INТЕRNI KОNKURS ZА PОPUNјАVАNјЕ PОLОŽАЈА U SТRUČNОЈ SLUŽBI PОVЕRЕNIKА ZА ZАŠТIТU RАVNОPRАVNОSТI

Na osnovu člana 32. stav 8. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, br.22/09 i 52/21), člana 75. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), čl. 3. i 4. stav 3, a u vezi sa čl. 5. stav 3, čl. 6. i 7. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21) i člana 4. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, broj: 110-00-12/2019-04 od 30. januara 2020. godine, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava

 

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

 

 

Organ u kome se popunjava položaj:

 

Stručna služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Položaj koji se popunjava:

  1. Pomoćnik Poverenika – rukovodilac Sektora za opšte poslove u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti – položaj u prvoj grupi

Opis poslova: Rukovodi radom Sektora, planira, organizuje i nadzire rad užih unutrašnjih jedinica u Sektoru, odgovara za blagovremeno i stručno izvršavanje radnih zadataka zaposlenih; pruža stručnu pomoć zaposlenima u Sektoru u vezi sa izvršavanjem poslova; obezbeđuje da se aktivnosti u Sektoru odvijaju po planu i utvrđenim prioritetima i po potrebi otklanja slabosti ili nedostatke koji se pojave u radu i obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; organizuje stručne i konsultativne sastanke Sektora; izrađuje izveštaje o radu Sektora i obavlja i druge poslove koje odredi Poverenik.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje devet godina radnog iskustva u struci ili sedam godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje dve godine na rukovodećim radnim mestima ili pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima, položen državni stručni ispit, kao i kompetencije za rad na radnom mestu.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom. U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi

 

U izbornom postupku proveravaju se:

  1.  Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

1.1.Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.

1.2.Digitalna pismenost – provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.

1.3.Poslovna komunikacija – provera će se vršiti putem testa.

 

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera

 

  1. posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 

Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada, i to:

2.1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (opšti, strategijski i finansijski menadžment; osnove upravljanja ljudskim resursima) – provera će se vršiti usmenim putem.

2.2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (zakonodavni proces; primena nomotehničih i pravno-tehničkih pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu) – provera će se vršiti usmenim putem.

 

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto, i to:

2.3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o javnim nabavkama, Kolektivni ugovor za državne organe, Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika, Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika) – provera će se vršiti usmenim putem.

 

  1. Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje

rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje)  provera će se vršiti putem intervjua baziranom na kompetencijama.

 

  1. Intervju sa konkursnom komisijom Nakon provere kompetencija Konkursna komisija će sa kandidatima obaviti intervju u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa.

 

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra br.84.

 

Rok za podnošenje prijave na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen.

 

Rok počinje da teče od 1. januara 2022. godine i ističe 8. januara 2022. godine.

Sadržina prijave na konkurs: prijava na konkurs sadrži: podatke o konkursu; lične podatke; adresu stanovanja; telefon, elektronsku adresu; obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa; podatak o znanju rada na računaru; dodatne edukacije; radno iskustvo; pravo učešća na internom konkursu; posebne uslove; posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

 

Pravo učešća na internom konkursu: pravo da učestvuju na internom konkursu imaju samo državni službenici iz Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnost za koje je po osnovu vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da su u poslednja dva uzastopna vrednovanja radne uspešnosti prevazišli očekivanja, kao i državni službenici koji su već na položaju, kojima je proteklo vreme na koje su postavljeni, koji su podneli ostavku na položaj ili kojima je položaj ukinut, ako su pohađali program obuke u skladu sa članom 45. stav 4. Zakona o državnim službenicima.

 

Prijava na interni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu navedenu u tekstu oglasa.

 

Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ili u štampanoj verziji u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

 

Prilikom predaje prijave na interni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

 

Dokazi koji se prilažu uz obrazac prijave su: pisani dokaz o znanju rada na računaru.

Kandidati koji uz obrazac prijave dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru biće oslobođeni provere kompetencije „Digitalna pismenost“ sem ukoliko komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere opšte kompetencije „Digitalna pismenost“.

 

Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: diploma o stručnoj spremi; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); isprave kojima se dokazuje pravo učešća na internom konkursu (rešenje o radnoj uspešnosti kojim je utvrđeno da su u poslednja dva uzastupna vrednovanja radne uspešnosti prevazišli očekivanja, ili rešenje o postavljenju na položaj, ili rešenje o prestanku rada na položaju, da su pohađali program obuke iz člana 45. stav 4. Zakona o državnim službenicima).

 

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom biće pozvani da, u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu u tekstu konkursa.

 

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti na jeziku i pismu koji je u službenoj upotrebi državnih organa Republike Srbije, tako da se uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku prilaže propisani overen prevod na srpski jezik.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

 

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – dr. propis) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da učesnik konkursa, u obrascu prijave na konkurs navede za koju se od predviđenih mogućnosti opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

 

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu  Službe za upravljanje kadrovima, https://www.suk.gov.rs/tekst/90/primeri-testova.php .

 

Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Stručna služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, sa naznakom „Za interni konkurs – popunjavanje položaja ”.

 

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Davorka Jovičić, tel. 011/2438020.

 

Datum oglašavanja: 31. decembar 2021. godine.

 

Datum i mesto provere kompetencija učesnika u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 11. januara 2022. godine, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.84, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona i elektronsku adresu), koje navedu u svojim prijavama. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

 

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

 

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. U Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.

 

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

 


microsoft-word-iconINTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTIPreuzmi


microsoft-word-iconObrazac konkursne prijavePreuzmi


microsoft-word-iconSpisak prijavljenih kandidata sa šiframa prijavePreuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top