигле две пријаве: АА и ДД Записником је констатовано да је потребно пријављене кандидаткиње упутити на тестирање код Националне службе за запошљавање. Опис послова за које се тражи психолошка процена од стране надлежне службе за запошљавање обухвата разне облике спровођења наставе, сарадња са родитељима и ђацима, проучавање стручне литературе, вођење педагошке документације, учешће у раду различитих школских тела, дежурство у школи, организовање ученичких такмичења и манифестација, вођење ученика на манифестације и други послови.

 

 • Увидом у Записник комисије о избору кандидата по расписаном конкурсу од 1. јуна 2021. године утврђено је да су 27. маја 2021. године стигли резултати психофизичке провере коју је спровела Национална служба за запошљавање, те да је резултат те провере да АА у потпуности испуњава захтеве радног места, а ДД испуњава захтеве за упражњено радно место у већој мери. Такође је утврђено да се кандидаткиње позивају на разговор за наведена радна места.

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА
  • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и прилога, изјашњења као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности установљен je Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка због повреда одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
 • Одредбом члана 1. тачка 1. Конвенције Међународне организације рада бр. 111 која се односи на дискриминацију у погледу запошљавања и занимања[4], одређено је да израз дискриминација, између осталог, подразумева свако прављење разлике, искључење или давање првенства заснованог на раси, боји, полу, вери, политичком мишљењу, националном или социјалном пореклу, који иду за тим да униште или наруше једнакост могућности или поступања у погледу запошљавања или занимања.
 • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[5], у члану 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних овом конвенцијом обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoду, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, пoлним кaрaктeристикaмa, нивooм прихoдa, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa (у дaљeм тeксту: личнa свojствa). Одредбом члана 6. прописано је да је нeпoсрeднa дискриминaциja пoстojи aкo сe лицe или групa лицa, збoг њeгoвoг oднoснo њихoвoг личнoг свojствa у истoj или сличнoj ситуaциjи, билo кojим aктoм, рaдњoм или прoпуштaњeм, стaвљajу или су стaвљeни у нeпoвoљниjи пoлoжaj, или би мoгли бити стaвљeни у нeпoвoљниjи пoлoжaj. Чланом 16. став 1. прописано је да зaбрaњeнa je дискриминaциja у oблaсти рaдa, oднoснo нaрушaвaњe jeднaких мoгућнoсти зa зaснивaњe рaднoг oднoсa или уживaњe пoд jeднaким услoвимa свих прaвa у oблaсти рaдa, кao штo су прaвo нa рaд, нa слoбoдaн избoр зaпoслeњa, нa нaпрeдoвaњe у служби, нa стручнo усaвршaвaњe и прoфeсиoнaлну рeхaбилитaциjу, нa jeднaку нaкнaду зa рaд jeднaкe врeднoсти, нa прaвичнe и зaдoвoљaвajућe услoвe рaдa, нa oдмoр, нa oбрaзoвaњe и ступaњe у синдикaт, кao и нa зaштиту oд нeзaпoслeнoсти, док је ставом 2. истог члана прописано да зaштиту oд дискриминaциje из стaвa 1. oвoг члaнa уживa лицe у рaднoм oднoсу, лицe кoje oбaвљa приврeмeнe и пoврeмeнe пoслoвe или пoслoвe пo угoвoру o дeлу или другoм угoвoру, лицe нa дoпунскoм рaду, лицe кoje oбaвљa jaвну функциjу, припaдник вojскe, лицe кoje трaжи пoсao, студeнт и учeник нa прaкси, лицe нa стручнoм oспoсoбљaвaњу и усaвршaвaњу бeз зaснивaњa рaднoг oднoсa, вoлoнтeр и свaкo другo лицe кoje пo билo кoм oснoву учeствуje у рaду. истим чланом, ставом 3. прописано је да се нe смaтрa дискриминaциjoм прaвљeњe рaзликe, искључeњe или дaвaњe првeнствa збoг oсoбeнoсти oдрeђeнoг пoслa кoд кoгa личнo свojствo лицa прeдстaвљa ствaрни и oдлучуjући услoв oбaвљaњa пoслa, aкo je сврхa кoja сe тимe жeли пoстићи oпрaвдaнa, кao и прeдузимaњe мeрa зaштитe прeмa пojeдиним кaтeгoриjaмa лицa из стaвa 2. oвoг члaнa (жeнe, трудницe, пoрoдиљe, рoдитeљи, мaлoлeтници, oсoбe сa инвaлидитeтoм и други). Одредбом члана 23. став 1. Закона о забрани дискриминације, прописано је да је забрањена дискриминација лица на основу старосног доба.
