663-21 pritužba protiv ŠU zbog diskriminacije učenice na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-494/2021-02 datum: 3.2. 2022.

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. koju je podnela u ime svoje maloletne ćerke B. B, putem punomoćnice, protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta B. B. U pritužbi je navedeno da B. B. ima Daunov sindrom i da je upisana u obrazovni profil za koji poseduje mišljenje Zdravstvene komisije da ne ispunjava uslove za upis s obzirom na svoje zdravstveno stanje, kao i da je upisana u odeljenje u kome se nalazi više učenika koji školu pohađaju po IOP 2 programu, od broja koji je propisan. U izjašnjenju Školske uprave Požarevac je, između ostalog, navedeno da se Mišljenje Zdravstvene komisije, u formi posebnog dokumenta za svakog učenika pojedinačno, izrađuje po održanom zasedanju komisije, a da tehnička izrada podrazumeva da se sa spiska u elektronskoj formi (Excel dokument) na kome su navedeni svi obrazovni profili na području Braničevskog okruga izostave, odnosno brišu obrazovni profil za koje učenik ispunjava zdravstvene uslove, tako da mišljenje komisije sadrži samo spisak profila za koje nisu ispunjeni zdravstveni uslovi. Dalje je navedeno da je prilikom izrade Mišljenja Zdravstvene komisije za učenicu B. B. načinjena tehnička omaška i profil Cvećar – vrtlar greškom nije uklonjen sa liste svih obrazovnih profila za koje učenica ne ispunjava zdravstvene uslove za upis. U toku postupka je utvrđeno je da je učenica B. B. na osnovu Odluke Okružne komisije za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug, raspoređena u Poljoprivrednu školu u Požarevcu, obrazovni profil Cvećar – vrtlar, što je bilo navedeno kao jedina želja na Zahtevu za raspoređivanje učenice u srednju školu, a koji su podneli roditelji učenice B. B. Takođe, utvrđeno je i da je Školska uprava Požarevac dostavila dokaze (izjave članova Zdravstvene komisije) da učenica B. B. ispunjava zdravstvene uslove za upis u obrazovni profil Cvećar – vrtlar. Dalje je utvrđeno da je Stručnim uputstvom o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu propisano da u jednom odeljenju, po pravilu, mogu da budu najviše dva učenika sa smetnjama u razvoju. Poverenik je posebno imao u vidu da ovaj navod nema karakter imperativne norme i da ukazuje na mogućnost postojanja izuzetka od pravila, kao i da je komisija u konkretnom slučaju imala u vidu više činioca (izražene želje učenika, kombinovano odeljenje dva obrazovna profila, sposobnosti učenika, udaljenost mesta stanovanja od škole i dr.) koji su uticali da odluči da je u najboljem interesu učenika da ih rasporedi u isto odeljenje, odnosno, da upiše tri učenika sa smetnjama u razvoju u isto odeljenje. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišljenje da je u postupku koji je sproveden po pritužbi A. A. u ime svoje maloletne ćerke B. B, a putem punomoćnice, utvrđeno da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Požarevac nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

 1. TOK POSTUPKA

 

 • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti se pritužbom obratila A. A. u ime svoje maloletne ćerke B. B, a putem punomoćnice advokatice …, protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta maloletne B. B.
 • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:
 • da maloletna B. B. ima Daunov sindrom i da je pohađala osnovnu muzičku školu po IOP2 programu. Prijemni ispit za upis u srednju muzičku školu nije sadržinski bio prilagođen IOP2 programu, već je bio isti za sve kandidate. Povodom organizovanja prijemnog ispita za srednju muzičku školu i prilagođavanja sadržaja testa kandidatima koji su prethodno školovanje završili po IOP2, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije broj 021-01-345/2021-02 od 19. jula 2021. godine.
 • da podnose pritužbu protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zato što nije postupilo u skladu sa preporukom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije;
 • da je Okružna komisiji za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski okrug donela Mišljenje del. br. … od 10. juna 2021. godine da s obzirom da B. B. ima navedene bolesti, ne ispunjava zdravstvene uslove za obrazovne profile: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane – Cvećar – vrtlar, između ostalih;
 • da je Okružna komisiji za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski okrug donela Odluku br. … od 30. juna 2021. godine da se B. B. raspoređuje za upis u Poljoprivrednu školu sa domom učenika „Sonja Marinković“ u Požarevcu, obrazovni profil Cvećar – vrtlar, kao učenica koja je osnovno obrazovanje završila po IOP2;
 • da je ovom odlukom Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja postupilo suprotno mišljenju zdravstvene komisije te je, još jednom na osnovu invaliditeta i zdravstvenog stanja B. B. otežan, odnosno onemogućen upisa u vaspitno-obrazovnu ustanovu, uskraćena mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, te je prema njoj neopravdano napravljena razlika i nejednako postupano;
 • da su roditelji upisali B. B. u srednju školu, a zatim je ispisali, imajući u vidu da bi pohađanje pomenutog smera dodatno ugrozilo zdravstveno stanje maloletne B. B.
 • da imajući u vidu da je zbog lošeg zdravstvenog stanja B. B. onemogućeno da pohađa Poljoprivrednu školu, kako joj je određeno, njeno pravo na obrazovanje nije ostvareno;
 • da to što je B. B. upisan u srednju Poljoprivrednu školu ne isključuje njeno pravo da pohađa srednju Muzičku školu i obavezu Ministarstva da joj to omogući, odnosno da postupi u skladu sa preporukom mera Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. B. B. je obavila zdravstveni pregled za Muzičku školu i ispunjava zdravstveni uslov da je pohađa, kao i da je od osnovne škole dobila Diplomu „Vuk Karadžić“ i Diplomu za muzičku kulturu, za izuzetan uspeh iz ovog predmeta u toku školovanja u osnovnoj školi.
 • da se u odeljenju u srednjoj školi u koje je upisana B. B. nalazilo troje dece po IOP2 programu, čime su direktno ugrožena prava i najbolji interes deteta, a što roditeljima nije moglo biti poznato pre nego što je učenica upisala školu.
 • da je izvršena diskriminacija jer je B. B. upisana u obrazovni profil za koji poseduje mišljenje Zdravstvene komisije da ne ispunjava uslove s obzirom na svoje zdravstveno stanje, te da je upisana u odeljenje u kome se nalazi više učenika koji školu pohađa po IOP 2 programu, od broja koji je propisan;
 • da je konstantno upisivanje/ispisivanje učenice, promena okruženja, usled propusta nadležnih organa, dodatno ugrožava njeno zdravstveno stanje, zbog čega je neophodno utvrditi diskriminaciju radi daljeg korišćenja pravnih sredstava.
