Pritužba D.K. protiv RB K.L. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-121/15-02  datum: 21.8.2015.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe D. K. koju je podnela protiv privrednog društva RB „K.” d.o.o. iz L, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. Podnositeljka pritužbe je navela da joj je početkom marta 2013. godine predloženo da se penzioniše jer ispunjava uslove za odlazak u penziju. Ona je ovaj predlog odbila, nakon čega je sa mesta rukovoditeljke Ekonomsko finansijske službe, premeštena na radno mesto samostalne referentkinje u Planskoj službi, a određen joj je i niži koeficijent za obračun plate. U izjašnjenju PD RB „K.” d.o.o. iz L. navedeno je da je podnositeljka pritužbe premeštena na drugo radno mesto zbog povećanja obima i složenosti posla u službi u kojoj je raspoređena i njenog radnog iskustva u ekonomskoj struci. U dopuni izjašnjenja navedeno je da je od ukupno 154 zaposlenih koji su u tom periodu premešteni na drugo radno mesto, 106 je premeštajem dobilo viši koeficijent, kao i da je premešteno samo pet zaposlenih starosti od 60 do 65 godina. U postupku je utvrđeno da je poslodavac pružio dovoljno dokaza da su postojali objektivni razlozi za premeštaj zaposlenih, uključujući i D. K, koji nisu u vezi sa njenim ličnim svojstvom, s obzirom da je kod poslodavca povećan obim i složenost posla u Planskoj službi, da je u navedenom periodu 154 radnika premešteno na drugo radno mesto, da je od toga 106 radnika dobilo veći koeficijent za obračun plate, kao i da je među premeštenim zaposlenima samo petoro zaposlenih iz starosne grupe od 60 do 65 godina, među kojima je i D. K. Zbog toga je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala mišljenje da PD RB „K.” d.o.o. iz L. nije diskriminisalo D. K. na osnovu njenog ličnog svojstva – starosnog doba.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je pritužbu D. K, protiv poslodavca RB „K.” d.o.o. iz L, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba.

1.2. U pritužbi je navedeno:

– da je 27. novembra 2014. godine uputila dopis poslodavcu zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba i uznemiravanja i ponižavajućeg postupanja ali da joj do podnošenja pritužbe nije stigao nikakav odgovor;

– da joj je pomoćnik direktora za pravne poslove rekao da nije nadležan, a da je pomoćnik za kadrovske poslove objasnio da je generalni direktor upoznat sa dopisom, ali da mu nije dao nikakav nalog o postupanju;

– da je prilikom sledećeg razgovora, pomoćnik direktora za kadrovske poslove rekao: „Kako da ti dam pismeni odgovor i objašnjenje kada nemam nikakav pisani dokument (na osnovu kog je 18. marta 2013. godine više od 300 radnika ponuđen ili odlazak u penziju ili promena radnog mesta, obavezno putovanje, premeštaj u drugi deo preduzeća sa umanjenim koeficijentom); imali smo saglasnost sindikata i to usmenu, ništa lično”;

– da smatra da je diskriminisana, da zahteva otklanjanje diskriminacije, naknadu štete zbog diskriminacije – materijalne, jer je premeštena sa radnog mesta sa koeficijentom 3,796 na radno mesto sa koeficijentom 3,109, kao i nematerijalne zbog pretrpljenog ponižavajućeg postupanja i ignorisanja.

1.3. U prilogu pritužbe dostavljena je fotokopija dopisa koji je podnositeljka pritužbe uputila poslovodstvu RB „K.”, u kojem je navedeno:

– da je od 1980. godine radila u „K. P.” na poslovima plana i analize, najpre kao referentkinja a zatim kao vodeća ekonomistkinja za plan i analizu;

– da je od 2001. do 18. marta 2013. godine radila kao jedina ekonomistkinja u preduzeću, kao šefica ekonomsko finansijske službe;

– da je uspešno i savesno obavljala poslove iz svoje nadležnosti;

– da joj je početkom marta 2013. godine saopšteno da ispunjava uslove za penziju, da joj je predloženo da se penzioniše,a za slčaj da ne želi da se penzioniše, dobiće ponudu za raspored u okviru Kombinata, sa smanjenim koeficijentom i putovanjem;

– da je umesto penzionisanja odabrala novi radni raspored, da u službi u kojoj je raspoređena nije imala slobodan sto i stolicu, kao ni radne zadatke.

1.4. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje PD RB „K.” d.o.o. iz L.

