740-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba

br. 07-00-574/2021-02 datum: 22.2.2022.

 

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženja građana A. A., protiv banke B. B.., zbog diskriminacije lica na osnovu starosnog doba,u oblasti pružanja usluga korišćenja kredita kod banaka“. Udruženje građana A. A., obavestilo je Poverenika za zaštitu ravnopravnost o nameri da sprovede situaciono testiranje „potencijalne diskriminacije lica na osnovu starosne dobi, u oblasti pružanja usluga korišćenja kredita kod banaka“. Dobrovoljna ispitivačica diskriminacije je posetila poslovnicu Banke A. A., kako bi neposredno proverili da li zaposleni u banakama prilikom pružanja svojih usluga poštuju pravila o zabrani diskriminacije, gde je razgovarala sa zaposlenim u poslovnici Banke i gde je dobila informaciju „da banka ne odobrava kredite osobama koje imaju više od 80 godina starosti, već samo do 75 godina starosti, i to da pod uslovom da otplatu poslednje rate kredita moraju da izvrše do momenta kada napune 80 godina starosti. U izjašnjenju, Banka B. B. je osporila navode iz pritužbe da „ne odobravaju kredite osobama starijim od 80 godina“, u prilog navodima da ne vrši diskriminaciju klijenata na osnovu godina starosti prilikom pružanja bankarskih usluga, banka je dostavila dokaze na osnovu kojih je utvrđeno da su u prethodnoj godini odobrili kredite klijetima koji su u trenutku podnošenja zahteva imali u rasponu od 79 do 91 godinu starosti. Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje Poverenik za zaštitu ravnopravnosi je doneo mišljenje da banka B. B.., nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije

 

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je pritužbu Udruženja građana A. protiv protiv banke B. B., zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba.
  • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:
 • da je Udruženje građana A., obavestilo Poverenika za zaštitu ravnopravnost o nameri da, u skladu sa čl. 46. st. 4. Zakona o zabrani diskriminacije,[1] sprovede situaciono testiranje „potencijalne diskriminacije lica na osnovu starosne dobi, u oblasti pružanja usluga korišćenja kredita kod banaka“, kako bi neposredno proverili da li zaposleni u banakama prilikom pružanja svojih usluga poštuju pravila o zabrani diskriminacije;
 • da je dobrovoljna ispitivačica diskriminacije (testerka) 13. septembra 2021. godine, u 9:00 časova posetila poslovnicU banke B. B. na Novom Beogradu u pratnji V. V. kooridinatorke situacionog testiranja i predsednice upravnog odboraUdruženja građana A. A., kako bi se informisala o uslovima za dodelu gotovinskog dinarskog kredita za građane starije od 80 godina;
 • da je testerka razgovarala sa zaposlenim u poslovnici Banke i da je dobila informaciju „da banka ne odobrava kredite osobama koje imaju više od 80 godina starosti, već samo do 75 godina starosti, i to da pod uslovom da otplatu poslednje rate kredita moraju da izvrše do momenta kada napune 80 godina starosti“;

 

 • U prilogu pritužbe je dostavljeno: 1) Obaveštenje o nameri sprovođenja situacionog testiranja; 2) Izveštaj o sprovedenom situacionom testiranju za banku; 3) Obaveštenje o rezultatima situacionog testiranja za
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije[2], te je zatražio izjašnjenje na navode iz pritužbe od banke B. B. u izjašnjenju banke B. B., navedeno je:
 • da je banka B. B. u vlasništvu države sa stogodišnjom poslovnom tradicijom, trajno opredeljena ka društveno odgovornom poslovanju;

 

 • da su stariji građani kategorija klijenata kojima banka posvećuje posebnu pažnju na taj način što pruža mogućnost usluge „penzija unapred“, i da je banka donirala veći broj finansijskih donacija udruženjima penzionera;

 

 • da je ustupila udruženju penzonera na korišćenje bez naknade renoviran poslovni prostor u Beogradu, i da je donirala u saradnji sa Dunav osiguranjem D.O.O. novo putničko vozilo udruženju penzionera;

 