  • U prilogu pritužbe dostavljeni su: 1) mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Požarevac, Okružna komisija za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug del. br. … od 10. juna 2021. godine; 2) Odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Požarevac, Okružna komisija za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug del. br. … od 30. juna 2021. godine; 3) ispisnica iz Poljoprivredne škole sa domom učenika „Sonja Marinković“ u Požarevcu del. br. … od 6. septembra 2021. godine; 4) dopis ŠOSMO „Stevan Mokranjac“ Požarevac broj …. od 2. juna 2021. godine; 5) fotokopija diplome „Vuk Karadžić“ i kopija diplome za muzičku kulturu i 6) medicinska dokumentacija.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 37. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Požarevac.
  • U izjašnjenju Školske uprave Požarevac broj 424-61-1/82/2021-15, između ostalog, navedeno je:
 • da je u toku donošenja Odluke o raspoređivanju učenice B. B. za upis u Poljoprivrednu školu sa domom učenika „Sonja Marinković“ u Požarevcu, obrazovni profil Cvećar – vrtlar, Okružna komisija pribavila i razmatrala: zahtev roditelja učenice M.S. za raspoređivanje učenice u srednju školu, predlog Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje OŠ „Dositej Obradović“ u Požarevcu za raspoređivanje učenice M.S. u srednju školu i dokumentaciju sa sednice Zdravstvene komisije za Braničevski okrug;
 • da je roditelj učenice uputio 31. maja 2021. godine Okružnoj komisiji za organizovanje i sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2021/2022. godinu za Braničevski upravni okrug, posredstvom OŠ „Dositej Obradović“ u Požarevcu, Zahtev za raspoređivanje učenice B. B. u srednju školu. U zahtevu je navedeno: „naziv srednje škole koju učenica želi da upiše: Poljoprivredna škola sa domom učenika „Sonja Marinković“, naziv obrazovnog profila Cvećar – vrtlar;
 • da se 1. juna 2021. godine sastao Stručni tim za inkluzivno obrazovanje, Tim za profesionalnu orijentaciju OŠ „Dositej Obradović“ (direktor škole, školski pedagog, školski psiholog, defektolog, odeljenski starešina učenice M.S.) i A. A, majka učenice, povodom popunjavanja zahteva za raspoređivanje učenice B. B. u srednju školu i utvrđen je predlog za raspoređivanje učenice u Poljoprivrednu školu sa domom učenika „Sonja Marinković“, obrazovni profil Cvećar – vrtlar;
 • da je Zdravstvena komisija za Braničevski okrug održala zasedanje 10. juna 2021. godine i razmotrila zdravstvenu dokumentaciju učenice B. B. i dokumentaciju koju je Okružnoj komisiji uputila osnovna škola u kojoj je učenica pohađala osmi razred;
 • da je Zdravstvena komisija u prisustvu majke učenice B. B. saopštila mišljenje da učenica ispunjava zdravstvene uslove za profil Cvećar – vrtlar, što je uneto u radni materijal na osnovu koga se vrši dalja tehnička obrada pojedinačnih dokumenata za svakog učenika. Majci učenice je saopšteno da će Okružna komisija ukoliko učenica ne bude upisana u željenu umetničku školu, izvršiti na osnovu zahteva roditelja i uz njihovu saglasnost raspoređivanje u obrazovni profil Cvećar – vrtlar u Poljoprivrednu školu sa domom učenika „Sonja Marinković“ u Požarevcu;
 • da dokaze o ispunjenosti zdravstvenih uslova koji proističu iz zahteva rada pribavlja srednja škola elektronskim putem ili kandidat neposredno predaje lekarsko uverenje prilikom podnošenja prijave za upis u srednju školu i bez dokaza o ispunjavanju zdravstvenih uslova, učenik ne može da se upiše u srednju stručnu školu;
