741-22 Pritužba zbog nepristupačnosti objekta

br. 07-00-526/2022-02  datum: 28.7.2023.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, potpredsednice Udruženja protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijale za Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je objekat Filijale u Leskovcu nepristupačan za osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica, jer se na glavnom ulazu nalazi šest stepenika, pri čemu nema pristupne rampe, niti gelendera. Poverenik je zatražio da se RFZO, izjasni na navode iz pritužbe. U izjašnjenju je navedeno da na bočnoj strani zgrade Filijale u Leskovcu postoji lift za osobe sa invaliditetom i da se u produžetku u istoj ravni nalaze poslovne prostorije Odseka za poslove Lekarskih komisija filijale, kao i prostorije pisarnice i šalter sale gde se obavljaju poslovi iz nadležnosti Odeljenja zdravstvenog osiguranja Filijale. Ukazano je da je odmah po prijemu pritužbe, Filijala u Leskovcu kontaktirala i obavila razgovor sa podnositeljkom pritužbe i tom prilikom je informisala o navedenom, kao i da je podnositeljka pritužbe dostavila fotografije Filijale gde se samo vidi glavni ulaz i jedan bočni deo zgrade koji pripada ulici Moše Pijade gde zbog trotoara i neposredne blizine veoma prometne ulice nije bilo izvodljivo instalirati pomenuti lift. Kako se uvidom u fotografije nije moglo utvrditi da li je objekat pristupačan, Poverenik se obratio Gradskoj upravi Grada Leskovca, Odeljenju za inspekcijske poslove – Građevinskoj inspekciji i zatražio da obavesti ovaj organ da li je objekat pristupačan, odnosno da li je platforma u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, kao i da li je obezbeđena pristupačnost do platforme, postavljeni znaci, odnosno table sa obaveštenjem koja predstavlja putokaz do platforme. Građevinska inspekcija je obavestila Poverenika da je Filijala Leskovac započela izgradnju prilaza kao i da je sa bočne strane zgrade izvršena montaža liftovske vertikalne podizne platforme na spoljnjem stepeništu i da je izvršena montaža gelendera na stepeništu za osobe koje se otežano kreću. Ukazano je da su zbog loših vremenskih uslova, radovi obustavljeni na obezbeđivanju pristupačnosti tj. staznih platoa i postavljanju znakova i tabli za obaveštavanje. Imajući u vidu sve preduzeto, Poverenik je zatražio od podnositeljke pritužbe da se izjasne da li i dalje ostaje pri podnetoj pritužbi, odnosno da li je saglasna da su posledice akta koji je bio predmet pritužbe otklonjene. Imajući u vidu da u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije podnositeljka pritužbe nije u zakonom propisanom roku dala saglasnost da su posledice otklonjene, Poverenik je nastavio postupak i zatražio od RFZO dopunu izjašnjenja. U dopuni je navedeno da je kontaktiran nadležni izvođač radova koji će sa realizacijom krenuti u što kraćem roku, kao i da će biti nastavljeni radovi na izgradnji staznih platoa i postavljanje znakova i tabli za obaveštavanje, čime će biti regulisano nesmetano kretanje i ulaz osoba sa invaliditetom u poslovne prostorije Filijale. Poverenik pohvaljuje napore RFZO, Filijale za Jablanački okrug sa sedištem u Leskovcu da objekat učini pristupačnim osobama sa invaliditetom koje za kretanje koriste kolica, međutim imajući u vidu da u trenutku podnošenja pritužbe navedeni objekat nije bio pristupačan osobama sa invaliditetom koja za kretanje koriste kolica ili se otežano kreću, kao i da Povereniku nisu dostavljeni dokazi da je u potpunosti obezbeđena pristupačnost ovog objekta, dato je  mišljenje da je u konkretnom slučaju došlo do povrede odredaba člana 6, 17. i 26. Zakona o zabrani diskriminacije, a u vezi sa odredbama člana 13. i 16. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Poverenik je preporučio RFZO, Filijali za Jablanački okrug sa sedištem u Leskovcu, da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti na završetku započetih radova u cilju obezbeđivanja pristupačnosti objekta osobama sa invaliditetom koja za kretanje koriste kolica, odnosno da obezbedi pristupačnost objekta koji koristi ova filijala.

