Притужба Д.К. против РБ К.Л. због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-121/15-02  датум: 21.8.2015.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д. К. коју је поднела против привредног друштва РБ „К.“ д.о.о. из Л, због дискриминације на основу старосног доба. Подноситељка притужбе је навела да јој је почетком марта 2013. године предложено да се пензионише јер испуњава услове за одлазак у пензију. Она је овај предлог одбила, након чега је са места руководитељке Економско финансијске службе, премештена на радно место самосталне референткиње у Планској служби, а одређен јој је и нижи коефицијент за обрачун плате. У изјашњењу ПД РБ „К.“ д.о.о. из Л. наведено је да је подноситељка притужбе премештена на друго радно место због повећања обима и сложености посла у служби у којој је распоређена и њеног радног искуства у економској струци. У допуни изјашњења наведено је да је од укупно 154 запослених који су у том периоду премештени на друго радно место, 106 је премештајем добило виши коефицијент, као и да је премештено само пет запослених старости од 60 до 65 година. У поступку је утврђено да је послодавац пружио довољно доказа да су постојали објективни разлози за премештај запослених, укључујући и Д. К, који нису у вези са њеним личним својством, с обзиром да је код послодавца повећан обим и сложеност посла у Планској служби, да је у наведеном периоду 154 радника премештено на друго радно место, да је од тога 106 радника добило већи коефицијент за обрачун плате, као и да је међу премештеним запосленима само петоро запослених из старосне групе од 60 до 65 година, међу којима је и Д. К. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење да ПД РБ „К.“ д.о.о. из Л. није дискриминисало Д. К. на основу њеног личног својства – старосног доба.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу Д. К, против послодавца РБ „К.“ д.о.о. из Л, због дискриминације на основу старосног доба.

1.2. У притужби је наведено:

– да је 27. новембра 2014. године упутила допис послодавцу због дискриминације на основу старосног доба и узнемиравања и понижавајућег поступања али да јој до подношења притужбе није стигао никакав одговор;

– да јој је помоћник директора за правне послове рекао да није надлежан, а да је помоћник за кадровске послове објаснио да је генерални директор упознат са дописом, али да му није дао никакав налог о поступању;

– да је приликом следећег разговора, помоћник директора за кадровске послове рекао: „Како да ти дам писмени одговор и објашњење када немам никакав писани документ (на основу ког је 18. марта 2013. године више од 300 радника понуђен или одлазак у пензију или промена радног места, обавезно путовање, премештај у други део предузећа са умањеним коефицијентом); имали смо сагласност синдиката и то усмену, ништа лично“;

– да сматра да је дискриминисана, да захтева отклањање дискриминације, накнаду штете због дискриминације – материјалне, јер је премештена са радног места са коефицијентом 3,796 на радно место са коефицијентом 3,109, као и нематеријалне због претрпљеног понижавајућег поступања и игнорисања.

1.3. У прилогу притужбе достављена је фотокопија дописа који је подноситељка притужбе упутила пословодству РБ „К.“, у којем је наведено:

– да je од 1980. године радила у „К. П.“ на пословима плана и анализе, најпре као референткиња а затим као водећа економисткиња за план и анализу;

– да је од 2001. до 18. марта 2013. године радила као једина економисткиња у предузећу, као шефица економско финансијске службе;

– да је успешно и савесно обављала послове из своје надлежности;

– да јој је почетком марта 2013. године саопштено да испуњава услове за пензију, да јој је предложено да се пензионише,а за слчај да не жели да се пензионише, добиће понуду за распоред у оквиру Комбината, са смањеним коефицијентом и путовањем;

– да је уместо пензионисања одабрала нови радни распоред, да у служби у којој је распоређена није имала слободан сто и столицу, као ни радне задатке.

1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење ПД РБ „К.“ д.о.о. из Л.

