278-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-211/2023-02 datum: 26.9. 2023.

 

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, izjavljene protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za ljudske resurse, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da se prijavio na konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji je objavljen 22.3.2022. godine, da je 30.9.2022. godine od Ministarstva unutrašnjih poslova  dobio obaveštenje da nije primljen jer ne ispunjava uslove konkursa. Dalje je navedeno da je izjavio prigovor na navedeno obaveštenje, a da je 15.12.2022. godine dobio obaveštenje da je njegov prigovor odbijen jer ne ispunjava uslove konkursa, zato što postoje bezbednosne smetnje za njegov prijem u radni odnos. Podnosilac pritužbe smatra da nije zasnovao radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog njegove nacionalne pripadnosti. U izjašnjenju Ministarstva unutrašnjih poslova je, između ostalog, navedeno da podnosilac pritužbe nije ispunio uslov za zasnivanje radnog odnosa, propisan članom 49. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kojim je propisano da uniformisani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica mogu biti samo ona lica koja nakon sprovedenog konkursa uspešno završe Osnovnu obuku za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva. Dalje je navedeno da je nakon selekcije koju je podnosilac pritužbe uspešno prošao, Policijska uprava u P. utvrdila da postoje bezbednosne smetnje za njegov prijem u radni odnos u Ministarstvu, definisane članom 138. Zakona o policiji, te shodno tome nije rangiran na osnovu zbirnih rezultata koje je ostvario u svim delovima procesa selekcije. Imajući u vidu da je podnosilac pritužbe naveo nacionalnu i versku pripadnost kao lično svojstvo, u konkretnom slučaju predmet razmatranja Poverenika jeste da li je odbijanje Ministarstva unutrašnjih poslova za prijem podnosioca pritužbe na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica po Konkursu koji je objavljen 22.3.2022. godine, za teritoriju grada Prijepolja u vezi sa njegovim ličnim svojstvom navedenim u pritužbi. Prema tome, u postupku je razmatrano da li je u konkretnom slučaju povređeno pravo iz Zakona o zabrani diskriminacije, dok nisu razmatrane eventualno druge povrede prava iz Zakona o policiji, te da li je pravilno vršena bezbednosna procena, sproveden postupak povodom sumnje da je izvršena korupcija i sl, s obzirom da navedeno nije u nadležnosti Poverenika. Na osnovu utvrđenih činjenica i dostavljenih dokaza, Poverenik je konstatovao da su i lica bošnjačke nacionalnosti, konkurisala po objavljenom konkursu Ministarstva od 22.3.2022. godine, za vatrogasno-spasilačke jedinice za teritorije gradova Novi Pazar i Prijepolje i opština Sjenica, Tutin i Priboj, zatim da se pojedna od njih nisu odazvala na poziv na selekciju ili nisu uspešno prošli proces selekcije i da je jedan polaznik bošnjačke nacionalnosti, iako drugi u rangu, primenom principa nacionalne zastupljenosti iz Pravilnika primljen za polaznika Osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Imajući u vidu da je za postojanje diskriminacije bitno postojanje uporednika, te da je u  uporedivim okolnostima primljeno lice bošnjačke nacionalnosti za polaznika Osnovne obuke, kao i činjenicu da je i kod drugih kandidata utvrđeno da postoji bezbednosna smetnja, a ne samo kod podnosioca pritužbe, to se u konkretnom slučaju ne može utvrditi postojanje uzročno- posledične veze između postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova i ličnih svojstava podnosioca pritužbe. Međutim, ovo ne znači da u postupku nema eventualnih nepravilnosti ili povrede prava koja se odnose na to da li je bezbednosna procena, u konkretnom slučaju podnosioca pritužbe izvršena na način i u skladu i po procedurama propisanim zakonom, što je u nadležnosti drugih državnih organa. Imajući u vidu sve navedeno Poverenik je u postupku po pritužbi podnosioca pritužbe doneo mišljenje da Ministarsvo unutrašnjih poslova nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Koristeći ovlašćenje iz člana 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije kojima je propisano da Poverenik organima javne vlasti i drugim licima upućuje preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Ministarstvu unutrašnjih poslova je preporučeno da, u skladu sa zakonom, u pogledu odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina, preduzme posebne (afirmativne) mere prilikom raspisivanja narednih konkursa za upućivanje na obuku i zapošljavanje u organizacionim jedinicama Ministarstva na određenom području a u cilju obezbeđivanja da sastav zaposlenih odgovara nacionalnom sastavu stanovništva na tom području.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbama se obratio AA iz Prijepolja, protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti.
  • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:
 • da se pritužba odnosi na konkurs za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji je objavljen 22.3.2022. godine;
 • da se prijavio za konkurs i dobio poziv da početkom jula 2022. godine dođe u Beograd;
 • da je sva testiranja prošao uspešno i čekao na konačnu odluku;
 • da je 30.9.2022. godine, dobio dopis od Ministarstva gde je bilo navedeno da nije primljen jer nisu ispunjeni uslovi koji su propisani konkursom nakon čega je podneo prigovor na ovaj dopis putem mejla, a oko mesec dana kasnije pozvao ga je nepoznat broj i čovek. On ga je upitao da li je još zainteresovan za posao koji se prijavio, na šta je odgovorio potvrdno. Tada mu je rekao da ima čoveka koji može da mu pomogne i predložio da se nađu u B., kako bi mu sve pojasnio;
 • da su se sastali nedelju dana kasnije i on mu je rekao da nije primljen jer mu je loše određena bezbednosna provera, a ako hoće da bude primljen, treba da plati …, ali je tu ponudu odbio, nakon čega se više nisu čuli;
 • da je 15.12.2022. godine, dobio obaveštenje iz Ministarstva unutrašnjih poslova da je njegov prigovor odbijen, sa obaveštenjem da postoje bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos;
 • da se nakon toga obratio i predsedniku Republike Srbije i dobio odgovor da je njegov prigovor prosleđen Ministartvu unutrašnjih poslova. Nakon toga, 3.2.2023. godine ga je pozvao inspektor unutrašnje kontrole iz Ministarstva, kad je dao izjavu o svemu što se dogodilo;
 • da je mesec dana nakon toga, odnosno 22.3.2023. godine, dobio obaveštenje od Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u kome je navedeno da nema mesta pokretanju krivičnog postupka;
 • da sama činjenica da su mu tražili novac i da na konkursu nije prmljen nijedan Bošnjak, izaziva sumnju da nije primljen zbog nacionalne pripadnosti. Dalje je naveo da prema njegovom saznanju od preko 50 zaposlenih u vatrogasnoj stanici u P., samo su 3-4 pripadnici bošnjačke nacionalne manjine, iako je u P. struktura stanovništva po nacionalnoj pripadnosti u razmeri 50:50.

U prilogu pritužbe dostavljen je spisak primljenih kandidata po konkursu od 22.3.2022. godine i obaveštenja/dopisi  koje  je podnosilac pritužbe naveo u pritužbi.

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova.
