663-21 притужба против ШУ због дискриминације ученице на основу инвалидитета у области образовања

бр. 07-00-494/2021-02  датум:  3.2. 2022.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење je донето у поступку поводом притужбе А. А. коју је поднела у име своје малолетне ћерке Б. Б, путем пуномоћнице, против Министарства просвете, науке и технолошког развоја због дискриминације на основу инвалидитета Б. Б. У притужби је наведено да Б. Б. има Даунов синдром и да је уписана у образовни профил за који поседује мишљење Здравствене комисије да не испуњава услове за упис с обзиром на своје здравствено стање, као и да је уписана у одељење у коме се налази више ученика који школу похађају по ИОП 2 програму, од броја који је прописан. У изјашњењу Школске управе Пожаревац је, између осталог, наведено да се Мишљење Здравствене комисије, у форми посебног документа за сваког ученика појединачно, израђује по одржаном заседању комисије, а да техничка израда подразумева да се са списка у електронској форми (Excel документ) на коме су наведени сви образовни профили на подручју Браничевског округа изоставе, односно бришу образовни профил за које ученик испуњава здравствене услове, тако да мишљење комисије садржи само списак профила за које нису испуњени здравствени услови. Даље је наведено да је приликом израде Мишљења Здравствене комисије за ученицу Б. Б. начињена техничка омашка и профил Цвећар – вртлар грешком није уклоњен са листе свих образовних профила за које ученица не испуњава здравствене услове за упис. У току поступка је утврђено је да је ученица Б. Б. на основу Одлуке Окружне комисије за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ, распоређена у Пољопривредну школу у Пожаревцу, образовни профил Цвећар – вртлар, што је било наведено као једина жеља на Захтеву за распоређивање ученице у средњу школу, а који су поднели родитељи ученице Б. Б. Такође, утврђено је и да је Школска управа Пожаревац доставила доказе (изјаве чланова Здравствене комисије) да ученица Б. Б. испуњава здравствене услове за упис у образовни профил Цвећар – вртлар. Даље је утврђено да је Стручним упутством о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину прописано да у једном одељењу, по правилу, могу да буду највише два ученика са сметњама у развоју. Повереник је посебно имао у виду да овај навод нема карактер императивне норме и да указује на могућност постојања изузетка од правила, као и да је комисија у конкретном случају имала у виду више чиниоца (изражене жеље ученика, комбиновано одељење два образовна профила, способности ученика, удаљеност места становања од школе и др.) који су утицали да одлучи да је у најбољем интересу ученика да их распореди у исто одељење, односно, да упише три ученика са сметњама у развоју у исто одељење. Повереник за заштиту равноправности дао је мишљење да је у поступку који је спроведен по притужби А. А. у име своје малолетне ћерке Б. Б, а путем пуномоћнице, утврђено да Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

 

 • Поверенику за заштиту равноправности се притужбом обратила А. А. у име своје малолетне ћерке Б. Б, а путем пуномоћнице адвокатице …, против Министарства просвете, науке и технолошког развоја због дискриминације на основу инвалидитета малолетне Б. Б.
 • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да малолетна Б. Б. има Даунов синдром и да је похађала основну музичку школу по ИОП2 програму. Пријемни испит за упис у средњу музичку школу није садржински био прилагођен ИОП2 програму, већ је био исти за све кандидате. Поводом организовања пријемног испита за средњу музичку школу и прилагођавања садржаја теста кандидатима који су претходно школовање завршили по ИОП2, Повереник за заштиту равноправности дао је Министарству просвете, науке и технолошког развоја препоруку мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације број 021-01-345/2021-02 од 19. јула 2021. године.
