537-22 Pritužba protiv predškolske ustanove zbog diskriminacije po osnovu političke pripadnosti

br. 07-00-373 /2022-02 datum: 5.12.2022.

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi koje su podneli A.A. – roditelji J. i S. M. i B.B. -roditelji N.M i pritužbe Udruženja C.C., u ime i saglasnost zakonskih zastupnika dece, izjavljene protiv PU „Vlada Obradović Kameni“, zbog diskriminacije na osnovu političke pripadnosti. U pritužbama je, između ostalog, navedeno da su deca u čije ime je podneta pritužba redovno pohađala ovu predškolsku ustanovu, počev od 2018. godine, odnosno 2021. godine, da roditelji imaju zaključene ugovore na neodređeno vreme sa predškolskom ustanovom, da su roditelj podneli zahteve za upis u 2022/2023. godinu i da je roditeljima telefonom 25.8.2022. godine, saopšteno da deca neće moći da borave u objektu u kojima su već upisana prethodnih godina i da se nalaze na listi čekanja. Dalje je navedeno da roditelji nisu dobili odluku niti bilo koji drugi akt koji sadrži obrazloženje o razlozima neupisivanja dece u predškolsku ustanovu, dok se  diskriminatorno postupanje predškolske ustanove ogleda u okolnosti da su roditelji dece ili članovi njihove porodice članovi i funkcioneri DS-a kao i da su bili deo protesta poljoprivrednika koji je okarakterisan kao opoziciono delovanje, jer su uputili kritike vlasti. U izjašnjenju i dopuni izjašnjenja PU „Vlada Obradović Kameni“ navedeno je, između ostalog, da su roditelji dece u čije ime je podneta pritužba podneli zahtev za upis u narednu godinu i prihvatili odredbe Pravilnika o upisu dece i radu upisne komisije od 11.3.2022. godine, čime su ugovori koji su bili zaključeni sa roditeljima, kao korisnicima usluge, raskinuti po sili zakona. Takođe je navedeno da je upisna komisija razmatrala zahtev za upis dece u čije ime je podneta pritužba, ali da su smeštajni kapaciteti popunjeni, zbog čega se deca  nalaze na listi čekanja. Navedeno je i da je upisna komisija utvrdila proverom podataka na portalu e-uprava da je majka deteta N.M nezaposlena kao i da postoji dug, zbog čega je upisna komisija utvrdila da N.M, ne ispunjava uslove za upis i da smeštajni kapaciteti nisu dovoljni. Poverenik je spojio postupke po podnetim pritužbama, s obzirom  da se u konkretnom slučaju radilo o istom pravnom osnovu kao i činjeničnom stanju. Prilikom odlučinjvanja u ovom predmetu, Poverenik je imao u vidu primenu odredbe člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, zbog čega je cenio da li je PU „Vlada Obradović Kameni“ iznela činjenice i pružila dokaze iz kojih bi se utvrdilo da su postojali opravdani razlozi zbog kojih deca podnosioca pritužbe nisu upisana u ovu predškolsku ustanovu u 2022/2023 godini, a koji nisu u vezi sa ličnim svojstvom roditelja, odnosno člana porodice dece. U postupku je utvrđeno da su deca podnosioca pritužbe pohađala PU „Vlada Obradović Kamei“ u objetku Pećinci, odnosno Obrež od 2018. godine, odnosno od 2021. godine, po osnovu zaključenih ugovora sa ovom predškolskom ustanovom na neodređeno vreme i da su roditelji dece podneli novi zahtev za upis dece u narednu godinu, u skladu sa Pravilnikom o upisu dece i radu upisne komisije PU „Vlada Obradović Kameni“, koji je sada propisivao ovu obavezu, a koja nije postojala u prethodnom pravilniku. Utvrđeno je da je predškolska ustanova bila u obavezi da do kraja juna 2022. godine odluči o prijemu dece, međutim roditelji su tek 25.8.2022. godine, telefonskim putem obavešteni da njihova deca nisu upisana i da se nalaze na listi čekanja.  U postupku je utvrđeno da su deca A.A. ispunjavala uslove prioriteta za upis u ovu predškolsku ustanovu, u skladu sa pravilnikom, da su roditelji ispunjavali sve obaveze iz ugovora i da nisu postojali opravdani razlozi zbog kojih njihova deca nalaze na listi čekanja. Takođe, utvrđeno je da dete B.B. redovno pohađa predškolsku ustanovu od 2019. godine i da nisu postojali opravdani razlozi zbog kojih predškolska ustanova nije izvršila upis deteta i u 2022/23 godini. Pored toga i u postupku inspekcijskog nadzora, koji je vršen nad ovom predškolskom ustanovom utvrđeno je da nije bilo opravdanja zbog kojeg nisu primljena deca koja već pohađaju ovu predškolsku ustanovu i koji imaju zaključene ugovore na neodređeno vreme, zbog čega je naloženo da predškolska ustanova postupa u skladu sa članom 5. ugovora i decu vrati u objekte ove ustanove u kojima su već upisani prethodnih godina, međutim, do danas to nije učinjeno. Nakon sprovedenog postupka i izvedenih dokaza, primenom odredaba člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, Povereni je dao mišljenje da je PU „Vlada Obradović Kameni“ Pećinci povredila odredbe člana 22. Zakona o zabrani diskriminacije, u vezi sa članom 25. ovog zakona. Predškolskoj ustanovi je preporučeno da otkloni posledice diskriminatornog postupanja i preduzme hitne mere i aktivnosti kako bi se deci u čije ime je podneta pritužba obezbedilo pohađanje ove ustanove, u objektu Obrež, odnosno Pećinci, u kojim objektima su deca već upisana prethodnih godina, zatim da uputi pisano izvinjenje roditeljima dece u čije ime je podneta pritužba, i da ubuduće vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

 

TOK POSTUPKA

  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je pritužbe A.A. i B.B,, zbog diskriminacije njihove dece na osnovu ličnog svojstva roditelja – članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, kao i pritužbu C.C., koja je podneta u ime A.A., roditelja S. i J. M. i B.B., staratelj N. M., protiv PU „Vlada Obradović Kameni“ iz Pećinaca.

 

  • U pritužbiA. je, između ostalog, navedeno:

 

– da je 25. avgusta 2022. godine primila telefonski poziv iz vrtića;

– da joj je rečeno da se njena deca nalaze na listi čekanja od 1. septembra 2022. godine;

– da je pomislila da je reč o grešci s obzirom da njena deca idu u vrtić od navršene prve godine života, da redovno izvršavaju obaveze prema vrtiću kao i da su i ona i suprug redovno zaposleni;

– da joj je pojašnjeno da je komisija donela rešenje povodom prijave za upis dece i da je navedeno da se deca nalaze na listi čekanja;

– da je od vaspitačice iz objekta Obreža dobila informaciju da je u pitanju administrativna greška jer se deca ne upisuju prvi put u vrtić i da će proveriti sa direktorkom, jer nema osnova da se nalaze na listi čekanja;

–  smatra da je reč o „političkoj pozadini“ jer je rođeni brat njenog supruga član Demokratske stranke i Udruženja poljoprivrednika koji javno ukazuju na sve „mutne radnje“ poverenika Srpske napredne stranke u Opštini Pećinci;

– smatra da se preko dece svete njenom deveru;

 

1.3.  U prilogu pritužbe dostavljeno je: 1) Ugovor o boravku dece u PU „Vlada Obradović Kameni“ 2) žalba na Upisna lista sa listom dece koja su na čekanju; 3) potvrda o zaposlenju, dopis prosvetene inspektorke.