 • U izjašnjenju i dopuni izjašnjenja Ministarstva unutrašnjih poslova, između ostalog, navedeno je:
 • da su uslovi i način zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova utvrđeni članom 135. Zakona o policiji;
 • da se javni konkursi sprovode u skladu sa zakonskim propisima i podzakonskim aktima, prema kadrovskim potrebama Ministarstva, po predlozima nadležnih rukovodilaca organizacionih jedinica, a svi zainteresovani kandidati se na isti način mogu javiti i tom prilikom pod jednakim uslovima ravnopravno učestvovati u izbornom postupku;
 • da je primarni kriterijum za zasnivanje radnog odnosa ispunjenost uslova za prijem koji su utvrđeni Zakonom o policiji i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U tom smislu, Ustav Republike Srbije jemči svima, bez izuzetka, dostupnost svih radnih mesta pod jednakim uslovima;
 • da uniformisani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica mogu biti samo ona lica koja nakon sprovedenog konkursa uspešno završe Osnovnu obuku za pripadnike vatrogasno- spasilačkih jedinica Ministarstva, u skladu sa članom 49. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama;
 • da su Pravilnikom o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica definisani kriterijumi po kojima se vrši izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva, kao i druga pitanja u vezi sa postupkom izbora kandidata;
 • da se postupak bodovanja kandidata u procesu selekcije vrši na osnovu čl. 7, 8. i 9. Pravilnika, dok se postupak rangiranja vrši u skladu sa članom 10. Pravilnika, koji nalaže da se kandidati rangiraju na osnovu zbirnih rezultata posebnih kriterijuma za izbor kandidata, pri čemu prvi kandidat na konačnoj rang listi ima najveći broj bodova, a poslednji kandidat najmanji broj bodova. Na osnovu konačne rang liste, ministar donosi odluku o prijemu kandidata na obuku;
 • da se kandidati koji se prijave na konkurs, u toku procesa selekcije, vode pod šifrom tokom provera, a proces obrade rezultata, izračunavanja ukupnog broja poena, kao i rangiranje kandidata su automatizovani, čime je obezbeđena potpuna ravnopravnost kandidata u izbornom postupku;
 • da prilikom prijave na Konkurs za upis polaznika Osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, kandidati nisu dužni da se izjašnjavaju o verskoj, nacionalnoj ili rasnoj pripadnosti, shodno članu 47. Ustava Republike Srbije. S tim u vezi, na Konkurs za upis polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica koji je raspisan 22.03.2022 godine, … kandidata sa teritorije gradova Novi Pazar i Prijepolje i opština Sjenica, Tutin i Priboj, se izjasnilo kao Bošnjaci ili Muslimani;
 • da je uvidom u konkursnu dokumentaciju utvrđeno: da se za vatrogasno – spasilačku jedinicu Novi Pazar: na konkurs raspisan za 4 mesta, prijavilo se ukupno 73 kandidata, od toga se 15 kandidata izjasnilo kao Bošnjaci i dva kao Muslimani. Od kandidata koji su se izjasnili kao Bošnjaci ili Muslimani, na selekciju je pozvano 15 kandidata, jer dva kandidata nisu ispunila uslove konkursa. Na poziv na selekciju, od pozvanih 15 kandidata, 6 kandidata (Bošnjaci i Muslimani) se nije odazvalo. Od preostalih 9 kandidata, proces selekcije ni jedan kandidat nije prošao uspešno;
 • za vatrogasno-spasilačku jedinicu Sjenica: na konkurs raspisan za jedno mesto, prijavilo se ukupno 15 kandidata, od toga su se tri kandidata izjasnila kao Bošnjaci. Na selekciju su pozvana sva tri kandidata, i sva tri kandidata su uspešno prošla proces selekcije, ali je kod jednog od njih utvrđeno postojanje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog čega nije ispunjen uslov kandidata za rangiranje. Na obuku je primljen jedan polaznik bošnjačke nacionalnosti (2. u rangu), u skladu sa odredbom Pravilnika koji glasi: “U skladu sa kadrovskim planom, teritorijalnim potrebama i principom nacionalne zastupljenosti, ministar može doneti odluku da se na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica primi dodatni broj učesnika konkursa, odnosno broj polaznika predviđen konkursom dopuni, i to učesnicima konkursa koji su ispunili sve uslove predviđene konkursom”. Drugi kandidat bošnjačke nacionalnosti koji je uspešno prošao proces selekcije, nije primljen, jer je 3. u rangu;
