740-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-574/2021-02  датум: 22.2.2022.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана А. А., против банке Б. Б.., због дискриминације лица на основу старосног доба,у области пружања услуга коришћења кредита код банака“. Удружење грађана А. А., обавестило је Повереника за заштиту равноправност о намери да спроведе ситуационо тестирање „потенцијалне дискриминације лица на основу старосне доби, у области пружања услуга коришћења кредита код банака“. Добровољна испитивачица дискриминације је посетила пословницу Банке А. А., како би непосредно проверили да ли запослени у банакама приликом пружања својих услуга поштују правила о забрани дискриминације, где је разговарала са запосленим у пословници Банке и где је добила информацију „да банка не одобрава кредите особама које имају више од 80 година старости, већ само до 75 година старости, и то да под условом да отплату последње рате кредита морају да изврше до момента када напуне 80 година старости. У изјашњењу, Банка Б. Б. је оспорила наводе из притужбе да „не одобравају кредите особама старијим од 80 година“, у прилог наводима да не врши дискриминацију клијената на основу година старости приликом пружања банкарских услуга, банка је доставила доказе на основу којих је утврђено да су у претходној години одобрили кредите клијетима који су у тренутку подношења захтева имали у распону од 79 до 91 годину старости. Имајући у виду утврђено чињенично стање Повереник за заштиту равноправноси је донео мишљење да банка Б. Б.., није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Повереник за заштиту равноправности примио је притужбу Удружења грађана А. А. против против банке Б. Б., због дискриминације на основу старосног доба.
  • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да je Удружење грађана А. А., обавестило Повереника за заштиту равноправност о намери да, у складу са чл. 46. ст. 4. Закона о забрани дискриминације,[1] спроведе ситуационо тестирање „потенцијалне дискриминације лица на основу старосне доби, у области пружања услуга коришћења кредита код банака“, како би непосредно проверили да ли запослени у банакама приликом пружања својих услуга поштују правила о забрани дискриминације;
 • да је добровољна испитивачица дискриминације (тестерка) 13. септембра 2021. године, у 9:00 часова посетила пословницУ банке Б. Б. на Новом Београду у пратњи В. В. кооридинаторке ситуационог тестирања и председнице управног одбораУдружења грађана А. А., како би се информисала о условима за доделу готовинског динарског кредита за грађане старије од 80 година;
 • да је тестерка разговарала са запосленим у пословници Банке и да је добила информацију „да банка не одобрава кредите особама које имају више од 80 година старости, већ само до 75 година старости, и то да под условом да отплату последње рате кредита морају да изврше до момента када напуне 80 година старости“;

 

 • У прилогу притужбе је достављено: 1) Обавештење о намери спровођења ситуационог тестирања; 2) Извештај о спроведеном ситуационом тестирању за банку; 3) Обавештење о резултатима ситуационог тестирања за банку.
 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације[2], те је затражио изјашњење на наводе из притужбе од банке Б. Б. у изјашњењу банке Б. Б., наведено је:
 • да је банка Б. Б. у власништву државе са стогодишњом пословном традицијом, трајно опредељена ка друштвено одговорном пословању;

 

 • да су старији грађани категорија клијената којима банка посвећује посебну пажњу на тај начин што пружа могућност услуге „пензија унапред“, и да је банка донирала већи број финансијских донација удружењима пензионера;

 

 • да је уступила удружењу пензонера на коришћење без накнаде реновиран пословни простор у Београду, и да је донирала у сарадњи са Дунав осигурањем Д.О.О. ново путничко возило удружењу пензионера;

 

 • да банка пружа банкарске услуге поштујући позитивне прописе Републике Србије, као и највише стандарде правила струке, утврђене у актима и дописима Народне банке Србије и Удружења банака Србије;

 

 • да по питању кредитних производа и спречавања дискриминације клијената код одобравања истих, банка поступа у складу са прописима и дописом Народне банке Србије „Старосна граница као критеријум за одобравање кредита“, бр. К.Г.БР. 4155/2/15 од 10. децембра 2015. године;

 

 • да је дужност банке да поштује прописе који забрањују дискриминацију по било ком основу, на начин да се не умањи право Банке да слободно пласира своја средства у складу са пословном политиком;

 

 • да се одлука о одобравању/одбијању захтева за пружање банкарских услуга доноси на основу свих релевантних околности и чињеница за сваког клијента понаособ;

 