 

1.  TOK POSTUPKA

1.1.  Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbu je podnela potpredsednica udruženja  protiv Republičkog fonda za zadravstveno osiguranje, Filijale za Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu (u daljem tekstu Filijala u Leskovcu), zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom.

1.2.  U pritužbi je, između ostalog, navedeno:

–        da je Filijala u Leskovcu nepristupačna za osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica

–        da je neprikladno da u takvoj ustanovi nema rampe za osobe sa invaliditetom, ako ni gelender sa jedne strane za osobe koje koriste štap ili štake.

1.3.  U prilogu pritužbe dostavljeno je 6 fotografija ulaza u zgradu Filijale RFZO u Leskovcu.

1.4.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je od RFZO zatraženo da se izjasni o navodima pritužbe.

1.5.  U  izjašnjenju v.d. direktorke RFZO, između ostalog, navedeno je:

–        da je na osnovu člana 1. tačka 9. Aneksa I Ugovora o izvođenju radova na pristupačnosti osobama sa invaliditetom u poslovnim objektima RFZO br. 26-1/11 od 8.2.2022. godine, zaključenog dana 28.7.2022. godine između RFZO i Grupe ponuđača predmet ovog Ugovora i izvođenje radova na omogućavanju pristupačnosti osobama sa invaliditetom u poslovnom objektu RFZO Leskovac, u svemu prema Tehničkoj specifikaciji iz Konkursne dokumentacije i prema IDP br. O-IDP-2022/0713-1 od 13.7.2022. godine;

–        da je lift za osobe sa invaliditetom postavljen septembra meseca 2022. godine na bočnoj strani zgrade Filijale u Leskovcu, sa novoizgrađenim ulazom koji se nalazi u poslednjoj fazi unutršnje adaptacije;

–        da se iza ulaza, u produžetku i u istoj ravni nalaze poslovne prostorije Odseka za poslove Lekarskih komisija filijale, kao i prostorije pisarnice i šalter sale gde se obavljaju poslovi iz nadležnosti Odeljenja zdravstvenog osiguranja Filijale;

–        da je odmah po prijemu pritužbe, Filijala u Leskovcu kontaktirala i obavila razgovor sa podnositeljkom pritužbe i tom prilikom je informisali o navedenom, uz želju za nastavak uspešne saradnje;

–        da je podnositeljka pritužbe dostavila fotografije Filijale gde se samo vidi glavni ulaz i jedan bočni deo zgrade koji pripada ulici Moše Pijade i gde zbog trotoara i neposredne blizine veoma prometne ulice nije bilo izvodljivo instalirati pomenuti lift.

1.6.  Uz izjašnjenje dostavljene su fotografije zgrade sedišta Filijale u Leskovcu, pre i posle izvođenja radova i ugradnje lifta za potrebe osoba sa invaliditetom.

1.7.  U cilju pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, a imajući u vidu navode iz pritužbe, Poverenik se obratio Gradskoj upravi Grada Leskovca, Odeljenju za inspekcijske poslove – Građevinskoj inspekciji i zatražio da obavesti ovaj organ da li je objekat pristupačan, odnosno da li je platforma u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, kao i da li je obezbeđena pristupačnost do platforme, postavljeni znaci, odnosno table sa obaveštenjem koje daje putokaz do platforme.

1.8.  Građevinska inspekcija je obavestila Poverenika da je RFZO Leskovac započeo sa izgradnjom prilaza za lica kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. Takođe je navedeno da je sa bočne strane zgrade izvršena montaža liftovske vertikalne podizne platforme na spoljnjem stepeništu i da je izvršena montaža gelendera na stepeništu za osobe koje se otežano kreću. Međutim, ukazano je da su zbog loših vremenskih uslova, radovi obustavljeni na izgradnji pristupačnosti tj. staznih platoa i postavljanju znakova i table za obaveštavanje.

