537-22 Притужба против предшколске установе због дискриминације по основу политичке припадности

бр. 07-00-373 /2022-02      датум: 5.12.2022.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужби које су поднели А.А. – родитељи Ј. и С. М. и Б.Б. -родитељи Н.М и притужбe Удружења Ц.Ц., у име и сагласност законских заступника деце, изјављене против ПУ „Влада Обрадовић Камени“, због дискриминације на основу политичке припадности. У притужбама је, између осталог, наведено да су деца у чије име је поднета притужба редовно похађала ову предшколску установу, почев од 2018. године, односно 2021. године, да родитељи имају закључене уговоре на неодређено време са предшколском установом, да су родитељ поднели захтеве за упис у 2022/2023. годину и да је родитељима телефоном 25.8.2022. године, саопштено да деца неће моћи да бораве у објекту у којима су већ уписана претходних година и да се налазе на листи чекања. Даље је наведено да родитељи нису добили одлуку нити било који други акт који садржи образложење о разлозима неуписивања деце у предшколску установу, док се  дискриминаторно поступање предшколске установе огледа у околности да су родитељи деце или чланови њихове породице чланови и функционери ДС-а као и да су били део протеста пољопривредника који је окарактерисан као опозиционо деловање, јер су упутили критике власти. У изјашњењу и допуни изјашњења ПУ „Влада Обрадовић Камени“ наведено је, између осталог, да су родитељи деце у чије име је поднета притужба поднели захтев за упис у наредну годину и прихватили одредбе Правилника о упису деце и раду уписне комисије од 11.3.2022. године, чиме су уговори који су били закључени са родитељима, као корисницима услуге, раскинути по сили закона. Такође је наведено да је уписна комисија разматрала захтев за упис деце у чије име је поднета притужба, али да су смештајни капацитети попуњени, због чега се деца  налазе на листи чекања. Наведено је и да је уписна комисија утврдила провером података на порталу е-управа да је мајка детета Н.М незапослена као и да постоји дуг, због чега је уписна комисија утврдила да Н.М, не испуњава услове за упис и да смештајни капацитети нису довољни. Повереник је спојио поступке по поднетим притужбама, с обзиром  да се у конкретном случају радило о истом правном основу као и чињеничном стању. Приликом одлучињвања у овом предмету, Повереник је имао у виду примену одредбе члана 45. Закона о забрани дискриминације, због чега је ценио да ли је ПУ „Влада Обрадовић Камени“ изнела чињенице и пружила доказе из којих би се утврдило да су постојали оправдани разлози због којих деца подносиоца притужбе нису уписана у ову предшколску установу у 2022/2023 години, а који нису у вези са личним својством родитеља, односно члана породице деце. У поступку је утврђено да су деца подносиоца притужбе похађала ПУ „Влада Обрадовић Камеи“ у објетку Пећинци, односно Обреж од 2018. године, односно од 2021. године, по основу закључених уговора са овом предшколском установом на неодређено време и да су родитељи деце поднели нови захтев за упис деце у наредну годину, у складу са Правилником о упису деце и раду уписне комисије ПУ „Влада Обрадовић Камени“, који је сада прописивао ову обавезу, а која није постојала у претходном правилнику. Утврђено је да је предшколска установа била у обавези да до краја јуна 2022. године одлучи о пријему деце, међутим родитељи су тек 25.8.2022. године, телефонским путем обавештени да њихова деца нису уписана и да се налазе на листи чекања.  У поступку је утврђено да су деца А.А. испуњавала услове приоритета за упис у ову предшколску установу, у складу са правилником, да су родитељи испуњавали све обавезе из уговора и да нису постојали оправдани разлози због којих њихова деца налазе на листи чекања. Такође, утврђено је да дете Б.Б. редовно похађа предшколску установу од 2019. године и да нису постојали оправдани разлози због којих предшколска установа није извршила упис детета и у 2022/23 години. Поред тога и у поступку инспекцијског надзора, који је вршен над овом предшколском установом утврђено је да није било оправдања због којег нису примљена деца која већ похађају ову предшколску установу и који имају закључене уговоре на неодређено време, због чега је наложено да предшколска установа поступа у складу са чланом 5. уговора и децу врати у објекте ове установе у којима су већ уписани претходних година, међутим, до данас то није учињено. Након спроведеног поступка и изведених доказа, применом одредаба члана 45. Закона о забрани дискриминације, Поверени je дао мишљење да је ПУ „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци повредила одредбе члана 22. Закона о забрани дискриминације, у вези са чланом 25. овог закона. Предшколској установи је препоручено да отклони последице дискриминаторног поступања и предузме хитне мере и активности како би се деци у чије име је поднета притужба обезбедило похађање ове установе, у објекту Обреж, односно Пећинци, у којим објектима су деца већ уписана претходних година, затим да упути писано извињење родитељима деце у чије име је поднета притужба, и да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

ТОК ПОСТУПКА

  • Повереник за заштиту равноправности примио је притужбе А.А. и Б.Б,, због дискриминације њихове деце на основу личног својства родитеља – чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама, као и притужбу Ц.Ц., која је поднета у име А.А., родитеља С. и Ј. М. и Б.Б., старатељ Н. М., против ПУ „Влада Обрадовић Камени“ из Пећинаца.

 

  • У притужби А.А. је, између осталог, наведено:

 

– да је 25. августа 2022. године примила телефонски позив из вртића;

– да јој је речено да се њена деца налазе на листи чекања од 1. септембра 2022. године;

– да је помислила да је реч о грешци с обзиром да њена деца иду у вртић од навршене прве године живота, да редовно извршавају обавезе према вртићу као и да су и она и супруг редовно запослени;

– да јој је појашњено да је комисија донела решење поводом пријаве за упис деце и да је наведено да се деца налазе на листи чекања;

– да је од васпитачице из објекта Обрежа добила информацију да је у питању административна грешка јер се деца не уписују први пут у вртић и да ће проверити са директорком, јер нема основа да се налазе на листи чекања;

–  сматра да је реч о „политичкој позадини“ јер је рођени брат њеног супруга члан Демократске странке и Удружења пољопривредника који јавно указују на све „мутне радње“ повереника Српске напредне странке у Општини Пећинци;

– сматра да се преко деце свете њеном деверу;

 

1.3.  У прилогу притужбе достављено је: 1) Уговор о боравку деце у ПУ „Влада Обрадовић Камени“ 2) жалба на Уписна листа са листом деце која су на чекању; 3) потврда о запослењу, допис просветене инспекторке.