 • za vatrogasno – spasilačku jedinicu Tutin: na konkurs raspisan za jedno mesto, prijavilo se ukupno 11 kandidata od toga 6 kandidata koji su se izjasnili kao Bošnjaci i jedan koji se izjasnio kao Musliman. Na selekciju je pozvano 6 kandidata (jedan kandidat nije ispunio uslov, dva kandiddta se nisu odazvala na poziv za selekciju. Uspešno je prošao proces selekcije jedan kandidat, koji je rangiran na 3. mestu, te iz tih razloga nije primljen na obuku;
 • za vatrogasno – spasilačku jedinicu Prijepolje: na konkurs raspisan za dva mesta, prijavilo se ukupno 45 kandidata od kojih se jedan kandidat izjasnio kao Bošnjak. Navedeni kandidat je pozvan na selekciju, ali istu nije prošao sa uspehom;
 • za vatrogarno spasilačku jedinicu Priboj: na konkurs raspisan za jedno mesto, prijavilo se ukupno 14 kandidata od kojih se jedan kandidat izjasnio kao Bošnjak. Navedeni kandidat je pozvan na selekciju, ali istu nije prošao sa  uspehom;
 • za vatrogaeno-spasilačku jedinicu Brodarevo: na konkurs raspisan za 4 mesta, prijavilo se ukupno 17 kandidata, od toga su se tri kandidata izjasnila kao Bošnjaci i 4 kao Muslimani. Na selekciju je pozvano 5 kandidata, 2 kandidata nisu ispunila uslov konkursa, jedan kandidat se nije odazvao pozivu na selekciju. Na selekciji su bila 4 kandidata i ni jedan nije prošao istu sa uspehom;
 • da se od ukupno prijavljenih 175 kandidata sa teritorije napred navedenih gradova i opština, pored 36 kandidata koji su se izjasnili kao Bošnjaci ili Muslimani, nalazi i 31 kandidat koji se nije izjasnio po pitanju nacionalne pripadnosti, među kojima je i podnosilac pritužbe, što je utvrđeno uvidom u Prijavu na konkurs za upis na kurs za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica;
 • da je u skladu sa članom 10. Pravilnika omogućeno da kandidati koji nisu zadovoljili utvrđene kriterijume selekcije, iz opravdanih razloga, mogu podneti zahtev za ponavljanje pojedine faze izbornog postupka, u roku od tri dana od dana saopštavanja rezultata. Navedeno pravo su iskoristila samo dva kandidata, iz reda Bošnjaka i Muslimana i oni su ponovili fazu izbornog postupka, sa pozitivnim ishodom. Preostali kandidati (koji su se izjasnili kao Bošnjaci ili Muslimani) a koji nisu sa uspehom prošli selekciju, nisu tražili ponavljanje ni jedne faze izbornog postupka. Sa načinom podnošenja zahteva za ponavljanje pojedine faze izbornog procesa, svi kandidati su upoznati, na samom početku procesa selekcije;
 • da se shodno svemu navedenom ne može govoriti o diskriminaciji Bošnjaka i Muslimana prilikom sprovođenja Konkursa za upis polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica;
 • da ovo Ministarstvo ne raspolaže podacima o verskim i političkim ubeđenjima kandidata, koji se prijavljuju na konkurs, te ih po tom osnovu nije ni moguće diskriminisati;
 • da je na osnovu uvida u konkursnu dokumentaciju utvrđeno da se podnosilac pritužbe prijavio na raspisani konkurs za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno- spasilačkih jedinica koji je objavljen 22.03.2022. godine u dnevnom listu „Politika“, za područje Vatrogasno-spasilačkog bataljona Prijepolje, za koji se mogu prijaviti kandidati sa teritorije opštine Prijepolje, od kojih dva (2) kandidata za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Prijepolje i četiri (4) kandidata za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Brodarevo;
 • da je ispunio sve uslove za pozivanje na proces selekcije, učestvovao je u procesu selekcije koju čine: lekarski pregled, psihološka selekcija, provera bazičnog motoričkog statusa i intervju u Nacionalnom trening centru za vanredne situacije, pri čemu je uspešno prošao sve faze selekcionog procesa, koji su predviđeni Pravilnikom;
 • da je nakon toga Policijska uprava u Prijepolju utvrdila da postoje bezbednosne smetnje za njegov prijem u radni odnos u Ministarstvu, definisane članom 138. Zakona o policiji, te shodno tome nije rangiran na osnovu zbirnih rezultata koje je ostvario u svim delovima procesa selekcije. Postupak vršenja bezbednosne provere i utvrđivanje ocene o postojanju ili nepostojanju bezbednosne smetnje, regulisan je odredbama Zakona o  policiji i obavlja se u skladu sa propisanim uslovima, odnosno na način određen odredbama ovog zakona;
 • da je podnosilac pritužbe podneo zahev Ministarstvu za preispitivanje odluke o prijemu, koji je Komisija razmotrila, i aktom od 15.12.2022, godine, je obavešten da nije zadovoljio propisane uslove Konkursa, odnosno da postoje bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos u Ministarstvo, definisane članom 138. Zakona o policiji;