1.9.      Imajući u vidu sve navedeno, Poverenik se obratio podnositeljki pritužbe sa zahtevom da se izjasni da li ostaje pri podnetoj pritužbi.

1.10.      Podnositeljka pritužbe nije dala saglasnost da su otklonjene posledice akta zbog kojeg se pritužila, u skladu sa članom 37. stav 4. Zakona o zabrani diskriminacije, zbog čega je postupak po pritužbi nastavljen u skladu sa članom 37. stav 5. istog zakona.

1.11.      Od RFZO je zatražena dopuna izjašnjenja u pogledu činjenica da li su u međuvremenu nstavljeni radovi na izgradnji pristupačnosti, odnosno staznih platoa i postavljanja znakova i tabela za obaveštenje, kao i da li osobe koje koriste invalidska kolica trenutno nesmetano mogu da uđu u Filijalu Leskovac. Takođe je zatraženo da se navede kada je planiran završetak radova na izgradnji pristupačnosti, ukoliko pristupačnost već nije obezbeđena.

1.12.      RFZO u Leskovcu je obavestio Poverenika:

–        da je kontaktiran nadležni izvođač radova koji će sa realizacijom istih krenuti u što kraćem roku/odmah, a da je planirani završetak radova okvirno 2 do 3 nedelje od dana uvođenja u posao;

–        da će biti nastavljeni radovi na izgradnji staznih platoa i postavljanje znakova i tabela za obaveštavanje, čime će biti regulisano nesmetano kretanje i ulaz osoba sa invaliditetom u poslovne prostorije Filijale;

–        da će se nastaviti sa unutrašnjnim radovima na bočnom ulazu Filijale gde je instaliran lift za potrebe osoba sa invaliditetom;

–        da će dana 16.5.2023. godine od strane ovlašćenog izvođača radova „Karuidijan“ d.o.o. Beograd-Zemun, biti izvršena usluga servisiranja platforme za osobe sa invaliditetom.

 

2.    ČINjENIČNO STANjE

2.1.  Uvidom u fotografije koje su dostavljene uz pritužbu utvrđeno je da ulaz u zgradu Filijale u Leskovcu nije pristupačan osobama sa invaliditetom koje za kretanje koriste kolica ili se otežano kreću, odnosno da se na glavnom ulazu u zgradu nalazi šest stepenika i da ne postoji gelender.

2.2.  Uvidom u fotografije dostavljene uz izjašnjenje Filijale u Leskovcu utvrđeno je da na bočnoj strani Filijale u Leskovcu postoji vertikalna podizna platforma.

2.3.  Uvidom u dopis Građevinske inspekcije, br. 489/23-III-07 utvrđeno je da je sa bočne strane zgrade izvršena montaža liftovske vertikalne podizne platforme na spoljnjem stepeništu i da je izvršena montaža gelendera na stepeništu za osobe koje se otežano kreću, ali da su zbog loših vremenskih uslova, radovi obustavljeni na izgradnji pristupačnosti tj. staznih platoa i postavljanju znakova i table za obaveštavanje.

 

3.    MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

3.1.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode sadržane u pritužbi i izjašnjenju, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir  

3.2.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti[3].

 

3.3. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da je Republika Srbija usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom[4], čiji je cilj da se unapredi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svim osobama sa invaliditetom i unapredi poštovanje njihovog urođenog dostojanstva . Konvencija pod diskriminacijom na osnovu invaliditeta podrazumeva svaku razliku, isključivanje ili ograničenje po osnovu invaliditeta, što ima za cilj ili efekat narušenja ili poništenja priznavanja, uživanja ili vršenja, ravnopravno sa drugima, svih ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkoj, ekonomskoj, društvenoj, kulturnoj, civilnoj ili bilo kojoj drugoj oblasti. Konvencijom su obuhvaćeni i svi oblici diskriminacije, uključujući i uskraćivanje razumnog prilagođavanja, a države ugovornice se obavezuju da zabrane svaku diskriminaciju po osnovu invaliditeta i garantuju osobama sa invaliditetom jednaku i efikasnu pravnu zaštitu od diskriminacije po bilo kom osnovu. Članom 9. Konvencije između ostalog je propisano da će u cilju omogućavanja samostalnog života i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama života, države ugovornice preduzeti odgovarajuće mere da osobama sa invaliditetom obezbede pristup, ravnopravno sa drugima, fizičkom okruženju, prevozu, informacijama i komunikacijama, uključujući informacione i komunikacione tehnologije i sisteme, kao i drugim pogodnostima i uslugama koje stoje na raspolaganju javnosti. Mere koje uključuju identifikovanje i uklanjanje barijera za pristup, odnose se, između ostalog i na zgrade.