1.5. U izjašnjenju PD RB „K.” d.o.o. iz L, između ostalog, navedeno je:

– da je u Planskoj službi PD RB „K.” i planskim službama ogranaka znatno povećan obim poslova usled izmene normativne regulative koja determiniše ovu oblast i u skladu sa tim izrada sve detaljnijih godišnjih programa poslovanja, izveštaja o poslovanju, podnošenja posebno propisanih obrazaca nadležnim ministarstvima na saglasnost i overu, novoustanovljene potrebe da se troškovi i prihodi planiraju po petocifrenim kontima, na mesečnom nivou po delatnostima i ograncima, potrebe svakodnevog praćenja poslova i aktivnosti na sanaciji štetnih posledica od poplava i izveštavanje o obavljenim radovima, utrošenim sredstvima i odstupanjima od utrošenih sredstava, kao i povećanje obima posla na inače standardnim poslovima, usled implementacije novog poslovnog programa, zbog čega se otvara potreba detaljnijeg planiranja i kontrole svih relevantnih ekonomskih pokazatelja;

– da je D. K. premeštena u ogranak „Prerada”, Centar za stručne poslove u Službi plana, analize i raspodele, radi bolje organizacije poslova u sektorima i službama za planske poslove na nivou celog preduzeća, jer se javila potreba popunjavanja slobodnih radnih mesta u ovim službama, odnosno popunjavanje upražnjenog radnog mesta za obavljanje poslova samostalog referenta plana i analize;

– da su povećanje obima posla i radno iskustvo razlozi za premeštaj D. K. na jedno od ključnih radnih mesta u službi u kojoj je znatno povećan obim posla;

– da je Odlukom o koeficijentima poslova u RB „K.”, koeficijent za njeno radno mesto utvrđen u visini od 3,109, što jeste niže od koeficijenta poslova na rukovodećem radnom mestu na kojem  je radila, ali koje podrazumeva mnogo više odgovornosti;

– da je PD RB „K.” preduzeće sa preko 13.000 zaposlenih i da su uslovi za rad teški, čak i u administraciji, kao i da su retke kancelarije u kojima ima dovoljno prostora i adekvatnih uslova za rad;

– da su prošlogodišnje majske poplave pogodile Površinske kopove a posebno ogranak „Prerada”, u kome D. K. radi, da su tada stradale mnoge kancelarije koje se sukcesivno renoviraju, ali da su i pored toga utvrdili da zaposlena ima svoje mesto za rad, odnosno svoj sto i stolicu, kao i sredstva za rad;

– da smatraju da su navodi iz pritužbe D. K. neosnovani.

1.6. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti zatražila je od PD RB „K.” d.o.o. iz L. da dopuni izjašnjenje tako što će navesti starosnu strukturu zaposlenih koji su u martu 2013. godine premešteni na druga radna mesta. U dopuni izjašnjenja M. J, pomoćnik direktora za organizaciona pitanja i ljudske resurse, dostavio je informacije o broju zaposlenih kojima je aneksom ugovora o radu iz marta 2013. godine promenjen koeficijent, kao i starosnu strukturu zaposlenih koji su tada premešteni na drugo radno mesto.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Među stranama nije sporno da je D. K. u martu 2013. godine premeštena sa mesta rukovoditeljke Ekonomsko-finansijske službe na radno mesto samostalne referentkinje plana i analize u ogranku „Prerada” u Službi plana, analize i raspodele. Utvrđeno je da joj je aneksom ugovora o radu kojim je premeštena na drugo radno mesto, smanjen koeficijent za obračun zarade sa 3,796 na 3,109.

2.2. Utvrđeno je da u martu 2013. godine u PD RB „K.” d.o.o. iz L. 154 zaposlenih premešteno na druga radna mesta. Od tog broja, 106 zaposlenih je premeštajem na druge poslove dobilo viši koeficijent za obračun zarade, 24 zaposlena su zadržala isti koeficijent, dok su 24 zaposlena premeštajem dobili niži koeficijent. Utvrđeno je da je starosna struktura zaposlenih koji su premešteni sledeća: u starosnoj grupi od 20-30 godina je 16 zaposlenih, u starosnoj grupi od 30-40 godina je 49 zaposlenih, u starosnoj grupi od 40-50 godina je 49 zaposlenih, u starosnoj grupi od 50-60 godina je 35 zaposlenih i u starosnoj grupi od 60-65 godina je ukupno 5 zaposlenih.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Prilikom odlučivanja u ovom predmetu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti cenila je navode iz pritužbe i izjašnjenja, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Ustav Republike Srbije  u čl. 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u čl. 2. st. 1. t. 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama čl. 15-27. Zakona o zabrani diskriminacije propisani su posebni slučajevi diskriminacije, pa je tako čl. 16. stav 1. zabranjena diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada. Pored ostalog, odredbom čl. 23. st. 1. propisano je da je zabranjena diskriminacija lica na osnovu starosnog doba.

3.5. Zakon o radu takođe zabranjuje diskriminaciju, odnosno, svaki oblik diskriminacije lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo.

Analiza dokaza dostavljenih uz pritužbu i navoda iz izjašnjenja

3.6. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je ispitati da li je PD RB „K.” d.o.o. L. diskriminisalo podnositeljku pritužbe, na osnovu njenog ličnog svojstva – starosnog doba. Naime, da bi bilo koja odredba Zakona o zabrani diskriminacije mogla da se primeni, potrebno je da je akt diskriminacije zasnovan na ličnim svojstvima, kao i da postoji uzročno-posledična veza između ličnog svojstva i učinjenog akta. Zbog toga je bilo potrebno utvrditi da li je raspoređivanje D. K. sa rukovodećeg radnog mesta na mesto samostalne referentkinje uslovljeno njenim starosnim dobom. Pri tome, treba imati u vidu da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nezavisni državni organ u čijoj je nadležnosti, između ostalog, postupak po pritužbama koje se odnose na akte diskriminacije. Saglasno tome, predmet analize u ovom slučaju ograničen je na utvrđivanje postojanja eventualne diskriminacije, u skladu sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije i drugih relevantnih propisa. Eventualne druge povrede prava ne spadaju u nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, te u nisu ni bile predmet ovog postupka.