 

1.4.   U pritužbi B.B. je, između ostalog, navedeno:

 

– da se od 27. avgusta 2018. godine, a prema ugovoru, njihova maloletna ćerka nalazi na poludnevnom boravku u objektu „Pećinci“ predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“;

– da je ugovor zaključen na neodređeno vreme, sa taksativno navedenim razlozima za jednostrani raskid ugovora od strane korisnika usluga odnosno davaoca usluga;

– da im je usmeno, putem telefona, 25. avgusta saopšteno da dete više neće moći da boravi u navedenom objektu jer je stavljeno na listu čekanja/ispod crte i da ne može da pohađa vrtić od 1. septembra 2022. godine;

– da je o navedenom odlučivala Komisija ali da oni nisu dobili nikakvu odluku komisije kao ni pismeno obrazloženje;

– više puta su pokušavali da dođu do informacija ali u objektu nisu bili dostupni;

– smatraju da je njihovo dete diskriminisamo zbog političkog opredeljenja članova njihove porodice;

 

1.5.  U pritužbi udruženja C.C., između ostalog je navedeno:

 

– da pritužbu podnose u ime i uz saglasnost roditelja S. i J. M. i N. M.;

– da deca već neko vreme pohađaju vrtić i to: S. M. od 18. avgusta 2021. godine a J. od 27. avgusta 2018. godine; dok N. pohađa istu ustanovu od 27. avgusta 2019. godine;

– da su roditelji blagovremeno podneli zahteve za upis u 2022/2023. godinu i da nisu dobili odluku Komisije o upisu niti bilo koji drugi akt koji sadrži obrazloženje o razlozima neupisivanja dece u predškolsku ustanovu;

– da je 25.8.2022. godine roditeljima, putem telefona, saopšteno da deca neće moći da borave u objektu „Obrež“ a kao razlog je navedeno da su stavljeni na listu čekanja odnosno da se nalaze „ispod crte“;

– da se diskriminatorno postupanje ogleda u okolnosti da su roditelji ili članovi njihove porodice funkcioneri Demokratske stranke i to što su bili deo protesta poljoprivrednika koji je okarakterisan kao opoziciono delovanje jer su uputili kritike vlasti;

– lično svojstvo člana porodice u odnosu na porodicu Mažić se ogleda u činjenici da je stric dece, predsednik Opštinskog odbora Demokratske stranke u Pećincima, i poverenik iste stranke za Srem;

– da porodica živi u istom domaćinstvu te je povezanost strica sa političkim delovanjem u većoj vezi i sa ostatkom porodice;

– da je N.M., stric dece, bio jedna od osoba za koju se smatra da predvodi protest;

– da saopštenje opštine Pećinci u kojem govore da su članovi Demokratske stranke „upali u vrtić“ nedvosmisleno govori o okolnosti da su roditelji direktno povezani sa političkim delovanjem i poistovećeni sa strankom;

– da je S.M., otac N. M., član Demokratske stranke koji je takođe učestvovao u protestima;

– da je zajednička karakteristika za svu decu povezanost sa učešćem u lokalnim protestima poljoprivrednika, odnosno pripadnost političkoj stranci;

– da su deca do održavanja protesta neometano pohađala vrtić dok je nakon protesta ta mogućnost uskraćena;

– da je postupanje direktorke ustanove usmereno ka tome da roditelji prestanu da se bune i ukazuju na diskriminaciju a što se ogleda i u okolnosti da je predškolska ustanova obavestila Centar za socijalni rad u Pećincima o navodnom nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju dece od strane podnositelja pritužbe, pozivaju se na okolnost da su deca ostavljena u objektu ustanove bez nadzora odrasle osobe;

– da se ovim aktom demonstrira moć od strane direktorke i poručuje roditeljima da odustanu od pritužbe;

– da je nalazom Prosvetne inspekcije utvrđen veliki broj propusta u radu, a tiču se upisne procedure i okolnosti da su deca podnositelja pritužbe imala prioritet za upis;

– da je utvrđeno da uslovi konkursa nisu bili u skladu sa Pravilnikom, da se komisija nije sastala blagovremeno kao ni da roditelji nisu obavešteni u skladu sa Statutom;

– da je nezakonito postupanje direktorke i predškolske ustanove u direktno uzročnoj vezi sa ličnim svojstvom članova porodice i da je  jedini cilj bio da deca ne pohađaju vrtić;

 

1.6. U prilogu pritužbe dostavljeni su: 1) Statut udruženja C.C.; 2) Ugovor o boravku dece u PU „Vlada Obradović Kameni“ 3) Upisna lista sa listom dece koja su na čekanju; 4) Poziv Centra za socijalni rad Pećinci od 2. septembra 2022. godine; 5) Rešenje prosvetne inspekcije br. 614-46/2022-VII od 9. septembra 2022. godine, 5) fotografije sa protesta poljoprivrednika i iz prostorija Demokratske stranke za člana porodice podnosilaca pritužbe, link novinskih članaka koji su izveštavali o protestu roditelja, link saopštenja opštine Pećinci.

 

1.7. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“.

 

1.8. U izjašnjenju i dopuni izjašnjenja na pritužbe, između ostalog, navedeno je:

 

– da se upis dece u predškolsku ustanovu vrši u skladu sa odredbama Pravilnika o upisu dece i radu upisne komisije Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ od 11.3.2022. godine ( u daljem tekstu: Pravilnik);

– da u skladu sa Pravilnikom roditelji odnosno drugi zakonski zastupnici čija deca borave u Ustanovi su dužni da podnesu zahtev za upis u narednu godinu. Navedeno je da će svi zahtevi biti ispitivani u pogledu ispunjenosti uslova u skladu sa Pravilnikom, da se provera  vrši u junu mesecu 2022. godine, kada će roditelji znati da li je dete upisano u narednu godinu, nakon čega se potpisuje Ugovor za tekuću godinu;

– da su roditelji J. i S. M. podneli zahtev za upis u narednu predškolsku godinu 16. maja 2022. godine br. 847/2022-2 čime su prihvatili odredbe Pravilnika, a čime su ugovori br. 716/2021 od 18. avgusta 2021. godine i 706/2018 od 27. avgusta 2018. godine raskinuti po sili zakona;

– da je Komisija razmatrala zahtev, ali da imajući u vidu da su smeštajni kapaciteti popunjeni, deca se nalaze na listi čekanja. Pojašnjeno je da su roditelji telefonskim putem obavešteni 25. avgusta 2022. godine da se deca nalaze na listi čekanja za radnu 2022/2023 godinu, kao i da su dobili šifre pod kojima se deca nalaze na listi čekanja.