 

1.4.   У притужби Б.Б. је, између осталог, наведено:

 

– да се од 27. августа 2018. године, а према уговору, њихова малолетна ћерка налази на полудневном боравку у објекту „Пећинци“ предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“;

– да је уговор закључен на неодређено време, са таксативно наведеним разлозима за једнострани раскид уговора од стране корисника услуга односно даваоца услуга;

– да им је усмено, путем телефона, 25. августа саопштено да дете више неће моћи да борави у наведеном објекту јер је стављено на листу чекања/испод црте и да не може да похађа вртић од 1. септембра 2022. године;

– да је о наведеном одлучивала Комисија али да они нису добили никакву одлуку комисије као ни писмено образложење;

– више пута су покушавали да дођу до информација али у објекту нису били доступни;

– сматрају да је њихово дете дискриминисамо због политичког опредељења чланова њихове породице;

 

1.5.  У притужби удружења Ц.Ц., између осталог је наведено:

 

– да притужбу подносе у име и уз сагласност родитеља С. и Ј. М. и Н. М.;

– да деца већ неко време похађају вртић и то: С. М. од 18. августа 2021. године а Ј. од 27. августа 2018. године; док Н. похађа исту установу од 27. августа 2019. године;

– да су родитељи благовремено поднели захтеве за упис у 2022/2023. годину и да нису добили одлуку Комисије о упису нити било који други акт који садржи образложење о разлозима неуписивања деце у предшколску установу;

– да је 25.8.2022. године родитељима, путем телефона, саопштено да деца неће моћи да бораве у објекту „Обреж“ а као разлог је наведено да су стављени на листу чекања односно да се налазе „испод црте“;

– да се дискриминаторно поступање огледа у околности да су родитељи или чланови њихове породице функционери Демократске странке и то што су били део протеста пољопривредника који је окарактерисан као опозиционо деловање јер су упутили критике власти;

– лично својство члана породице у односу на породицу Мажић се огледа у чињеници да је стриц деце, председник Општинског одбора Демократске странке у Пећинцима, и повереник исте странке за Срем;

– да породица живи у истом домаћинству те је повезаност стрица са политичким деловањем у већој вези и са остатком породице;

– да је Н.М., стриц деце, био једна од особа за коју се сматра да предводи протест;

– да саопштење општине Пећинци у којем говоре да су чланови Демократске странке „упали у вртић“ недвосмислено говори о околности да су родитељи директно повезани са политичким деловањем и поистовећени са странком;

– да је С.М., отац Н. М., члан Демократске странке који је такође учествовао у протестима;

– да је заједничка карактеристика за сву децу повезаност са учешћем у локалним протестима пољопривредника, односно припадност политичкој странци;

– да су деца до одржавања протеста неометано похађала вртић док је након протеста та могућност ускраћена;

– да је поступање директорке установе усмерено ка томе да родитељи престану да се буне и указују на дискриминацију а што се огледа и у околности да је предшколска установа обавестила Центар за социјални рад у Пећинцима о наводном насиљу, злостављању и занемаривању деце од стране подноситеља притужбе, позивају се на околност да су деца остављена у објекту установе без надзора одрасле особе;

– да се овим актом демонстрира моћ од стране директорке и поручује родитељима да одустану од притужбе;

– да је налазом Просветне инспекције утврђен велики број пропуста у раду, а тичу се уписне процедуре и околности да су деца подноситеља притужбе имала приоритет за упис;

– да је утврђено да услови конкурса нису били у складу са Правилником, да се комисија није састала благовремено као ни да родитељи нису обавештени у складу са Статутом;

– да је незаконито поступање директорке и предшколске установе у директно узрочној вези са личним својством чланова породице и да је  једини циљ био да деца не похађају вртић;

 

1.6. У прилогу притужбе достављени су: 1) Статут удружења Ц.Ц.; 2) Уговор о боравку деце у ПУ „Влада Обрадовић Камени“ 3) Уписна листа са листом деце која су на чекању; 4) Позив Центра за социјални рад Пећинци од 2. септембра 2022. године; 5) Решење просветне инспекције бр. 614-46/2022-VII од 9. септембра 2022. године, 5) фотографије са протеста пољопривредника и из просторија Демократске странке за члана породице подносилаца притужбе, линк новинских чланака који су извештавали о протесту родитеља, линк саопштења општине Пећинци.

 

1.7. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“.

 

1.8. У изјашњењу и допуни изјашњења на притужбе, између осталог, наведено је:

 

– да се упис деце у предшколску установу врши у складу са одредбама Правилника о упису деце и раду уписне комисије Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ од 11.3.2022. године ( у даљем тексту: Правилник);

– да у складу са Правилником родитељи односно други законски заступници чија деца бораве у Установи су дужни да поднесу захтев за упис у наредну годину. Наведено је да ће сви захтеви бити испитивани у погледу испуњености услова у складу са Правилником, да се провера  врши у јуну месецу 2022. године, када ће родитељи знати да ли је дете уписано у наредну годину, након чега се потписује Уговор за текућу годину;

– да су родитељи Ј. и С. М. поднели захтев за упис у наредну предшколску годину 16. маја 2022. године бр. 847/2022-2 чиме су прихватили одредбе Правилника, а чиме су уговори бр. 716/2021 од 18. августа 2021. године и 706/2018 од 27. августа 2018. године раскинути по сили закона;

– да је Комисија разматрала захтев, али да имајући у виду да су смештајни капацитети попуњени, деца се налазе на листи чекања. Појашњено је да су родитељи телефонским путем обавештени 25. августа 2022. године да се деца налазе на листи чекања за радну 2022/2023 годину, као и да су добили шифре под којима се деца налазе на листи чекања.

– да су родитељи за дете Н. М., поднели захтев за упис у наредну годину бр. 773/2022 од 16. маја 2022. године и тиме прихватили одредбе Правилника чиме је уговор бр. 706/2021 од 27. августа 2018. године престао да важи по сили закона. Даље је наведено да је уписна комисија извршила проверу података на Порталу е-управа, дана 8. јуна 2022. године, и утврдила да је мајка незапослена као и да стање дуга износи 5.775,00 динара,  на основу  чега је Уписна комисија утврдила да Н. М., не испуњава услове за упис и да смештајни капацитети нису довољни због чега је дете остало на листи чекања. Појашњено је да су родитељи, телефонским путем, 25. августа 2022. године да се дете налази на листи чекања под шифром 1214/2022.