3.4.        U Opštem komentaru broj 2 (2014), na član 9. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Komitet za prava osoba sa invaliditetom najpre je istakao da je pristupačnost preduslov za samostalan život i puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u  društvu, kao i da bez pristupa fizičkom okruženju, prevozu, informacijama i komunikacijama, uključujući informaciono komunikacione tehnologije i sisteme, i druge usluge i pogodnosti otvorene za ili namenjene javnosti, osobe sa invaliditetom ne bi imale jednake mogućnosti za učešće u društvu u kojem žive. Takođe, Komitet je naveo da osobe sa invaliditetom treba da imaju jednak pristup svim dobrima, proizvodima i uslugama namenjenim javnosti na način koji će poštovati dostojanstvo tih osoba i osigurati ravnopravno i efikasno korišćenje. Komitet smatra da uskraćivanje pristupa treba smatrati aktom diskriminacije, bez obzira na to da li ga je počinio neko iz javnog ili privatnog sektora. Takođe, Komitet ističe da pristupačnost treba obezbediti za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na vrstu poteškoća sa kojom se osoba susreće i bez pravljenja bilo kakvih razlika po bilo kom ličnom svojstvu osobe sa invaliditetom. Dalje, je navedeno da pravo na pristupačnost zagarantovano Konvencijom ima koren u postojećim ljudskim pravima, kao što su pravo na jednak pristup javnim službama i servisima garantovano Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima  (član 25 c) i pravo na pristup bilo kom mestu ili usluzi namenjenim javnosti, garantovano Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije  (član 5 f).

3.5.        Takođe, Zaključna zapažanja Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom  sa preporukama za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u narednom izveštajnom periodu (CRPD/C/SRB/CO/1), koje je Republici Srbiji nakon predstavljanja ovog izveštaja uputio Komitet za prava osoba sa invaliditetom UN, sadrže i preporuku koja se odnosi na izradu sveobuhvatnog plana pristupačnosti i ohrabrivanje u primeni univerzalnog dizajna u svim oblastima, prikupljanje i obradu statističkih podataka o osobama sa invaliditetom i uslugama koje im se pružaju i drugih.  Naime, Komitet je uputio Republici Srbiji preporuku da razvije sveobuhvatan plan za obezbeđivanje pristupačnosti uz efikasan nadzor i mapu puta koja će postaviti polazne tačke za uklanjanje postojećih prepreka i da promoviše univerzalni dizajn za sve zgrade, javne servise i javni transport, kao i pristupačnost informacija i medija, posebno elektronskih medija, a sve u skladu sa Opštom preporukom broj 2 na Pristupačnost. U tom smislu, Komitet je uputio preporuku da država članica između ostalog odredi dovoljno sredstava za nadziranje sprovođenja standarda pristupačnosti, uz podršku ažurirane nacionalne baze podataka na svojoj teritoriji, da utvrdi delotvorne sankcije za odvraćanje koje se mogu nametnuti zbog nesprovođenja i uključi organizacije osoba sa invaliditetom u ovaj proces.