 • да подносе притужбу против Министарства просвете, науке и технолошког развоја зато што није поступило у складу са препоруком Повереника за заштиту равноправности и заштиту од дискриминације;
 • да је Окружна комисији за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски округ донела Мишљење дел. бр. … од 10. јуна 2021. године да с обзиром да Б. Б. има наведене болести, не испуњава здравствене услове за образовне профиле: Пољопривреда, производња и прерада хране – Цвећар – вртлар, између осталих;
 • да је Окружна комисији за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски округ донела Одлуку бр. … од 30. јуна 2021. године да се Б. Б. распоређује за упис у Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, образовни профил Цвећар – вртлар, као ученица која је основно образовање завршила по ИОП2;
 • да је овом одлуком Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступило супротно мишљењу здравствене комисије те је, још једном на основу инвалидитета и здравственог стања Б. Б. отежан, односно онемогућен уписа у васпитно-образовну установу, ускраћена могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, те је према њој неоправдано направљена разлика и неједнако поступано;
 • да су родитељи уписали Б. Б. у средњу школу, а затим је исписали, имајући у виду да би похађање поменутог смера додатно угрозило здравствено стање малолетне Б. Б.
 • да имајући у виду да је због лошег здравственог стања Б. Б. онемогућено да похађа Пољопривредну школу, како јој је одређено, њено право на образовање није остварено;
 • да то што је Б. Б. уписан у средњу Пољопривредну школу не искључује њено право да похађа средњу Музичку школу и обавезу Министарства да јој то омогући, односно да поступи у складу са препоруком мера Повереника за заштиту равноправности. Б. Б. је обавила здравствени преглед за Музичку школу и испуњава здравствени услов да је похађа, као и да је од основне школе добила Диплому „Вук Караџић“ и Диплому за музичку културу, за изузетан успех из овог предмета у току школовања у основној школи.
 • да се у одељењу у средњој школи у које је уписана Б. Б. налазило троје деце по ИОП2 програму, чиме су директно угрожена права и најбољи интерес детета, а што родитељима није могло бити познато пре него што је ученица уписала школу.
 • да је извршена дискриминација јер је Б. Б. уписана у образовни профил за који поседује мишљење Здравствене комисије да не испуњава услове с обзиром на своје здравствено стање, те да је уписана у одељење у коме се налази више ученика који школу похађа по ИОП 2 програму, од броја који је прописан;
 • да је константно уписивање/исписивање ученице, промена окружења, услед пропуста надлежних органа, додатно угрожава њено здравствено стање, због чега је неопходно утврдити дискриминацију ради даљег коришћења правних средстава.
  • У прилогу притужбе достављени су: 1) мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац, Окружна комисија за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ дел. бр. … од 10. јуна 2021. године; 2) Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац, Окружна комисија за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ дел. бр. … од 30. јуна 2021. године; 3) исписница из Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу дел. бр. … од 6. септембра 2021. године; 4) допис ШОСМО „Стеван Мокрањац“ Пожаревац број …. од 2. јуна 2021. године; 5) фотокопија дипломе „Вук Караџић“ и копија дипломе за музичку културу и 6) медицинска документација.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 37. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац.