– да је ПУ „Влада Обрадовић Камени“ донела Правилник како би се што боље искористили смештајни капацитети, могућности и задовољили потребе што више родитеља, што је, како је наведено, учињено јер је у школску 2022/2023 година уписано преко 80 деце више него школске 2021/2022 године;

– да ове године предшколску установу похађа 760 деце док је претходне године тај број био 683;

– да Правилник не садржи одредбе које су искључујуће за упис деце или дискриминаторне већ критеријуме за упис, а ограничавајући фактор јесу смештајни капацитети којима Установа располаже као и број запослених у Установи;

– да А.А. сама наводи у притужби политичко опредељењ својих ближњих и на основу тога сама изводи закључак да је то разлог због чега се деца налазе на листи чекања;

– да  Б.Б. сами наводе у притужби да је дете дискриминисано због политичког опредељења њихове породице и на основу тога сами изводе закључак због чега се дете налази на листи чекања;

– да у поступању предшколске установе приликом разматрања и одлучивања о упису деце нема елемената дискриминације по било ком основу, јер се пријем деце вршио у складу са Правилником према узрасту деце, смештајним капацитетима објекта и нормативима за пријема деце, и према свим подносиоцима се поступало по истом Правилнику;

– да су подношењем захтев за упис у наредну годину за дете, Н. М., родитељи били упознати са обавезом измирења услуге боравка детета. Васпитачи усмено обавесте сваког родитеља појединачно да је потребно да измире своја дуговања након чега их упуте на рачуноводствену службу која се налази у матичном објекту у Пећинцима, где је Н. М., похађала вртић, као и да сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова родитељи могу да се информишу о остању њиховог дуга;

– да је родитељима деце у чије име је поднета притужба понуђена могућност уписа детета у објекат у Шимановцима, али да су то родитељи одбили;

– да су родитељи чије дуговање износи преко 7.000 динара за 2020/2021. годину обавештени писаним путем о стању дуга са могућношћу репрограма;

– да се за време епидемије Корона вирусом, у периоду од марта – маја 2020. године боравак није плаћао јер се није одвијао васпитно-образовни рад, а родитељи су се  након 11. маја 2020. године, изјашњавали да ли ће њихово дете похађати вртић, односно да родитељи чија деца нису похађала вртић у периоду од марта 2020. до септембра 2021. године нису плаћа боравак;

– да постоје деца чији родитељи нису измирили дуговање и стога не похађају предшколску уставноу у радној 2022/2023 години и налазе се на листи чекања, исто као Н. М.;

– да је притужба родитеља и Удружења Ц.Ц. неоснована јер је предшколска установа донела Правилник у законској процедури, чије одредбе нису дискриминаторне,  и на основу кога је разматрала поднете захтеве за упис у наредну годину;

– да сматрају да су породице  и Удружење А11 сами исполитизовали ову ситуацију, која је реалност у целој Србији.

 

1.9.  Ради правилног утврђивања чињеничног стања, сагласно члану 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, Повереник је од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, као органу надлежном да врши надзор над радом установа на територији АП Војводине, затражио да доставе записник о извршеном инспекцијском надзору у ПУ „Влада Обрадовић Камени“ као и да обавесте Повереника о наложеним мера предшколској установи, имајући у виду да је у питању остваривање права деце на предшколско васпитање и образовање.

 

1.10. У изјашњењу покрајинског секретара, између осталог, наведено је:

– да је предшколска установа „Влада Обрадовић Камени“ у Пећинцима 27. октобра 2022. године обавестила Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, да су се након решавања добијања сагласности за „запошљавање запослених“, створили услови да се родитељима понуди могућност уписа деце у објекат у „Шимановцима“;

 

– да је предшколска установа „Влада Обрадовић Камени“ дописом бр.1569/2022 од 24. октобра 2022. године, обавестила Покрајински секретаријат да је уписна комисија на основу захтева за упис у наредну годину за С.и Ј. М утврдила да су смештајни капацитети попуњени и да се деца налазе на листи чекања као и да су се након добијања сагласности за „запошљавање запослених“ створили услови да се родитељима понуди могућност уписа детета у објекат у Шимановцима, због чега им је 14. октобра 2022. године послато обавештење. Наведено је да се родитељи до писања наведеног дописа нису изјаснили;

 

– да је Уписна комисија на основу захтева за упис у наредну годину за Н.М, извршила проверу података на Порталу е-управа е вртић, којом приликом је утврдила да је мајка незапослена као и да на основу података из службене евиденције-финансијских картица корисник услуга има дуг 5.775,00 динара. Наведено је, да су родитељи подношењем захтева за упис у наредну годину прихватили одредбе Правилника о упису деце и раду уписне комисије Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци, чиме је уговор раскинут по сили закона. Даље је наведено, да је родитељима понуђена могућност уписа детета у објекат у Шимановцима. Родитељи су се путем мејла изјаснили да дете „неће да воде у објекат јер наводе да дете има фобију од аутобуса, као и да немају могућност да га воде у Шимановце“;

 

– да је након завршеног Конкурса на листи чекања било укупно 74 деце док је после се објављивања коначне листе пријавило још 22 деце;

 

– да су се у међувремену створили услови да деца која су на листи чекања, почну са      похађањем вртића и то након добијања сагласности за ново запошљавање 5 васпитача и 1 медицинске сестре у објекат у Шимановцима;

 

– да су након добијања сагласности Комисије за давање сагланости за запошљавање уписали 36 деце као и да родитељи чија деца нису пријављена на територију Општине Пећинци ( у питању је 26 деце), нису обавештени јер чекају да се прво изјасне родитељи пријављени на територији Општине Пећинци.

 

1.11.  У прилогу дописа достављено је: 1) допис Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ бр. 1569/2022 од 24. октобра 2022. године; 2) Правилник о упису деце и раду уписне комисије у ПУ „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци; 3) допис Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице бр. 128-614-345/2022-01 од 3. новембра 2022. године.