– da su roditelji za dete N. M., podneli zahtev za upis u narednu godinu br. 773/2022 od 16. maja 2022. godine i time prihvatili odredbe Pravilnika čime je ugovor br. 706/2021 od 27. avgusta 2018. godine prestao da važi po sili zakona. Dalje je navedeno da je upisna komisija izvršila proveru podataka na Portalu e-uprava, dana 8. juna 2022. godine, i utvrdila da je majka nezaposlena kao i da stanje duga iznosi 5.775,00 dinara,  na osnovu  čega je Upisna komisija utvrdila da N. M., ne ispunjava uslove za upis i da smeštajni kapaciteti nisu dovoljni zbog čega je dete ostalo na listi čekanja. Pojašnjeno je da su roditelji, telefonskim putem, 25. avgusta 2022. godine da se dete nalazi na listi čekanja pod šifrom 1214/2022.

– da je PU „Vlada Obradović Kameni“ donela Pravilnik kako bi se što bolje iskoristili smeštajni kapaciteti, mogućnosti i zadovoljili potrebe što više roditelja, što je, kako je navedeno, učinjeno jer je u školsku 2022/2023 godina upisano preko 80 dece više nego školske 2021/2022 godine;

– da ove godine predškolsku ustanovu pohađa 760 dece dok je prethodne godine taj broj bio 683;

– da Pravilnik ne sadrži odredbe koje su isključujuće za upis dece ili diskriminatorne već kriterijume za upis, a ograničavajući faktor jesu smeštajni kapaciteti kojima Ustanova raspolaže kao i broj zaposlenih u Ustanovi;

– da A.A. sama navodi u pritužbi političko opredeljenj svojih bližnjih i na osnovu toga sama izvodi zaključak da je to razlog zbog čega se deca nalaze na listi čekanja;

– da  B.B. sami navode u pritužbi da je dete diskriminisano zbog političkog opredeljenja njihove porodice i na osnovu toga sami izvode zaključak zbog čega se dete nalazi na listi čekanja;

– da u postupanju predškolske ustanove prilikom razmatranja i odlučivanja o upisu dece nema elemenata diskriminacije po bilo kom osnovu, jer se prijem dece vršio u skladu sa Pravilnikom prema uzrastu dece, smeštajnim kapacitetima objekta i normativima za prijema dece, i prema svim podnosiocima se postupalo po istom Pravilniku;

– da su podnošenjem zahtev za upis u narednu godinu za dete, N. M., roditelji bili upoznati sa obavezom izmirenja usluge boravka deteta. Vaspitači usmeno obaveste svakog roditelja pojedinačno da je potrebno da izmire svoja dugovanja nakon čega ih upute na računovodstvenu službu koja se nalazi u matičnom objektu u Pećincima, gde je N. M., pohađala vrtić, kao i da svakog radnog dana u periodu od 7.30 do 15.30 časova roditelji mogu da se informišu o ostanju njihovog duga;

– da je roditeljima dece u čije ime je podneta pritužba ponuđena mogućnost upisa deteta u objekat u Šimanovcima, ali da su to roditelji odbili;

– da su roditelji čije dugovanje iznosi preko 7.000 dinara za 2020/2021. godinu obavešteni pisanim putem o stanju duga sa mogućnošću reprograma;

– da se za vreme epidemije Korona virusom, u periodu od marta – maja 2020. godine boravak nije plaćao jer se nije odvijao vaspitno-obrazovni rad, a roditelji su se  nakon 11. maja 2020. godine, izjašnjavali da li će njihovo dete pohađati vrtić, odnosno da roditelji čija deca nisu pohađala vrtić u periodu od marta 2020. do septembra 2021. godine nisu plaća boravak;

– da postoje deca čiji roditelji nisu izmirili dugovanje i stoga ne pohađaju predškolsku ustavnou u radnoj 2022/2023 godini i nalaze se na listi čekanja, isto kao N. M.;

– da je pritužba roditelja i Udruženja C.C. neosnovana jer je predškolska ustanova donela Pravilnik u zakonskoj proceduri, čije odredbe nisu diskriminatorne,  i na osnovu koga je razmatrala podnete zahteve za upis u narednu godinu;

– da smatraju da su porodice  i Udruženje A11 sami ispolitizovali ovu situaciju, koja je realnost u celoj Srbiji.

 

1.9.  Radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, saglasno članu 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenik je od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, kao organu nadležnom da vrši nadzor nad radom ustanova na teritoriji AP Vojvodine, zatražio da dostave zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru u PU „Vlada Obradović Kameni“ kao i da obaveste Poverenika o naloženim mera predškolskoj ustanovi, imajući u vidu da je u pitanju ostvarivanje prava dece na predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

 

1.10. U izjašnjenju pokrajinskog sekretara, između ostalog, navedeno je:

– da je predškolska ustanova „Vlada Obradović Kameni“ u Pećincima 27. oktobra 2022. godine obavestila Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, da su se nakon rešavanja dobijanja saglasnosti za „zapošljavanje zaposlenih“, stvorili uslovi da se roditeljima ponudi mogućnost upisa dece u objekat u „Šimanovcima“;

 

– da je predškolska ustanova „Vlada Obradović Kameni“ dopisom br.1569/2022 od 24. oktobra 2022. godine, obavestila Pokrajinski sekretarijat da je upisna komisija na osnovu zahteva za upis u narednu godinu za S.i J. M utvrdila da su smeštajni kapaciteti popunjeni i da se deca nalaze na listi čekanja kao i da su se nakon dobijanja saglasnosti za „zapošljavanje zaposlenih“ stvorili uslovi da se roditeljima ponudi mogućnost upisa deteta u objekat u Šimanovcima, zbog čega im je 14. oktobra 2022. godine poslato obaveštenje. Navedeno je da se roditelji do pisanja navedenog dopisa nisu izjasnili;

 

– da je Upisna komisija na osnovu zahteva za upis u narednu godinu za N.M, izvršila proveru podataka na Portalu e-uprava e vrtić, kojom prilikom je utvrdila da je majka nezaposlena kao i da na osnovu podataka iz službene evidencije-finansijskih kartica korisnik usluga ima dug 5.775,00 dinara. Navedeno je, da su roditelji podnošenjem zahteva za upis u narednu godinu prihvatili odredbe Pravilnika o upisu dece i radu upisne komisije Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ Pećinci, čime je ugovor raskinut po sili zakona. Dalje je navedeno, da je roditeljima ponuđena mogućnost upisa deteta u objekat u Šimanovcima. Roditelji su se putem mejla izjasnili da dete „neće da vode u objekat jer navode da dete ima fobiju od autobusa, kao i da nemaju mogućnost da ga vode u Šimanovce“;

 

– da je nakon završenog Konkursa na listi čekanja bilo ukupno 74 dece dok je posle se objavljivanja konačne liste prijavilo još 22 dece;

 

– da su se u međuvremenu stvorili uslovi da deca koja su na listi čekanja, počnu sa      pohađanjem vrtića i to nakon dobijanja saglasnosti za novo zapošljavanje 5 vaspitača i 1 medicinske sestre u objekat u Šimanovcima;

 

– da su nakon dobijanja saglasnosti Komisije za davanje saglanosti za zapošljavanje upisali 36 dece kao i da roditelji čija deca nisu prijavljena na teritoriju Opštine Pećinci ( u pitanju je 26 dece), nisu obavešteni jer čekaju da se prvo izjasne roditelji prijavljeni na teritoriji Opštine Pećinci.

