341-23 Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

br. 011-00-13/2023-02 datum: 2.6. 2023. godine

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje

 

MIŠLjENjE

na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

 Ministarstvo prosvete je dopisom broj 011-00-165/2023-04, od 16.maja 2023. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti (u daljem tekstu: Poverenik) Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, sa obrazloženjem i predlogom odredaba koje se menjaju, radi davanja mišljenja.

 

Postupajući po ovom dopisu sa aspekta delokruga rada Poverenika, mišljenja smo da je potrebno još jednom razmotriti odredbe člana 32. st. 2. i 3. Nacrta zakona kojima su predložene izmene člana 187. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Naime, članom 187. stav 2. tačka 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da se u budžetu Republike Srbije obezbeđuju sredstva za ostvarivanje predškolskog programa za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, dok se predloženim  izmenama ovo pravo sužava tako što je predloženo da se finansijska sredstva obezbeđuju samo za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u razvojnoj grupi u predškolskoj ustanovi. Ovako predloženim zakonskim rešenjem sužava se već dato pravo da sva deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ostvaruju pravo na predškolski program na teret budžeta Republike Srbije, odnosno da i deca koja su u redovnim predškolskim grupama, odnosno u inkluzivnim grupama budu obuhvaćena ovim finansiranjem. Navedena izmena bi mogla da ima za posledicu odvraćanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom da svoju decu upisuju u redovne, inkluzivne grupe, već u razvojne grupe.

 

Takođe, sada važeći član 187. stav 2. tačka 3). Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje da se iz budžeta Republike Srbije obezbeđuju sredstava za ostvarivanje predškolskog programa za rad sa decom na bolničkom lečenju. Nacrtom zakona suženo je ovo pravo na ostvarivanje predškolskog programa za rad sa decom na bolničkom lečenju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, u bolničkoj grupi, pri čemu u obrazloženju nisu dati razlozi za ovakvo sužavanje prava, zbog čega se ne može utvrditi ratio legis ovog predloženog zakonskog rešenja, niti njegova usklađenost sa antidiskriminacionim propisima. S tim u vezi, mišljenja smo da je ovu odredbu potrebno još jednom razmotriti.

 

Odredbama člana 33. Nacrta zakona u članu 189. stav 1. u tački 1) posle reči: „po detetu“ dodaju se reči: „izuzetno u visini od 100% od ekonomske cene po detetu ukoliko jedinica lokalne samouprave ima obezbeđena sredstva za te namene“. Navedenom odredbom se dopunjuje norma važećeg zakona koja se odnosi na obezbeđivanje sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja (poludnevni i celodnevni boravak, ishrana, nega i preventivna zaštita dece predškolskog uzrasta) iz budžeta jedinica lokalnih samouprava. S tim u vezi, Poverenik je mišljenja da je navedenu odredbu potrebno još jednom razmotriti na način da se ovakva pogodnost ne odnosi samo na lokalne samouprave koje su dovoljno razvijene i imaju sredstva za te namene. Predloženo rešenje može uticati na još veći disparitet između razvijenih i nerazvijenih lokalnih samouprava, što se direktno odražava i na ekonomski i socijalni standard građana te samim tim i na njihovu ravnopravnost. Mišljenja smo da je važno svoj deci obezbediti iste uslove posebno kada je u pitanju predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Poverenik ukazuje i na odredbu člana 94. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da se Republika Srbija stara o ravnomernom i održivom regionalnom razvoju, u skladu sa zakonom. Članom 3. Zakona o regionalnom razvoju[2]  između ostalog je propisano da se podsticanje regionalnog razvoja zasniva, između ostalog, na sledećim načelima: načelu celovitosti (sprovođenje politike regionalnog razvoja na celoj teritoriji Republike Srbije) (tačka 1); načelu sinhronizacije (integracija, koordinacija i komplementarnost i usklađivanje regulative, institucija i aktivnosti Vlade i autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, drugih institucija i organizacija i međunarodnih partnera u planiranju i sprovođenju politike regionalnog razvoja) (tačka 2); načelu solidarnosti i jednakih mogućnosti za sve (socijalna dimenzija razvoja, podsticanje razvoja nedovoljno razvijenih područja i posebno ugroženih ili marginalizovanih grupa stanovništva) (tačka 3); načelu ravnomernosti regionalnog razvoja (podsticanje bržeg razvoja nedovoljno razvijenih regiona i jedinica lokalne samouprave) (tačka 11); načelu održivosti i unapređenja životnog standarda (povećanje životnog standarda sadašnjih generacija, uz obezbeđenje povećanja svih razvojnih potencijala budućih generacija) (tačka 12.). S obzirom da pretežno u razvijenije lokalne samouprave spadaju gradovi i/ili lokalne samouprave koje se nalaze u razvijenijim regionima, ovakvo predloženo rešenje dodatno produbljuje ovu nejednakost i može da utiče da još više ljudi napusti manje razvijene lokalne samouprave ili određena ruralna ili seoska područija koje nemaju sredstva za različite pomoći i podršku građanima, i da fluktuira prema gradovima, odnosno jedinicama lokalne samouprave koje su bolje razvijene i koje imaju sredstva da pruže veću podršku.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj  22/09 i 52/21), član 1. i član 33. stav 1. tačka 7.

[2] „Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon341-23 Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top