3.6.  Ustav Republike Srbije[5]  zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.7.  Zakon o zabrani diskriminacije definiše diskriminaciju kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbom člana 17. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da svako ima pravo na jednak pristup objektima u javnoj upotrebi (objekti u kojima se nalaze sedišta organa javne vlasti, objekti u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, turizma, objekti koji se odnose na zaštitu životne sredine, za zaštitu od elementarnih nepogoda i sl.), kao i javnim površinama (parkovi, trgovi, ulice, pešački prelazi i druge javne saobraćajnice i sl.), u skladu sa zakonom. Ovom pravu korespondira dužnost nadležnih organa javne vlasti da preduzmu mere radi uklanjanja barijera koje osobama sa invaliditetom ometaju ili otežavaju pristup objektima u javnoj upotrebi, što je samo jedan od elemenata šireg prava na pristup, koje podrazumeva da osobe sa invaliditetom imaju jednake mogućnosti da uživaju ljudska prava i slobode, kao i sve druge osobe. Članom 26. stav 1. propisano je da diskriminacija postoji ako se postupa suprotno načelu poštovanja jednakih prava i sloboda osoba sa invaliditetom u političkom, ekonomskom, kulturnom i drugom aspektu javnog, profesionalnog, privatnog i porodičnog života.

3.8.  Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom[6], pored toga što uređuje opšti režim zabrane diskriminacije na osnovu invaliditeta, propisuje i poseban slučaj diskriminacije u vezi sa pružanjem usluga i korišćenjem objekata i površina. Odredbama člana 13. stav 1. ovog zakona izričito je zabranjena diskriminacija na osnovu invaliditeta u pogledu dostupnosti usluga i pristupa objektima u javnoj upotrebi i javnim površinama, dok je stavom 2. istog člana propisano da se pod uslugom, u smislu ovog zakona, smatra svaka usluga koju, uz naknadu ili bez nje, pravno ili fizičko lice pruža u okviru svoje delatnosti, odnosno trajnog zanimanja. Pored toga, odredbom člana 16. stav 1. ovog zakona propisano je da je vlasnik objekta u javnoj upotrebi dužan da obezbedi pristup objektu u javnoj upotrebi svim osobama sa invaliditetom, bez obzira na vrstu i stepen njihovog invaliditeta, dok je stavom 2. istog člana propisano da ovu obavezu ima i drugo lice na koje je preneto pravo korišćenja, osim ako je sa vlasnikom, odnosno nadležnim organom ugovoreno drugačije.

3.9.  Zakonom o planiranju i izgradnji[7], uređuju se, između ostalog, uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata. Odredbama člana 5. propisao je da zgrade jave i poslovne namene, kao i drugi objekti za javnu upotrebu, moraju se projektovati, graditi i održavati tako da svim korisnicima, a naročito osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, omogućavaju nesmetan pristup, kretanje i boravak, odnosno korišćenje u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove projektovanja, planiranja i izgradnje, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

3.10.      Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama[8] detaljno se propisuju uslovi za planiranje prostora i projektovanje objekata za javno korišćenje za osobe sa invaliditetom, kao i posebnih uređaja u njima. Pristupačnost, u smislu ovog pravilnika, rezultat je primene tehničkih rešenja u projektovanju i građenju građevina, kojima se osobama sa invaliditetom omogućava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj osnovi kao i ostalim osobama. Odredbom člana 2. Pravilnika regulisano je koji se objekti mogu smatrati objektima za javno korišćenje, pa je između ostalog propisano da tu spadaju, između ostalog i objekti za potrebe državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i poslovni objekti. Odredbama člana 3. propisano je da su osobe smanjene pokretljivosti osobe sa fizičkim ili senzornim invaliditetom, stare osobe, trudnice, i/ili druge osobe čija je mogućnost nesmetanog kretanja povremeno ili trajno smanjena usled barijera sa kojima se susreću u okruženju, kao i da je prepreka fizička, komunikacijska i/ili orijentacijska smetnja koja postoji u prostoru, a koja osobu može ometati i/ili sprečavati u nesmetanom pristupu, kretanju, boravku, primanju neke usluge i/ili radu. Istim članom propisano je da je pristupačnost rezultat primene tehničkih standarda u planiranju, projektovanju, građenju, rekonstrukciji, dogradnji i adaptaciji objekata i javnih površina, pomoću kojih se svim ljudima, bez obzira na njihove fizičke, senzorne i intelektualne karakteristike, ili godine starosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, korišćenje usluga, boravak i rad. Odredbama člana 5. propisano je da su obavezni elementi pristupačnosti: 1) elementi pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika; 2) elementi pristupačnosti kretanja i boravka u prostoru – stambene i stambeno-poslovne zgrade i objekti za javno korišćenje i 3) elementi pristupačnosti javnog saobraćaja. Dalje, pravilnikom je objašnjeno na koje načina prevazići određene barijere (rampa, kosa ravan, vizuelna i zvučna najava i druge). Odredbama člana 17. ovog pravilnika, između otalog, propisane su dimenzije širine ulaznih vrata, neophodne za nesmetan prolaz osoba sa invaliditetom, koje se kreću uz pomoć kolica, dok je članom 18. stav 2. propisano da podovi u stambenim i drugim prostorijama ne mogu imati visinske razlike niti druge prepreke (pragove), a ako ih imaju one ne mogu biti više od 2 centimetra i moraju biti zaobljenih ivica.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja i dostavljenih priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

