741-22 Притужба због неприступачности објекта

бр. 07-00-526/2022-02  датум: 28.7.2023.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, потпредседнице Удружења против Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијале за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је објекат Филијале у Лесковцу неприступачан за особе које се крећу помоћу инвалидских колица, јер се на главном улазу налази шест степеника, при чему нема приступне рампе, нити гелендера. Повереник је затражио да се РФЗО, изјасни на наводе из притужбе. У изјашњењу је наведено да на бочној страни зграде Филијале у Лесковцу постоји лифт за особе са инвалидитетом и да се у продужетку у истој равни налазе пословне просторије Одсека за послове Лекарских комисија филијале, као и просторије писарнице и шалтер сале где се обављају послови из надлежности Одељења здравственог осигурања Филијале. Указано је да је одмах по пријему притужбе, Филијала у Лесковцу контактирала и обавила разговор са подноситељком притужбе и том приликом је информисала о наведеном, као и да је подноситељка притужбе доставила фотографије Филијале где се само види главни улаз и један бочни део зграде који припада улици Моше Пијаде где због тротоара и непосредне близине веома прометне улице није било изводљиво инсталирати поменути лифт. Како се увидом у фотографије није могло утврдити да ли је објекат приступачан, Повереник се обратио Градској управи Града Лесковца, Одељењу за инспекцијске послове – Грађевинској инспекцији и затражио да обавести овај орган да ли је објекат приступачан, односно да ли је платформа у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, као и да ли је обезбеђена приступачност до платформе, постављени знаци, односно табле са обавештењем која представља путоказ до платформе. Грађевинска инспекција је обавестила Повереника да је Филијала Лесковац започела изградњу прилаза као и да је са бочне стране зграде извршена монтажа лифтовске вертикалне подизне платформе на спољњем степеништу и да је извршена монтажа гелендера на степеништу за особе које се отежано крећу. Указано је да су због лоших временских услова, радови обустављени на обезбеђивању приступачности тј. стазних платоа и постављању знакова и табли за обавештавање. Имајући у виду све предузето, Повереник је затражио од подноситељке притужбе да се изјасне да ли и даље остаје при поднетој притужби, односно да ли је сагласна да су последице акта који је био предмет притужбе отклоњене. Имајући у виду да у складу са Законом о забрани дискриминације подноситељка притужбе није у законом прописаном року дала сагласност да су последице отклоњене, Повереник је наставио поступак и затражио од РФЗО допуну изјашњења. У допуни је наведено да је контактиран надлежни извођач радова који ће са реализацијом кренути у што краћем року, као и да ће бити настављени радови на изградњи стазних платоа и постављање знакова и табли за обавештавање, чиме ће бити регулисано несметано кретање и улаз особа са инвалидитетом у пословне просторије Филијале. Повереник похваљује напоре РФЗО, Филијале за Јабланачки округ са седиштем у Лесковцу да објекат учини приступачним особама са инвалидитетом које за кретање користе колица, међутим имајући у виду да у тренутку подношења притужбе наведени објекат није био приступачан особама са инвалидитетом која за кретање користе колица или се отежано крећу, као и да Поверенику нису достављени докази да је у потпуности обезбеђена приступачност овог објекта, дато је  мишљење да је у конкретном случају дошло до повреде одредаба члана 6, 17. и 26. Закона о забрани дискриминације, а у вези са одредбама члана 13. и 16. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом. Повереник је препоручио РФЗО, Филијали за Јабланачки округ са седиштем у Лесковцу, да предузме све потребне мере и активности на завршетку започетих радова у циљу обезбеђивања приступачности објекта особама са инвалидитетом која за кретање користе колица, односно да обезбеди приступачност објекта који користи ова филијала.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбу je поднела потпредседница удружењa против Републичког фонда за задравствено осигурање, Филијале за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу (у даљем тексту Филијала у Лесковцу), због дискриминације особа са инвалидитетом.
  • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да је Филијала у Лесковцу неприступачна за особе које се крећу помоћу инвалидских колица
 • да је неприкладно да у таквој установи нема рампе за особе са инвалидитетом, ако ни гелендер са једне стране за особе које користе штап или штаке.
  • У прилогу притужбе достављенo је 6 фотографија улаза у зграду Филијале РФЗО у Лесковцу.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације[1], па је од РФЗО затражено да се изјасни о наводима притужбе.
  • У изјашњењу в.д. директорке РФЗО, између осталог, наведено је:
 • да је на основу члана 1. тачка 9. Анекса I Уговора о извођењу радова на приступачности особама са инвалидитетом у пословним објектима РФЗО бр. 26-1/11 од 8.2.2022. године, закљученог дана 28.7.2022. године између РФЗО и Групе понуђача предмет овог Уговора и извођење радова на омогућавању приступачности особама са инвалидитетом у пословном објекту РФЗО Лесковац, у свему према Техничкој спецификацији из Конкурсне документације и према ИДП бр. О-IDP-2022/0713-1 од 13.7.2022. године;
 • да је лифт за особе са инвалидитетом постављен септембра месеца 2022. године на бочној страни зграде Филијале у Лесковцу, са новоизграђеним улазом који се налази у последњој фази унутршње адаптације;
 • да се иза улаза, у продужетку и у истој равни налазе пословне просторије Одсека за послове Лекарских комисија филијале, као и просторије писарнице и шалтер сале где се обављају послови из надлежности Одељења здравственог осигурања Филијале;
 • да је одмах по пријему притужбе, Филијала у Лесковцу контактирала и обавила разговор са подноситељком притужбе и том приликом је информисали о наведеном, уз жељу за наставак успешне сарадње;
 • да је подноситељка притужбе доставила фотографије Филијале где се само види главни улаз и један бочни део зграде који припада улици Моше Пијаде и где због тротоара и непосредне близине веома прометне улице није било изводљиво инсталирати поменути лифт.
  • Уз изјашњење достављене су фотографије зграде седишта Филијале у Лесковцу, пре и после извођења радова и уградње лифта за потребе особа са инвалидитетом.
  • У циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, а имајући у виду наводе из притужбе, Повереник се обратио Градској управи Града Лесковца, Одељењу за инспекцијске послове – Грађевинској инспекцији и затражио да обавести овај орган да ли је објекат приступачан, односно да ли је платформа у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, као и да ли је обезбеђена приступачност до платформе, постављени знаци, односно табле са обавештењем које даје путоказ до платформе.
  • Грађевинска инспекција је обавестила Повереника да је РФЗО Лесковац започео са изградњом прилаза за лица којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама. Такође је наведено да је са бочне стране зграде извршена монтажа лифтовске вертикалне подизне платформе на спољњем степеништу и да је извршена монтажа гелендера на степеништу за особе које се отежано крећу. Међутим, указано је да су због лоших временских услова, радови обустављени на изградњи приступачности тј. стазних платоа и постављању знакова и табле за обавештавање.
  • Имајући у виду све наведено, Повереник се обратио подноситељки притужбе са захтевом да се изјасни да ли остаје при поднетој притужби.
  • Подноситељка притужбе није дала сагласност да су отклоњене последице акта због којег се притужила, у складу са чланом 37. став 4. Закона о забрани дискриминације, због чега је поступак по притужби настављен у складу са чланом 37. став 5. истог закона.
  • Од РФЗО је затражена допуна изјашњења у погледу чињеница да ли су у међувремену нстављени радови на изградњи приступачности, односно стазних платоа и постављања знакова и табела за обавештење, као и да ли особе које користе инвалидска колица тренутно несметано могу да уђу у Филијалу Лесковац. Такође је затражено да се наведе када је планиран завршетак радова на изградњи приступачности, уколико приступачност већ није обезбеђена.
  • РФЗО у Лесковцу је обавестио Повереника:
 • да је контактиран надлежни извођач радова који ће са реализацијом истих кренути у што краћем року/одмах, а да је планирани завршетак радова оквирно 2 до 3 недеље од дана увођења у посао;
 • да ће бити настављени радови на изградњи стазних платоа и постављање знакова и табела за обавештавање, чиме ће бити регулисано несметано кретање и улаз особа са инвалидитетом у пословне просторије Филијале;
 • да ће се наставити са унутрашњним радовима на бочном улазу Филијале где је инсталиран лифт за потребе особа са инвалидитетом;
 • да ће дана 16.5.2023. године од стране овлашћеног извођача радова „Каруидијан“ д.о.о. Београд-Земун, бити извршена услуга сервисирања платформе за особе са инвалидитетом.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ
  • Увидом у фотографије које су достављене уз притужбу утврђено је да улаз у зграду Филијале у Лесковцу није приступачан особама са инвалидитетом које за кретање користе колица или се отежано крећу, односно да се на главном улазу у зграду налази шест степеника и да не постоји гелендер.
  • Увидом у фотографије достављене уз изјашњење Филијале у Лесковцу утврђено је да на бочној страни Филијале у Лесковцу постоји вертикална подизна платформа.
  • Увидом у допис Грађевинске инспекције, бр. 489/23-III-07 утврђено је да је са бочне стране зграде извршена монтажа лифтовске вертикалне подизне платформе на спољњем степеништу и да је извршена монтажа гелендера на степеништу за особе које се отежано крећу, али да су због лоших временских услова, радови обустављени на изградњи приступачности тј. стазних платоа и постављању знакова и табле за обавештавање.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе садржане у притужби и изјашњењу, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир  