 

1.12. Повереник констатује да су овом органу поднете више (три) притужби због неуписивања деце у предшколску установу, против истог органа, односно ПУ „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци. С обзиром на то да се у конкретном случају ради о истом правном основу као и чињеничном стању, поступци по поднетим притужбама су спојени.

 

  1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

2.1. Увидом у Уговор о међусобним правима и обавезама даваоца и корисника услуга бр. 716/2021 од 18. августа 2021. године, утврђено је да је уговор закључен између предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ и А.А., родитеља С. М. У члану 1. Уговора је наведено да корисник услуга прима дете на целодневни боравак почев од 1. децембра 2020. године у објекат Обреж. Уговор је закључен на неодређено време, док је чланом 6. прописано у којим случајевима давалац услуге може једнострано да раскине уговор, уз отказни рок од 15 дана.

 

2.2. Увидом у Уговор о међусобним правима и обавезама даваоца и корисника услуга бр. 706/2018 од 27. августа 2018. године утврђено је да је уговор закључен између предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ и А.А., родитеља Ј. М. Уговор је закључен на неодређено време, док је чланом 6. прописано у којим случајевима давалац услуге може једнострано да раскине уговор, уз отказни рок од 15 дана.

 

2.3. Увидом у Уговор о међусобним правима и обавезама даваоца и корисника услуга бр. 706/2018 од 27. августа 2018. године утврђено је да је уговор закључен између предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ и Б.Б., родитеља Н. М. У члану 1. Уговора је наведено да корисник услуга прима дете на целодневни боравак почев од 1. септембра 2019. године. Уговор је закључен на неодређено време, док је чланом 6. прописано у којим случајевима давалац услуге може једнострано да раскине уговор, уз отказни рок од 15 дана.

 

2.4. Увидом у Правилник о упису деце и раду уписне комисије у предшколску установу „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци бр. 267/2022 од 1. марта 2022. године утврђено је да се Правилником уређује време уписа, потребна документација, састав и начин рада уписне комисије, критеријуми за пријем деце у установу, формирање листе чекања, поступак по приговору родитеља, закључење уговора и друга питања од значаја за упис деце у установу.

 

2.5.  Увидом у конкурс за упис у ПУ „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци за радну 2022/2023, бр. 331/2022-2 од 31. марта 2022. године, утврђено је да конкурс траје од 1. априла до 15. маја 2022. године, да се захтев подноси електронским путем на Порталу еУправе –еВртић; да родитељи деце која већ похађају предшколску уставнову захтев за упис у наредну годину предају васпитачу у периоду трајања конкурса; да ће сви захтеви бити испитивани у погледу испуњености услова у складу са Правилником, а одлука о упису деце бити објављена до краја јуна месеца текуће године; да родитељи/законски заступници деце из друштвено осетљивих група и деце редовних студената прилажу додатну документацију; да уписна комисија објављује уписну листу и листу чекања на видном месту у сваком од објеката предшкоске установе за новоуписану децу и децу на листи чекања.

2.6. На основу навода притужбе и изјашњења утврђено је да су родитељи деце подносиоца притужбе, телефонским путем обавештени 25. 8.2022. године, да им деца нису уписана у предшколску установу у 2022/23 години, и да су на листи чекања, иако су већ редовно похађали ову предшколску установу, у коју су уписани претходних година.

2.7. Увидом у Записник о ванредном инспекцијском надзору у Предшколској установи „Влада Обрадовић Камени“ бр. 614-46/2022-VII од 9. септембра 2022. године утврђено је да у тачки 4. „утврђивање чињеничног стања“ наведено да су се четворо родитеља електронским путем обратила Инспекцији  којом приликом је наведено да сви имају исти проблем односно да њихова деца нису примљена у ПУ, о чему су обавештени телефоном од анонимне особе, 25. августа 2022. године. Даље, у записнику се, између осталог, наводи да  „ дете Б.Б. редовно похађа ову станову од 2019. године; да је дете стављено на листу чекања са образложењем да ја не радим а ми имамо породично газдинство. Када је дете примљено у вртић ја нисам била запослена и то није представљало проблем“. Просветни испектор је , након утврђеног чињеничног стања за дете Б.Б. дао препоруку да „како Н.М. (дете Б.Б.) похађа ПУ редовно, већ три године, препорука је да се узме у обзир најбољи интерес детата, њена социјализација, стицање радних навика, потреба за васпитним утицајем и да се дете Н.М. врати у ПУ.“ Даље је наведено да ни у једном Статуту односно изменама и допунама Статута, нема одредаба која каже да се се критеријуми за упис деце у ПУ уредити посебним општим актом, што није у складу са чланом 13. став 3. Закона о предшколском васпитању, који прописује да  „Начин и поступак уписа деце у предшколску установу ближе се уређују статутом, уз сагласност оснивача“. Даље је утврђено да је у тачки 4.1. „опис откривених незаконитости“ наведено да расподела деце није извршена у складу са роком који је предвиђен Правилником о упису деце и раду уписне комисије у ПУ „Влада Обрадовић Камени“; да до краја јуна није објављена Одлука о упису деце, како је наведено у Конкурсу; да у конкурсу није наведено за колико слободних места се расписује, пошто се чланом 15. став 3. Правилника прописује да се прво попуњавају групе (слободна места)..да прешколска установа није извршила обавештавање родитеља у складу са Статутом и чланом 79.став 2. тачка 5 и 6. ЗОСОВ. Просветни инспектор је наложио директору установе да: 1.) отклони утврђене неправилности, 2.)  поступа у складу са чланом 5. уговора који су закључили са родитељима А.А. -уговор за Ј. М. бр. 706/2018 од 27.8.2018. године и други уговор за М.С бр. 716/2021 од 18.8.2021. године. У записнику је такође констатовано да ни у једном статуту, тј. изменама и допунама статута нема одредба која каже да ће се критеријуми за упис деце у ПУ уредити посебним општим актима, што није у складу са чланом 13. став 3. Закона о предшколском образовању, који прописује да начин и поступак уписа деце у предшколску установу ближе се уређује статутом, уз сагласност оснивача. Даље је наведено да је Конкурс бр. 331/2022-2 од 31.3.2022. године, расписан на основу Правилника о упису деце и раду Уписне комисије у ПУ „Влада Обрадовић Камени“ од 11.3.2022. године, чије се одредбе у време расписивања конкурса не налазе у статуту који је тада био у примени.