 • da banka pruža bankarske usluge poštujući pozitivne propise Republike Srbije, kao i najviše standarde pravila struke, utvrđene u aktima i dopisima Narodne banke Srbije i Udruženja banaka Srbije;

 

 • da po pitanju kreditnih proizvoda i sprečavanja diskriminacije klijenata kod odobravanja istih, banka postupa u skladu sa propisima i dopisom Narodne banke Srbije „Starosna granica kao kriterijum za odobravanje kredita“, br. K.G.BR. 4155/2/15 od 10. decembra 2015. godine;

 

 • da je dužnost banke da poštuje propise koji zabranjuju diskriminaciju po bilo kom osnovu, na način da se ne umanji pravo Banke da slobodno plasira svoja sredstva u skladu sa poslovnom politikom;

 

 • da se odluka o odobravanju/odbijanju zahteva za pružanje bankarskih usluga donosi na osnovu svih relevantnih okolnosti i činjenica za svakog klijenta ponaosob;

 

 • da je banka dužna da identifikuje meri i procenjuje rizike kojima je izložena u svom poslovanju, kao i da upravlja tim rizicima;

 

 • da su interni akti Banke ustrojeni na taj način da ne sadrže elemente čija bi primena mogla dovesti do nastanka okolnosti diskriminacije klijenata na osnovu godina starosti;

 

 • da je u kreditnoj politici Banke utvrđeno da ciljnu grupu klijenata Banke u segmentu stanovništva čine fizička lica, koja imaju zadovoljavajuću kreditnu sposobnost u skladu sa aktima Banke;

 

 • da prema „Metodologiji za analizu finansijskih stanja i kreditne sposobnosti fizičkih lica i prema Proceduri za odobravanje gotovinskih, potrošačkih, refinansirajućih, stambenih kredite i dobrovoljnog prekoračenja“ nema odredbi kao ni procedura kojima se predviđa odbijanje klijenata zbog godina starosti;

 

 • da je Banka određene proizvode kreirala isključivo za penzionere kako bi izašla u susret njihovim potrebama i mogućnostima kao što su „Gotovinski kredit za penzionere i Gotovinski kredit za članove Beogradske senior kartice i Saveza penzionera Srbije“;

 

 • da Banka uredno prihvata i obrađuje zahteve za kreditne prozivode nezavisno od starosnog doba klijenata, i da odluku o odobravanju kredita odnosno odbijanju pojedinačnog zahteva za kredit Banka donosi na osnovu izvršene analize svih konkretnih okolnosti i činjenica;

 

 • da je Banka u toku 2021. godine, odobrila Više od 5.100 kredita kod kojih su podnosioci zahteva za kredit prilikom podnošenja imali između 75 godina i 91 godinu starosti, pri čemu će pojedini klijetni u trenutku otplate poslednje rate odobrenog kredita imati između 81 i 92 godine starosti;

 

 • da je u konkretnoj ekspozituri, tokom 2021. godine, odobreno više od 50 kreditnih zahteva klijentima starosnog doba preko 75 godina;

 

 • da je kontrola pokazala da su zaposlenima u ekspozituri Banke dostupni svi poslovno relevantni interni akti Banke, kao i da su zaposleni upoznati sa pravilima utvrđenim tim aktima;

 

 • da je provera poslovne dokumentacije pokazala da gospođa Kragujević nije Banci podnela pisani zahtev za odobrenje kredita, što upućuje na zaključak da je komunikacija na osnovu koje je sačinjena pritužba obavljena u usmenoj formi, i da je tom prilikom verovatno došlo do nesporazuma u komunikaciji;

 

 • da se u dokumentaciji dostavljenoj uz dopis ne navodi ime zaposlenog koji je podnositeljki pritužbe eventualno dao netačnu informaciju;

 

 • da u svakom slučaju u meri u kojoj je zaposleni Banke eventualno doprineo nesporazumu i dovođenju u zabunu gospođe Kragujević, iskazuju iskreno žaljenje što je do ovakve situacije došlo;

 

 • da navodi iz pritužbe da 75 godina starosti predstavlja granicu iznad koje banka klijentima ne odobrava kredite nistu tačni, i da je netačan zaključak nastao verovatno kao posledica nesporazuma u verbalnoj komunikaciji između podnositeljke pritužbe i zaposlenog u banci.