 • да је банка дужна да идентификује мери и процењује ризике којима је изложена у свом пословању, као и да управља тим ризицима;

 

 • да су интерни акти Банке устројени на тај начин да не садрже елементе чија би примена могла довести до настанка околности дискриминације клијената на основу година старости;

 

 • да је у кредитној политици Банке утврђено да циљну групу клијената Банке у сегменту становништва чине физичка лица, која имају задовољавајућу кредитну способност у складу са актима Банке;

 

 • да према „Методологији за анализу финансијских стања и кредитне способности физичких лица и према Процедури за одобравање готовинских, потрошачких, рефинансирајућих, стамбених кредите и добровољног прекорачења“ нема одредби као ни процедура којима се предвиђа одбијање клијената због година старости;

 

 • да је Банка одређене производе креирала искључиво за пензионере како би изашла у сусрет њиховим потребама и могућностима као што су „Готовински кредит за пензионере и Готовински кредит за чланове Београдске сениор картице и Савеза пензионера Србије“;

 

 • да Банка уредно прихвата и обрађује захтеве за кредитне прозиводе независно од старосног доба клијената, и да одлуку о одобравању кредита односно одбијању појединачног захтева за кредит Банка доноси на основу извршене анализе свих конкретних околности и чињеница;

 

 • да је Банка у току 2021. године, одобрила Више од 5.100 кредита код којих су подносиоци захтева за кредит приликом подношења имали између 75 година и 91 годину старости, при чему ће поједини клијетни у тренутку отплате последње рате одобреног кредита имати између 81 и 92 године старости;

 

 • да је у конкретној експозитури, током 2021. године, одобрено више од 50 кредитних захтева клијентима старосног доба преко 75 година;

 

 • да је контрола показала да су запосленима у експозитури Банке доступни сви пословно релевантни интерни акти Банке, као и да су запослени упознати са правилима утврђеним тим актима;

 

 • да је провера пословне документације показала да госпођа Крагујевић није Банци поднела писани захтев за одобрење кредита, што упућује на закључак да је комуникација на основу које је сачињена притужба обављена у усменој форми, и да је том приликом вероватно дошло до неспоразума у комуникацији;

 

 • да се у документацији достављеној уз допис не наводи име запосленог који је подноситељки притужбе евентуално дао нетачну информацију;

 

 • да у сваком случају у мери у којој је запослени Банке евентуално допринео неспоразуму и довођењу у забуну госпође Крагујевић, исказују искрено жаљење што је до овакве ситуације дошло;

 

 • да наводи из притужбе да 75 година старости представља границу изнад које банка клијентима не одобрава кредите нисту тачни, и да је нетачан закључак настао вероватно као последица неспоразума у вербалној комуникацији између подноситељке притужбе и запосленог у банци.

 

У прилогу изјашњења банка Б. Б. је доставила: 1)Списак одобрених кредита за сениоре у 2021. години; 2) Уговор о готовинсом кредиту бр. 4516 од 22. октобра 2021. године; 3)Уговор о готовинском кредиту бр. ГО2ППН/113308672/6945 од 29. септембра 2021. године; 4) Уговор о готовинском кредиту бр. ГО2ППН/10239702/6891 од 15. септембра 2021. године.

 

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • У извештају о спроведеном ситуационом тестирању од 14. септембра 2021. године, наведени су подаци о тестеру, о контролору ситуационог тестирања, затим тестираном правном лицу, опис ситуације и резултати тестирања. Наиме, у извештају и изјави тестерке је наведно да је, тестирала постојање дискриминације приликом пружања банковних услуга. Дана 13. септембра 2021. године у 9:00 часова посетила је пословницу банке Б. Б.на Новом Београду у пратњи В. В., координаторке ситуационог тестирања и председнице управног одобора Удружења грађана А. А., како би се информисала о условима за доделу готовинског динарског кредита за грађане старије од 80 година. Наведено је да је разговарала са запосленим у пословници банке и да је добила информацију „да банка не одобрава кредите особама које имају више од 80 година старости, већ само до 75 година старости, и то под условом да отплату последње рате кредита морају да изврше до момента када напуне 80 година старости“.
 • Увидом у списак од 42 одобрена кредита „За сениоре“ утврђено је да је банка Б. Б. одобрила кредите клијентима у 2021. години, који су у тренутку подношења захтева имали у распону од 79 година до 91 годину старости.
 • Увидом у Уговор о готовинском кредиту бр. 4516 од 22. октобра 2021. године, утврђено је да је закључен са клијентом који је имао 80 година старости; Увидом у Уговор о готовинском кредиту бр. ГО2ППН/113308672/6945 од 29. септембра 2021. године, утврђено је да је закључен са клијетном који је имао 84 године старости; Увидом у Уговор о готовинском кредиту бр. ГО2ППН/10239702/6891 од 15. септембра 2021. године, утврђено је да је закључен са клијентом који је има 86 година старости