1.5. У изјашњењу ПД РБ „К.“ д.о.о. из Л, између осталог, наведено је:

– да је у Планској служби ПД РБ „К.“ и планским службама огранака знатно повећан обим послова услед измене нормативне регулативе која детерминише ову област и у складу са тим израда све детаљнијих годишњих програма пословања, извештаја о пословању, подношења посебно прописаних образаца надлежним министарствима на сагласност и оверу, новоустановљене потребе да се трошкови и приходи планирају по петоцифреним контима, на месечном нивоу по делатностима и огранцима, потребе свакодневог праћења послова и активности на санацији штетних последица од поплава и извештавање о обављеним радовима, утрошеним средствима и одступањима од утрошених средстава, као и повећање обима посла на иначе стандардним пословима, услед имплементације новог пословног програма, због чега се отвара потреба детаљнијег планирања и контроле свих релевантних економских показатеља;

– да је Д. К. премештена у огранак „Прерада“, Центар за стручне послове у Служби плана, анализе и расподеле, ради боље организације послова у секторима и службама за планске послове на нивоу целог предузећа, јер се јавила потреба попуњавања слободних радних места у овим службама, односно попуњавање упражњеног радног места за обављање послова самосталог референта плана и анализе;

– да су повећање обима посла и радно искуство разлози за премештај Д. К. на једно од кључних радних места у служби у којој је знатно повећан обим посла;

– да је Одлуком о коефицијентима послова у РБ „К.“, коефицијент за њено радно место утврђен у висини од 3,109, што јесте ниже од коефицијента послова на руководећем радном месту на којем  је радила, али које подразумева много више одговорности;

– да је ПД РБ „К.“ предузеће са преко 13.000 запослених и да су услови за рад тешки, чак и у администрацији, као и да су ретке канцеларије у којима има довољно простора и адекватних услова за рад;

– да су прошлогодишње мајске поплаве погодиле Површинске копове а посебно огранак „Прерада“, у коме Д. К. ради, да су тада страдале многе канцеларије које се сукцесивно реновирају, али да су и поред тога утврдили да запослена има своје место за рад, односно свој сто и столицу, као и средства за рад;

– да сматрају да су наводи из притужбе Д. К. неосновани.

1.6. Повереница за заштиту равноправности затражила је од ПД РБ „К.“ д.о.о. из Л. да допуни изјашњење тако што ће навести старосну структуру запослених који су у марту 2013. године премештени на друга радна места. У допуни изјашњења М. Ј, помоћник директора за организациона питања и људске ресурсе, доставио је информације о броју запослених којима је анексом уговора о раду из марта 2013. године промењен коефицијент, као и старосну структуру запослених који су тада премештени на друго радно место.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Међу странама није спорно да је Д. К. у марту 2013. године премештена са места руководитељке Економско-финансијске службе на радно место самосталне референткиње плана и анализе у огранку „Прерада“ у Служби плана, анализе и расподеле. Утврђено је да јој је анексом уговора о раду којим је премештена на друго радно место, смањен коефицијент за обрачун зараде са 3,796 на 3,109.

2.2. Утврђено је да у марту 2013. године у ПД РБ „К.“ д.о.о. из Л. 154 запослених премештено на друга радна места. Од тог броја, 106 запослених је премештајем на друге послове добило виши коефицијент за обрачун зараде, 24 запослена су задржала исти коефицијент, док су 24 запослена премештајем добили нижи коефицијент. Утврђено је да је старосна структура запослених који су премештени следећа: у старосној групи од 20-30 година је 16 запослених, у старосној групи од 30-40 година је 49 запослених, у старосној групи од 40-50 година је 49 запослених, у старосној групи од 50-60 година је 35 запослених и у старосној групи од 60-65 година је укупно 5 запослених.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Приликом одлучивања у овом предмету, Повереница за заштиту равноправности ценила је наводе из притужбе и изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије  у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 2. ст. 1. т. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације прописани су посебни случајеви дискриминације, па је тако чл. 16. став 1. забрањена дискриминација у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада. Поред осталог, одредбом чл. 23. ст. 1. прописано је да је забрањена дискриминација лица на основу старосног доба.

3.5. Закон о раду такође забрањује дискриминацију, односно, сваки облик дискриминације лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство.

Анализа доказа достављених уз притужбу и навода из изјашњења

3.6. Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају потребно је испитати да ли је ПД РБ „К.“ д.о.о. Л. дискриминисало подноситељку притужбе, на основу њеног личног својства – старосног доба. Наиме, да би било која одредба Закона о забрани дискриминације могла да се примени, потребно је да је акт дискриминације заснован на личним својствима, као и да постоји узрочно-последична веза између личног својства и учињеног акта. Због тога је било потребно утврдити да ли је распоређивање Д. К. са руководећег радног места на место самосталне референткиње условљено њеним старосним добом. При томе, треба имати у виду да је Повереник за заштиту равноправности независни државни орган у чијој је надлежности, између осталог, поступак по притужбама које се односе на акте дискриминације. Сагласно томе, предмет анализе у овом случају ограничен је на утврђивање постојања евентуалне дискриминације, у складу са одредбама Закона о забрани дискриминације и других релевантних прописа. Евентуалне друге повреде права не спадају у надлежност Повереника за заштиту равноправности, те у нису ни биле предмет овог поступка.

