Притужба удружења РИЦ против ЗЗЗС НС због дискриминације на основу сексуалне орјентације у области здравствене заштите

бр. 07-00-279/2015-02  датум: 14. 8. 2015.

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку по притужби Р. И. Ц. из Б. кoja je поднета против Завода за здравствену заштиту студената Н. С. У притужби је наведено да се у упитнику, приликом обавезног систематског прегледа за студенте који спроводи Завод за заштиту здравља студената Н. С, поставља питање о сексуалној оријентацији. Питање које је постављено у упитнику гласи: „Сексуално Вас привлаче искључиво особе супротног пола“, са понуђеним одговорима „нетачно“, „тачно у мањој мери“, „тачно у већој мери“ и „потпуно тачно“. У изјашњењу на притужбу наведено је да је циљ упитника да се студентима пружи помоћ и подршка, уколико имају проблема у било којој сфери живота, као и да се приликом пријаве на шалтеру студентима напомиње да упитник није обавезан. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да постављање овог питања представља повреду императивних прописа о забрани дискриминације, јер је захтев Завода за здравствену заштиту студената Н. С. да се студенти приликом обављања систематског прегледа, изјасне о својој сексуалној оријентацији изричито забрањено одредбом члана 21. став 1. Закона о забрани дискриминације. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење да је постављањем питања у упитнику, у којем се од студената и студенткиња приликом обављања систематског прегледа захтева да се изјасне о својој сексуалној оријентацији, Завод за здравствену заштиту студената Н. С. прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације. Уз мишљење је издата и препорука да Завод за здравствену заштиту студената Н. С. уклони из упитника ово питање, као и да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крше законске прописе о забрани дискриминације.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Р. И. Ц. поднео је 5. јуна 2015. године притужбу против Завода за здравствену заштиту студената Н. С. У притужби је наведено:

– да се на обавезном систематском прегледу за студенте који спроводи Завод за заштиту здравља студената Н. С. поставља питање о сексуалној оријентацији;

– да у упитнику постављено питање гласи: „Сексуално Вас привлаче искључиво особе супротног пола“ и понуђени одговори су: нетачно, тачно у мањој мери, тачно у већој мери и потпуно тачно;

– да је овакво питање забрањено Законом о забрани дискриминације.

1.2. Уз притужбу је поднета фотографија наведеног питања из упитника.

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење Завода за здравствену заштиту студената Н. С.

1.4. У изјашњењу др В. Д. директора завода, наведено је:

– да је упитник који студенти прве и треће године факултета попуњавају при обавезном систематском прегледу урађен као скраћена верзија упитника проф. др Љ. Е;

– да је циљ упитника, као и спорног питања, да се студентима, уколико имају проблем у било којој области живота, омогући да о томе поразговарају у саветовалишту за ментално здравље завода;

– да студенти, с обзиром на њихово животно доба пролазе и кризу сексуалности, те је спорно питање постављено само у ту сврху, без намере да се улази у права сваког појединца по питању сексуалне оријентације;

– да се приликом пријаве за систематске прегледе студентима деле упитници уз напомену да нису обавезни, те студент може да обави преглед и добије потврду и без попуњавања упитника;

– да уколико студенти сматрају да је постављањем овог питања угрожено њихово право, завод је спреман да ово питање уклони из упитника;

– да се попуњени упитници посебно чувају као поверљиве информације (нису интегрисани у здравствени картон) и користе се за анализу здравственог стања студената и сачињавања извештаја, који се користе само за интерну употребу у овој установи;

– да се упитници чувају две године, након чега се уништавају.

1.5. Уз изјашњење је достављена фотокопија упитника Завода за здравствену заштиту студената Н. С. за студенте прве и треће године студија.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у фотокопију упитника Завода за здравствену заштиту студената Н. С. утврђено је да упитник попуњавају студенти и студенткиње прве и треће године студија, приликом обављања систематског прегледа у овој установи.

2.2. На основу навода из притужбе, изјашњења, као и упитника Завода за здравствену заштиту студената Н. С, утврђено је да је у упитнику, између осталих, постављено и следеће питање: „Сексуално Вас привлаче искључиво особе супротног пола“ и понуђени одговори: „нетачно“, „тачно у мањој мери“, „тачно у већој мери“ и „потпуно тачно“.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су достављени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије, одредбом члана 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације којим је регулисана општа забрана дискриминације, и то тако што је прописано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости. Према одредби чл. 2. ст. 1. тач. 1. дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

3.5. Одредбом чл. 21. прописано је да је сексуална оријентација приватна ствар и нико не може бити позван да се јавно изјасни о својој сексуалној орјентацији. Према ставу 2. овог члана, право сваке особе је да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а  дискриминаторско поступање због таквог изјашњавања је забрањено.