2.8. Увидом у Записник са састанка уписне комисије од 17. августа 2022. године,  наведено је, између осталог, да  „после рока поднети захтеви, не испуњавају условe и: 18) Н. М.-Пећинци; 47) Ј. М. –Обреж; 51) С. М. – Обреж“.

 

  1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом давања мишљења у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и достављене доказе.

 

Правни оквир

 

3.1. Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка због повреда одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправноси[3].

 

3.2. Устав Републике Србије[4] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

 

3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода[5], одредбом члана 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних у овој конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

 

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Одредбама чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације прописни су посебни случајеви дискриминације, па је тако чланом 22. прописано да је је забрањено дискриминисати дете односно малолетника према здравственом стању, инвалидитету, сексуалној оријентацији, брачном односно ванбрачном рођењу, као и прављење разлике према здравственом стању, имовном стању, професији и другим обележјима друштвеног положаја, активностима, израженом мишљењу или уверењу дететових родитеља односно старатеља и чланова породице. Даље, одредба члана 25. став 1. овог закона прописано је да је зaбрaњeнa дискриминaциja збoг пoлитичких убeђeњa лицa или групe лицa, oднoснo припaднoсти или нeприпaднoсти пoлитичкoj стрaнци, oднoснo синдикaлнoj oргaнизaциjи.

 

3.5. Законом о предшколском образовању и васпитању[6] прописано је да су у oствaривaњу дeлaтнoсти прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa и oстaлих дeлaтнoсти прeдшкoлскe устaнoвe зaбрaњeнe и свe aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, дискриминишу или издвajajу дeцa, oднoснo групa дeцe, пo билo кoм oснoву, у склaду сa Зaкoнoм. Чланом 4. став 2. тачка 1. овог закона прописано је да су принципи предшколског васпитања и образовања дoступнoст: jeднaкo прaвo и дoступнoст свих oбликa прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa, бeз дискриминaциje и издвajaњa пo oснoву пoлa, сoциjaлнe, културнe, eтничкe, рeлигиjскe или другe припaднoсти, мeсту бoрaвкa, oднoснo прeбивaлиштa, мaтeриjaлнoг или здрaвствeнoг стaњa, тeшкoћa и смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeтa, кao и пo другим oснoвaмa, у склaду сa зaкoнoм. Одредбом члана 13. став 3. овог закона прописано је да је да се упис дeцe у предшколску установу врши у складу са Законом, док се нaчин и пoступaк уписa дeцe у прeдшкoлску устaнoву ближe урeђуjу стaтутoм, уз сaглaснoст oснивaчa.

 

3.6. Закон о основама система образовања и васпитања[7] у члану 7. став 1. тачка 1. прописује да  систeм oбрaзoвaњa и вaспитaњa мoрa дa oбeзбeди зa сву дeцу, учeникe и oдрaсле jeднaкoст и дoступнoст oствaривaњa прaвa нa oбрaзoвaњe и вaспитaњe зaснoвaнoм нa сoциjaлнoj прaвди и принципу jeднaких шaнси бeз дискриминaциje. Чланом 79.став 2. тачка 5. овог закона прописано је да је установа, oднoснo зaпoслeни у устaнoви дужни су дa oбeзбeдe oствaривaњe прaвa дeтeтa и учeникa, a нaрoчитo прaвo на заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Чланом 110. овог закона прописано је да су у устaнoви зaбрaњeнe дискриминaциja и дискриминaтoрскo пoступaњe, кojим сe нa нeпoсрeдaн или пoсрeдaн, oтвoрeн или прикривeн нaчин, нeoпрaвдaнo прaви рaзликa или нejeднaкo пoступa, oднoснo врши прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицe или групe лицa, кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa или њимa блискa лицa нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, стaтусу мигрaнтa, oднoснo рaсeљeнoг лицa, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, сoциjaлнoм и културнoм пoрeклу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa, кao и пo другим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa дискриминaциje.

 

Анализа навода из притужбе, изјашњења и достављених доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 

3.7.  Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је утврдити да ли је ПУ “Влада Обрадовић Камени“ Пећинци, дискриминаторно поступила према деци у чије име је поднета притужба, приликом уписа у ову предшколску установу у 2022/23 годину. С тим у вези, Повереник је, приликом одлучињвања у овој правној ствари имао у виду примену правила из члана 45. Закона о забрани дискриминације, која прописује да тeрeт дoкaзивaњa дa ниje дoшлo дo пoврeдe нaчeлa jeднaкoсти, oднoснo нaчeлa jeднaких прaвa и oбaвeзa снoси лице против кога је поднета притужба. Сагласно томе, Повереник је у овом поступку ценио да ли је ПУ „Влада Обрадовић Камени“  изнела чињенице и пружила доказе из којих би се утврдило да су постојали оправдани разлози због којих деца подносиоца притужбе нису уписана у ову предшколску установу, а који нису у вези са личним својством родитеља, односно члана породице деце (припадност политичкој  старанци и учешће на протесту).

 