 • Одредбом члана 110. Закона о основама система образовања и васпитања[6] прописано је да је у устaнoви су зaбрaњeнe дискриминaциja и дискриминaтoрскo пoступaњe, кojим сe нa нeпoсрeдaн или пoсрeдaн, oтвoрeн или прикривeн нaчин, нeoпрaвдaнo прaви рaзликa или нejeднaкo пoступa, oднoснo врши прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицe или групe лицa, кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa или њимa блискa лицa нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, стaтусу мигрaнтa, oднoснo рaсeљeнoг лицa, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, сoциjaлнoм и културнoм пoрeклу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa, кao и пo другим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa дискриминaциje. Одредбом члана 139. прописано је да у рaдни oднoс у устaнoви мoжe дa будe примљeнo лицe, пoд услoвимa прoписaним зaкoнoм и тo aкo: 1) имa oдгoвaрajућe oбрaзoвaњe; 2) имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeницимa; 3) ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe; 4) имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje; 5) знa српски jeзик и jeзик нa кojeм oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд, док је одредбом став 2. истог члана прописано да се услoви из стaвa 1. oвoг члaнa дoкaзуjу сe приликoм приjeмa у рaдни oднoс и прoвeрaвajу сe у тoку рaдa. Одредбом члана 154. прописано је да приjeм у рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe врши сe нa oснoву кoнкурсa кojи рaсписуje дирeктoр. (став 1.) Дирeктoр дoнoси oдлуку o рaсписивaњу кoнкурсa. Кaндидaти пoпуњaвajу приjaвни фoрмулaр нa звaничнoj интeрнeт стрaници Mинистaрствa, a пoтрeбну дoкумeнтaциjу, зajeднo сa oдштaмпaним приjaвним фoрмулaрoм дoстaвљajу устaнoви (став 2.). Кoнкурс спрoвoди кoнкурснa кoмисиja кojу имeнуje дирeктoр. Кoмисиja имa нajмaњe три члaнa. Сeкрeтaр устaнoвe пружa стручну пoдршку кoнкурснoj кoмисиjи (став 3.). Кoмисиja утврђуje испуњeнoст услoвa кaндидaтa зa приjeм у рaдни oднoс из члaнa 139. oвoг зaкoнa, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa истeкa рoкa зa приjeм приjaвa(став 4.). Кaндидaти из стaвa 4. oвoг члaнa у рoку oд oсaм дaнa упућуjу сe нa психoлoшку прoцeну спoсoбнoсти зa рaд сa дeцoм и учeницимa кojу врши нaдлeжнa службa зa пoслoвe зaпoшљaвaњa примeнoм стaндaрдизoвaних пoступaкa (став 5.). Кoнкурснa кoмисиja сaчињaвa листу кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe зa приjeм у рaдни oднoс у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приjeмa рeзултaтa психoлoшкe прoцeнe спoсoбнoсти зa рaд сa дeцoм и учeницимa (став 6.). Кoнкурснa кoмисиja oбaвљa рaзгoвoр сa кaндидaтимa сa листe из стaвa 6. oвoг члaнa, сaчињaвa oбрaзлoжeну листу свих кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe и дoстaвљa je дирeктoру у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa oбaвљeнoг рaзгoвoрa сa кaндидaтимa (став 7.). Дирeктoр устaнoвe дoнoси рeшeњe o избoру кaндидaтa пo кoнкурсу у рoку oд oсaм дaнa oд дoстaвљaњa oбрaзлoжeнe листe из стaвa 7. oвoг члaнa (став 8.). Кaндидaт нeзaдoвoљaн рeшeњeм o изaбрaнoм кaндидaту мoжe дa пoднeсe жaлбу oргaну упрaвљaњa, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa дoстaвљaњa рeшeњa из стaвa 8. oвoг члaнa (став 9.). Oргaн упрaвљaњa o жaлби oдлучуje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa пoднoшeњa жaлбe (став 10.). Кaндидaт кojи je учeствoвao у избoрнoм пoступку имa прaвo дa, пoд нaдзoрoм oвлaшћeнoг лицa у устaнoви, прeглeдa сву кoнкурсну дoкумeнтaциjу, у склaду сa зaкoнoм (став 11.). Aкo пo кoнкурсу ниje изaбрaн ниjeдaн кaндидaт, рaсписуje сe нoви кoнкурс у рoку oд oсaм дaнa (став 12.). Рeшeњe из стaвa 8. oвoг члaнa oглaшaвa сe нa звaничнoj интeрнeт стрaници Mинистaрствa, кaдa пoстaнe кoнaчнo (став 13). Одредбом члана 155. став 1. истог закона прописано је да се радни однос на одређено време у установи заснива на основу конкурса, спроведеног на начин прописан за заснивање радног односа на неодређено време.