 

1.11.  U prilogu dopisa dostavljeno je: 1) dopis Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ br. 1569/2022 od 24. oktobra 2022. godine; 2) Pravilnik o upisu dece i radu upisne komisije u PU „Vlada Obradović Kameni“ Pećinci; 3) dopis Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice br. 128-614-345/2022-01 od 3. novembra 2022. godine.

 

1.12. Poverenik konstatuje da su ovom organu podnete više (tri) pritužbi zbog neupisivanja dece u predškolsku ustanovu, protiv istog organa, odnosno PU „Vlada Obradović Kameni“ Pećinci. S obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o istom pravnom osnovu kao i činjeničnom stanju, postupci po podnetim pritužbama su spojeni.

 

  1. ČINjENIČNO STANjE

 

2.1. Uvidom u Ugovor o međusobnim pravima i obavezama davaoca i korisnika usluga br. 716/2021 od 18. avgusta 2021. godine, utvrđeno je da je ugovor zaključen između predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ i A.A., roditelja S. M. U članu 1. Ugovora je navedeno da korisnik usluga prima dete na celodnevni boravak počev od 1. decembra 2020. godine u objekat Obrež. Ugovor je zaključen na neodređeno vreme, dok je članom 6. propisano u kojim slučajevima davalac usluge može jednostrano da raskine ugovor, uz otkazni rok od 15 dana.

 

2.2. Uvidom u Ugovor o međusobnim pravima i obavezama davaoca i korisnika usluga br. 706/2018 od 27. avgusta 2018. godine utvrđeno je da je ugovor zaključen između predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ i A.A., roditelja J. M. Ugovor je zaključen na neodređeno vreme, dok je članom 6. propisano u kojim slučajevima davalac usluge može jednostrano da raskine ugovor, uz otkazni rok od 15 dana.

 

2.3. Uvidom u Ugovor o međusobnim pravima i obavezama davaoca i korisnika usluga br. 706/2018 od 27. avgusta 2018. godine utvrđeno je da je ugovor zaključen između predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ i B.B., roditelja N. M. U članu 1. Ugovora je navedeno da korisnik usluga prima dete na celodnevni boravak počev od 1. septembra 2019. godine. Ugovor je zaključen na neodređeno vreme, dok je članom 6. propisano u kojim slučajevima davalac usluge može jednostrano da raskine ugovor, uz otkazni rok od 15 dana.

 

2.4. Uvidom u Pravilnik o upisu dece i radu upisne komisije u predškolsku ustanovu „Vlada Obradović Kameni“ Pećinci br. 267/2022 od 1. marta 2022. godine utvrđeno je da se Pravilnikom uređuje vreme upisa, potrebna dokumentacija, sastav i način rada upisne komisije, kriterijumi za prijem dece u ustanovu, formiranje liste čekanja, postupak po prigovoru roditelja, zaključenje ugovora i druga pitanja od značaja za upis dece u ustanovu.

 

2.5.  Uvidom u konkurs za upis u PU „Vlada Obradović Kameni“ Pećinci za radnu 2022/2023, br. 331/2022-2 od 31. marta 2022. godine, utvrđeno je da konkurs traje od 1. aprila do 15. maja 2022. godine, da se zahtev podnosi elektronskim putem na Portalu eUprave –eVrtić; da roditelji dece koja već pohađaju predškolsku ustavnovu zahtev za upis u narednu godinu predaju vaspitaču u periodu trajanja konkursa; da će svi zahtevi biti ispitivani u pogledu ispunjenosti uslova u skladu sa Pravilnikom, a odluka o upisu dece biti objavljena do kraja juna meseca tekuće godine; da roditelji/zakonski zastupnici dece iz društveno osetljivih grupa i dece redovnih studenata prilažu dodatnu dokumentaciju; da upisna komisija objavljuje upisnu listu i listu čekanja na vidnom mestu u svakom od objekata predškoske ustanove za novoupisanu decu i decu na listi čekanja.

2.6. Na osnovu navoda pritužbe i izjašnjenja utvrđeno je da su roditelji dece podnosioca pritužbe, telefonskim putem obavešteni 25. 8.2022. godine, da im deca nisu upisana u predškolsku ustanovu u 2022/23 godini, i da su na listi čekanja, iako su već redovno pohađali ovu predškolsku ustanovu, u koju su upisani prethodnih godina.

2.7. Uvidom u Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru u Predškolskoj ustanovi „Vlada Obradović Kameni“ br. 614-46/2022-VII od 9. septembra 2022. godine utvrđeno je da u tački 4. „utvrđivanje činjeničnog stanja“ navedeno da su se četvoro roditelja elektronskim putem obratila Inspekciji  kojom prilikom je navedeno da svi imaju isti problem odnosno da njihova deca nisu primljena u PU, o čemu su obavešteni telefonom od anonimne osobe, 25. avgusta 2022. godine. Dalje, u zapisniku se, između ostalog, navodi da  „ dete B.B. redovno pohađa ovu stanovu od 2019. godine; da je dete stavljeno na listu čekanja sa obrazloženjem da ja ne radim a mi imamo porodično gazdinstvo. Kada je dete primljeno u vrtić ja nisam bila zaposlena i to nije predstavljalo problem“. Prosvetni ispektor je , nakon utvrđenog činjeničnog stanja za dete B.B. dao preporuku da „kako N.M. (dete B.B.) pohađa PU redovno, već tri godine, preporuka je da se uzme u obzir najbolji interes detata, njena socijalizacija, sticanje radnih navika, potreba za vaspitnim uticajem i da se dete N.M. vrati u PU.“ Dalje je navedeno da ni u jednom Statutu odnosno izmenama i dopunama Statuta, nema odredaba koja kaže da se se kriterijumi za upis dece u PU urediti posebnim opštim aktom, što nije u skladu sa članom 13. stav 3. Zakona o predškolskom vaspitanju, koji propisuje da  „Način i postupak upisa dece u predškolsku ustanovu bliže se uređuju statutom, uz saglasnost osnivača“. Dalje je utvrđeno da je u tački 4.1. „opis otkrivenih nezakonitosti“ navedeno da raspodela dece nije izvršena u skladu sa rokom koji je predviđen Pravilnikom o upisu dece i radu upisne komisije u PU „Vlada Obradović Kameni“; da do kraja juna nije objavljena Odluka o upisu dece, kako je navedeno u Konkursu; da u konkursu nije navedeno za koliko slobodnih mesta se raspisuje, pošto se članom 15. stav 3. Pravilnika propisuje da se prvo popunjavaju grupe (slobodna mesta)..da preškolska ustanova nije izvršila obaveštavanje roditelja u skladu sa Statutom i članom 79.stav 2. tačka 5 i 6. ZOSOV. Prosvetni inspektor je naložio direktoru ustanove da: 1.) otkloni utvrđene nepravilnosti, 2.)  postupa u skladu sa članom 5. ugovora koji su zaključili sa roditeljima A.A. -ugovor za J. M. br. 706/2018 od 27.8.2018. godine i drugi ugovor za M.S br. 716/2021 od 18.8.2021. godine. U zapisniku je takođe konstatovano da ni u jednom statutu, tj. izmenama i dopunama statuta nema odredba koja kaže da će se kriterijumi za upis dece u PU urediti posebnim opštim aktima, što nije u skladu sa članom 13. stav 3. Zakona o predškolskom obrazovanju, koji propisuje da način i postupak upisa dece u predškolsku ustanovu bliže se uređuje statutom, uz saglasnost osnivača. Dalje je navedeno da je Konkurs br. 331/2022-2 od 31.3.2022. godine, raspisan na osnovu Pravilnika o upisu dece i radu Upisne komisije u PU „Vlada Obradović Kameni“ od 11.3.2022. godine, čije se odredbe u vreme raspisivanja konkursa ne nalaze u statutu koji je tada bio u primeni.