 • do dana zasedanja Zdravstvene komisije uverenje o zdravstvenom stanju učenice B. B. nije bilo zaključeno, lekar specijalista medicine rada, član Zdravstvene komisije, uneo je na obrazac uverenja o zdravstvenom stanju zaključak o ispunjenosti zdravstvenih uslova za obrazovni profil Cvećar – vrtlar, nakon čega je u obrazac uverenja uneta i zabeleška da učenica ispunjava zdravstvene uslove. Uverenje o zdravstvenom stanju sa zaključkom o ispunjenju zdravstvenih uslova za obrazovni profil Cvećar – vrtlar Zdravstvena komisija je predala majci učenice B. B. za potrebe podnošenja prijave za upis.
 • Mišljenje Zdravstvene komisije, u formi posebnog dokumenta za svakog učenika pojedinačno, izrađuje se po održanom zasedanju komisije. Tehnička izrada podrazumeva da se sa spiska u elektronskoj formi (Excel dokument) na kome su navedeni svi obrazovni profili na području Braničevskog okruga izostave, odnosno brišu obrazovni profil za koje učenik ispunjava zdravstvene uslove, tako da mišljenje komisije sadrži samo spisak profila za koje nisu ispunjeni zdravstveni uslovi.
 • da je prilikom izrade ovog dokumenta načinjena je tehnička omaška i profil Cvećar – vrtlar greškom nije uklonjen sa liste svih obrazovnih profila. Činjenicu da je mišljenje komisije da učenica ispunjava zdravstvene uslove za obrazovni profil Cvećar – vrtlar mogu potvrditi i svi članovi Zdravstvene komisije;
 • da je Odluka o raspoređivanju učenice B. B. broj … od 30. juna 2021. godine, na navedeni obrazovni profil, izrađena na osnovu zahteva za raspoređivanje potpisanog od roditelja i dokumentacije korišćene na zasedanju Zdravstvene komisije, kao mera za postizanje pune ravnopravnosti u ostvarivanju prava na obrazovanje;
 • da povodom navoda pritužbe da je u odeljenju bilo raspoređeno tri učenika koji su osnovno obrazovanje završili po IOP-u, ukazuju da Stručnim uputstvom o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu predviđeno je da u jednom odeljenju, po pravilu, mogu da budu najviše dva učenika sa smetnjama u razvoju. U pitanju je jedno kombinovano odeljenje od dva obrazovna profila (Cvećar – vrtlar i Pekar). Kako su učenici raspoređeni u ovo odeljenje na osnovu IOP2 zbog svog zdravstvenog stanja, odnosno prirode smetnji ograničeni na jedan obrazovni profila, odnosno da su roditelji u zahtevu naveli samo jednu želju, Okružna komisija je imala u vidu i da je ograničen broj odeljenja u koja se učenici sa smetnjama u razvoju mogu rasporediti (zbog udaljenosti od mesta stanovanja, prirode obrazovnog profila, zdravstvenih uslova, sposobnosti, sklonosti učenika) i postupila je u skladu sa mogućnošću koju daju propisi i na način koji je u najboljem interesu učenika.
  • U prilogu izjašnjenja Školska uprava Požarevac, između ostalog, dostavila je: 1) odluku Okružne komisije za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug broj … od 30. juna 2021. godine; 2) zahtev za raspoređivanje učenika u srednju školu broj … od 31. maja 2021. godine; 3) dopis Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje i Tima za profesionalnu orijentaciju OŠ „Dositej Obradović“ Požarevac broj … od 1. juna 2021. godine; 4) izjašnjenje članova Zdravstvene komisije Braničevskog upravnog okruga od 1. decembra 2021. godine i 5) radni materijal sa zasedanja Zdravstvene komisije (raspored učenika prijavljenih za Zdravstvenu komisiju za Braničevski upravni okrug za 10. jun 2021. godine; tabela učenika sa smetnjama u razvoju i listama želja za upis u srednju školu; podnesak sa listom obrazovnih profila ispod imena učenice B. B. na kojoj su neki obrazovni profili precrtani).