  • У изјашњењу Школске управе Пожаревац број 424-61-1/82/2021-15, између осталог, наведено је:
 • да је у току доношења Одлуке о распоређивању ученице Б. Б. за упис у Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, образовни профил Цвећар – вртлар, Окружна комисија прибавила и разматрала: захтев родитеља ученице М.С. за распоређивање ученице у средњу школу, предлог Стручног тима за инклузивно образовање ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу за распоређивање ученице М.С. у средњу школу и документацију са седнице Здравствене комисије за Браничевски округ;
 • да је родитељ ученице упутио 31. маја 2021. године Окружној комисији за организовање и спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину за Браничевски управни округ, посредством ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу, Захтев за распоређивање ученице Б. Б. у средњу школу. У захтеву је наведено: „назив средње школе коју ученица жели да упише: Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“, назив образовног профила Цвећар – вртлар;
 • да се 1. јуна 2021. године састао Стручни тим за инклузивно образовање, Тим за професионалну оријентацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ (директор школе, школски педагог, школски психолог, дефектолог, одељенски старешина ученице М.С.) и А. А, мајка ученице, поводом попуњавања захтева за распоређивање ученице Б. Б. у средњу школу и утврђен је предлог за распоређивање ученице у Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић“, образовни профил Цвећар – вртлар;
 • да је Здравствена комисија за Браничевски округ одржала заседање 10. јуна 2021. године и размотрила здравствену документацију ученице Б. Б. и документацију коју је Окружној комисији упутила основна школа у којој је ученица похађала осми разред;
 • да је Здравствена комисија у присуству мајке ученице Б. Б. саопштила мишљење да ученица испуњава здравствене услове за профил Цвећар – вртлар, што је унето у радни материјал на основу кога се врши даља техничка обрада појединачних докумената за сваког ученика. Мајци ученице је саопштено да ће Окружна комисија уколико ученица не буде уписана у жељену уметничку школу, извршити на основу захтева родитеља и уз њихову сагласност распоређивање у образовни профил Цвећар – вртлар у Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу;
 • да доказе о испуњености здравствених услова који проистичу из захтева рада прибавља средња школа електронским путем или кандидат непосредно предаје лекарско уверење приликом подношења пријаве за упис у средњу школу и без доказа о испуњавању здравствених услова, ученик не може да се упише у средњу стручну школу;
 • до дана заседања Здравствене комисије уверење о здравственом стању ученице Б. Б. није било закључено, лекар специјалиста медицине рада, члан Здравствене комисије, унео је на образац уверења о здравственом стању закључак о испуњености здравствених услова за образовни профил Цвећар – вртлар, након чега је у образац уверења унета и забелешка да ученица испуњава здравствене услове. Уверење о здравственом стању са закључком о испуњењу здравствених услова за образовни профил Цвећар – вртлар Здравствена комисија је предала мајци ученице Б. Б. за потребе подношења пријаве за упис.
 • Мишљење Здравствене комисије, у форми посебног документа за сваког ученика појединачно, израђује се по одржаном заседању комисије. Техничка израда подразумева да се са списка у електронској форми (Excel документ) на коме су наведени сви образовни профили на подручју Браничевског округа изоставе, односно бришу образовни профил за које ученик испуњава здравствене услове, тако да мишљење комисије садржи само списак профила за које нису испуњени здравствени услови.
 • да је приликом израде овог документа начињена је техничка омашка и профил Цвећар – вртлар грешком није уклоњен са листе свих образовних профила. Чињеницу да је мишљење комисије да ученица испуњава здравствене услове за образовни профил Цвећар – вртлар могу потврдити и сви чланови Здравствене комисије;
 • да је Одлука о распоређивању ученице Б. Б. број … од 30. јуна 2021. године, на наведени образовни профил, израђена на основу захтева за распоређивање потписаног од родитеља и документације коришћене на заседању Здравствене комисије, као мера за постизање пуне равноправности у остваривању права на образовање;
 • да поводом навода притужбе да је у одељењу било распоређено три ученика који су основно образовање завршили по ИОП-у, указују да Стручним упутством о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину предвиђено је да у једном одељењу, по правилу, могу да буду највише два ученика са сметњама у развоју. У питању је једно комбиновано одељење од два образовна профила (Цвећар – вртлар и Пекар). Како су ученици распоређени у ово одељење на основу ИОП2 због свог здравственог стања, односно природе сметњи ограничени на један образовни профила, односно да су родитељи у захтеву навели само једну жељу, Окружна комисија је имала у виду и да је ограничен број одељења у која се ученици са сметњама у развоју могу распоредити (због удаљености од места становања, природе образовног профила, здравствених услова, способности, склоности ученика) и поступила је у складу са могућношћу коју дају прописи и на начин који је у најбољем интересу ученика.