2.8. Uvidom u Zapisnik sa sastanka upisne komisije od 17. avgusta 2022. godine,  navedeno je, između ostalog, da  „posle roka podneti zahtevi, ne ispunjavaju uslove i: 18) N. M.-Pećinci; 47) J. M. –Obrež; 51) S. M. – Obrež“.

 

  1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom davanja mišljenja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe, izjašnjenja, kao i dostavljene dokaze.

 

Pravni okvir

 

3.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka zbog povreda odredaba kojima se zabranjuje diskriminacija. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosi[3].

 

3.2. Ustav Republike Srbije[4] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

 

3.3. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda[5], odredbom člana 14. zabranjuje diskriminaciju i propisuje da se uživanje prava i sloboda propisanih u ovoj konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

 

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

Odredbama čl. 15-27. Zakona o zabrani diskriminacije propisni su posebni slučajevi diskriminacije, pa je tako članom 22. propisano da je je zabranjeno diskriminisati dete odnosno maloletnika prema zdravstvenom stanju, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji, bračnom odnosno vanbračnom rođenju, kao i pravljenje razlike prema zdravstvenom stanju, imovnom stanju, profesiji i drugim obeležjima društvenog položaja, aktivnostima, izraženom mišljenju ili uverenju detetovih roditelja odnosno staratelja i članova porodice. Dalje, odredba člana 25. stav 1. ovog zakona propisano je da je zabranjena diskriminacija zbog političkih ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci, odnosno sindikalnoj organizaciji.

 

3.5. Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju[6] propisano je da su u ostvarivanju delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i ostalih delatnosti predškolske ustanove zabranjene i sve aktivnosti kojima se ugrožavaju, diskriminišu ili izdvajaju deca, odnosno grupa dece, po bilo kom osnovu, u skladu sa Zakonom. Članom 4. stav 2. tačka 1. ovog zakona propisano je da su principi predškolskog vaspitanja i obrazovanja dostupnost: jednako pravo i dostupnost svih oblika predškolskog vaspitanja i obrazovanja, bez diskriminacije i izdvajanja po osnovu pola, socijalne, kulturne, etničke, religijske ili druge pripadnosti, mestu boravka, odnosno prebivališta, materijalnog ili zdravstvenog stanja, teškoća i smetnji u razvoju i invaliditeta, kao i po drugim osnovama, u skladu sa zakonom. Odredbom člana 13. stav 3. ovog zakona propisano je da je da se upis dece u predškolsku ustanovu vrši u skladu sa Zakonom, dok se način i postupak upisa dece u predškolsku ustanovu bliže uređuju statutom, uz saglasnost osnivača.

 

3.6. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[7] u članu 7. stav 1. tačka 1. propisuje da  sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu, učenike i odrasle jednakost i dostupnost ostvarivanja prava na obrazovanje i vaspitanje zasnovanom na socijalnoj pravdi i principu jednakih šansi bez diskriminacije. Članom 79.stav 2. tačka 5. ovog zakona propisano je da je ustanova, odnosno zaposleni u ustanovi dužni su da obezbede ostvarivanje prava deteta i učenika, a naročito pravo na zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Članom 110. ovog zakona propisano je da su u ustanovi zabranjene diskriminacija i diskriminatorsko postupanje, kojim se na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa, odnosno vrši propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lice ili grupe lica, kao i na članove njihovih porodica ili njima bliska lica na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, statusu migranta, odnosno raseljenog lica, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, smetnji u razvoju i invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.

 

Analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i dostavljenih dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

3.7.  Imajući u vidu predmet ove pritužbe, potrebno je utvrditi da li je PU “Vlada Obradović Kameni“ Pećinci, diskriminatorno postupila prema deci u čije ime je podneta pritužba, prilikom upisa u ovu predškolsku ustanovu u 2022/23 godinu. S tim u vezi, Poverenik je, prilikom odlučinjvanja u ovoj pravnoj stvari imao u vidu primenu pravila iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, koja propisuje da teret dokazivanja da nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno načela jednakih prava i obaveza snosi lice protiv koga je podneta pritužba. Saglasno tome, Poverenik je u ovom postupku cenio da li je PU „Vlada Obradović Kameni“  iznela činjenice i pružila dokaze iz kojih bi se utvrdilo da su postojali opravdani razlozi zbog kojih deca podnosioca pritužbe nisu upisana u ovu predškolsku ustanovu, a koji nisu u vezi sa ličnim svojstvom roditelja, odnosno člana porodice dece (pripadnost političkoj  staranci i učešće na protestu).

 

3.8.  Poverenik najpre ističe da je nesporno da deca u čije ime je podneta pritužbe pohađaju PU „Vlada Obradović Kameni“ u objektu Pećinci, odnosno Obrež od 2018. godine, odnosno drugo dete u porodici M., od 2021. godine, na osnovu zaključenih ugovora sa ovom predškolskom ustanovom na neodređeno vreme. Nesporno je i da su podnosici pritužbe, podneli novi zahtev za upis dece u narednu godinu, u skladu sa Pravilnikom o upisu dece i radu upisne komisije PU „Vlada Obradović Kameni“, koji je sada propisivao ovu obavezu, a koja nije postojala u prethodnom pravilniku ove ustanove. S tim u vezi, povodom navoda iz izjašnjenja da su „ugovori br. 716/2021, 706/18 i 706/18 raskinuti po sili zakona i ne proizvode pravno dejstvo, jer su roditelji podnošenjem novog zahteva za upis dece u narednu godinu, prihvatili odredbe Pravilnika o upisu dece i radu upisne komisije od 11.3.2022. godine“, Poverenik ukazuje na sledeće činjenica. Naime, navedeni ugovori zaključeni su između primaoca usluga-roditelja dece u čije ime je podneta pritužba i davaoca usluge- predškolske ustanove,    ugovorima su regulisana međusobna prava i obaveze obe ugovorne strane, dok je članom 5. ugovora propisano da se ugovor zaključuje na neodređeno vreme. Dalje, odredbom  člana 6. ovog ugovora propisano je da davalac usluge-predškolska ustanova može jednostrano raskinuti ugovor, uz otkazni rok od 15 dana i to u slučajevima i iz razloga koji su navedeni u ovom članu. Imajući u vidu da se ugovor raskida po samom zakonu u slučaju kada je ispunjenje obaveze u određenom roku bitan sastojak ugovora, a dužnik ne ispuni obavezu u tom roku (člana 125. ZOO), kao i da u konkretnom slučaju ne postoji neispunjenje obaveza u određenom roku, prema zaključenim ugovorima na neodređeno vreme između korisnika usluga/roditelja i predškolske ustanove, to su neosnovani navodi iz izjašnjenja da su ugovori raskinuti po sili zakona, jer su korisnici usluga/roditelji prihvatili odredbe pravilnika koji je donela ova predškolska ustanova u martu 2022. godine. Pored toga, Poverenik ističe da je i prosvetni inspektor u zapisniku od 9.9.2022. godine, a povodom zaključenih ugovora sa predškolskom ustanovom utvrdio nepravilnosti, odnosno konstatovao „da nema opravdanja  zbog kojeg nisu primljena deca koja već pohađaju ovu predškolsku ustanovu i koji imaju zaključene ugovore na neodređeno vreme sa predškolskom ustanovom“ i naložio predškolskoj ustanovi da „postupi u skladu sa članom 5. ugovora, za decu A.A., dok je za dete B.B. utvrđeno da „redovno pohađa ovu ustanovu već 3 godine, zbog čega je preporuka da se uzme u obzir najbolji interes deteta, njena socijalizacija, sticanje radnih navika, potreba za vaspitnim uticajem i da se dete N.M. vrati u PU.