Анализа навода и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је утврдити да ли је ББ приликом избора кандидата по конкурсу за посао наставника Епизоотиологије, Болести животиња и Практичне наставе, дискриминисала АА, на основу њеног личног својства – година живота, односно старосног доба.
 • Пре упуштања у анализу релевантних прописа, као и чињеница и доказа који су приложени, Повереник указује да је у конкретном случају вршио анализу предмета притужбе са аспекта примене антидискриминационих прописа, док се није упуштао у евентуално постојање других повреда права у погледу конкурсног поступка за чије решавање су надлежни други државни органи.
 • Да би се одговорило на питање да ли је у конкретном случају поступање ББ дискриминаторно, важна је и примена правила о прерасподели терета доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације, према којем подноситељка притужбе треба да учини вероватним да је школа извршила акт дискриминације, а уколико то учини, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнаких права и обавеза, лежи на ББ.

 

 • Подноситељка притужбе је уз притужбу доставила Решење о избору кандидата и Решење којим се одбија жалба подноситељке притужбе а из којих се може закључити да се АА пријавила за посао наставника одређених предмета у ББ , да је испунила услове прописане конкурсом у погледу психофизичке спремности и других услова прописаних законом као и да је приступила разговору са конкурсном комисијом, али да је комисија по наведеном конкурсу изабрала ДД, која је по годинама старости млађа од подноситељке притужбе АА. У образложењу Решења о избору кандидата је наведено да је „комисија ценила доказе у вези са тестирањем у Националној служби за запошљавање  и имала у виду да је АА можда остварила и бољи учинак на тестирању, али наведено није утицало на комисију да донесе другачију одлуку, јер је школи потребно да будући запослени има добар однос са ученицима и да педагошке ситуације решава на бољи и лакши начин лице које је по годинама ближе са ученицима, односно млађи кандидат ДД.“ Имајући у виду наведено Повереник констатује да је подноситељка притужбе учинила вероватним акт дискриминације, због чега је терет доказивања пребачен на школу која треба да докаже да је у конкретном случају није неоправдано неповољније поступала према подноситељки притужбе због њених година живота, односно старосног доба као личног својства.

 