  • У прилогу изјашњења Школска управа Пожаревац, између осталог, доставила је: 1) одлуку Окружне комисије за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ број … од 30. јуна 2021. године; 2) захтев за распоређивање ученика у средњу школу број … од 31. маја 2021. године; 3) допис Стручног тима за инклузивно образовање и Тима за професионалну оријентацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац број … од 1. јуна 2021. године; 4) изјашњење чланова Здравствене комисије Браничевског управног округа од 1. децембра 2021. године и 5) радни материјал са заседања Здравствене комисије (распоред ученика пријављених за Здравствену комисију за Браничевски управни округ за 10. јун 2021. године; табела ученика са сметњама у развоју и листама жеља за упис у средњу школу; поднесак са листом образовних профила испод имена ученице Б. Б. на којој су неки образовни профили прецртани).

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у Одлуку Окружне комисије за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ број …/2021-15 од 30. јуна 2021. године, утврђено је да ученица Б. Б. распоређена за упис у Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, образовни профил Цвећар – вртлар, пре расподеле по школама и образовним профилима, као ученица која је основно образовање и васпитање завршила по програму ИОП2. Даљим увидом утврђено је да се на истом допису налази потпис родитеља којим се потврђује да је родитељ сагласан са одлуком комисије и да изјављује да неће подносити листу жеља.
 • Увидом у Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац, Окружна комисија за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ дел. бр. …/2021-15 од 10. јуна 2021. године, утврђено је да је у мишљењу наведено да Здравствена комисија за Браничевски управни округ даје мишљење да кандидаткиња Б. Б, с обзиром да болује од болести чије шифре болести су наведене, не испуњава здравствене услове за образовне профиле који су побројани у наставку мишљења, између којих је и образовни профил Цвећар – вртлар. У потпису мишљења су др Жељана Станковић, спец, педијатрије, др Хаџи Славица Карамарковић, спец. интерне медицине, др Бранислав Лаловић, спец. медицине рада, др Јасмина Медурић, спец. психијатрије, Тања Бабејић, дипл. психолошкоња и Милица Павловић, дипл. правница, секретарка.
 • Увидом у Захтев за распоређивање ученика у средњу школу који је код ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу заведен под бројем … од 31. маја 2021. године, утврђено је да је родитељ ученице Б. Б. поднео захтев за распоређивање ученице у средњу школу: Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“, образовни профил Цвећар – вртлар. Даљим увидом је утврђено да је наведена школа и образовни профил једина жеља/захтев за распоређивање.
 • Увидом у допис Стручног тима за инклузивно образовање и Тима за професионалну оријентацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац број … од 1. јуна 2021. године, утврђено је да су састанку тима присуствовали директорка школе, школска психолошкиња, школска педагошкиња, дефектолошкиња, одељенска старешина и мајка ученице А.А. Даљим увидом утврђено је да се тим састао поводом попуњавања захтева за распоређивање ученице Б. Б. у средњу школу, као и да је предлог Стручног тима за инклузивно образовање и Тима за професионалну рехабилитацију, на основу мишљења ИОП тима и сагласности родитеља: Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“, образовни профил Цвећар – вртлар. У допису је још наведено и да се ученици предлаже обилазак школе ради упознавања простора и професора школе, што би допринело лакшој адаптацији, као и да ће се на захтев родитеља, контактирати надлежне службе у школи и обезбедити обилазак школе.
 • Увидом у изјашњења чланова Здравствене комисије Браничевског управног округа од 1. децембра 2021. године, утврђено је да су чланови: др Жељана Станковић, спец. педијатрије, др Хаџи Славица Карамарковић, спец. интерне медицине, др Бранислав Лаловић, спец. медицине рада, др Јасмина Медурић, спец. психијатрије, Тања Бабејић, дипл. психолошкоња и Милица Павловић, дипл. правница, секретарка, изјавили и потврдили да је на заседању одржаном 10. јуна 2021. године, након разматрања приложене документације и разговора са мајком ученице Б. Б. комисија дала мишљење да ученица Б. Б. испуњава здравствене услове прописане Конкурсом за упис ученика у средњу школу у школској 2021/2022. години за образовни профил Цвећар – вртлар.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, изјашњења, прилоге, као и антидискриминационе и друге прописе.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[4], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива, између осталог и на здравственом стању и инвалидитету.