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом давања мишљења у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе, изјашњења, доказе који су достављени, као и релевантне међународне и домаће правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 

 • Повереник за заштиту равноправности је независни државни орган установљен Законом о забрани дискриминације[3]. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[4] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Одредбама члана 6. Закона o забрани дискриминације прописано je да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај или би могли бити стављени у неповољнији положај. Чланом 17. став 1. овог закона прописано је да дискриминација у пружању јавних услуга постоји ако правно или физичко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на основу личног својства лица или групе лица, одбије пружање услуге, за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од других лица или групе лица, односно, ако у пружању услуга неоправдано омогући првенство другом лицу или групи лица.

Такође, с обзиром на чињенице и околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантне су и одредбе члана 23. ст. 1.-3. Закона о забрани дискриминације, којим је прописано да је  забрањено дискриминисати лица на основу старосног доба. Старији имају право на достојанствене услове живота без дискриминације, а посебно, право на једнак приступ и заштиту од занемаривања и узнемиравања у коришћењу здравствених и других јавних услуга. Различито поступање на основу старосног доба не сматра се дискриминацијом уколико је објективно и разумно оправдано легитимним циљем, а посебно легитимно утврђеном политиком запошљавања, циљевима тржишта рада, додатног образовања и обуке, односно стручног усавршавања, и ако су начини остваривања тог циља примерени и нужни, као што су: 1) постављање посебних услова за запошљавање, обављање послова и додатно образовање, односно стручно оспособљавање и усавршавање, укључујући и услове у погледу зараде и престанка радног односа, за омладину, старије и лица која имају обавезу издржавања или старања, а са циљем подстицања њиховог укључивања на тржиште рада или обезбеђивања њихове заштите; 2) одређивање минималних услова у погледу старосног доба, радног искуства или година службе за приступ запошљавању или обезбеђивању одређених предности у вези са запошљавањем; 3) одређивање највише старосне границе за попуњавање радних места, која се заснива на захтевима везаним за додатно образовање, односно стручно оспособљавање и усавршавање за одређено радно место или на потреби за разумном дужином радног стажа пре испуњавања услова за остварење права на пензију.

 

 • Препоруком Комитета министара Савета Европе o промоцији људских права старијих особа (2014)[5] Комитет је потврдио права старијих особа и препоручио државама чланицама мере у циљу борбе против дискриминације на основу старосног доба. Посебан осврт дат је на области недискриминације, самосталности и партиципације, заштите од насиља и злостављања, социјалне заштите и запошљавања, неге и уређења правног система. Између осталог, државама чланицама је препоручено да старије особе уживају своја права и слободе без дискриминације по било ком основу, укључујући и старосно доба, као и да старије особе треба да добију одговарајуће ресурсе које им омогућавају да имају адекватан животни стандард и учествују у јавном, економском, друштвеном и културном животу.