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[3].

 

3.3. Повереник за заштиту равноправности најпре констатује да је Република Србија усвојила Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом[4], чији је циљ да се унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских права и основних слобода свим особама са инвалидитетом и унапреди поштовање њиховог урођеног достојанства . Конвенција под дискриминацијом на основу инвалидитета подразумева сваку разлику, искључивање или ограничење по основу инвалидитета, што има за циљ или ефекат нарушења или поништења признавања, уживања или вршења, равноправно са другима, свих људских права и основних слобода у политичкој, економској, друштвеној, културној, цивилној или било којој другој области. Конвенцијом су обухваћени и сви облици дискриминације, укључујући и ускраћивање разумног прилагођавања, а државе уговорнице се обавезују да забране сваку дискриминацију по основу инвалидитета и гарантују особама са инвалидитетом једнаку и ефикасну правну заштиту од дискриминације по било ком основу. Чланом 9. Конвенције између осталог је прописано да ће у циљу омогућавања самосталног живота и пуног учешћа особа са инвалидитетом у свим сферама живота, државе уговорнице предузети одговарајуће мере да особама са инвалидитетом обезбеде приступ, равноправно са другима, физичком окружењу, превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационе и комуникационе технологије и системе, као и другим погодностима и услугама које стоје на располагању јавности. Мере које укључују идентификовање и уклањање баријера за приступ, односе се, између осталог и на зграде.