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Uvidom u Odluku Okružne komisije za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug broj …/2021-15 od 30. juna 2021. godine, utvrđeno je da učenica B. B. raspoređena za upis u Poljoprivrednu školu sa domom učenika „Sonja Marinković“ u Požarevcu, obrazovni profil Cvećar – vrtlar, pre raspodele po školama i obrazovnim profilima, kao učenica koja je osnovno obrazovanje i vaspitanje završila po programu IOP2. Daljim uvidom utvrđeno je da se na istom dopisu nalazi potpis roditelja kojim se potvrđuje da je roditelj saglasan sa odlukom komisije i da izjavljuje da neće podnositi listu želja.
 • Uvidom u Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Požarevac, Okružna komisija za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug del. br. …/2021-15 od 10. juna 2021. godine, utvrđeno je da je u mišljenju navedeno da Zdravstvena komisija za Braničevski upravni okrug daje mišljenje da kandidatkinja B. B, s obzirom da boluje od bolesti čije šifre bolesti su navedene, ne ispunjava zdravstvene uslove za obrazovne profile koji su pobrojani u nastavku mišljenja, između kojih je i obrazovni profil Cvećar – vrtlar. U potpisu mišljenja su dr Željana Stanković, spec, pedijatrije, dr Hadži Slavica Karamarković, spec. interne medicine, dr Branislav Lalović, spec. medicine rada, dr Jasmina Medurić, spec. psihijatrije, Tanja Babejić, dipl. psihološkonja i Milica Pavlović, dipl. pravnica, sekretarka.
 • Uvidom u Zahtev za raspoređivanje učenika u srednju školu koji je kod OŠ „Dositej Obradović“ u Požarevcu zaveden pod brojem … od 31. maja 2021. godine, utvrđeno je da je roditelj učenice B. B. podneo zahtev za raspoređivanje učenice u srednju školu: Poljoprivredna škola sa domom učenika „Sonja Marinković“, obrazovni profil Cvećar – vrtlar. Daljim uvidom je utvrđeno da je navedena škola i obrazovni profil jedina želja/zahtev za raspoređivanje.
 • Uvidom u dopis Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje i Tima za profesionalnu orijentaciju OŠ „Dositej Obradović“ Požarevac broj … od 1. juna 2021. godine, utvrđeno je da su sastanku tima prisustvovali direktorka škole, školska psihološkinja, školska pedagoškinja, defektološkinja, odeljenska starešina i majka učenice A.A. Daljim uvidom utvrđeno je da se tim sastao povodom popunjavanja zahteva za raspoređivanje učenice B. B. u srednju školu, kao i da je predlog Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje i Tima za profesionalnu rehabilitaciju, na osnovu mišljenja IOP tima i saglasnosti roditelja: Poljoprivredna škola sa domom učenika „Sonja Marinković“, obrazovni profil Cvećar – vrtlar. U dopisu je još navedeno i da se učenici predlaže obilazak škole radi upoznavanja prostora i profesora škole, što bi doprinelo lakšoj adaptaciji, kao i da će se na zahtev roditelja, kontaktirati nadležne službe u školi i obezbediti obilazak škole.
 • Uvidom u izjašnjenja članova Zdravstvene komisije Braničevskog upravnog okruga od 1. decembra 2021. godine, utvrđeno je da su članovi: dr Željana Stanković, spec. pedijatrije, dr Hadži Slavica Karamarković, spec. interne medicine, dr Branislav Lalović, spec. medicine rada, dr Jasmina Medurić, spec. psihijatrije, Tanja Babejić, dipl. psihološkonja i Milica Pavlović, dipl. pravnica, sekretarka, izjavili i potvrdili da je na zasedanju održanom 10. juna 2021. godine, nakon razmatranja priložene dokumentacije i razgovora sa majkom učenice B. B. komisija dala mišljenje da učenica B. B. ispunjava zdravstvene uslove propisane Konkursom za upis učenika u srednju školu u školskoj 2021/2022. godini za obrazovni profil Cvećar – vrtlar.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe, izjašnjenja, priloge, kao i antidiskriminacione i druge propise.