 • Законом о основама система образовања и васпитања[5] прописано је да свако лице има право на образовање и васпитање, да су држављани Републике Србије једнаки у остваривању права на образовање и васпитање, као и да лице са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на васпитање и образовање које уважава његове образовне и васпитне потребе у систему образовања и васпитања, уз појединачну односно групну додатну подршку у настави и учењу или у посебној васпитној групи или школи, у складу са овим и посебним законом (члан 3.). Одредбама члана 7. прописано је да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање засновано на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације.
 • Правилником о упису ученика у средњу школу[6] је прописано је да кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после обављеног завршног испита, у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на садржај и начин спровођења испита (члан 6.).
 • Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину[7] ближе уређује спровођење уписа ученика у средњу школу и прописује опште одредбе о упису кандидата са здравственим проблемима и са сметњама у развоју и инвалидитетом. Упутством је прописано да се за подручје школске управе именује најмање једна здравствена комисија. Одговарајућу лекарску документацију кандидата којима је, због здравствених проблема, ограничен избор средњих школа, односно образовних профила, педијатар (школски лекар) упућује, најкасније до 5. јуна 2021. године, здравственој комисији надлежној за школе са подручја школске управе. Здравствена комисија даје мишљење о томе који образовни профили ученик не може да упише јер не испуњава здравствене услове прописане Конкурсом и ово мишљење доставља окружној комисији, заједно са комплетном документацијом кандидата, у складу са прописима којима је регулисана заштита података о личности. Окружна комисија, на основу мишљења здравствене комисије, кандидату, његовом родитељу, односно другом законском заступнику, даје препоруку да при попуњавању листе жеља уваже мишљење здравствене комисије и не наводе школе, образовне профиле и смерове гимназија за које ученик не испуњава здравствене услове. Кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после обављеног завршног испита по посебној процедури и на основу упута окружне комисије. Стручни тим за инклузивно образовање школе (СТИО тим), у сарадњи са учеником и његовим родитељем или другим законским заступницима, предлаже најмање три образовна профила/занимања која су у складу са степеном функционалности ученика и његовим жељама.
 • Стручним упутством о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину[8], у одељку Формирање одељења и група у основној и средњој школи у којима се образују ученици/деца према индивидуалном образовном плану (ИОП), прописано је да у једном одељењу, по правилу, могу да буду највише два ученика са сметњама у развоју.

Анализа навода притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају је потребно утврдити да ли је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац дискриминисала ученицу Б. Б. на основу развојних потешкоћа тако што је ученицу распоредила у образовни профил за који поседује мишљење Здравствене комисије да не испуњава услове с обзиром на своје здравствено стање, те да је уписана у одељење у коме се налази више ученика који школу похађају по ИОП2 програму, од броја који је прописан.
 • Међу странама је неспорно да је Б. Б. ученица са Дауновим синдромом и да је похађала редовну основну школу по индивидуално образовном плану са прилагођеним циљевима садржаја и начином остваривања програма наставе и учења и исхода образовно-васпитног рада тзв. ИОП 2.
 • Да би се одговорило на питање да ли је у конкретном случају поступање Школске управе Пожаревац било дискриминаторно, важна је и примена правила о прерасподели и пребацивању терета доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације. Према овом правилу, у конкретном случају, подноситељка притужбе треба да учини вероватним да је Школска управа Пожаревац извршила акт дискриминације, а уколико то учини, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнаких права и обавеза, лежи на Школској управи Пожаревац. Наиме, према подацима из притужбе и прилога, неспорно је да је ученица Б. Б. Одлуком Окружне комисије за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ број …/2021-15 од 30. јуна 2021. године распоређена за упис у Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, образовни профил Цвећар – вртлар, иако је у Мишљењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац, Окружна комисија за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ дел. бр. 424-61-1/12/2021-15 од 10. јуна 2021. године наведено да, с обзиром на здравствено стање, Б. Б. не испуњава услове за овај образовни профил.