3.8.  Повереник најпре истиче да је неспорно да деца у чије име је поднета притужбе похађају ПУ „Влада Обрадовић Камени“ у објекту Пећинци, односно Обреж од 2018. године, односно друго дете у породици М., од 2021. године, на основу закључених уговора са овом предшколском установом на неодређено време. Неспорно је и да су подносици притужбе, поднели нови захтев за упис деце у наредну годину, у складу са Правилником о упису деце и раду уписне комисије ПУ „Влада Обрадовић Камени“, који је сада прописивао ову обавезу, а која није постојала у претходном правилнику ове установе. С тим у вези, поводом навода из изјашњења да су „уговори бр. 716/2021, 706/18 и 706/18 раскинути по сили закона и не производе правно дејство, јер су родитељи подношењем новог захтева за упис деце у наредну годину, прихватили одредбе Правилника о упису деце и раду уписне комисије од 11.3.2022. године“, Повереник указује на следеће чињеница. Наиме, наведени уговори закључени су између примаоца услуга-родитеља деце у чије име је поднета притужба и даваоца услуге- предшколске установе,    уговорима су регулисана међусобна права и обавезе обе уговорне стране, док је чланом 5. уговора прописано да се уговор закључује на неодређено време. Даље, одредбом  члана 6. овог уговора прописано је да давалац услуге-предшколска установа може једнострано раскинути уговор, уз отказни рок од 15 дана и то у случајевима и из разлога који су наведени у овом члану. Имајући у виду да се уговор раскида по самом закону у случају када је испуњење обавезе у одређеном року битан састојак уговора, а дужник не испуни обавезу у том року (члана 125. ЗОО), као и да у конкретном случају не постоји неиспуњење обавеза у одређеном року, према закљученим уговорима на неодређено време између корисника услуга/родитеља и предшколске установе, то су неосновани наводи из изјашњења да су уговори раскинути по сили закона, јер су корисници услуга/родитељи прихватили одредбе правилника који је донела ова предшколска установа у марту 2022. године. Поред тога, Повереник истиче да је и просветни инспектор у записнику од 9.9.2022. године, а поводом закључених уговора са предшколском установом утврдио неправилности, односно констатовао „да нема оправдања  због којег нису примљена деца која већ похађају ову предшколску установу и који имају закључене уговоре на неодређено време са предшколском установом“ и наложио предшколској установи да „поступи у складу са чланом 5. уговора, за децу А.А., док је за дете Б.Б. утврђено да „редовно похађа ову установу већ 3 године, због чега је препорука да се узме у обзир најбољи интерес детета, њена социјализација, стицање радних навика, потреба за васпитним утицајем и да се дете Н.М. врати у ПУ.

 

3.9. Приликом утврђивања да ли су у конкретном случају постојали оправдани разлози због којих деца подносиоца притужбе не могу да похађају ову предшколску установу од септембра 2022. године и налазе се на листи чекања, Повереник је даље ценио наводе из изјашњења „да је уписна комисија разматрала захтев за упис деце за наредну годину за Ј.М. и С. М., али како су смештајни капацитети попуњени, деца су на листи чекања“. Поводом ових навода Повереник најпре истиче да су они контрадикторни и у супротности са наводима из записника уписне комисије од 17.8. 2021. године, када је ова комисија донела  одлуку о упису деце и деце која не испуњава услове за упис. Наиме, у овом записнику (који је Поверенику достављен уз допис просветног инспектора од 17.10.2022. године) наведено је колико је деце примљено у сваком објекту ове предшколске установе, а након тога, да су на „листи чекања“ десеторо деце (која су поименично неведени) док је  на крају у записнику поименично наведено 63 деце, међу којима су и деца подносиоца притужбе, за која је претходно назначено: „После рока поднети захтеви. Не испуњавају услов“. Повереник истиче да у наведеном записнику који је потписала записничарка и директорка ПУ, као председница комисије, нису наведени разлози неиспуњавања, односно у записнику нигде није наведено да су ограничени смештајни капацитети разлог неуписивања деце, нити било које друго образложење услова који нису испуњени за упис деце, како се сада истиче у изјашњењу ове предшколске установе. Такође, у вези навода из изјашњења да су смештајни капацитети били разлог ограничења уписа за децу подносиоца притужбе Повереник указује да се у конкретном случају предшколска установа није изјаснила нити пружила доказ колико је било слободних места и на који начин су се та места попуњавала, а што је констатовано и у записнику о ванредном инспекцијском надзора од 9.9.2022. године, у коме је назначено да “ у конкурсу није наведено колико има слободних места за упис деце како се то прописује чланом 15. став 3. Правилника: „прво се попуњавају групе (слободна места) према критеријумима за утврђивање приоритета за упис, затим се пријем деце врши на нивоу сваког објекта и сваке узрасне групе у складу смештајним капацитетима објеката и нормативом за пријем деце“.

 

3.10. Даље, неспорно је да су деца подносиоца притужбе А.А. испуњавали услове приоритета за упис у ову предшколску установу и то у складу са чланом  12. Правилника о упису деце и раду уписне комисије у ПУ „Влада Обрадовић камени“ Пећинци, тачка 2. и 4. (деца запослених родитеља и деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу). Наиме, у поступку је неспорно утврђено да је уговор између корисника услуга-родитеља А.А. и ПУ закључен на неодређено време, да је корисник услуге испуњавао обавезе из уговора који се односе на обавезу накнаде услуге за боравак деце, и ни у једном тренутку корисник није једнострано раскинуо уговор. Према томе, не могу се прихватити наводи из изјашњења да нису постојали смештајни капацитети за ово двоје деце, с обзиром да је неспорно да су она имала приоритет приликом уписа (деца запослених родитеља, као и деца чија су браћа илио сестре већ уписана ), док се у складу са  чланом 9. Правилника о упису деце и раду уписне комисије, васпитно образовна група попуњава са новоуписаном децом. Како из изведених доказа произлази да су деца подносиоца притужбе А.А., испуњавала све прописане услове, то нису постојали оправдани и објективни разлози због којих нису уписана у предшколску установу у 2022/23 години.

 