3.11.      Zadatak Poverenik u konkretnom slučaju je da utvrdi da li je objekat RFZO, Filijale za Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu pristupačan osobama sa invaliditetom koje za kretanje koriste kolica ili se otežano kreću, odnosno da li su osobe sa invaliditetom koje za kretanje koriste kolica neopravdano stavljene u nepovoljniji položaj na osnovu invaliditeta kao ličnog svojstva.

3.12.      Poverenik ukazuje da je za razmatranje ove pravne stvari važna primena člana 45. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije. Naime, prema ovom pravilu, podnosilac pritužbe treba da učini verovatnim da je lice protiv koga se podnosi pritužba izvršilo akt diskriminacije zbog nekog ličnog svojstva, a ukoliko to učini, teret dokazvanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno načela jednakih prava i obaveza, leži na licu protiv koga je pritužba podneta.

3.13.      Podnositeljka pritužbe je uz pritužbu dostavila fotografije iz kojih je nesporno da na prednjem delu zgrade, na ulazu u zgradu objekta koji koristi RFZO, Filijala u Leskovcu postoji šest stepenika i da ne postoji pristupna rampa, niti gelender. Imajući u vidu navedeno Poverenik je konstatovao da je podnositeljka pritužbe učinila verovatnim da objekat koji koristi ova Filijala nije pristupačan za osobe sa invaliditetom koje se otežano kreću ili za kretanje koriste kolica. RFZO se izjasnio na navode iz pritužbe ukazujući da je na bočnoj strani zgrade postavljena vertikalna podizna platforma. U prilogu izjašnjenja dostavljene su fotografije. Međutim iz fotografija se nije moglo utvrditi da li podizna platforma ispunjava tehničke uslove propisane Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, kao i da li je pristupačan put koji vodi do rampe imajući u vidu da nije postavljena na prednjem ulazu u zgradu. U cilju pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja Poverenik se obratio Gradskoj upravi grada Leskovca, Odeljenju za inspekcijske poslove – Građevinskoj inspekciji i zatražio da obavesti ovaj organ da li je objekat pristupačan, odnosno da li je platforma u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, kao i da li je obezbeđena pristupačnost do platforme, postavljeni znaci, odnosno table sa obaveštenjem koje daju putokaz do platforme. Građevinska inspekcija je obavestila Poverenika da je Filijala Leskovac započela izgradnju prilaza kao i da je sa bočne strane zgrade izvršena montaža liftovske vertikalne podizne platforme na spoljnjem stepeništu i da je izvršena montaža gelendera na stepeništu za osobe koje se otežano kreću. Ukazano je da su zbog loših vremenskih uslova, radovi obustavljeni na obezbeđivanju pristupačnosti tj. staznih platoa i postavljanju znakova i tabli za obaveštavanje.