 • da podnosilac pritužbe nije pozvan da pohađa predmetnu obuku, te nije bio u mogućnosti i da je završi, jer nije ispunio uslove konkursa;
 • da je ocena o postojanju bezbednosne smetnje doneta na osnovu uvida u sadržaj bezbednosne provere i prikupljenih spisa predmeta;
 • da je uvidom u konkursnu dokumentaciju po Konkursu za prijem 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji je objavljen 22.3.2022. godine, utvrđeno da je bezbednosna provera vršena za 560 kandidata za prijem na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji su ispunili sve uslove konkursa i uspešno prošli sve faze procesa selekcije. Od ovog broja, za ukupno 86 kandidata (uključujući i podnosioca pritužbe) od strane nadležnih organizacionih jedinica utvrđeno je postojanje bezbednosne smetnje za prijema na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koje su definisane članom 138. Zakona o policiji;
 • da je za kandidata Sedina Bakovića vršena bezbednosna provera u skladu sa članom 141. i 142. a u vezi sa članom 102. Zakona o policiji, od strane zaduženog policijskog službenika PU Prijepolje. Na osnovu uvida u službene evidencije koje se vode u MUP-u i prikupljenih podataka neposrednim operativno-terenskim radom policijskog službenika koji je vršio bezbednosnu proveru za kandidata, dana 1.7.2022. godine komandir PU Prijepolje je dao mišljenje da postoji bezbednosna smetnja, a 4.7.2022. godine, načelnik OP Prijepolje saglasio se sa mišljenjem komandira. Zatim je, na osnovu izvršene operativno-bezbednosne provere, mišljenja komandira i načelnika, zamenik načelnika PU Prijepolje, 4.7.2022. godine dostavio ocenu o postojanju bezbednosne smetnje iz člana 138. stav 1. tačka 7. Zakona o policiji, jer je utvrđeno da AA svojim ponašanjem i sklonostima ukazuje da neće biti dostojan za rad u Ministarstvu;
 • – da je provera za lica sa kojima se druži podnosilac pritužbe vršena na način propisan članom 144. Zakona o policiji, koji podrazumeva i neposredan razgovor sa drugim osobama, neposredno opažanje policijskog službenika koji vrši proveru i dr. Članom 141.stav 3. Zakona o policiji propisuje da prvi nivo bezbednosne provere podrazumeva obradu podataka iz službenih evidencija Ministarstva i prikupljanje podataka neposrednim operativno-terenskim radom;
 • da shodno članu 102. stav 7. Zakona o policiji, prikupljeni podaci i evidencije za svrhu vršenja bezbednosne provere predstavljaju podatke sa stepenom tajnosti u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast, pa je bezbednosna provera označena stepenom tajnosti „poverljivo“, te postoji obaveza čuvanja podataka i podaci iz provere se mogu dostavljati samo na način propisan Zakonom o zaštiti tajnih podataka;
 • da izveštaj o izvršenoj bezbednosnoj proveri sadrži podatke o ličnosti kandidata kao i informacije prikupljene operativno-terenskim radom policijskog službenika koji se odnosi na treća lica i shodno tome predstavlja podatak o ličnosti. Otkrivanjem informacija prikupljenih terenskim prikupljanjem obaveštenja, Ministarstvo bi bilo onemogućeno u obavljanju poslova i primeni policijskih obaveštenja, odnosno vršenja bezbednosnih provera na način utvrđen Zakonom o policiji i svrha obrade bi izgubila smisao;
 • da se bezbednosna provera za sve kandidate vrši na način u skladu sa članom 102, 138-144. Zakona o policiji. Ukoliko se vršenjem bezbednosne provere utvrdi da postoji bilo koja bezbednosna smetnja za kandidata, propisana članom138.stav 2. zakona o policiji, daje se ocena o postojanju bezbednosne smetnje;
 • da je za predmetni konkurs rađena bezbednosna provera za 16.kandidata od kojih je za 3 kandidata utvrđeno da postoje bezbednosne smetnje iz člana 138. stav 1. tačka 7. Zakona o policiji;
 • da Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju jezika i pisma koji je u službenoj upotrebi na teritoriji jedinica lokalne samouprave za koju je obrazovana organizaciona jedinica u kojoj lice zasniva radni odnos, a da nisu u mogućnosti da dostave dokaz o zastupljenosti pripadnika nacionalnih: manjina, s obzirom da zaposleni nisu u obavezi da se izjašnjavaju o svojoj nacionalroj pripadnosti što je propisano članom 47. Ustava Republike Srbije.

