Mišljenja i preporuke

Podkategorije

762-22 Pritužba protiv javnog preduzeća prilikom pružanja usluga zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom

бр. 07-00-543/2022-02 datum: 20. 2. 2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je Udruženje A.A. podnelo protiv B.B., zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom. U pritužbi je navedeno da objekat pošte B.B. nije pristupačan za osobe sa invalidietom koje za kretanje koriste kolica jer postoji osam stepenika koji predstavljaju nepremostivu prepreku,…

Opširnije →
545-22 Pritužba protiv javnog preduzeća prilikom pružanja usluga zbog diskriminacije na osnovu mesta prebivališta

br. 07-00-382/2022-02 datum: 17.2.2023.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. iz P., zbog diskriminacije na osnovu mesta prebivališta.  U pritužbi je navedeno da su računi koje plaća javnom preduzeću B.B. a koji se odnose na zakup i održavanje grobnog mesta i do deset puta veći u odnosu na račune…

Opširnije →
952-22 Inicijativa za razmatranje izmene, odnosno preciziranja čl. 43. i 51. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

br. 07-00-588/2022-02 datum: 10.2.2023. Veza: Vaš dopis broj 01 broj 15-90/23-2 od 9. februara 2023. godine   MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA BRATISLAV GAŠIĆ, ministar                                                                                                                                                          11000 BEOGRAD Bulevar Mihajla Pupina 2   PREDMET: Inicijativa za razmatranje izmene, odnosno preciziranja čl. 43. i 51. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova   Poštovani…

Opširnije →
72-23 Preporuka mera za zaštitu od diskriminacije medijskoj kući

br. 021-01-271/2023-02 datum:  31. 1. 2023. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Radio-difuznom preduzeću „A. A.“ doo   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I…

Opširnije →
33-23 Inicijativa za izmene i dopune člana 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa i člana 28. Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima

011-00-3/2023-02 datum: 19.1.2023.   MINISTARSTVO ZDRAVLjA Danica Grujičić, ministarka 11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26   Inicijative za izmene i dopune člana 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa i člana 28. Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima Poštovana gospođo Grujičić, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratili su se građani i građanke ukazujući na problem u vezi sa transplatacijom…

Opširnije →
1127-22 Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije

br. 021-01-008/2023-02 datum: 19.1.2023.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE     Poverenik…

Opširnije →
02-23 Inicijativa za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji

011-00-1/2023-02 datum: 6. 1. 2023. godine     MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Goran Vesić, ministar   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26   Predmet: Inicijativa za izmenu člana 135. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 –…

Opširnije →
1113-22 Mišljenje na Nacrt zakona o učešću civila u međunarodnim misijama

br. 011-00-35/2022-02 datum: 5.1.2023. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje     MIŠLjENjE na Nacrt zakona o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije     Ministarstvo spoljnih poslova, dopisom broj 25203 od 22. decembra 2022. godine, dostavilo je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt…

Opširnije →
1033-22 Inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica

br. 07-00-643/2022-02 datum: 12.2022.   MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA Nikola Selaković, ministar   11000 BEOGRAD                                                                                           Nemanjina br. 22-26   Poštovani gospodine Selakoviću, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je elektronski dopis ratnog vojnog invalida iz Kruševca, korisnika penzije, koji je mlađi od 65 godina. U dopisu je istaknuto da odredbe Zakona o…

Opširnije →
1107-22 Inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o javnom redu i miru

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković 1107-22 Inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o javnom redu i miru

Opširnije →
back to top