 

U prilogu izjašnjenja banka B. B. je dostavila: 1)Spisak odobrenih kredita za seniore u 2021. godini; 2) Ugovor o gotovinsom kreditu br. 4516 od 22. oktobra 2021. godine; 3)Ugovor o gotovinskom kreditu br. GO2PPN/113308672/6945 od 29. septembra 2021. godine; 4) Ugovor o gotovinskom kreditu br. GO2PPN/10239702/6891 od 15. septembra 2021. godine.

 

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • U izveštaju o sprovedenom situacionom testiranju od 14. septembra 2021. godine, navedeni su podaci o testeru, o kontroloru situacionog testiranja, zatim testiranom pravnom licu, opis situacije i rezultati testiranja. Naime, u izveštaju i izjavi testerke je navedno da je, testirala postojanje diskriminacije prilikom pružanja bankovnih usluga. Dana 13. septembra 2021. godine u 9:00 časova posetila je poslovnicu banke B. B.na Novom Beogradu u pratnji V. V., koordinatorke situacionog testiranja i predsednice upravnog odobora Udruženja građana A. A., kako bi se informisala o uslovima za dodelu gotovinskog dinarskog kredita za građane starije od 80 godina. Navedeno je da je razgovarala sa zaposlenim u poslovnici banke i da je dobila informaciju „da banka ne odobrava kredite osobama koje imaju više od 80 godina starosti, već samo do 75 godina starosti, i to pod uslovom da otplatu poslednje rate kredita moraju da izvrše do momenta kada napune 80 godina starosti“.
 • Uvidom u spisak od 42 odobrena kredita „Za seniore“ utvrđeno je da je banka B. B. odobrila kredite klijentima u 2021. godini, koji su u trenutku podnošenja zahteva imali u rasponu od 79 godina do 91 godinu starosti.
 • Uvidom u Ugovor o gotovinskom kreditu br. 4516 od 22. oktobra 2021. godine, utvrđeno je da je zaključen sa klijentom koji je imao 80 godina starosti; Uvidom u Ugovor o gotovinskom kreditu br. GO2PPN/113308672/6945 od 29. septembra 2021. godine, utvrđeno je da je zaključen sa klijetnom koji je imao 84 godine starosti; Uvidom u Ugovor o gotovinskom kreditu br. GO2PPN/10239702/6891 od 15. septembra 2021. godine, utvrđeno je da je zaključen sa klijentom koji je ima 86 godina starosti

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom davanja mišljenja u ovom predmetu, analizirao je navode iz pritužbe, izjašnjenja, dokaze koji su dostavljeni, kao i relevantne međunarodne i domaće pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je nezavisni državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[3]. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
 • Ustav Republike Srbije[4] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu 2. stav 1. tačka 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

Odredbama člana 6. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Članom 17. stav 1. ovog zakona propisano je da diskriminacija u pružanju javnih usluga postoji ako pravno ili fizičko lice, u okviru svoje delatnosti, odnosno zanimanja, na osnovu ličnog svojstva lica ili grupe lica, odbije pružanje usluge, za pružanje usluge traži ispunjenje uslova koji se ne traže od drugih lica ili grupe lica, odnosno, ako u pružanju usluga neopravdano omogući prvenstvo drugom licu ili grupi lica.