 

3.9. Prilikom utvrđivanja da li su u konkretnom slučaju postojali opravdani razlozi zbog kojih deca podnosioca pritužbe ne mogu da pohađaju ovu predškolsku ustanovu od septembra 2022. godine i nalaze se na listi čekanja, Poverenik je dalje cenio navode iz izjašnjenja „da je upisna komisija razmatrala zahtev za upis dece za narednu godinu za J.M. i S. M., ali kako su smeštajni kapaciteti popunjeni, deca su na listi čekanja“. Povodom ovih navoda Poverenik najpre ističe da su oni kontradiktorni i u suprotnosti sa navodima iz zapisnika upisne komisije od 17.8. 2021. godine, kada je ova komisija donela  odluku o upisu dece i dece koja ne ispunjava uslove za upis. Naime, u ovom zapisniku (koji je Povereniku dostavljen uz dopis prosvetnog inspektora od 17.10.2022. godine) navedeno je koliko je dece primljeno u svakom objektu ove predškolske ustanove, a nakon toga, da su na „listi čekanja“ desetoro dece (koja su poimenično nevedeni) dok je  na kraju u zapisniku poimenično navedeno 63 dece, među kojima su i deca podnosioca pritužbe, za koja je prethodno naznačeno: „Posle roka podneti zahtevi. Ne ispunjavaju uslov“. Poverenik ističe da u navedenom zapisniku koji je potpisala zapisničarka i direktorka PU, kao predsednica komisije, nisu navedeni razlozi neispunjavanja, odnosno u zapisniku nigde nije navedeno da su ograničeni smeštajni kapaciteti razlog neupisivanja dece, niti bilo koje drugo obrazloženje uslova koji nisu ispunjeni za upis dece, kako se sada ističe u izjašnjenju ove predškolske ustanove. Takođe, u vezi navoda iz izjašnjenja da su smeštajni kapaciteti bili razlog ograničenja upisa za decu podnosioca pritužbe Poverenik ukazuje da se u konkretnom slučaju predškolska ustanova nije izjasnila niti pružila dokaz koliko je bilo slobodnih mesta i na koji način su se ta mesta popunjavala, a što je konstatovano i u zapisniku o vanrednom inspekcijskom nadzora od 9.9.2022. godine, u kome je naznačeno da “ u konkursu nije navedeno koliko ima slobodnih mesta za upis dece kako se to propisuje članom 15. stav 3. Pravilnika: „prvo se popunjavaju grupe (slobodna mesta) prema kriterijumima za utvrđivanje prioriteta za upis, zatim se prijem dece vrši na nivou svakog objekta i svake uzrasne grupe u skladu smeštajnim kapacitetima objekata i normativom za prijem dece“.

 

3.10. Dalje, nesporno je da su deca podnosioca pritužbe A.A. ispunjavali uslove prioriteta za upis u ovu predškolsku ustanovu i to u skladu sa članom  12. Pravilnika o upisu dece i radu upisne komisije u PU „Vlada Obradović kameni“ Pećinci, tačka 2. i 4. (deca zaposlenih roditelja i deca čija su braća ili sestre upisani u istu predškolsku ustanovu). Naime, u postupku je nesporno utvrđeno da je ugovor između korisnika usluga-roditelja A.A. i PU zaključen na neodređeno vreme, da je korisnik usluge ispunjavao obaveze iz ugovora koji se odnose na obavezu naknade usluge za boravak dece, i ni u jednom trenutku korisnik nije jednostrano raskinuo ugovor. Prema tome, ne mogu se prihvatiti navodi iz izjašnjenja da nisu postojali smeštajni kapaciteti za ovo dvoje dece, s obzirom da je nesporno da su ona imala prioritet prilikom upisa (deca zaposlenih roditelja, kao i deca čija su braća ilio sestre već upisana ), dok se u skladu sa  članom 9. Pravilnika o upisu dece i radu upisne komisije, vaspitno obrazovna grupa popunjava sa novoupisanom decom. Kako iz izvedenih dokaza proizlazi da su deca podnosioca pritužbe A.A., ispunjavala sve propisane uslove, to nisu postojali opravdani i objektivni razlozi zbog kojih nisu upisana u predškolsku ustanovu u 2022/23 godini.

 

