Pritužba udruženja RIC protiv ZZZS NS zbog diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije u oblasti zdravstvene zaštite

br. 07-00-279/2015-02  datum: 14. 8. 2015.

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi R. I. C. iz B. koja je podneta protiv Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. U pritužbi je navedeno da se u upitniku, prilikom obaveznog sistematskog pregleda za studente koji sprovodi Zavod za zaštitu zdravlja studenata N. S, postavlja pitanje o seksualnoj orijentaciji. Pitanje koje je postavljeno u upitniku glasi: „Seksualno Vas privlače isključivo osobe suprotnog pola”, sa ponuđenim odgovorima „netačno”, „tačno u manjoj meri”, „tačno u većoj meri” i “potpuno tačno”. U izjašnjenju na pritužbu navedeno je da je cilj upitnika da se studentima pruži pomoć i podrška, ukoliko imaju problema u bilo kojoj sferi života, kao i da se prilikom prijave na šalteru studentima napominje da upitnik nije obavezan. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da postavljanje ovog pitanja predstavlja povredu imperativnih propisa o zabrani diskriminacije, jer je zahtev Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. da se studenti prilikom obavljanja sistematskog pregleda, izjasne o svojoj seksualnoj orijentaciji izričito zabranjeno odredbom člana 21. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije. Zbog toga je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala mišljenje da je postavljanjem pitanja u upitniku, u kojem se od studenata i studentkinja prilikom obavljanja sistematskog pregleda zahteva da se izjasne o svojoj seksualnoj orijentaciji, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Uz mišljenje je izdata i preporuka da Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. ukloni iz upitnika ovo pitanje, kao i da ubuduće vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krše zakonske propise o zabrani diskriminacije.

1. TOK POSTUPKA

1.1. R. I. C. podneo je 5. juna 2015. godine pritužbu protiv Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. U pritužbi je navedeno:

– da se na obaveznom sistematskom pregledu za studente koji sprovodi Zavod za zaštitu zdravlja studenata N. S. postavlja pitanje o seksualnoj orijentaciji;

– da u upitniku postavljeno pitanje glasi: „Seksualno Vas privlače isključivo osobe suprotnog pola” i ponuđeni odgovori su: netačno, tačno u manjoj meri, tačno u većoj meri i potpuno tačno;

– da je ovakvo pitanje zabranjeno Zakonom o zabrani diskriminacije.

1.2. Uz pritužbu je podneta fotografija navedenog pitanja iz upitnika.

1.3. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S.

1.4. U izjašnjenju dr V. D. direktora zavoda, navedeno je:

– da je upitnik koji studenti prve i treće godine fakulteta popunjavaju pri obaveznom sistematskom pregledu urađen kao skraćena verzija upitnika prof. dr Lj. E;

– da je cilj upitnika, kao i spornog pitanja, da se studentima, ukoliko imaju problem u bilo kojoj oblasti života, omogući da o tome porazgovaraju u savetovalištu za mentalno zdravlje zavoda;

– da studenti, s obzirom na njihovo životno doba prolaze i krizu seksualnosti, te je sporno pitanje postavljeno samo u tu svrhu, bez namere da se ulazi u prava svakog pojedinca po pitanju seksualne orijentacije;

– da se prilikom prijave za sistematske preglede studentima dele upitnici uz napomenu da nisu obavezni, te student može da obavi pregled i dobije potvrdu i bez popunjavanja upitnika;

– da ukoliko studenti smatraju da je postavljanjem ovog pitanja ugroženo njihovo pravo, zavod je spreman da ovo pitanje ukloni iz upitnika;

– da se popunjeni upitnici posebno čuvaju kao poverljive informacije (nisu integrisani u zdravstveni karton) i koriste se za analizu zdravstvenog stanja studenata i sačinjavanja izveštaja, koji se koriste samo za internu upotrebu u ovoj ustanovi;

– da se upitnici čuvaju dve godine, nakon čega se uništavaju.

1.5. Uz izjašnjenje je dostavljena fotokopija upitnika Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. za studente prve i treće godine studija.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Uvidom u fotokopiju upitnika Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. utvrđeno je da upitnik popunjavaju studenti i studentkinje prve i treće godine studija, prilikom obavljanja sistematskog pregleda u ovoj ustanovi.

2.2. Na osnovu navoda iz pritužbe, izjašnjenja, kao i upitnika Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S, utvrđeno je da je u upitniku, između ostalih, postavljeno i sledeće pitanje: „Seksualno Vas privlače isključivo osobe suprotnog pola” i ponuđeni odgovori: „netačno”, „tačno u manjoj meri”, „tačno u većoj meri” i „potpuno tačno”.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su dostavljeni, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Ustav Republike Srbije, odredbom člana 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije kojim je regulisana opšta zabrana diskriminacije, i to tako što je propisano da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti. Prema odredbi čl. 2. st. 1. tač. 1. diskriminacija je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

3.5. Odredbom čl. 21. propisano je da je seksualna orijentacija privatna stvar i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orjentaciji. Prema stavu 2. ovog člana, pravo svake osobe je da se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji, a  diskriminatorsko postupanje zbog takvog izjašnjavanja je zabranjeno.

Analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.6. Imajući u vidu predmet pritužbe, potrebno je utvrditi da li je Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata N. S, postavljanjem pitanja u upitniku: „Seksualno Vas privlače isključivo osobe suprotnog pola”, prilikom obavljanja sistematskog pregleda studenata prve i treće godine studija, prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

3.7. Prilikom zauzimanja stava u ovom predmetu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre je cenila navode iz izjašnjenja da se studentima, prilikom prijave za sistematski pregled u prostorijama zavoda deli upitnik, uz napomenu da nije obavezan.  Povodom ovih navoda Poverenica konstatuje da u upitniku ne postoji obaveštenje ili napomena studentima da nije obavezno odgovarati na sva, odnosno, pojedina pitanja iz upitnika. Pored toga, Poverenica ističe da se iz sadržine upitnika može zaključiti da nije anoniman, s obzirom da se od studenata zahteva da označe i svoje lične podatke: ime i prezime, mesto i godina rođenja, datum, fakultet i godina studija. Imajući ovo u vidu, Poverenica je stava da se ne mogu prihvatiti navodi iz izjašnjenja da popunjavanje upitnika nije obavezno, s obzirom da za ove tvrdnje Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. nije pružio dokaze.

3.8. Poverenica je, takođe, cenila navode iz izjašnjenja da je cilj upitnika, kao i svih pitanja u njemu bio da se studentima, ukoliko imaju problem u bilo kojoj sferi života omogući da o tome razgovaraju u savetovalištu. Imajući u vidu celokupnu sadržinu upitnika, odnosno pitanja koja su u njemu postavljena, Poverenica je stava da se ovi navodi Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. mogu prihvatiti. Naime, analizom pitanja iz upitnika (ponekad Vas hvata panika, lako se zaplačete, smanjeno interesovanje ili zadovoljstvo za obavljanje poslova ili za događaje oko Vas, teško se odlučujete i kada posledice nisu tako značajne, preterano brinete, često se osećate napeto, ponekad Vas hvata prava panika i dr) može se zaključiti da je cilj Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. da studentima pruži stručnu pomoć i podršku, ukoliko, dobijanjem informacija na ovaj način, proceni da je neophodna.

3.9. Povodom postavljenog pitanja u upitniku: „Seksualno Vas privlače isključivo osobe suprotnog pola” u  izjašnjenju se navodi da je ovo pitanje postavljeno bez namere da se ulazi u prava svakog pojedinca po pitanju seksualne orijentacije. U vezi ovih navoda, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre ističe da je zahtev Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. da se studenti i studentkinje izjasne o svojoj seksualnoj orijentaciji, prilikom obavljanja sistematskog pregleda, izričito zabranjeno antidiskriminacionim propisima. Takođe, u vezi navoda da Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata N. S., postavljanjem ovog pitanja, „nije imao nameru da ulazi u prava svakog pojedinca po pitanju seksualne orijentacije”, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da prilikom ispitivanja da li konkretno ponašanje, akt ili radnja, predstavlja diskriminaciju, namera nije relevantna sa aspekta antidiskriminacionih propisa. U konkretnom slučaju, predmet procene jeste sama radnja, odnosno, postavljanje pitanja navedene sadržine, u pogledu kojeg se ispituje da li je dopušteno ili nije dopušteno, s obzirom na sve okolnosti, odnosno, da li je suprotno imperativnim propisima o zabrani diskriminacije, koji su obavezujući za sve pravne subjekte, dok je namera izvršioca diskriminatornog akta pravno irelevantna. Prema tome, iako u konkretnom slučaju nema dokaza da je bilo koji student ili studentkinja diskriminisan na osnovu ličnog svojstava o kojem se izjasnio odgovarajući na ovo pitanje iz upitnika, samo formulisanje pitanja koje se odnosi na lično svojstavo, odnosno, kojim se od studenata i studentkinja zahteva da se izjasne o svojoj seksualnoj orijentaciji diskriminatorne je prirode, jer je u suprotnosti  sa odredbom člana 21. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije.

4. MIŠLjENjE

Postavljanjem pitanja u upitniku Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S, u kojem se od studenata i studentkinja prilikom obavljanja sistematskog pregleda u ovoj ustanovi zahteva da se izjasne o svojoj seksualnoj orijentaciji, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. prekršio je odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. da:

5.1. Ukloni iz upitnika pitanje kojim se od studenata i studentkinja koji obavljaju sistematski pregled u ovoj ustanovi zahteva da se izjasne o svojoj seksualnoj orijentaciji.

5.2. Vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krše zakonske propise o zabrani diskriminacije.

Potrebno je da Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o postupanju po preporuci, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Saglasno čl. 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. ne postupe po preporuci u roku od 30 dana, biće doneta rešenja o izricanju mere opomene, protiv kojih nije dopuštena žalba, a za slučaj da se ona ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti će o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba udruženja RIC protiv ZZZS NS zbog diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije u oblasti zdravstvene zaštite Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top