Takođe, s obzirom na činjenice i okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantne su i odredbe člana 23. st. 1.-3. Zakona o zabrani diskriminacije, kojim je propisano da je  zabranjeno diskriminisati lica na osnovu starosnog doba. Stariji imaju pravo na dostojanstvene uslove života bez diskriminacije, a posebno, pravo na jednak pristup i zaštitu od zanemarivanja i uznemiravanja u korišćenju zdravstvenih i drugih javnih usluga. Različito postupanje na osnovu starosnog doba ne smatra se diskriminacijom ukoliko je objektivno i razumno opravdano legitimnim ciljem, a posebno legitimno utvrđenom politikom zapošljavanja, ciljevima tržišta rada, dodatnog obrazovanja i obuke, odnosno stručnog usavršavanja, i ako su načini ostvarivanja tog cilja primereni i nužni, kao što su: 1) postavljanje posebnih uslova za zapošljavanje, obavljanje poslova i dodatno obrazovanje, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje, uključujući i uslove u pogledu zarade i prestanka radnog odnosa, za omladinu, starije i lica koja imaju obavezu izdržavanja ili staranja, a sa ciljem podsticanja njihovog uključivanja na tržište rada ili obezbeđivanja njihove zaštite; 2) određivanje minimalnih uslova u pogledu starosnog doba, radnog iskustva ili godina službe za pristup zapošljavanju ili obezbeđivanju određenih prednosti u vezi sa zapošljavanjem; 3) određivanje najviše starosne granice za popunjavanje radnih mesta, koja se zasniva na zahtevima vezanim za dodatno obrazovanje, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje za određeno radno mesto ili na potrebi za razumnom dužinom radnog staža pre ispunjavanja uslova za ostvarenje prava na penziju.

 

 • Preporukom Komiteta ministara Saveta Evrope o promociji ljudskih prava starijih osoba (2014)[5] Komitet je potvrdio prava starijih osoba i preporučio državama članicama mere u cilju borbe protiv diskriminacije na osnovu starosnog doba. Poseban osvrt dat je na oblasti nediskriminacije, samostalnosti i participacije, zaštite od nasilja i zlostavljanja, socijalne zaštite i zapošljavanja, nege i uređenja pravnog sistema. Između ostalog, državama članicama je preporučeno da starije osobe uživaju svoja prava i slobode bez diskriminacije po bilo kom osnovu, uključujući i starosno doba, kao i da starije osobe treba da dobiju odgovarajuće resurse koje im omogućavaju da imaju adekvatan životni standard i učestvuju u javnom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu.

Analiza navoda pritužbe, izjašnjenja i dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je banka B. B., povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno izvršila akt diskriminacije na osnovu starosnog doba.
 • S obzirom da je pritužba podneta na osnovu situacionog testiranja diskriminacije, Poverenik najpre ističe da je osnovna svrha situacionog testiranja obezbeđivanje valjanog dokaza na kojem će se bazirati vođenje samog postupka za zaštitu od diskriminacije. S tim u vezi, prema članu 46. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije, dobrovoljni ispitivač diskriminacije je lice koje se svesno izložilo diskriminatorskom postupanju u nameri da neposredno proveri primenu pravila o zabrani diskriminacije u konkretnom slučaju. Situaciono testiranje predstavlja metod dokazivanja diskriminacije, a jedan od ciljeva ove metode je da se dokaže da postoji praksa da se osobe koje poseduju određeno lično svojstvo, u uporedivoj situaciji, nepovoljnije tretiraju u odnosu na osobe koje ne poseduju to lično svojstvo.
 • Naime, u konkretnom slučaju, nakon sprovedenog situacionog testiranja diskriminacije u razgovoru sa zaposlenim u poslovnici banke B. B. na Novom Beogradu, ishod testiranja je pokazao da postoji verovatnoća u postojanje diskriminacije prilikom odobravnja kredita osobama starijim od 80 godina života, što je konstatovano u izveštaju o sprovedenom situacionom testiranju diskriminacije od 14. septembra 2021. godine. S tim u vezi, Poverenik ističe da je u konkretnom slučaju relevantna primenu pravila o prebacivanju tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Prema ovom pravilu, ukoliko podnosilac pritužbe učini verovatnim akt diskriminacije teret dokazivanja da nije došlo do povrede načela jednakih prava i obaveza, leži na licu protiv koga je podneta pritužba.
 • Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, i to izveštaja o sprovedenom situacionom testiranju diskriminacije od 13. septembra 2021. godine, kao i izjave testerke, Poverenik konstatuje da su podnosioci pritužbe učinili verovatnim akt diskriminacije, u smislu člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije.
 • Dalje, odredbama člana 23. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija na osnovu starosnog doba (stav 1), a stavom 2. je propisano pravo starijih na jednak pristup i zaštitu u korišćenju javnih usluga. Istim članom propisan je izuzetak kada se različito postupanje na osnovu starosnog doba ne smatra diskriminacijom – ukoliko je objektivno i razumno opravdano legitimnim ciljem, a posebno legitimno utvrđenom politikom zapošljavanja, ciljevima tržišta rada, dodatnog obrazovanja i obuke, odnosno stručnog usavršavanja, i ako su načini ostvarivanja tog cilja primereni i nužni, kao što su slučajevi postavljanja posebnih uslova za zapošljavanje, obavljanje poslova i dodatno obrazovanje, pristup zapošljavanju ili obezbeđivanje određenih prednosti u vezi sa zapošljavanjem i za popunjavanje radnih mesta (stav 3.). Analizom ovog člana Zakona jasno je da je zakonodavac propisao da se različito postupanje na osnovu starosnog doba ne smatra diskriminacijom u koliko je objektivno opravdano legitimnim ciljem i ako su načini ostvarivanja tog cilja primereni i nužni. Kao posebno legitimne ciljeve zakonodavac je nabrojao ciljeve utvrđene politikom zapošljavanja, ciljevima tržišta rada, dodatnog obrazovanja i obuke, odnosno stručnog usavršavanja i nabrojao tri posebna slučaja u oblasti rada i zapošljavanja.
 • U konkretnom slučaju, banka B. B. je osporila navode iz pritužbe da „ne odobravaju kredite osobama starijim od 80 godina“ i istakla je da u pritužbi nije navedeno ime zaposlenog koji je u ekspozituri banke dao „predmetnu netačnu informaciju da ne odobravaju kredite osobama koje imaju više od 80 godina starosti, već samo do 75 godina starosti“, te da je verovatno došlo do nesporazuma.