3.14.      Imajući u vidu sve navedeno, Poverenik se obratio podnositeljki pritužbe sa zahtevom da se izjasni da li ostaje pri podnetoj pritužbi, odnosno da li je saglasna da su posledice akta zbog kog se obratila otklonjene. Podnositeljka pritužbe nije dala saglasnost da su otklonjene posledice akta zbog kojeg se pritužila, u skladu sa članom 37. stav 4. Zakona o zabrani diskriminacije, zbog čega je postupak po pritužbi nastavljen u skladu sa članom 37. stav 5. istog zakona. Od RFZO je zatražena dopuna izjašnjenja u pogledu činjenica da li su u međuvremenu nastavljeni radovi na obezbeđivanju pristupačnosti, odnosno staznih platoa i postavljanja znakova i tabela za obaveštenje, kao i da li osobe koje koriste invalidska kolica trenutno nesmetano mogu da uđu u Filijalu Leskovac. Takođe je zatraženo da se navede kada je planiran završetak radova na izgradnji pristupačnosti, ukoliko pristupačnost već nije obezbeđena.

3.15.      RFZO je u dopuni izjašnjenja naveo da je kontaktiran nadležni izvođač radova koji će sa realizacijom krenuti u što kraćem roku/odmah, kao i da će biti nastavljeni radovi na izgradnji staznih platoa i postavljanje znakova i tabela za obaveštavanje, čime će biti regulisano nesmetano kretanje i ulaz osobama sa invaliditetom u poslovne prostorije Filijale.

3.16.      Poverenik pohvaljuje napore RFZO, Filijale Leskovac da objekat učini pristupačnim za osobe koje se otežano kreću ili za kretanje koriste kolica, međutim, Poverenik konstatuje da objekat nije bio pristupačan u trenutku podnošenja pritužbe, kao i da RFZO nije obavestio Poverenika da su radovi završeni i da su u potpunosti otklonjene sve prepreke i barijere za nesmetan pristup objektu. Poverenik ukazuje da ukoliko samo jedan od elemenata pristupačnosti nije adekvatan, osoba sa invaliditetom će se naći u situaciji tzv. „prekinutog lanca kretanja“, odnosno biće dovedena u situaciju da neće moći samostalno da pristupi objektu, pod jednakim uslovima i ravnopravno sa drugim građanima i građankama.

3.17.       Imajući u vidu sve navedeno, a polazeći od propisa koji su obavezujući u pogledu obezbeđivanja pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi, primenom pravila o preraspodeli tereta dokazivanja, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je u konkretnom slučaju utvrdio povredu prava iz Zakona o zabrani diskriminacije, a u vezi sa odredbama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.

4.    MIŠLjENjE

U postupku po pritužbi AA, potpredsednice udrženja protiv RFZO, utvrđeno je da nije u potpunosti obezbeđena pristupačnost objekta koji koristi  Filijala RFZO za Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu za osobe sa invaliditetom koje za kretanje koriste kolica, čime su povređene odredbe čl. 6, 17. i 26. Zakona o zabrani diskriminacije, a u vezi sa odredbama čl. 13. i 16. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.

5.    PREPORUKA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje RFZO, Filijali za Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu:

 

5.1. Da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti na završetku započetih radova u cilju obezbeđivanja pristupačnosti objekta osobama sa invaliditetom koja za kretanje koriste kolica, odnosno da obezbedi pristupačnost objekta koji koristi ova filijala.

 

Potrebno je da RFZO, Filijala za Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu, obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko RFZO, Filijala za Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09 i  52/21

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] Zakon o zabrani diskriminacije, član 33.

[4] „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 42/09

[5] „Službeni glasnik RS“, br. 98/06 i 115/21

[6] „Službeni glasnik RS”, br. 33/06 i 13/16

[7] „Službeni glasnik RS”, br.72/09, 81/09,64/10, 24/11,121/12,42/13, 50/13, 98/13,132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr.zakon, 9/20i 52/21)

[8] „Službeni glasnik RS“, br. 22/15

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon741-22 Pritužba zbog nepristupačnosti objekta Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top