3.11. Prilikom utvrđivanja opravdanosti razloga zbog kojih dete B.B. nije primljeno u predškolsku ustanovu, Poverenik ističe da je predškolska ustanova u izjašnjenju navela da je „upisna komisija utvrdila da dete N.M. ne ispunjava uslove za upis i da smeštajni kapaciteti nisu dovoljni“. Navedeno je,takođe, da je upisna komisija izvršila proveru podataka na potralu e-uprava 8.6.2022. godine, i utvrdila da je majka nezaposlena. Takođe, upisna komisija je na osnovu evidencije finansijskih kartica utvrdila da stanje duga na dan 8.6.2022. godine iznosi 5.775,00 dinara. Povodom ovih navoda , Poverenik najpre ističe da ovi razlozi neupisivanja deteta nisu navedeni u zapisniku upisne komisije od 17.8.2022. godine. Naime, kao što je već navedeno u ovom zapisniku su samo poimenično navedena deca (među kojima je i N. M.) bez navođenja konkretnog razloga neispunjavanja uslova. Pored toga, navodi istaknuti u izjašnjenju da su razlozi neispunjavanja uslova za upis deteta što je upisna komisija proverom na portalu e-uprave vrtića utvrdila da je majka nezaposlena, kao i da postoje dugovanja prema predškolskoj ustanovi, su neosnovani. Naime, u postupku je utvrđeno, da podnosioci pritužbe B.B. imaju aktivno poljoprivredno gazdinstvo, kao i da je majka, prilikom upisa deteta u ovu predškolsku ustanovu, takođe bila nezaposlena. Iz utvrđenog činjeničnog stanja koje je utvrdila prosvetna ispektorka u zapisniku od 9.9.2022. godine, navedeno je da kada je dete N.M. primljeno u vrtić, koji pohađa od 2019. godine, majka nije bila zaposlena, i ova činjenjnica tada nije predstavljala smetnju za upis deteta. Pored toga, iz utvrđenog činjeničnog stanja u ovom predmetu proizlazi da predškolska ustanova ni u jednom trenutku od roditelja nije zahtevala dokaz o njihovom radnom statusu, niti je isticala da ova činjenica može da predstavlja odlučujući uslov za dalji boravak deteta u ovoj predškolskoj ustanovi. U vezi navoda da roditelji N. M. imaju neizmirena dugovanja prema predškolskoj ustanovi, Poverenik ističe da je ovom organu predškolska ustanova dostavila računovodstvenu evidenciju sa finansijskim stanjem  za 2020, 2021 i 2022. godinu.  Poverenik, je uvidom u ove dokaze najpre utvrdio da nema evidentiranih dugovanja za dete N.M, u 2022. godini, dok je za 2020 i 2021. godinu, prema ovoj evidenciji  evidentiran dug u ukupnom iznosu od 4.775,00 dinara. Pored toga, analizom ovog dokaza sa listom upisane dece po grupama br. 1214/2022-1 od 25.8.2022. godine, može se utvrditi i da su u ovu predškolsku ustanovu upisana i ona deca, čiji su roditelji takođe imali dugovanja. Na osnovu navedenog, može se zaključiti da neizmirena novčana dugovanja prema predškolskoj ustanovi nisu bila odlučujući uslov prilikom upisa N. M. u 2022/2023 godini. Pored toga, iz dokaza je utvrđeno da je predškolska ustanova roditeljima dece koja imaju neizmirena dugovanja u 2020 i 2021. godini,  dostavljala pismeno obaveštenje o visini duga i mogućnosti plaćanja na rate, među kojima se ne nalaze roditelji N. M., a koju činjenicu nije sporila ni predškolska ustanova. Takođe, Poverenik ukazuje i da je članom 6. ugovora propisano da davalac usluga, odnosno predškolslka ustanova može jednostrano raskinuti ugovor, uz otkazni rok od 15 dana i u slučaju ako korisnik usluga ne izmiri svoju obavezu plaćanja, uzastopno 2 (dva) meseca. Međutim, nesporno je da u konkretnom slučaju korisnici usluge nisu imali dve uzastopne neizmirene obaveze, kao što je nesporno da predškolska ustanova ugovor nije raskinula iz razloga neispunjenja ove obaveze. Takođe, Poverenik konstatuje i da su podnosioci pritužbe istakli prigovor na ime neizmirenih obaveza koje imaju prema predškolskoj ustanovi u iznosu od 5.275,00 dinara, kao i da im je predškolska ustanova dostavila odgovor i finansijsku karticu za dete, gde je evidentiran dug koji roditelji imaju u ukupnom iznosu od 5.275,00 dinara.

 

3.12. Poverenik ukazuje i da je u nalazu  prosvetne inspektorke utvrđeno da se N.M. neosnovano nalazi na listi čekanja, zbog čega je data preporuka da se dete vrati u predškolsku ustanovu, s obzirom da je redovno pohađa od 2019, odnosno, već tri godine i da je potrebno uzeti u obzir najbolji interes deteta (njenu socijalizaciju, sticanje radnih navika, potreba za vaspitnim uticajem).

3.13. Na osnovu svega navedenog, Poverenik ističe da predškolska ustanova „Vlada Obradović Kameni“ nije dokazala da su postojali opravdani i objektivni razlozi zbog kojih se deca, u čije ime je podneta pritužba, od septembra 2022. godine nalaze na listi čekanja i ne mogu više da pohađaju ovu predškolsku ustanovu, a koji nisu u vezi sa ličnim svojstvima roditelja, odnosno članova porodice dece. S tim u vezi, Poverenik ističe da je iz dostavljenih dokaza uz pritužbu (fotografije iz prostorija političke stranke i protesta) i navoda roditelja dece u čije ime je podneta pritužba, utvrđeno da je član porodice podnosica pritužbe Jelene i Miloša Mažića, koji žive u zajedničkom domaćinstvu (rođeni brat A.A.-N.M.) član i funkcioner političke stranke-DS. Takođe je utvrđeno da je jedan od organizatora i učesnik protesta poljoprivrednika, koji su se održavali u avgustu 2022. godine, odnosno prema njegovoj izjavi (N.M.), koju su preneli mediji, ovaj lokalni protest je bio zakazan za 9. avgust 2022. godine.[8] Takođe, iz navoda i izjava iz pritužbe B.B. proizlazi i da je otac N. M. (S.M.) takođe član političke stranke – DS i da je i on učestvovao na protestima poljoprivrednika u avgustu 2022. godine. Pored toga, iz saopštenja opštine Pećinci[9] od 1.9.2022. godine, se može zaključiti da su roditelji dece, u čije ime je podneta pritužba povezani sa političkim delovanjem i poistovećeni sa strankom, s obzirom da se u saopštenju, između ostalog, govori da su „aktivisti demokratske stranke upali u vrtić“.  Takođe, Poverenik ističe da tokom ovog postupka, predškolska ustanova protiv koje je podneta pritužba nije osporila niti se izjašnjavala na navode i dokaze pritužbe koji su se odnosili na osnov diskriminatornog postupanja, odnosno lično svojstvo roditelja dece/člana porodice, u čije ime je podneta pritužbe. Naime, predškolska ustanova je u izjašnjenjima samo paušalno navodila da „pravilnik ne sadrži odredbe koje su isključujuće ili diskriminatorne, već kriterijume za upis dece“, kao i da  roditelji „sami navode u pritužbi političko opredeljenje porodice i svojih bližnjih i sami izvode zaključak da je to razlog zbog čega su deca na listi čekanja“. Poverenik ukazuje da je nesporno da su deca u čije ime je podneta pritužba neometano prethodnih godina pohađala ovu predškolsku ustanovu u objektu Obrež, odnosno Pećinci, ali im je ta mogućnost uskraćena neposredno nakon političkog delovanja njihovih roditelja, odnosno člana porodice, zbog čega se može zaključiti postojanje uzročno posledične veze između ličnog svojstva i postupanja predškolske ustanove u konkretnom slučaju. S toga, Poverenik konstatuje da je  podnosilac pritužbe učinio verovatnim da je predškolska ustanova diskriminatorno postupila prema deci podnosioca pritužbe na osnovu ličnog svojstva roditelja, odnosno člana porodice dece (pripadnost političkoj stranci i učešće na protesu), dok PU “Vlada Obradović Kameni“ nakon sprovedenog postupka i izvedenih dokaza, nije dokazala da su postojali opravdani i objektivni razlozi zbog kojih se deca podnosioca pritužbe nalaze na listi čekanja, a koji nisu u vezi sa ličnim svojstvom, u smislu člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