 • У Општем коментару број 2 (2014), на члан 9. Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Комитет за права особа са инвалидитетом најпре је истакао да је приступачност предуслов за самосталан живот и пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштву, као и да без приступа физичком окружењу, превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационо комуникационе технологије и системе, и друге услуге и погодности отворене за или намењене јавности, особе са инвалидитетом не би имале једнаке могућности за учешће у друштву у којем живе. Такође, Комитет је навео да особе са инвалидитетом треба да имају једнак приступ свим добрима, производима и услугама намењеним јавности на начин који ће поштовати достојанство тих особа и осигурати равноправно и ефикасно коришћење. Комитет сматра да ускраћивање приступа треба сматрати актом дискриминације, без обзира на то да ли га је починио неко из јавног или приватног сектора. Такође, Комитет истиче да приступачност треба обезбедити за све особе са инвалидитетом, без обзира на врсту потешкоћа са којом се особа сусреће и без прављења било каквих разлика по било ком личном својству особе са инвалидитетом. Даље, је наведено да право на приступачност загарантовано Конвенцијом има корен у постојећим људским правима, као што су право на једнак приступ јавним службама и сервисима гарантовано Међународним пактом о грађанским и политичким правима  (члан 25 ц) и право на приступ било ком месту или услузи намењеним јавности, гарантовано Међународном конвенцијом о укидању свих облика расне дискриминације  (члан 5 ф).
 • Такође, Закључна запажања Комитета за права особа са инвалидитетом у вези са Иницијалним извештајем о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом са препорукама за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом у наредном извештајном периоду (CRPD/C/SRB/CO/1), које је Републици Србији након представљања овог извештаја упутио Комитет за права особа са инвалидитетом УН, садрже и препоруку која се односи на израду свеобухватног плана приступачности и охрабривање у примени универзалног дизајна у свим областима, прикупљање и обраду статистичких података о особама са инвалидитетом и услугама које им се пружају и других.  Наиме, Комитет је упутио Републици Србији препоруку да развије свеобухватан план за обезбеђивање приступачности уз ефикасан надзор и мапу пута која ће поставити полазне тачке за уклањање постојећих препрека и да промовише универзални дизајн за све зграде, јавне сервисе и јавни транспорт, као и приступачност информација и медија, посебно електронских медија, а све у складу са Општом препоруком број 2 на Приступачност. У том смислу, Комитет је упутио препоруку да држава чланица између осталог одреди довољно средстава за надзирање спровођења стандарда приступачности, уз подршку ажуриране националне базе података на својој територији, да утврди делотворне санкције за одвраћање које се могу наметнути због неспровођења и укључи организације особа са инвалидитетом у овај процес.
 • Устав Републике Србије[5] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.
 • Закон о забрани дискриминације дефинише дискриминацију као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 17. став 2. Закона о забрани дискриминације прописано је да свако има право на једнак приступ објектима у јавној употреби (објекти у којима се налазе седишта органа јавне власти, објекти у области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, туризма, објекти који се односе на заштиту животне средине, за заштиту од елементарних непогода и сл.), као и јавним површинама (паркови, тргови, улице, пешачки прелази и друге јавне саобраћајнице и сл.), у складу са законом. Овом праву кореспондира дужност надлежних органа јавне власти да предузму мере ради уклањања баријера које особама са инвалидитетом ометају или отежавају приступ објектима у јавној употреби, што је само један од елемената ширег права на приступ, које подразумева да особе са инвалидитетом имају једнаке могућности да уживају људска права и слободе, као и све друге особе. Чланом 26. став 1. прописано је да дискриминација постоји ако се поступа супротно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.
 • Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом[6], поред тога што уређује општи режим забране дискриминације на основу инвалидитета, прописује и посебан случај дискриминације у вези са пружањем услуга и коришћењем објеката и површина. Одредбама члана 13. став 1. овог закона изричито је забрањена дискриминација на основу инвалидитета у погледу доступности услуга и приступа објектима у јавној употреби и јавним површинама, док је ставом 2. истог члана прописано да се под услугом, у смислу овог закона, сматра свака услуга коју, уз накнаду или без ње, правно или физичко лице пружа у оквиру своје делатности, односно трајног занимања. Поред тога, одредбом члана 16. став 1. овог закона прописано је да је власник објекта у јавној употреби дужан да обезбеди приступ објекту у јавној употреби свим особама са инвалидитетом, без обзира на врсту и степен њиховог инвалидитета, док је ставом 2. истог члана прописано да ову обавезу има и друго лице на које је пренето право коришћења, осим ако је са власником, односно надлежним органом уговорено другачије.
 • Законом о планирању и изградњи[7], уређују се, између осталог, услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката. Одредбама члана 5. прописао је да зграде јаве и пословне намене, као и други објекти за јавну употребу, морају се пројектовати, градити и одржавати тако да свим корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, деци и старим особама, омогућавају несметан приступ, кретање и боравак, односно коришћење у складу са одговарајућим техничким прописима чији су саставни део стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове пројектовања, планирања и изградње, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
 • Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама[8] детаљно се прописују услови за планирање простора и пројектовање објеката за јавно коришћење за особе са инвалидитетом, као и посебних уређаја у њима. Приступачност, у смислу овог правилника, резултат је примене техничких решења у пројектовању и грађењу грађевина, којима се особама са инвалидитетом омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад у тим грађевинама на једнакој основи као и осталим особама. Одредбом члана 2. Правилника регулисано је који се објекти могу сматрати објектима за јавно коришћење, па је између осталог прописано да ту спадају, између осталог и објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и пословни објекти. Одредбама члана 3. прописано је да су особе смањене покретљивости особе са физичким или сензорним инвалидитетом, старе особе, труднице, и/или друге особе чија је могућност несметаног кретања повремено или трајно смањена услед баријера са којима се сусрећу у окружењу, као и да је препрека физичка, комуникацијска и/или оријентацијска сметња која постоји у простору, а која особу може ометати и/или спречавати у несметаном приступу, кретању, боравку, примању неке услуге и/или раду. Истим чланом прописано је да је приступачност резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике, или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад. Одредбама члана 5. прописано је да су обавезни елементи приступачности: 1) елементи приступачности за савладавање висинских разлика; 2) елементи приступачности кретања и боравка у простору – стамбене и стамбено-пословне зграде и објекти за јавно коришћење и 3) елементи приступачности јавног саобраћаја. Даље, правилником је објашњено на које начина превазићи одређене баријере (рампа, коса раван, визуелна и звучна најава и друге). Одредбама члана 17. овог правилника, између оталог, прописане су димензије ширине улазних врата, неопходне за несметан пролаз особа са инвалидитетом, које се крећу уз помоћ колица, док је чланом 18. став 2. прописано да подови у стамбеним и другим просторијама не могу имати висинске разлике нити друге препреке (прагове), а ако их имају оне не могу бити више од 2 центиметра и морају бити заобљених ивица.