 

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
 • Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije[4], kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva, između ostalog i na zdravstvenom stanju i invaliditetu.
 • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[5] propisano je da svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje, da su državljani Republike Srbije jednaki u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, kao i da lice sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ima pravo na vaspitanje i obrazovanje koje uvažava njegove obrazovne i vaspitne potrebe u sistemu obrazovanja i vaspitanja, uz pojedinačnu odnosno grupnu dodatnu podršku u nastavi i učenju ili u posebnoj vaspitnoj grupi ili školi, u skladu sa ovim i posebnim zakonom (član 3.). Odredbama člana 7. propisano je da sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu, učenike i odrasle jednakost i dostupnost ostvarivanja prava na obrazovanje i vaspitanje zasnovano na socijalnoj pravdi i principu jednakih šansi bez diskriminacije.
 • Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu[6] je propisano je da kandidati sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuje se u školu posle obavljenog završnog ispita, u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na sadržaj i način sprovođenja ispita (član 6.).
 • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu[7] bliže uređuje sprovođenje upisa učenika u srednju školu i propisuje opšte odredbe o upisu kandidata sa zdravstvenim problemima i sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Uputstvom je propisano da se za područje školske uprave imenuje najmanje jedna zdravstvena komisija. Odgovarajuću lekarsku dokumentaciju kandidata kojima je, zbog zdravstvenih problema, ograničen izbor srednjih škola, odnosno obrazovnih profila, pedijatar (školski lekar) upućuje, najkasnije do 5. juna 2021. godine, zdravstvenoj komisiji nadležnoj za škole sa područja školske uprave. Zdravstvena komisija daje mišljenje o tome koji obrazovni profili učenik ne može da upiše jer ne ispunjava zdravstvene uslove propisane Konkursom i ovo mišljenje dostavlja okružnoj komisiji, zajedno sa kompletnom dokumentacijom kandidata, u skladu sa propisima kojima je regulisana zaštita podataka o ličnosti. Okružna komisija, na osnovu mišljenja zdravstvene komisije, kandidatu, njegovom roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku, daje preporuku da pri popunjavanju liste želja uvaže mišljenje zdravstvene komisije i ne navode škole, obrazovne profile i smerove gimnazija za koje učenik ne ispunjava zdravstvene uslove. Kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuje se u školu posle obavljenog završnog ispita po posebnoj proceduri i na osnovu uputa okružne komisije. Stručni tim za inkluzivno obrazovanje škole (STIO tim), u saradnji sa učenikom i njegovim roditeljem ili drugim zakonskim zastupnicima, predlaže najmanje tri obrazovna profila/zanimanja koja su u skladu sa stepenom funkcionalnosti učenika i njegovim željama.
 • Stručnim uputstvom o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu[8], u odeljku Formiranje odeljenja i grupa u osnovnoj i srednjoj školi u kojima se obrazuju učenici/deca prema individualnom obrazovnom planu (IOP), propisano je da u jednom odeljenju, po pravilu, mogu da budu najviše dva učenika sa smetnjama u razvoju.