 • Повереник најпре указује на одредбе Закона о основама система образовања који дефинише критеријуме за лица која желе да заснују радни однос у образовној установи, а који се односе на oдгoвaрajућe oбрaзoвaњe, психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeницимa; неосуђиваност прaвнoснaжнoм прeсудoм зa одређене групе кривичних дела, да лицу није утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe; да имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje; знa српски jeзик и jeзик нa кojeм oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд. На основу достављеног изјашњења и увидом у Записник комисије о избору кандидата може се констатовати да је неспорно да је подноситељка притужбе испунила критеријуме које је поставио закон. Повереник даље констатује да се на основу изведених доказа може констатовати да је подноситељка притужбе остварила бољи резултат на психолошкој процени од друге кандидаткиње. Наиме увидом у Записник комисије о избору кандидата утврђено је да су 27. маја 2021. године стигли резултати психофизичке провере коју је спровела Национална служба за запошљавање, те да је резултат те провере да је АА у потпуности испунила захтеве радног места, док је ДД испунила захтеве за упражњено радно место у већој мери. Такође анализом описа послова који су наведени у оквиру захтева да се изврши психолошко тестирање од стране надлежне службе за запошљавање (разни облици спровођења наставе, сарадња са родитељима и ђацима, проучавање стручне литературе, вођење педагошке документације, учешће у раду различитих школских тела и др.) може се закључити да године живота нису нити стврани нити одлучујући услов за обављање ових послова. Поред тога, Повереник истиче да је, између осталог, предмет процене Националне службе за запошљавање управо било психолошко тестирање које се односило и на сарадњу са родитељима и ђацима. Имајући у виду све наведено Повереник је ценио и наводе из изјашњења да је приликом разговора са кандидатима, односно приликом разговора са АА, комисија стекла утисак да наведена кандидаткиња не би имала добар однос са ученицима и педагошке методе рада. Повереник констатује да наведене чињенице нису унете у записник нити да је школа ичим доказала да психолошка процена Националне службе није урађена у складу са нормативима и стандардима. Повереник констатује да иако године живота кандидат/киња за наведени посао нису наведене као услов за пријем у радни однос, ББ, начином на који је спроведен конкурс, а нарочито датим образложењем у Решењу о избору кандидата: „да је школи потребно да будући запослени има добар однос са ученицима и да педагошке ситуације решава на бољи и лакши начин лице које је по годинама ближе са ученицима, односно млађи кандидат ДД.“ указује на то да године живота јесу биле одлучујући критеријум на основу којег је извршена селекција кандидаткиња. Дакле неспорно је да је ББ изабрала ону кандидаткињу која је по годинама живота млађа, при чему је њене године живота навела као чињеницу која је донела превагу у поступку избора кандитакиња.
 • Повереник је такође ценио и наводе из изјашњења да током конкурсног поступка нису дискриминисали ни једног од кандидата/киња, али указује да овако дато образложење, не значи аутоматски ослобађање од одговорности од поступања која могу бити дискриминаторна. У том смислу треба нагласити, да није релевантно да ли је ББ имала намеру да дискриминише АА, јер постојање намере није од значаја приликом утврђивања да ли је дошло до акта дискриминације.
 • На крају, Повереник указује да дискриминација на основу старосног доба је присутна у области рада и запошљавања. Имајући у виду праксу Повереника и учесталост случајева дискриминације у овој области Повереник је израдио и Посебан извештај о дискриминацији на тржишту рада у којем је сагледано стање и дате одређене препоруке за унапређење положаја посебно угрожених друштвених група. У овом извештају је наведено: „Да су дубоко укорењени друштвени стереотипи због чега се понекад дискриминација тешко препознаје. Није редак случај да старији незапослени радници не успевају да се запосле и поред радног искуства које имају. Последица стереотипа о старијим радницима састоји се и у оцени послодаваца да су старија лица мање способна за рад, „мање продуктивна“, често уз економску процену послодавца да га „млађи“ радник мање кошта, ако узмемо у обзир минули рад, пензијско и здравствено осигурање и друге обавезе.“[7] Такође, досадашња пракса Повереника указује на чињеницу да немају сви једнаке шансе за запошљавање, а поднете притужбе сигнализирају да у области рада, а поготово приликом тражења посла, иначе рањиве групе постају још рањивије и подложније дискриминацији.[8]

 

 • Имајући у виду све наведено, Повереник је донео мишљење да је давањем предности приликом запошљавања на основу старосног доба као личног својства, иако то не представља стварни и одлучујући услов за обављање посла наставника, ББ Панчево је повредила одредбе члана 6. а у вези са чл. и 23. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

Давањем предности приликом запошљавања на основу старосног доба као личног својства, иако то не представља стварни и одлучујући услов за обављање посла наставника, ББ је повредила одредбе члана 6. а у вези са чл. 16. и 23. Закона о забрани дискриминације.

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности препоручује ББ

5.1. Да отклони последице дискриминаторног поступања поништајем ранијег конкурса, или расписивањем новог конкурса у којем се приликом избора кандидата/киња неће руководити старосним добом кандидата/кињаРаспише нови конкурс за избор наставника/це на којем се приликом избора кандидата/киња неће руководити старосним добом кандидата/киња као личним својством;

5.2. Да убудуће, приликом спровођења конкурса за пријем у радни однос наставника/це користи објективне критеријуме за избор лица који нису у супротности са антидискриминационим прописима.

 

Потребно је да ББ обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком. Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[2] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21, члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС“, бр, 98/06 и 115/21

[4] Уредба о ратификацији Конвенцијe Међународне организације рада бр. 111  која се односи на дискриминацију у погледу запошљавања и занимања „Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразум“, број 3/61

[5] „Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, број 9/03

[6] „Службени глaсник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. зaкoн, 10/19, 27/18 – др. зaкoн, 6/20 и 129/21)

 

[7] Посебан извештај о дискриминацији у области рада и запошљавања, текст доступан на: https://ravnopravnost.gov.rs/posebni-izvestaji/

[8] Редован годишњи извештаај Повереника за заштиту равноправности за 2021. годину, садржај доступан на: https://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon387-22 Дискриминација на основу старосног доба у области рада и запошљавања Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top