Анализа навода из притужбе и изјашњења и достављених прилога са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Задатак Повереник у конкретном случају је да утврди да ли је објекат РФЗО, Филијале за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу приступачан особама са инвалидитетом које за кретање користе колица или се отежано крећу, односно да ли су особе са инвалидитетом које за кретање користе колица неоправдано стављене у неповољнији положај на основу инвалидитета као личног својства.
 • Повереник указује да је за разматрање ове правне ствари важна примена члана став 2. Закона о забрани дискриминације. Наиме, према овом правилу, подносилац притужбе треба да учини вероватним да је лице против кога се подноси притужба извршило акт дискриминације због неког личног својства, а уколико то учини, терет доказвања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнакости, односно начела једнаких права и обавеза, лежи на лицу против кога је притужба поднета.
 • Подноситељка притужбе је уз притужбу доставила фотографије из којих је неспорно да на предњем делу зграде, на улазу у зграду објекта који користи РФЗО, Филијала у Лесковцу постоји шест степеника и да не постоји приступна рампа, нити гелендер. Имајући у виду наведено Повереник је констатовао да је подноситељка притужбе учинила вероватним да објекат који користи ова Филијала није приступачан за особе са инвалидитетом које се отежано крећу или за кретање користе колица. РФЗО се изјаснио на наводе из притужбе указујући да је на бочној страни зграде постављена вертикална подизна платформа. У прилогу изјашњења достављене су фотографије. Међутим из фотографија се није могло утврдити да ли подизна платформа испуњава техничке услове прописане Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, као и да ли је приступачан пут који води до рампе имајући у виду да није постављена на предњем улазу у зграду. У циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања Повереник се обратио Градској управи града Лесковца, Одељењу за инспекцијске послове – Грађевинској инспекцији и затражио да обавести овај орган да ли је објекат приступачан, односно да ли је платформа у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, као и да ли је обезбеђена приступачност до платформе, постављени знаци, односно табле са обавештењем које дају путоказ до платформе. Грађевинска инспекција је обавестила Повереника да је Филијала Лесковац започела изградњу прилаза као и да је са бочне стране зграде извршена монтажа лифтовске вертикалне подизне платформе на спољњем степеништу и да је извршена монтажа гелендера на степеништу за особе које се отежано крећу. Указано је да су због лоших временских услова, радови обустављени на обезбеђивању приступачности тј. стазних платоа и постављању знакова и табли за обавештавање.
 • Имајући у виду све наведено, Повереник се обратио подноситељки притужбе са захтевом да се изјасни да ли остаје при поднетој притужби, односно да ли је сагласна да су последице акта због ког се обратила отклоњене. Подноситељка притужбе није дала сагласност да су отклоњене последице акта због којег се притужила, у складу са чланом 37. став 4. Закона о забрани дискриминације, због чега је поступак по притужби настављен у складу са чланом 37. став 5. истог закона. Од РФЗО је затражена допуна изјашњења у погледу чињеница да ли су у међувремену настављени радови на обезбеђивању приступачности, односно стазних платоа и постављања знакова и табела за обавештење, као и да ли особе које користе инвалидска колица тренутно несметано могу да уђу у Филијалу Лесковац. Такође је затражено да се наведе када је планиран завршетак радова на изградњи приступачности, уколико приступачност већ није обезбеђена.
 • РФЗО је у допуни изјашњења навео да је контактиран надлежни извођач радова који ће са реализацијом кренути у што краћем року/одмах, као и да ће бити настављени радови на изградњи стазних платоа и постављање знакова и табела за обавештавање, чиме ће бити регулисано несметано кретање и улаз особама са инвалидитетом у пословне просторије Филијале.
 • Повереник похваљује напоре РФЗО, Филијале Лесковац да објекат учини приступачним за особе које се отежано крећу или за кретање користе колица, међутим, Повереник констатује да објекат није био приступачан у тренутку подношења притужбе, као и да РФЗО није обавестио Повереника да су радови завршени и да су у потпуности отклоњене све препреке и баријере за несметан приступ објекту. Повереник указује да уколико само један од елемената приступачности није адекватан, особа са инвалидитетом ће се наћи у ситуацији тзв. „прекинутог ланца кретања“, односно биће доведена у ситуацију да неће моћи самостално да приступи објекту, под једнаким условима и равноправно са другим грађанима и грађанкама.
 • Имајући у виду све наведено, а полазећи од прописа који су обавезујући у погледу обезбеђивања приступачности објеката у јавној употреби, применом правила о прерасподели терета доказивања, Повереник за заштиту равноправности је у конкретном случају утврдио повреду права из Закона о забрани дискриминације, а у вези са одредбама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.
 1. МИШЉЕЊЕ

У поступку по притужби АА, потпредседнице удржења против РФЗО, утврђено је да није у потпуности обезбеђена приступачност објекта који користи  Филијала РФЗО за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу за особе са инвалидитетом које за кретање користе колица, чиме су повређене одредбе чл. 6, 17. и 26. Закона о забрани дискриминације, а у вези са одредбама чл. 13. и 16. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности препоручује РФЗО, Филијали за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу:

 

5.1. Да предузме све потребне мере и активности на завршетку започетих радова у циљу обезбеђивања приступачности објекта особама са инвалидитетом која за кретање користе колица, односно да обезбеди приступачност објекта који користи ова филијала.

 

Потребно је да РФЗО, Филијала за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу, обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико РФЗО, Филијала за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09 и  52/21

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[3] Закон о забрани дискриминације, члан 33.

[4] „Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 42/09

[5] „Службени гласник РС“, бр. 98/06 и 115/21

[6] „Службени гласник РС”, бр. 33/06 и 13/16

[7] „Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09,64/10, 24/11,121/12,42/13, 50/13, 98/13,132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20и 52/21)

[8] „Службени гласник РС“, бр. 22/15

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon741-22 Притужба због неприступачности објекта Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top