Analiza navoda pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju je potrebno utvrditi da li je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Požarevac diskriminisala učenicu B. na osnovu razvojnih poteškoća tako što je učenicu rasporedila u obrazovni profil za koji poseduje mišljenje Zdravstvene komisije da ne ispunjava uslove s obzirom na svoje zdravstveno stanje, te da je upisana u odeljenje u kome se nalazi više učenika koji školu pohađaju po IOP2 programu, od broja koji je propisan.
 • Među stranama je nesporno da je B. učenica sa Daunovim sindromom i da je pohađala redovnu osnovnu školu po individualno obrazovnom planu sa prilagođenim ciljevima sadržaja i načinom ostvarivanja programa nastave i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada tzv. IOP 2.
 • Da bi se odgovorilo na pitanje da li je u konkretnom slučaju postupanje Školske uprave Požarevac bilo diskriminatorno, važna je i primena pravila o preraspodeli i prebacivanju tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Prema ovom pravilu, u konkretnom slučaju, podnositeljka pritužbe treba da učini verovatnim da je Školska uprava Požarevac izvršila akt diskriminacije, a ukoliko to učini, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakih prava i obaveza, leži na Školskoj upravi Požarevac. Naime, prema podacima iz pritužbe i priloga, nesporno je da je učenica B. B. Odlukom Okružne komisije za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug broj …/2021-15 od 30. juna 2021. godine raspoređena za upis u Poljoprivrednu školu sa domom učenika „Sonja Marinković“ u Požarevcu, obrazovni profil Cvećar – vrtlar, iako je u Mišljenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Požarevac, Okružna komisija za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug del. br. 424-61-1/12/2021-15 od 10. juna 2021. godine navedeno da, s obzirom na zdravstveno stanje, B. ne ispunjava uslove za ovaj obrazovni profil.
 • Saglasno navedenom, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je akt diskriminacije učinjen verovatnim, u smislu člana 45. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, stoga teret dokazivanja da u ovom slučaju nije povređeno načelo jednakosti snosi Školska uprava Požarevac. U skladu sa tim, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je da li činjenice i dokazi koje je Školska uprava Požarevac ponudila pružaju dovoljno osnova za zaključak da B. nije stavljena u nepovoljniji položaj na osnovu svog ličnog svojstva.
 • Analizom navoda iz izjašnjenja Školske uprave Požarevac i dostavljenih dokaza, Poverenik zaključuje da raspoređivanjem učenice B. B. u Poljoprivrednu školu, obrazovni profil Cvećar – vrtlar, učenica nije stavljena u nepovoljniji položaj na osnovu zdravstvenog stanja, odnosno invaliditeta. Naime, u prilogu izjašnjenja Školska uprava je dostavila izjave članova Zdravstvene komisije kojim potvrđuje navode iz izjašnjenja da učenica B. B. ispunjava zdravstvene uslove za obrazovni profil Cvećar – vrtlar, čime su potvrđeni i navodi iz izjašnjenja da se prilikom izrade mišljenja omakla greška (lapsus calami). U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu, Zdravstvena komisija daje mišljenje o tome koji obrazovni profili učenik ne može da upiše jer ne ispunjava zdravstvene uslove propisane Konkursom i ovo mišljenje dostavlja okružnoj komisiji, zajedno sa kompletnom dokumentacijom kandidata. Kako je u izjašnjenju navedeno, tehnika izrade mišljenja sastoji se u tome da komisija sa liste obrazovnih profila dostupnih na području okruga, izbriše one za koje učenik ispunjava zdravstvene uslove, i u mišljenju ostanu samo oni obrazovni profili za koje učenik ne ispunjava zdravstvene uslove. Tehničkom greškom, omaškom, u Mišljenju Okružne komisija za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug del. br. 424-61-1/12/2021-15 od 10. juna 2021. godine je ostao naveden i obrazovni profil Cvećar – vrtlar kao profil za koji B. B. ne ispunjava zdravstvene uslove. Činjenicu da je u pitanju tehnička greška u izradi mišljenja, potvrđuje i činjenica da je učenica B. B. i pored toga raspoređena u Poljoprivrednu školu, obrazovni profil Cvećar – vrtlar, u skladu sa izraženom željom koja je navedena u Zahtevu za raspoređivanje učenika u srednju školu. Saradnjom osnovne škole, Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje, Okružne komisije za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni i roditelja učenice B. B, koja je prethodila raspoređivanju učenice u Poljoprivrednu školu, dovela je do toga da učenica bude raspoređena u školu i na obrazovni profil koji je navela kao želju u zahtevu za raspoređivanje.