 • Сагласно наведеном, Повереник за заштиту равноправности констатује да је акт дискриминације учињен вероватним, у смислу члана 45. став 2. Закона о забрани дискриминације, стога терет доказивања да у овом случају није повређено начело једнакости сноси Школска управа Пожаревац. У складу са тим, Повереник за заштиту равноправности ценио је да ли чињенице и докази које је Школска управа Пожаревац понудила пружају довољно основа за закључак да Б. Б. није стављена у неповољнији положај на основу свог личног својства.
 • Анализом навода из изјашњења Школске управе Пожаревац и достављених доказа, Повереник закључује да распоређивањем ученице Б. Б. у Пољопривредну школу, образовни профил Цвећар – вртлар, ученица није стављена у неповољнији положај на основу здравственог стања, односно инвалидитета. Наиме, у прилогу изјашњења Школска управа је доставила изјаве чланова Здравствене комисије којим потврђује наводе из изјашњења да ученица Б. Б. испуњава здравствене услове за образовни профил Цвећар – вртлар, чиме су потврђени и наводи из изјашњења да се приликом израде мишљења омакла грешка (lapsus calami). У складу са Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину, Здравствена комисија даје мишљење о томе који образовни профили ученик не може да упише јер не испуњава здравствене услове прописане Конкурсом и ово мишљење доставља окружној комисији, заједно са комплетном документацијом кандидата. Како је у изјашњењу наведено, техника израде мишљења састоји се у томе да комисија са листе образовних профила доступних на подручју округа, избрише оне за које ученик испуњава здравствене услове, и у мишљењу остану само они образовни профили за које ученик не испуњава здравствене услове. Техничком грешком, омашком, у Мишљењу Окружне комисија за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ дел. бр. 424-61-1/12/2021-15 од 10. јуна 2021. године је остао наведен и образовни профил Цвећар – вртлар као профил за који Б. Б. не испуњава здравствене услове. Чињеницу да је у питању техничка грешка у изради мишљења, потврђује и чињеница да је ученица Б. Б. и поред тога распоређена у Пољопривредну школу, образовни профил Цвећар – вртлар, у складу са израженом жељом која је наведена у Захтеву за распоређивање ученика у средњу школу. Сарадњом основне школе, Стручног тима за инклузивно образовање, Окружне комисије за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни и родитеља ученице Б. Б, која је претходила распоређивању ученице у Пољопривредну школу, довела је до тога да ученица буде распоређена у школу и на образовни профил који је навела као жељу у захтеву за распоређивање.
 • У вези са наведеним, Повереник за заштиту равноправности констатује да Одлуком Окружне комисије за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ број …/2021-15 од 30. јуна 2021. године, којом је ученица Б. Б. распоређена за упис у Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, образовни профил Цвећар – вртлар, ученица није стављена у неповољнији положај на основу здравственог стања и инвалидитета. Школска управа Пожаревац доставила је доказе који поткрепљују наводе да је мишљење Здравствене комисије да ученица испуњава здравствене услове за овај образовни профил, као и да је у Мишљењу Окружне комисија за завршни испит и упис ученика у средњу школу за Браничевски управни округ дел. бр. …/2021-15 од 10. јуна 2021. године грешком остао наведен образовни профил Цвећар – вртлар, као профил за који ученица не испуњава здравствене услове. Одлуком Окружне комисије којом је ученица Б. Б. распоређена у Пољопривредну школу није повређено право ученице на образовање на основу инвалидитета и здравственог стања, нити јој је отежан, односно онемогућен уписа у васпитно-образовну установу, ускраћена могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима. Одлука је донета у складу са Захтевом за распоређивање ученика у средњу школу који су поднели родитељи и на основу мишљења о испуњености здравствених услова за наведени образовни профил, које је донето на састанку Здравствене комисије за Браничевски управни округ одржаном 10. јуна 2021. године, а који су потврдили чланови комисије у писаној изјави коју су дали 1. децембра 2021. године.