3.11. Приликом утврђивања оправданости разлога због којих дете Б.Б. није примљено у предшколску установу, Повереник истиче да је предшколска установа у изјашњењу навела да је „уписна комисија утврдила да дете Н.М. не испуњава услове за упис и да смештајни капацитети нису довољни“. Наведено је,такође, да је уписна комисија извршила проверу података на потралу е-управа 8.6.2022. године, и утврдила да је мајка незапослена. Такође, уписна комисија је на основу евиденције финансијских картица утврдила да стање дуга на дан 8.6.2022. године износи 5.775,00 динара. Поводом ових навода , Повереник најпре истиче да ови разлози неуписивања детета нису наведени у записнику уписне комисије од 17.8.2022. године. Наиме, као што је већ наведено у овом записнику су само поименично наведена деца (међу којима је и Н. М.) без навођења конкретног разлога неиспуњавања услова. Поред тога, наводи истакнути у изјашњењу да су разлози неиспуњавања услова за упис детета што је уписна комисија провером на порталу е-управе вртића утврдила да је мајка незапослена, као и да постоје дуговања према предшколској установи, су неосновани. Наиме, у поступку је утврђено, да подносиоци притужбе Б.Б. имају активно пољопривредно газдинство, као и да је мајка, приликом уписа детета у ову предшколску установу, такође била незапослена. Из утврђеног чињеничног стања које је утврдила просветна испекторка у записнику од 9.9.2022. године, наведено је да када је дете Н.М. примљено у вртић, који похађа од 2019. године, мајка није била запослена, и ова чињењница тада није представљала сметњу за упис детета. Поред тога, из утврђеног чињеничног стања у овом предмету произлази да предшколска установа ни у једном тренутку од родитеља није захтевала доказ о њиховом радном статусу, нити је истицала да ова чињеница може да представља одлучујући услов за даљи боравак детета у овој предшколској установи. У вези навода да родитељи Н. М. имају неизмирена дуговања према предшколској установи, Повереник истиче да је овом органу предшколска установа доставила рачуноводствену евиденцију са финансијским стањем  за 2020, 2021 и 2022. годину.  Повереник, је увидом у ове доказе најпре утврдио да нема евидентираних дуговања за дете Н.М, у 2022. години, док је за 2020 и 2021. годину, према овој евиденцији  евидентиран дуг у укупном износу од 4.775,00 динара. Поред тога, анализом овог доказа са листом уписане деце по групама бр. 1214/2022-1 од 25.8.2022. године, може се утврдити и да су у ову предшколску установу уписана и она деца, чији су родитељи такође имали дуговања. На основу наведеног, може се закључити да неизмирена новчана дуговања према предшколској установи нису била одлучујући услов приликом уписа Н. М. у 2022/2023 години. Поред тога, из доказа је утврђено да је предшколска установа родитељима деце која имају неизмирена дуговања у 2020 и 2021. години,  достављала писмено обавештење о висини дуга и могућности плаћања на рате, међу којима се не налазе родитељи Н. М., а коју чињеницу није спорила ни предшколска установа. Такође, Повереник указује и да је чланом 6. уговора прописано да давалац услуга, односно предшколслка установа може једнострано раскинути уговор, уз отказни рок од 15 дана и у случају ако корисник услуга не измири своју обавезу плаћања, узастопно 2 (два) месеца. Међутим, неспорно је да у конкретном случају корисници услуге нису имали две узастопне неизмирене обавезе, као што је неспорно да предшколска установа уговор није раскинула из разлога неиспуњења ове обавезе. Такође, Повереник констатује и да су подносиоци притужбе истакли приговор на име неизмирених обавеза које имају према предшколској установи у износу од 5.275,00 динара, као и да им је предшколска установа доставила одговор и финансијску картицу за дете, где је евидентиран дуг који родитељи имају у укупном износу од 5.275,00 динара.

 

3.12. Повереник указује и да је у налазу  просветне инспекторке утврђено да се Н.М. неосновано налази на листи чекања, због чега је дата препорука да се дете врати у предшколску установу, с обзиром да је редовно похађа од 2019, односно, већ три године и да је потребно узети у обзир најбољи интерес детета (њену социјализацију, стицање радних навика, потреба за васпитним утицајем).

3.13. На основу свега наведеног, Повереник истиче да предшколска установа „Влада Обрадовић Камени“ није доказала да су постојали оправдани и објективни разлози због којих се деца, у чије име је поднета притужба, од септембра 2022. године налазе на листи чекања и не могу више да похађају ову предшколску установу, а који нису у вези са личним својствима родитеља, односно чланова породице деце. С тим у вези, Повереник истиче да је из достављених доказа уз притужбу (фотографије из просторија политичке странке и протеста) и навода родитеља деце у чије име је поднета притужба, утврђено да је члан породице подносица притужбе Јелене и Милоша Мажића, који живе у заједничком домаћинству (рођени брат А.А.-Н.М.) члан и функционер политичке странке-ДС. Такође је утврђено да је један од организатора и учесник протеста пољопривредника, који су се одржавали у августу 2022. године, односно према његовој изјави (Н.М.), коју су пренели медији, овај локални протест је био заказан за 9. август 2022. године.[8] Такође, из навода и изјава из притужбе Б.Б. произлази и да је отац Н. М. (С.М.) такође члан политичке странке – ДС и да је и он учествовао на протестима пољопривредника у августу 2022. године. Поред тога, из саопштења општине Пећинци[9] од 1.9.2022. године, се може закључити да су родитељи деце, у чије име је поднета притужба повезани са политичким деловањем и поистовећени са странком, с обзиром да се у саопштењу, између осталог, говори да су „активисти демократске странке упали у вртић“.  Такође, Повереник истиче да током овог поступка, предшколска установа против које је поднета притужба није оспорила нити се изјашњавала на наводе и доказе притужбе који су се односили на основ дискриминаторног поступања, односно лично својство родитеља деце/члана породице, у чије име је поднета притужбе. Наиме, предшколска установа је у изјашњењима само паушално наводила да „правилник не садржи одредбе које су искључујуће или дискриминаторне, већ критеријуме за упис деце“, као и да  родитељи „сами наводе у притужби политичко опредељење породице и својих ближњих и сами изводе закључак да је то разлог због чега су деца на листи чекања“. Повереник указује да је неспорно да су деца у чије име је поднета притужба неометано претходних година похађала ову предшколску установу у објекту Обреж, односно Пећинци, али им је та могућност ускраћена непосредно након политичког деловања њихових родитеља, односно члана породице, због чега се може закључити постојање узрочно последичне везе између личног својства и поступања предшколске установе у конкретном случају. С тога, Повереник констатује да је  подносилац притужбе учинио вероватним да је предшколска установа дискриминаторно поступила према деци подносиоца притужбе на основу личног својства родитеља, односно члана породице деце (припадност политичкој странци и учешће на протесу), док ПУ “Влада Обрадовић Камени“ након спроведеног поступка и изведених доказа, није доказала да су постојали оправдани и објективни разлози због којих се деца подносиоца притужбе налазе на листи чекања, а који нису у вези са личним својством, у смислу члана 45. Закона о забрани дискриминације.