3.7. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da navodi iz pritužbe D. K. i dokazi koje je dostavila pružaju dovoljno osnova za zaključak da je podnositeljka pritužbe učinila verovatnim akt diskriminacije. Naime, D. K. ispunjava uslove za ostvarivanje prava na penziju, o čemu je i poslodavac obavestio i ponudio odlazak. Nakon odbijanja podnositeljke pritužbe da se penzioniše, ona je premeštena sa rukovodećeg radnog mesta na drugo radno mesto, na kojem ostvaruje manju zaradu. Imajući to u vidu, na osnovu odredaba člana 45. stava 2. Zakona o zabrani diskriminacije, teret dokazivanja da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede načela jednakosti, snosi lice protiv koga je podneta pritužba, odnosno, poslodavac.

3.8. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da PD RB „K.” d.o.o. iz L, kao i svaki drugi privredni subjekt, ima pravo da u skladu sa propisima Republike Srbije, vrši promenu sistematizacije radnih mesta i sprovodi personalne promene radi unapređenja poslovanja, kao i iz drugih razloga zasnovanih na ekonomskim i tržišnim principima. Zbog toga je Poverenica analizirala navode iz izjašnjenja M. G, direktora PD RB „K.” d.o.o. iz L, u kojem je navedeno da su razlozi zbog kojih je podnositeljka pritužbe premeštena na drugo mesto rada povećan obim i složenost posla u Planskoj službi RB „K.” i planskim službama ogranaka i to usled: izmene normativne reglative koja determiniše ovu oblast i u skladu sa tim izrada sve detaljnijih godišnjih programa poslovanja, izveštaja o poslovanju, podnošenja posebno propisanih obrazaca nadležnim ministarstvima na saglasnost i overu, novoustnovljene potrebe da se troškovi i prihodi planiraju po petocifrenim kontima, na mesečnom nivou po delatnostima i ograncima. Takođe, navedeno je da su potrebe svakodnevog praćenja poslova i aktivnosti na sanaciji štetnih posledica od poplava i izveštavanje o obavljenim radovima, utrošenim sredstvima i odstpanjima od utrošenih sredstava, kao i povećanje obima posla na inače standardnim poslovima, usled implementacije novog poslovnog programa, zbog kojih postoji potreba detaljnijeg planiranja i kontrole svih relevantnih ekonomskih pokazatelja. Imajući u vidu ove navode, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da poslodavac ima pravo da organizuje rad u skladu sa svojim potrebama, kao i da zaposlene premešta na druga radna mesta, ukoliko to smatra celishodnim, te se ovo pravo poslodavca ni na koji način ne dovodi u pitanje.

3.9. Međutim, ovo pravo poslodavca nije neograničeno, odnosno, prilikom (re)organizacije poslova i premeštanja zaposlenih, poslodavac mora poštovati relevante pravne propise, uključujući i propise o zabrani diskriminacije, koji su imperativnog karaktera i koji su obavezujući za sve subjekte. Analiza navoda i dokaza iz dopune izjašnjenja pokazala je da su u martu 2013. godine, 154 zaposlenih dobili aneks ugovora o radu kojim su premešteni na druga radna mesta. Od ukupno 154 zaposlenih koji su premešteni na druga radna mesta, 106 je premeštajem dobilo viši koeficijent za obračun zarade, 24 je zadržalo isti koeficijent, a 24 zaposlena dobila su niži koeficijent. Starosna struktura zaposlenih koji su premešteni je sledeća: u starosnoj grupi od 20-30 godina je 16 zaposlenih, u starosnoj grupi od 30-40 godina je 49 zaposlenih, u starosnoj grupi od 40-50 godina je 49 zaposlenih, u starosnoj grupi od 50-60 godina je 35 zaposlenih i u starosnoj grupi od 60-65 godina je ukupno pet zaposlenih. Iz svega navedenog može se zaključiti da je od 154 zaposlenih koji su premešteni na druga radna mesta u martu 2013. godine, samo pet zaposlenih u starosnoj grupi od 60 do 65 godina, u kojoj je i D. K. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da je poslodavac ponudio dovoljno osnova za zaključak da za premeštaj D. K. na drugo radno mesto, nije bilo od uticaja njeno lično svojstvo – starosno doba.

3.10. Imajući sve navedeno u vidu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da PD RB „K.” d.o.o. iz L. nije diskriminisalo D. K. na osnovu njenog ličnog svojstva – starosnog doba.

4. MIŠLjENjE

Raspoređivanjem D. K. na radno mesto samostalne referentkinje u Službi plana, analize i raspodele u ogranku „Prerada”, PD RB „K.” d.o.o. iz L. nije prekršilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba D.K. protiv RB K.L. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top