 • Поводом навода притужбе да је ученица Б. Б. дискриминисана на основу инвалидитета и здравственог стања тиме што је распоређена у одељење у којем су, поред ње, распоређена још два ученика која похађају наставу по ИОП 2, Повереник указује следеће. Стручним упутством о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину прописано је да у једном одељењу, по правилу, могу да буду највише два ученика са сметњама у развоју. Повереник је посебно имао у виду да овај навод нема карактер императивне норме. Конструкција „по правилу (…) највише два ученика“ указује да могуће постојање изузетак од правила, као и да је потребно да комисија у сваком конкретном случају врши распоређивање ученика са сметњама у развоју тако да их не буде више од два у одељењу, али и да је дозвољен изузетак када је то у најбољем интересу ученика. Увидом у наводе изјашњења и достављени радни материјал здравствене комисије, утврђено је да је у конкретном случају у питању комбиновано одељење од два образовна профила (Цвећар – вртлар и Пекар) у које су распоређени ученици са сметњама у развоју тако да двоје похађају образовни профил Цвећар – вртлар, а један профил Пекар. С обзиром да Стручно упутство даје могућност да изузетно у одељењу буде више од два ученика са сметњама у развоју, као и да комисија мора узети у обзир све чињенице приликом распоређивања ученика (изражене жеље ученика, ограничен број одељења у која се ученици са сметњама у развоју могу распоредити, удаљеност школе од места становања, природа образовног профила, здравствени услови ученика, способности и склоности ученика), Повереник је мишљења да окружна комисија није поступила у супротности са антидискриминационим прописима када је у ово конкретно одељење распоредила три ученика са сметњама у развоју. Дискриминација би евентуално постојала уколико би се утврдило да су, због присуства три ученика са сметњама у развоју у истом одељењу, ученици са сметњама у развоју стављени у неповољнији положај услед опадања квалитет наставе и остваривање исхода, односно, ускраћене или отежане могућности да прате наставу или да учествују у другим образовно-васпитним активностима. Повереник би постојање евентуалног акта дискриминације разматрао у сваком конкретном случају на основу утврђеног чињеничног стања. С обзиром да је ученица Б. Б. исписана из школе на самом почетку школске године (6. септембар 2021. године) не може се ценити како би на ученике са сметњама у развоју утицала одлука Окружне комисије да искористи могућност изузетка и у конкретном случају, у исто одељење распореди три ученика са сметњама у развоју.
 • Подноситељка притужбе је навела и да подноси притужбу против Министарства просвете, науке и технолошког развоја јер је Повереник за заштиту равноправности дао Министарству просвете, науке и технолошког развоја препоруку мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације број 021-01-345/2021-02 од 19. јула 2021. године, поводом организовања пријемног испита за средњу музичку школу и прилагођавања садржаја теста кандидатима који су претходно школовање завршили по ИОП2 и да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није поступило у складу са препоруком Повереника за заштиту равноправности и заштиту од дискриминације. У вези са тим, Повереник је у допису број 07-00-494/2021-02 од 29. септембра 2021. године указао подноситељки притужбе из којих разлога не може поступати поводом дела притужбе који се односи на поступање Министарства просвете, науке и технолошког развоја по наведеној препоруци мера Повереника.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби А. А. у име своје малолетне ћерке Б. Б, а путем пуномоћнице адвокатице …, утврђено је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/2021

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС“, број 98/06, члан 21.

[4] члан 2.

[5] „Службени гласник РС“, бр, 88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20

[6] „Службени гласник РС“, бр. 31/21 и 46/21

[7] Број 611-00-490/1/2021-03 од 21. априла 2021. године

[8] Министарство просвете, науке и технолошког развоја, број 601-00-25/2021-15 од 23. јуна 2021. године

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon663-2021 притужба против ШУ због дискриминације ученице на основу инвалидитета у области образовања Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top