Анализа навода притужбе, изјашњења и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају потребно је утврдити да ли је банка Б. Б., повредила одредбе Закона о забрани дискриминације, односно извршила акт дискриминације на основу старосног доба.
 • С обзиром да је притужба поднета на основу ситуационог тестирања дискриминације, Повереник најпре истиче да је основна сврха ситуационог тестирања обезбеђивање ваљаног доказа на којем ће се базирати вођење самог поступка за заштиту од дискриминације. С тим у вези, према члану 46. став 3. Закона о забрани дискриминације, добровољни испитивач дискриминације је лице које се свесно изложило дискриминаторском поступању у намери да непосредно провери примену правила о забрани дискриминације у конкретном случају. Ситуационо тестирање представља метод доказивања дискриминације, а један од циљева ове методе је да се докаже да постоји пракса да се особе које поседују одређено лично својство, у упоредивој ситуацији, неповољније третирају у односу на особе које не поседују то лично својство.
 • Наиме, у конкретном случају, након спроведеног ситуационог тестирања дискриминације у разговору са запосленим у пословници банке Б. Б. на Новом Београду, исход тестирања је показао да постоји вероватноћа у постојање дискриминације приликом одобравња кредита особама старијим од 80 година живота, што је констатовано у извештају о спроведеном ситуационом тестирању дискриминације од 14. септембра 2021. године. С тим у вези, Повереник истиче да је у конкретном случају релевантна примену правила о пребацивању терета доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације. Према овом правилу, уколико подносилац притужбе учини вероватним акт дискриминације терет доказивања да није дошло до повреде начела једнаких права и обавеза, лежи на лицу против кога је поднета притужба.
 • На основу утврђеног чињеничног стања, и то извештаја о спроведеном ситуационом тестирању дискриминације од 13. септембра 2021. године, као и изјаве тестерке, Повереник констатује да су подносиоци притужбе учинили вероватним акт дискриминације, у смислу члана 45. Закона о забрани дискриминације.
 • Даље, одредбама члана 23. Закона о забрани дискриминације забрањена је дискриминација на основу старосног доба (став 1), а ставом 2. је прописано право старијих на једнак приступ и заштиту у коришћењу јавних услуга. Истим чланом прописан је изузетак када се различито поступање на основу старосног доба не сматра дискриминацијом – уколико је објективно и разумно оправдано легитимним циљем, а посебно легитимно утврђеном политиком запошљавања, циљевима тржишта рада, додатног образовања и обуке, односно стручног усавршавања, и ако су начини остваривања тог циља примерени и нужни, као што су случајеви постављања посебних услова за запошљавање, обављање послова и додатно образовање, приступ запошљавању или обезбеђивање одређених предности у вези са запошљавањем и за попуњавање радних места (став 3.). Анализом овог члана Закона јасно је да је законодавац прописао да се различито поступање на основу старосног доба не сматра дискриминацијом у колико је објективно оправдано легитимним циљем и ако су начини остваривања тог циља примерени и нужни. Као посебно легитимне циљеве законодавац је набројао циљеве утврђене политиком запошљавања, циљевима тржишта рада, додатног образовања и обуке, односно стручног усавршавања и набројао три посебна случаја у области рада и запошљавања.
 • У конкретном случају, банка Б. Б. је оспорила наводе из притужбе да „не одобравају кредите особама старијим од 80 година“ и истакла је да у притужби није наведено име запосленог који је у експозитури банке дао „предметну нетачну информацију да не одобравају кредите особама које имају више од 80 година старости, већ само до 75 година старости“, те да је вероватно дошло до неспоразума.

 

 • У прилог наводима да не врши дискриминацију клијената на основу година старости приликом пружања банкарских услуга, банка Б. Б. је доставила доказе и то, списак одобрених кредита у 2021. години на основу кога је утврђено да је банка одобрила кредите клијетима који су у тренутку подношења захтева имали у распону од 79 до 91 године старости. Такође Банка је доставила и три уговора о готовинском кредиту које је закључила са клијетнима у 2021. години, који су имали 80 година старости, 84 године старости и 86 година старости. Дакле, Банка је у конкретном случају, пружила доказе у смислу члана 45. Закона о забрани дискриминације, да се, у пословању банке, поштује начело једнакости, односно једнаких права и обавеза старијих особа.
 • Повереник за заштиту равноправности узео је у обзир чињеницу да банка врши процену кредитног ризика, односно, да је овлашћена да у сваком појединачном случају врши процену кредитне способности клијента. Наиме, банка има економски и законски оправдан интерес да пласирањем средстава обезбеди одговарајућу добит, што подразумева и адекватну процену кредитног ризика приликом одобравања кредита. У складу са тим, банка је овлашћена да поводом сваког захтева за кредит одлучи да ли ће кредит и одобрити, односно, да врши процену финансијске могућности сваког клијента да ефикасно и благовремено исплаћује рате кредита. На основу достављених доказа и утврђеног чињеничног стања Повереник је мишљења да банка Б.Б. на основу достављене документације одобрава кредите старијим особама, те да није повредила одредбе Закона о забрани дискриминаације.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби коју је поднело Удружења грађана А. А.против банке Б.Б., утврђено је да банка Б. Б. одобрава кредите старијим особама, те да није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[2] „Службени гласник РС”, бр. 22/09 и 52/21

[3] Закон о забрани дискриминације, „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[4] Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/06)

[5] Препорука СM/Rec(2014)2  усвојена на 1192. састанку Комитета министара Савета Европе 19. фебруара 2014. године

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon740-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top