 

 • U prilog navodima da ne vrši diskriminaciju klijenata na osnovu godina starosti prilikom pružanja bankarskih usluga, banka B. B. je dostavila dokaze i to, spisak odobrenih kredita u 2021. godini na osnovu koga je utvrđeno da je banka odobrila kredite klijetima koji su u trenutku podnošenja zahteva imali u rasponu od 79 do 91 godine starosti. Takođe Banka je dostavila i tri ugovora o gotovinskom kreditu koje je zaključila sa klijetnima u 2021. godini, koji su imali 80 godina starosti, 84 godine starosti i 86 godina starosti. Dakle, Banka je u konkretnom slučaju, pružila dokaze u smislu člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, da se, u poslovanju banke, poštuje načelo jednakosti, odnosno jednakih prava i obaveza starijih osoba.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uzeo je u obzir činjenicu da banka vrši procenu kreditnog rizika, odnosno, da je ovlašćena da u svakom pojedinačnom slučaju vrši procenu kreditne sposobnosti klijenta. Naime, banka ima ekonomski i zakonski opravdan interes da plasiranjem sredstava obezbedi odgovarajuću dobit, što podrazumeva i adekvatnu procenu kreditnog rizika prilikom odobravanja kredita. U skladu sa tim, banka je ovlašćena da povodom svakog zahteva za kredit odluči da li će kredit i odobriti, odnosno, da vrši procenu finansijske mogućnosti svakog klijenta da efikasno i blagovremeno isplaćuje rate kredita. Na osnovu dostavljenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja Poverenik je mišljenja da banka B.B. na osnovu dostavljene dokumentacije odobrava kredite starijim osobama, te da nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminaacije.

 

 1. MIŠLjENjE

 

U postupku po pritužbi koju je podnelo Udruženja građana A. A.protiv banke B.B., utvrđeno je da banka B. B. odobrava kredite starijim osobama, te da nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21

[2] „Službeni glasnik RS”, br. 22/09 i 52/21

[3] Zakon o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21

[4] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 98/06)

[5] Preporuka SM/Rec(2014)2  usvojena na 1192. sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope 19. februara 2014. godine

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon740-21 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti pružanja usluga na osnovu ličnog svojstva starosno doba Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top