3.7. Повереница за заштиту равноправности је става да наводи из притужбе Д. К. и докази које је доставила пружају довољно основа за закључак да је подноситељка притужбе учинила вероватним акт дискриминације. Наиме, Д. К. испуњава услове за остваривање права на пензију, о чему је и послодавац обавестио и понудио одлазак. Након одбијања подноситељке притужбе да се пензионише, она је премештена са руководећег радног места на друго радно место, на којем остварује мању зараду. Имајући то у виду, на основу одредаба члана 45. става 2. Закона о забрани дискриминације, терет доказивања да у конкретном случају није дошло до повреде начела једнакости, сноси лице против кога је поднета притужба, односно, послодавац.

3.8. Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да ПД РБ „К.“ д.о.о. из Л, као и сваки други привредни субјект, има право да у складу са прописима Републике Србије, врши промену систематизације радних места и спроводи персоналне промене ради унапређења пословања, као и из других разлога заснованих на економским и тржишним принципима. Због тога је Повереница анализирала наводе из изјашњења М. Г, директора ПД РБ „К.“ д.о.о. из Л, у којем је наведено да су разлози због којих је подноситељка притужбе премештена на друго место рада повећан обим и сложеност посла у Планској служби РБ „К.“ и планским службама огранака и то услед: измене нормативне реглативе која детерминише ову област и у складу са тим израда све детаљнијих годишњих програма пословања, извештаја о пословању, подношења посебно прописаних образаца надлежним министарствима на сагласност и оверу, новоустновљене потребе да се трошкови и приходи планирају по петоцифреним контима, на месечном нивоу по делатностима и огранцима. Такође, наведено је да су потребе свакодневог праћења послова и активности на санацији штетних последица од поплава и извештавање о обављеним радовима, утрошеним средствима и одстпањима од утрошених средстава, као и повећање обима посла на иначе стандардним пословима, услед имплементације новог пословног програма, због којих постоји потреба детаљнијег планирања и контроле свих релевантних економских показатеља. Имајући у виду ове наводе, Повереница за заштиту равноправности указује да послодавац има право да организује рад у складу са својим потребама, као и да запослене премешта на друга радна места, уколико то сматра целисходним, те се ово право послодавца ни на који начин не доводи у питање.

3.9. Међутим, ово право послодавца није неограничено, односно, приликом (ре)организације послова и премештања запослених, послодавац мора поштовати релеванте правне прописе, укључујући и прописе о забрани дискриминације, који су императивног карактера и који су обавезујући за све субјекте. Анализа навода и доказа из допуне изјашњења показала је да су у марту 2013. године, 154 запослених добили анекс уговора о раду којим су премештени на друга радна места. Од укупно 154 запослених који су премештени на друга радна места, 106 је премештајем добило виши коефицијент за обрачун зараде, 24 је задржало исти коефицијент, а 24 запослена добила су нижи коефицијент. Старосна структура запослених који су премештени је следећа: у старосној групи од 20-30 година је 16 запослених, у старосној групи од 30-40 година је 49 запослених, у старосној групи од 40-50 година је 49 запослених, у старосној групи од 50-60 година је 35 запослених и у старосној групи од 60-65 година је укупно пет запослених. Из свега наведеног може се закључити да је од 154 запослених који су премештени на друга радна места у марту 2013. године, само пет запослених у старосној групи од 60 до 65 година, у којој је и Д. К. Повереница за заштиту равноправности је става да је послодавац понудио довољно основа за закључак да за премештај Д. К. на друго радно место, није било од утицаја њено лично својство – старосно доба.

3.10. Имајући све наведено у виду, Повереница за заштиту равноправности је мишљења да ПД РБ „К.“ д.о.о. из Л. није дискриминисало Д. К. на основу њеног личног својства – старосног доба.

4. МИШЉЕЊЕ

Распоређивањем Д. К. на радно место самосталне референткиње у Служби плана, анализе и расподеле у огранку „Прерада“, ПД РБ „К.“ д.о.о. из Л. није прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Притужба Д.К. против РБ К.Л. због дискриминације на основу старосног доба у области рада Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top