Анализа навода из притужбе, изјашњења и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

3.6. Имајући у виду предмет притужбе, потребно је утврдити да ли је Завод за здравствену заштиту студената Н. С, постављањем питања у упитнику: „Сексуално Вас привлаче искључиво особе супротног пола“, приликом обављања систематског прегледа студената прве и треће године студија, прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

3.7. Приликом заузимања става у овом предмету, Повереница за заштиту равноправности најпре је ценила наводе из изјашњења да се студентима, приликом пријаве за систематски преглед у просторијама завода дели упитник, уз напомену да није обавезан.  Поводом ових навода Повереница констатује да у упитнику не постоји обавештење или напомена студентима да није обавезно одговарати на сва, односно, поједина питања из упитника. Поред тога, Повереница истиче да се из садржине упитника може закључити да није анониман, с обзиром да се од студената захтева да означе и своје личне податке: име и презиме, место и година рођења, датум, факултет и година студија. Имајући ово у виду, Повереница је става да се не могу прихватити наводи из изјашњења да попуњавање упитника није обавезно, с обзиром да за ове тврдње Завод за здравствену заштиту студената Н. С. није пружио доказе.

3.8. Повереница је, такође, ценила наводе из изјашњења да је циљ упитника, као и свих питања у њему био да се студентима, уколико имају проблем у било којој сфери живота омогући да о томе разговарају у саветовалишту. Имајући у виду целокупну садржину упитника, односно питања која су у њему постављена, Повереница је става да се ови наводи Завода за здравствену заштиту студената Н. С. могу прихватити. Наиме, анализом питања из упитника (понекад Вас хвата паника, лако се заплачете, смањено интересовање или задовољство за обављање послова или за догађаје око Вас, тешко се одлучујете и када последице нису тако значајне, претерано бринете, често се осећате напето, понекад Вас хвата права паника и др) може се закључити да је циљ Завода за здравствену заштиту студената Н. С. да студентима пружи стручну помоћ и подршку, уколико, добијањем информација на овај начин, процени да је неопходна.

3.9. Поводом постављеног питања у упитнику: „Сексуално Вас привлаче искључиво особе супротног пола“ у  изјашњењу се наводи да је ово питање постављено без намере да се улази у права сваког појединца по питању сексуалне оријентације. У вези ових навода, Повереница за заштиту равноправности најпре истиче да је захтев Завода за здравствену заштиту студената Н. С. да се студенти и студенткиње изјасне о својој сексуалној оријентацији, приликом обављања систематског прегледа, изричито забрањено антидискриминационим прописима. Такође, у вези навода да Завод за здравствену заштиту студената Н. С., постављањем овог питања, „није имао намеру да улази у права сваког појединца по питању сексуалне оријентације“, Повереница за заштиту равноправности указује да приликом испитивања да ли конкретно понашање, акт или радња, представља дискриминацију, намера није релевантна са аспекта антидискриминационих прописа. У конкретном случају, предмет процене јесте сама радња, односно, постављање питања наведене садржине, у погледу којег се испитује да ли је допуштено или није допуштено, с обзиром на све околности, односно, да ли је супротно императивним прописима о забрани дискриминације, који су обавезујући за све правне субјекте, док је намера извршиоца дискриминаторног акта правно ирелевантна. Према томе, иако у конкретном случају нема доказа да је било који студент или студенткиња дискриминисан на основу личног својстава о којем се изјаснио одговарајући на ово питање из упитника, само формулисање питања које се односи на лично својставо, односно, којим се од студената и студенткиња захтева да се изјасне о својој сексуалној оријентацији дискриминаторне је природе, јер је у супротности  са одредбом члана 21. став 1. Закона о забрани дискриминације.

4. МИШЉЕЊЕ

Постављањем питања у упитнику Завода за здравствену заштиту студената Н. С, у којем се од студената и студенткиња приликом обављања систематског прегледа у овој установи захтева да се изјасне о својој сексуалној оријентацији, Завод за здравствену заштиту студената Н. С. прекршио је одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Заводу за здравствену заштиту студената Н. С. да:

5.1. Уклони из упитника питање којим се од студената и студенткиња који обављају систематски преглед у овој установи захтева да се изјасне о својој сексуалној оријентацији.

5.2. Води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крше законске прописе о забрани дискриминације.

Потребно је да Завод за здравствену заштиту студената Н. С. обавести Повереницу за заштиту равноправности о поступању по препоруци, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Завод за здравствену заштиту студената Н. С. не поступе по препоруци у року од 30 дана, биће донета решења о изрицању мере опомене, против којих није допуштена жалба, а за случај да се она не спроведе, Повереница за заштиту равноправности ће о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Притужба удружења РИЦ против ЗЗЗС НС због дискриминације на основу сексуалне орјентације у области здравствене заштите Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top