 • U vezi sa navedenim, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da Odlukom Okružne komisije za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug broj …/2021-15 od 30. juna 2021. godine, kojom je učenica B. B. raspoređena za upis u Poljoprivrednu školu sa domom učenika „Sonja Marinković“ u Požarevcu, obrazovni profil Cvećar – vrtlar, učenica nije stavljena u nepovoljniji položaj na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta. Školska uprava Požarevac dostavila je dokaze koji potkrepljuju navode da je mišljenje Zdravstvene komisije da učenica ispunjava zdravstvene uslove za ovaj obrazovni profil, kao i da je u Mišljenju Okružne komisija za završni ispit i upis učenika u srednju školu za Braničevski upravni okrug del. br. …/2021-15 od 10. juna 2021. godine greškom ostao naveden obrazovni profil Cvećar – vrtlar, kao profil za koji učenica ne ispunjava zdravstvene uslove. Odlukom Okružne komisije kojom je učenica B. B. raspoređena u Poljoprivrednu školu nije povređeno pravo učenice na obrazovanje na osnovu invaliditeta i zdravstvenog stanja, niti joj je otežan, odnosno onemogućen upisa u vaspitno-obrazovnu ustanovu, uskraćena mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima. Odluka je doneta u skladu sa Zahtevom za raspoređivanje učenika u srednju školu koji su podneli roditelji i na osnovu mišljenja o ispunjenosti zdravstvenih uslova za navedeni obrazovni profil, koje je doneto na sastanku Zdravstvene komisije za Braničevski upravni okrug održanom 10. juna 2021. godine, a koji su potvrdili članovi komisije u pisanoj izjavi koju su dali 1. decembra 2021. godine.
 • Povodom navoda pritužbe da je učenica B. B. diskriminisana na osnovu invaliditeta i zdravstvenog stanja time što je raspoređena u odeljenje u kojem su, pored nje, raspoređena još dva učenika koja pohađaju nastavu po IOP 2, Poverenik ukazuje sledeće. Stručnim uputstvom o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu propisano je da u jednom odeljenju, po pravilu, mogu da budu najviše dva učenika sa smetnjama u razvoju. Poverenik je posebno imao u vidu da ovaj navod nema karakter imperativne norme. Konstrukcija „po pravilu (…) najviše dva učenika“ ukazuje da moguće postojanje izuzetak od pravila, kao i da je potrebno da komisija u svakom konkretnom slučaju vrši raspoređivanje učenika sa smetnjama u razvoju tako da ih ne bude više od dva u odeljenju, ali i da je dozvoljen izuzetak kada je to u najboljem interesu učenika. Uvidom u navode izjašnjenja i dostavljeni radni materijal zdravstvene komisije, utvrđeno je da je u konkretnom slučaju u pitanju kombinovano odeljenje od dva obrazovna profila (Cvećar – vrtlar i Pekar) u koje su raspoređeni učenici sa smetnjama u razvoju tako da dvoje pohađaju obrazovni profil Cvećar – vrtlar, a jedan profil Pekar. S obzirom da Stručno uputstvo daje mogućnost da izuzetno u odeljenju bude više od dva učenika sa smetnjama u razvoju, kao i da komisija mora uzeti u obzir sve činjenice prilikom raspoređivanja učenika (izražene želje učenika, ograničen broj odeljenja u koja se učenici sa smetnjama u razvoju mogu rasporediti, udaljenost škole od mesta stanovanja, priroda obrazovnog profila, zdravstveni uslovi učenika, sposobnosti i sklonosti učenika), Poverenik je mišljenja da okružna komisija nije postupila u suprotnosti sa antidiskriminacionim propisima kada je u ovo konkretno odeljenje rasporedila tri učenika sa smetnjama u razvoju. Diskriminacija bi eventualno postojala ukoliko bi se utvrdilo da su, zbog prisustva tri učenika sa smetnjama u razvoju u istom odeljenju, učenici sa smetnjama u razvoju stavljeni u nepovoljniji položaj usled opadanja kvalitet nastave i ostvarivanje ishoda, odnosno, uskraćene ili otežane mogućnosti da prate nastavu ili da učestvuju u drugim obrazovno-vaspitnim aktivnostima. Poverenik bi postojanje eventualnog akta diskriminacije razmatrao u svakom konkretnom slučaju na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja. S obzirom da je učenica B. B. ispisana iz škole na samom početku školske godine (6. septembar 2021. godine) ne može se ceniti kako bi na učenike sa smetnjama u razvoju uticala odluka Okružne komisije da iskoristi mogućnost izuzetka i u konkretnom slučaju, u isto odeljenje rasporedi tri učenika sa smetnjama u razvoju.
 • Podnositeljka pritužbe je navela i da podnosi pritužbu protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jer je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije broj 021-01-345/2021-02 od 19. jula 2021. godine, povodom organizovanja prijemnog ispita za srednju muzičku školu i prilagođavanja sadržaja testa kandidatima koji su prethodno školovanje završili po IOP2 i da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije postupilo u skladu sa preporukom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije. U vezi sa tim, Poverenik je u dopisu broj 07-00-494/2021-02 od 29. septembra 2021. godine ukazao podnositeljki pritužbe iz kojih razloga ne može postupati povodom dela pritužbe koji se odnosi na postupanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po navedenoj preporuci mera Poverenika.

 

 1. MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po pritužbi A. A. u ime svoje maloletne ćerke B. B, a putem punomoćnice advokatice …, utvrđeno je da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Požarevac nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09 i 52/2021

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06, član 21.

[4] član 2.

[5] „Službeni glasnik RS“, br, 88/17 i 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon i 6/20

[6] „Službeni glasnik RS“, br. 31/21 i 46/21

[7] Broj 611-00-490/1/2021-03 od 21. aprila 2021. godine

[8] Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj 601-00-25/2021-15 od 23. juna 2021. godine

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon663-2021 pritužba protiv ŠU zbog diskriminacije učenice na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top