JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA ZA OSOBU SA INVALIDITETOM (POD OPŠTIM USLOVIMA) U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Na osnovu člana 32. stav 7. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21),  člana 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), čl. 22 – 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 32/13 i 14/22), člana 27k stav 8. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,53/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103-15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 i 138/22), člana 9. stav 3. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21) i člana 4. stav 2. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, br. 110-00-12/2019-04 od 30. januara 2020. godine, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava

 

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA ZA OSOBU SA INVALIDITETOM (POD OPŠTIM USLOVIMA) U STRUČNOJ SLUŽBI

POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

 

 

I Datum oglašavanja: 29. novembar 2023. godine. Datum isteka roka za prijavljivanje: 7. decembar 2023. godine.

 

II Organ u kome se popunjava radno mesto:

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

 

III Radno mesto koje se popunjava:

 

  • Radno mesto za podršku analitičkim poslovima i poslovima izrade izveštaja, u zvanju savetnika, u Odseku za saradnju i evropske integracije, Sektor za unapređenje ravnopravnosti, saradnju i projekte – 1 izvršilac.

 

OPIS POSLOVA: Prikuplja informacije i podatke koje se odnose na oblast diskriminacije; učestvuje u praćenju izdavačke delatnosti u zemlji i inostranstvu kojom se promoviše značaj ostvarivanja ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava; učestvuje u prikupljanju izveštaja i analiza drugih domaćih i stranih institucija, istraživačkih organizacija i organizacija koji se bave zaštitom ravnopravnosti i ljudskih prava, i izrađuje analize; pomaže u analizi izveštaja nastalih u radu ostalih organizacionih jedinica Stručne službe i pruža stručnu pomoć u pripremi pojedinačnih izveštaja organizacionih jedinica;  učestvuje u pripremi i izradi godišnjeg i posebnog izveštaja Poverenika; priprema sažetak redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika; zadužen je za objavljivanje akta u Službenom glasniku RS u vezi sa redovnim godišnjim izveštajem Poverenika i obavlja druge poslove koje odredi šef Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i kompetencije za rad na radnom mestu.

 

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

 

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

 

  1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija za izvršilačko radno mesto:

 

Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

  • Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – proveravaće se putem testa (pismeno) ili na računaru (zavisno od broja prijavljenih kandidata i tehničkih mogućnosti);
  • Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
  • Poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pismeno) ili na računaru (zavisno od broja prijavljenih kandidata i tehničkih mogućnosti);

 

Napomena:

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

 

  1. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 

Među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 

Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, po oblastima znanja i veština: 1. Studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – provera će se vršiti razgovorom i usmenom simulacijom.

 

Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto, po oblastima znanja i veština: 1. Profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organizacije rada (Zakon o zabrani diskriminacije, Odluka o obrazovanju Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti); 2. relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (antidiskriminacioni zakoni i konvencije iz oblasti ljudskih prava); 3. Veština komunikacije (Usmena i pisana komunikacija) – provera će se vršiti razgovorom i usmenom simulacijom i 4. Strani jezik (engleski ili nemački ili francuski – nivo B2 ili položen ispit na studijama) – provera će se vršiti putem testa.

 

  1. Provera ponašajnih kompetencija za radno mesto:

 

Kandidati koji ispune merila za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija pozivaju se na proveru ponašajnih kompetencija.

 

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 

  1. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za radno mesto:

 

Sa kandidatima koji su dokazali posedovanje ponašajnih kompetencija obaviće se intervju u cilju provere motivacije za rad i prihvatanja vrednosti državnih organa.

 

V Mesto rada: Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

 

VI Prijava na konkurs:

Prijava na javni konkurs vrši se isključivo na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (www.ravnopravnost.gov.rs), na zvaničnoj internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (obrazac koji je objavljen uz ovaj oglas) ili u štampanoj verziji koja se može preuzeti u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

 

Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

 

VII Adresa na koju se podnose prijave za javni konkurs i način podnošenja: Prijava na javni konkurs mora biti svojeručno potpisana i podnosi se na adresu: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Nemanjina br. 22-26 (zajednička pisarnica republičkih organa), sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za osobu sa invaliditetom“.

 

VIII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Davorka Jovičić, broj telefona: 011/243 64 64, u vremenu od 10.00-14.00 časova.

 

IX Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

X Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da ima status invalida koji se zapošljava pod opštim uslovima (zapošljavanje bez prilagođavanja poslova radnog mesta ili poslova i radnog mesta).

 

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome, kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, u kojem periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo) i rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje o statusu osobe sa invaliditetom koja se zapošljava pod opštim uslovima.

 

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom biće pozvani da, u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu za podnošenje prijave.

 

Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih.

 

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

Strane visokoškolske isprave moraju biti priznate u skladu sa važećim  Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/1727/18 – dr. zakon, 73/1867/196/20 – dr. zakon, 6/20 – dr. zakon, 11/21 – dr. propis, 67/21 – dr. zakon, 67/21 i 76/23).

 

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje i 2/23 – US) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa, u obrascu prijave na konkurs navede za koju se od predviđenih mogućnosti opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljaljnstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

 

 

XII Trajanje radnog odnosa:

 

Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci.

 

Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno do okončanja probnog rada.

 

XIII Mesto, dan i vreme kada će se izvršiti provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

 

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovoditi počev od 18. decembra 2023. godine, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na elektronske adrese ili brojeve telefona, koje navedu u svojim prijavama. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli određenu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka putem elektronske adrese ili telefona.

 

 

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

 

Probni rad obavezan je za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu.

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

 

Ovaj konkurs se oglašava na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: www.ravnopravnost.gov.rs; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs; na portalu e-uprave; na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Svi pojmovi upotrebljeni u ovom konkursu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Broj: 111-00-30/4/2023-04

U Beogradu, 23. novembar 2023. god.

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 

 

 


microsoft-word-iconJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA ZA OSOBU SA INVALIDITETOM (POD OPŠTIM USLOVIMA) U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTIPreuzmi


microsoft-word-iconOBRAZAC prijave za OSI radno mesto broj 1) Preuzmi


microsoft-word-iconSpisak prijavljenih kandidata sa šiframa prijavePreuzmi


microsoft-word-iconIme i prezime kandidata koji je izabran u konkursnom postupkuPreuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top