 

3.14. Повереник истиче да у конкретном случају није од утицаја на другачије мишљење што је предшколска установа дописом од 14.10.2022. године, подносиоцима притужбе понудила могућност уписа деце у објекат Шимановци, као и да су се родитељи деце у чије име је поднета притужба изјаснили да нису сагласни за смештај деце у овом објекту. Наиме, Повереник истиче да је, имајући у виду начело најбољег инетреса детета и континуитет, неопходно да наставе да похађају установу у објектима ове предшколске установе, у којима су већ уписана ранијих година и која су редовно похађала (објекат Обреж, односно Пећинци), као што је истакнуто и у налазу просветне инспекторке. Повереник указује да је из дописа Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, који је овом органу достављен 15.11.2022. године, утврђено да је ПУ „Влада Обрадовић Камени“ на састанку уписне комисије од 14.10. 2022. године, констатовала, између осталог, да се 20.10.2022. године, отвара још једна васпитна група у Шимановцима, као и да ће за децу која се налазе на листи чекања за објекат Обреж и Пећинци бити послато обавештење да се изјасне да ли желе да воде децу у објекат у Шимановце. Такође, у допису који је ПУ „Влада Обрадовић Камени“ упутила Покрајинском секретаријату наведено је да је након завршеног конкурса на листи чекања било укупно 74. деце, а после објављивања конкурса пријавило се још 22-оје деце, да је након добијања сагласности за запошљавање,уписано 36-оро деце, док је 36-оро родитеља обавештено о могућности похађања вртића у објекту Шимановци, до доградње објекта у Пећинцима и Обрежу.

 

3.15. Имајући у виду наведено, као и утврђено чињенично стање у овом предмету, Повереник констатује да је неспорно да се након завршеног конкурса и објављивања резултата, на листи чекања поред деце у чије име је поднета притужба, налазило још деце. С тим у вези, Повереник истиче да је у овом поступку,  приликом одлучивања да ли су у конкретном случају повређене одредбе Закона о забрани дискриминације ценио само чињенице и доказе који се односе на децу, у чије име је поднета притужба. Са друге стране, из записника о утврђеном инспекцијском надзору произлази да су и за другу децу која се налазе на листи чекања, а чији родитељи су поднели представку просветној инспекцији, утврђене неправилности и незаконитости, где се, између осталог наводи да “сви родитељи, чија су деца већ уписана претходних година, су закључили уговоре са предшколском установом на неодређено време, и да се раскидањем ових уговора ускраћује се већ стечено право родитеља“.

3.16. Повереник указује да су у поступку инспекцијског надзора утврђене бројне незаконитости и неправилности у вези  конкурса који је расписала ова предшколска установа, као и листе уписане деце и деце која су на листи чекања. С тим у вези, Повереник истиче да је у том поступку утврђено и „да је неоправдана одлука ове предшколске установе да се упис врши сваке године, не водећи рачина о континуитету и најбољем интересу деце. Све док деца редовно похађају установу, док родитељи редовно измирују обавезе према ПУ, нема оправдања због којег нису примљена деца која похађају ПУ више година и који имају закључене уговоре на неодређено време“. Даље је, у поступку инспекцијског надзора утврђено да су родитељи чија деца нису уписана у вртић, о томе обавештени телефонским путем 25.8.2022. године, док су на сајту предшколске установе листе примљене деце и листе деце која су на чекању објављене 29.8.2022. године, због чега су оваквим начином обевештења родитељи доведени у безизлазну ситуацију, јер је било касно за упис деце у неку другу предшколску установу. Поред тога, овакво поступање супротно је и одредбама члана 79. став 2. тачка 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања који прописују да је предшколска установа, односно запослени дужни да обeзбeдe oствaривaњe прaвa дeтeтa и учeникa, a нaрoчитo прaвo нa блaгoврeмeну и пoтпуну инфoрмaциjу o питaњимa oд знaчaja зa oбрaзoвaњe и вaспитaњe, као и  инфoрмaциje o прaвимa и oбaвeзaмa детета. Даље, према конкурсу ове предшколске установе, упис деце је завршен 15.5.2022. године, док је расподела деце објављена 29.8.2022. године, што није у складу са чланом 4. став 2. Правилника о упису деце и раду уписне комисије,  који прописује да провера испуњености услова као и да ли су измирене све обавезе у погледу плаћања из претходног периода се врши у јуну месецу текуће године, када ће родитељи и знати да ли је дете уписано и у наредну годину, након чега се потписује нови уговор за текућу годину.  Дакле, уписна комисија није извршила расподелу деце у складу са роком који је прописан овом одредбом. Такође, утврђено је да услови конкурса нису у складу са Правилником о упису деце у предшколску установу, као и да је овај правилник супротан члану 100. Закона о основама система образовања и васпитања, с обзиром да је донет у марту 2022. године, а Статут предшколске установе у јулу 2022. године.

 

 

  1. МИШЉЕЊЕ

У  поступку који је спроведен по притужби која је поднета у име законских заступника/родитеља троје деце која нису уписана у ПУ „Влада Обрадовић Камени“ и налазе се на листи чекања у 2022/23 години, утврђено је да је ПУ „Влада Обрадовић Камени“  Пећинци повредила одредбе члана  22. Закона о забрани дискриминације, а у вези члана 25. овог закона.

 

  1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности препоручује ПУ „Влада Обрадовић Камени“  Пећинци да:

 

5.1. Отклони последице дискриминаторног поступања и предузме хитне мере и активности како би се деци у у чије име је поднета притужба обезбедило похађање предшколске установе у објекту Обреж, односно Пећинци, у којим објектима су деца већ уписана претходних година.

 

5.2.  Упути писано извињење подносиоцима притужбе-родитељима деце у чије име је поднета притужба, у року од 15 дана од дана достављања овог мишљења са препоруком.

 

5.3 Убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

Потребно је да ПУ „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико  ПУ „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Сл. гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[2] Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, број 22/09 и 52/21), члан 1. став 2.

[3] Закон о забрани дискриминације, члан 33.

[4] Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06 и 115/21 и 16/2022)

[5] „Сл. лист СЦГ“- Међународни уговори бр. 9/03, 5/05 и 7/05 – испр. „Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 12/10 и 10/15

[6] „Сл.гласник РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17- др.закон, 95/18- др.закон, 10/19, 86/19- др.закон, 157/20- др.закон, 123/21- др.закон и 129/21, члан 3. став 4.

[7] „Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др.закон, 10/19, 27/18- др.закон, 6/20 и 129/21.

[8] https://rs.n1info.com/biznis/u-utorak-protestna-voznja-poljoprivrednika-po-srbiji/

[9]https://www.pecinci.org/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE.72.html?naslov=%DO%A1%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%A8%D0%A2%D0%95%D0%8A%D0%95&idvest=16999#news_box

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon537-22 Притужба против предшколске установе због дискриминације по основу политичке припадности Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top