3.14. Poverenik ističe da u konkretnom slučaju nije od uticaja na drugačije mišljenje što je predškolska ustanova dopisom od 14.10.2022. godine, podnosiocima pritužbe ponudila mogućnost upisa dece u objekat Šimanovci, kao i da su se roditelji dece u čije ime je podneta pritužba izjasnili da nisu saglasni za smeštaj dece u ovom objektu. Naime, Poverenik ističe da je, imajući u vidu načelo najboljeg inetresa deteta i kontinuitet, neophodno da nastave da pohađaju ustanovu u objektima ove predškolske ustanove, u kojima su već upisana ranijih godina i koja su redovno pohađala (objekat Obrež, odnosno Pećinci), kao što je istaknuto i u nalazu prosvetne inspektorke. Poverenik ukazuje da je iz dopisa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, koji je ovom organu dostavljen 15.11.2022. godine, utvrđeno da je PU „Vlada Obradović Kameni“ na sastanku upisne komisije od 14.10. 2022. godine, konstatovala, između ostalog, da se 20.10.2022. godine, otvara još jedna vaspitna grupa u Šimanovcima, kao i da će za decu koja se nalaze na listi čekanja za objekat Obrež i Pećinci biti poslato obaveštenje da se izjasne da li žele da vode decu u objekat u Šimanovce. Takođe, u dopisu koji je PU „Vlada Obradović Kameni“ uputila Pokrajinskom sekretarijatu navedeno je da je nakon završenog konkursa na listi čekanja bilo ukupno 74. dece, a posle objavljivanja konkursa prijavilo se još 22-oje dece, da je nakon dobijanja saglasnosti za zapošljavanje,upisano 36-oro dece, dok je 36-oro roditelja obavešteno o mogućnosti pohađanja vrtića u objektu Šimanovci, do dogradnje objekta u Pećincima i Obrežu.

 

3.15. Imajući u vidu navedeno, kao i utvrđeno činjenično stanje u ovom predmetu, Poverenik konstatuje da je nesporno da se nakon završenog konkursa i objavljivanja rezultata, na listi čekanja pored dece u čije ime je podneta pritužba, nalazilo još dece. S tim u vezi, Poverenik ističe da je u ovom postupku,  prilikom odlučivanja da li su u konkretnom slučaju povređene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije cenio samo činjenice i dokaze koji se odnose na decu, u čije ime je podneta pritužba. Sa druge strane, iz zapisnika o utvrđenom inspekcijskom nadzoru proizlazi da su i za drugu decu koja se nalaze na listi čekanja, a čiji roditelji su podneli predstavku prosvetnoj inspekciji, utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti, gde se, između ostalog navodi da “svi roditelji, čija su deca već upisana prethodnih godina, su zaključili ugovore sa predškolskom ustanovom na neodređeno vreme, i da se raskidanjem ovih ugovora uskraćuje se već stečeno pravo roditelja“.

3.16. Poverenik ukazuje da su u postupku inspekcijskog nadzora utvrđene brojne nezakonitosti i nepravilnosti u vezi  konkursa koji je raspisala ova predškolska ustanova, kao i liste upisane dece i dece koja su na listi čekanja. S tim u vezi, Poverenik ističe da je u tom postupku utvrđeno i „da je neopravdana odluka ove predškolske ustanove da se upis vrši svake godine, ne vodeći račina o kontinuitetu i najboljem interesu dece. Sve dok deca redovno pohađaju ustanovu, dok roditelji redovno izmiruju obaveze prema PU, nema opravdanja zbog kojeg nisu primljena deca koja pohađaju PU više godina i koji imaju zaključene ugovore na neodređeno vreme“. Dalje je, u postupku inspekcijskog nadzora utvrđeno da su roditelji čija deca nisu upisana u vrtić, o tome obavešteni telefonskim putem 25.8.2022. godine, dok su na sajtu predškolske ustanove liste primljene dece i liste dece koja su na čekanju objavljene 29.8.2022. godine, zbog čega su ovakvim načinom obeveštenja roditelji dovedeni u bezizlaznu situaciju, jer je bilo kasno za upis dece u neku drugu predškolsku ustanovu. Pored toga, ovakvo postupanje suprotno je i odredbama člana 79. stav 2. tačka 5. i 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji propisuju da je predškolska ustanova, odnosno zaposleni dužni da obezbede ostvarivanje prava deteta i učenika, a naročito pravo na blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za obrazovanje i vaspitanje, kao i  informacije o pravima i obavezama deteta. Dalje, prema konkursu ove predškolske ustanove, upis dece je završen 15.5.2022. godine, dok je raspodela dece objavljena 29.8.2022. godine, što nije u skladu sa članom 4. stav 2. Pravilnika o upisu dece i radu upisne komisije,  koji propisuje da provera ispunjenosti uslova kao i da li su izmirene sve obaveze u pogledu plaćanja iz prethodnog perioda se vrši u junu mesecu tekuće godine, kada će roditelji i znati da li je dete upisano i u narednu godinu, nakon čega se potpisuje novi ugovor za tekuću godinu.  Dakle, upisna komisija nije izvršila raspodelu dece u skladu sa rokom koji je propisan ovom odredbom. Takođe, utvrđeno je da uslovi konkursa nisu u skladu sa Pravilnikom o upisu dece u predškolsku ustanovu, kao i da je ovaj pravilnik suprotan članu 100. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, s obzirom da je donet u martu 2022. godine, a Statut predškolske ustanove u julu 2022. godine.

 

 

  1. MIŠLjENjE

U  postupku koji je sproveden po pritužbi koja je podneta u ime zakonskih zastupnika/roditelja troje dece koja nisu upisana u PU „Vlada Obradović Kameni“ i nalaze se na listi čekanja u 2022/23 godini, utvrđeno je da je PU „Vlada Obradović Kameni“  Pećinci povredila odredbe člana  22. Zakona o zabrani diskriminacije, a u vezi člana 25. ovog zakona.

 

  1. PREPORUKA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje PU „Vlada Obradović Kameni“  Pećinci da:

 

5.1. Otkloni posledice diskriminatornog postupanja i preduzme hitne mere i aktivnosti kako bi se deci u u čije ime je podneta pritužba obezbedilo pohađanje predškolske ustanove u objektu Obrež, odnosno Pećinci, u kojim objektima su deca već upisana prethodnih godina.

 

5.2.  Uputi pisano izvinjenje podnosiocima pritužbe-roditeljima dece u čije ime je podneta pritužba, u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog mišljenja sa preporukom.

 

5.3 Ubuduće vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

 

Potrebno je da PU „Vlada Obradović Kameni“ Pećinci obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

 

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko  PU „Vlada Obradović Kameni“ Pećinci ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

 

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Sl. glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21

[2] Zakon o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS“, broj 22/09 i 52/21), član 1. stav 2.

[3] Zakon o zabrani diskriminacije, član 33.

[4] Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/06 i 115/21 i 16/2022)

[5] „Sl. list SCG“- Međunarodni ugovori br. 9/03, 5/05 i 7/05 – ispr. „Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 12/10 i 10/15

[6] „Sl.glasnik RS“, br. 18/10, 101/17, 113/17- dr.zakon, 95/18- dr.zakon, 10/19, 86/19- dr.zakon, 157/20- dr.zakon, 123/21- dr.zakon i 129/21, član 3. stav 4.

[7] „Sl.glasnik RS“, br. 88/17, 27/18- dr.zakon, 10/19, 27/18- dr.zakon, 6/20 i 129/21.

[8] https://rs.n1info.com/biznis/u-utorak-protestna-voznja-poljoprivrednika-po-srbiji/

[9]https://www.pecinci.org/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE.72.html?naslov=%DO%A1%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%A8%D0%A2%D0%95%D0%8A%D0%95&idvest=16999#news_box

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
Brankica Janković


microsoft-word-icon537-22 Pritužba protiv predškolske ustanove zbog diskriminacije po osnovu političke pripadnosti Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top