U prilogu izjašnjenja dostavljena je prijava podnosica pritužbe na konkurs za upis na kurs za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice podnosioca pritužbe i izveštaj Policijsjke uprave Prijepolje u vezi izvršene bezbednosne provere za podnosioca pritužbe.

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Na osnovu navoda pritužbe, izjašnjenja i dostavenih dokaza nesporno je da je podnosilac pritužbe konkurisao i podneo prijavu za konkurs, za upis na kurs za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica za područje Vatrogasno-spasilačkog bataljona Prijepolje.
 • Na osnovu obaveštenja Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za ljudske resurse od 30.9.2022. godine utvrđeno je da podnosilac pritužbe nije primljen na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova jer nisu ispunjeni uslovi predviđeni konkursom. Podnosilac pritužbe je na navedeno obaveštenje Ministarstva izjavio prigovor.
 • Uvidom u akt Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za ljudske resurse, od 15.12.2022. godine utvrđeno je da je Komisija za izbor kandidata, utvrdila da je podnosilac pritužbe uspešno prošao sve faze selekcionog procesa koji su predviđeni pravilnikom. U ovom aktu, dalje je navedeno da je „nakon toga, Policijska uprava Prijepolja utvrdila da postoje bezbednosne smetnje za prijem podnosioca pritužbe u Ministarstvo, definisane članom 138. Zakona o policiji. S obzirom da nije zadovoljio propsane uslove konkursa, nije primljen na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.
 • Na osnovu navoda iz izjašnjenja, a iz podataka konkursne dokumentacije utvrđeno je da  se na konkurs za upis polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica 36 kandidata izjasnilo da su pripadnici bašnjačke nacionalne manjine, odnosno kao Bošnjaci i Muslimani, kao i da se od ukupno prijavljenih 175 kandidata sa teritorije gradova Novi Pazar i Prijepolje i opština Sjenica, Tutin i Priboj, (pored  36 koji su se izjasnili kao Bošnjaci ili Muslomani) nalazi i 31 kandidat koji se nije izjasnio po pitanju nacionalne pripadnosti, među kojima je i podnosilac pritžbe.
 • Uvidom u prijavu na Konkurs za prijem 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica utvrđeno je da se podnosilac pritužbe nije izjasnio o svojoj nacionalnoj pripadnosti.
 • Utvrđeno je, na osnovu navoda iz izjašnjenja, da je po Konkursu za prijem 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkij jedinica koji je objavljen 22.3.2022. godine, da je bezbednosna provera vršena za ukupno 560 kandidata, koji su prethodno ispunili sve uslove konkursa i uspešno prošli sve faze procesa selekcije. Od navedenog broja, za ukupno 86 kandidata (uključujući i podnosioca pritužbe) utvrđeno je da postoje bezbednosne smetnje za prijem na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koje su definisane članom 138. Zakona o policiji. Na osnovu izveštaja PU Prijepolje utvrđeno je da je bezbednosna provera vršena za 16 kandidata, od kojih je za tri kandidata utvrđeno da postoji bezbednosna smetnja iz člana 138.stav 1.tačka 7. Zakona o policiji.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom razmatranja ovog predmeta, imao je u vidu navode iz pritužbe i dokaze koji su dostavljeni, kao i relevantne međunarodne i domaće pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere.
 • Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima[4]. Zakon o zabrani diskriminacije u čl. 16. zabranjuje diskriminaciju u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa. Odredbom člana 24. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija nacionalnih manjina i njihovih pripadnika na osnovu nacionalne pripadnosti, etničkog porekla, verskih uverenja i jezika.
 • Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina[5] zabranjuje se svaki oblik diskriminacije na nacionalnoj, etničkoj, rasnoj i jezičkoj osnovi prema licima koja pripadaju nacionalnim manjinama.
 • Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama[6] u članu 49. propisuje da Uniformisani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica mogu biti samo ona lica koja nakon sprovedenog konkursa uspešno završe Osnovnu obuku za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva.
 • Zakonom o policiji[7] i to odredbom člana 137. propisano je da lice koje zasniva radni odnos u Ministarstvu, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnom organu, mora da ispunjava i posebne uslove,koji su navedeni u ovom članu, dok je članom 138. propisano da u radni odnos u Ministarstvo ne može se primiti lice kod koga se u postupku vršenja bezbednosne provere utvrdi postojanje bezbednosne smetnje.Stavom 2. ovog člana propisani su slučajevi/kriterijumi kada postoje bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos u Ministarstvu. Takođe je propisano da se odredbe stava 2. ovog člana shodno primenjuju i za prijem kandidata na osnovnu policijsku i osnovnu obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i da se podaci iz stava 2. ovog člana prikupljaju u postupku vršenja bezbednosne provere.

 

Analiza navoda pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu da je podnosilac pritužbe naveo nacionalnu i versku pripadnost kao lično svojstvo, u konkretnom slučaju je potrebno utvrditi da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova diskriminisalo podnosioca pritužbe na osnovu navedenih ličnih svojstava. Dakle,  predmet razmatranja u konkretnom slučaju jeste da li odbijanje Ministarstva unutrašnjih poslova za prijem podnosioca pritužbe na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica po Konkursu koji je objavljen 22.3.2022. godine, za teritoriju grada Prijepolja u vezi sa njegovim ličnim svojstvom navedenim u pritužbi.
 • Imajući u vidu navedeno u postupku je razmatrano da li je u konkretnom slučaju povređeno pravo iz Zakona o zabrani diskriminacije, dok nisu razmatrane eventualno druge povrede prava iz Zakona o policiji, te da li je pravilno vršena bezbednosna procena, sproveden postupak povodom sumnje da je izvršena korupcija i sl, s obzirom da navedeno nije u nadležnosti Poverenika.
 • Na osnovu navoda pritužbe i izjašnjenja nesporno je da podnosilac pritužbe podneo prijavu po objavljenom konkursu od 22.3.2022. godine, za upis na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, za teritoriju grada Prijepolja. Tokom postupka je kao nesporno utvrđeno da podnosilac pritužbe prilikom konkurisanja, odnosno podnošenja prijave na Konkurs za upis na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica nije naveo nacionalnu pripadnost. Takođe je nesporno da, u skladu sa članom 43. i 47. Ustava Republike Srbije niko nije dužan da se izjašnjava o svojim verskim uverenjima, kao ni o nacionalnoj pripadnosti. Uvidom u izjašnjenje, može se konstatovati da se ukupno 31 kandidat (uključijući i podnosioca pritužbe) sa teritorije gradova Prijepolje, Novi Pazar, Sjenica, Tutin i Priboj nije izjasnilo prilikom konkurisanja o nacionalnoj pripadnosti, dok se 36 kandidata izjasnilo kao Bošnjaci ili Muslimani, od ukupno 175 prijavljenih kandidata sa teritorije navedenih opština i gradova. Nesporno je i da je podnosilac priužbe, uspešno prošao sve faze procesa selekcije koju čine: lekarski pregled, psihološka selekcija, provera bazičnog motoričkog statusa i intervjua u Nacionalnom trening centru za vanredne situacije (kao i 560 ostalih kanditata). Međutim, nakon što je uspešno prošao sve navedene faze selekcije podnosilac  pritužbe nije primljen za polaznika Osnove obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.  Naime, za podnosioca pritužbe, kao i ukupno  560 kandidata, koji su uspešno prošli sve faze selekcije rađena je bezbednosna provera, nakon čega je podnosilac pritužbe odbijen, jer nije prošao bezbednosnu proveru. Takođe, za ukupno 86 kandidata (uključijući i podnosioca pritužbe) utvrđeno je postojanje bezbednosne smetnje, iz kojih razloga nisu primljeni za polaznike na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.
 • Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja u ovom predmetu, Poverenik najpre konstatuje da pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica mogu biti samo ona lica koja nakon sprovedenog konkursa uspešno završe Osnovnu obuku za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u skladu sa članom 49. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Naime, Poverenik konstatuje da je u obaveštenju Ministarstva od 30.9.2023. godine, navedeno da podnosilac pritužbe nije primljen na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova jer nisu ispunjeni uslovi predviđeni konkursom. Odlučujući po prigovoru koji je podnosilac pritužbe izjavio na navedeno obaveštenje, u aktu Ministarstva unutrašnjih poslova od 15.12.2023. godine se navodi da je Komisija utvrdila da je podosilac pritužbe uspešno prošao sve faze selekcionog procesa, koje su definisane Pravilnikom o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkijh jedinica u Ministarstvu. Dalje se u ovom dopisu navodi da je nakon toga, Policijska uprava P. utvrdila da postoje bezbednosne smetnje za prijem podnosioca pritužbe u Ministarstvo, definisane članom 138. Zakona o policiji. Uvidom u izjašnjenje može se konstatovati da je ocena o postojanju bezbednosne smetnje doneta na osnovu uvida u sadržaj bezbednosne provere i prikupljenih spisa predmeta, te da je utvrđena smetnja predviđena članom 138. Zakona o policiji. Poverenik konstatuje da je postupak vršenja bezbednosne smetnje i utvrđivanje ocena o postojanju ili nepostojanju bezbednosne smetnje regulisan odredbom člana 102. kao i čl. 138-144 Zakona o policiji. Prema izveštaju PU P. bezbednosnu provera za podnosioca pritužbe je vršio policijski službenik na osnovu uvida u službene evidencije koje se vode u MUP-u i prikupljenih podataka operativno-terenskim radom, nakon čega je 1.7.2022. godine komandir PU P. dao mišljenje da postoji bezbednosna smetnja, nakon čega se načelnik PU P. saglasio sa mišljenjem komandira, a rukovodilac PU P., 4.7.2022. godine na osnovu izvršene operativno-bezbednosne provere, mišljenja komandira i načelnika  dostavio ocenu o postojanju bezbednosne smetnje iz člana 138. stav 1. tačka 7. Zakona o policiji. Takođe, prema ovom izveštaju  bezbednosna provera je vršena za 16 kandidata, od kojih je za tri kandidata utvrđeno da postoji bezbednosna smetnja iz člana 138.stav 1. tačka 7. Zakona o policiji, kao i kod podnosioca pritužbe.
 • S tim u vezi, a imajući u vidu navode podnosioca pritužbe da je odbijen iz razloga bezbednosti, što se često uzima kao osnov koji je nemoguće proveriti, Poverenik ukazuje da se shodno članu 140. stav 1. Zakona o policiji ocena o postojanju bezbednosne smetnje, sa obrazloženjem, na lični zahtev, daje na uvid, licu na koje se odnosi.
 • U vezi navoda iz izjašnjenja, odnosno službenih podataka koji su navedeni u izjašnjenju Ministarstva unutrašnjih poslova, može se zaključiti da su i lica bošnjačke nacionalnosti, konkurisala po objavljenom konkursu Ministarstva od 3.2022. godine, za vatrogasno-spasilačke jedinice za teritorije gradova Novi Pazar i Prijepolje i opština Sjenica, Tutin i Priboj, zatim da se pojedna od njih nisu odazvala na poziv na selekciju ili nisu uspešno prošli proces selekcije i da je jedan polaznik bošnjačke nacionalnosti, iako drugi u rangu, primenom principa nacionalne zastupljenosti iz Pravilnika primljen za polaznika Osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Imajući u vidu navedeno, Poverenik ističe da je za postojanje diskriminacije bitno postojanje uporednika. Pošto je u uporedivim okolnostima primljeno lice bošnjačke nacionalnosti za polaznika Osnovne obuke, kao i činjenicu da je i kod drugih kandidata utvrđeno da postoji bezbednosna smetnja, a ne samo kod podnosioca pritužbe u konkretnom slučaju ne može se utvrditi postojanje uzročno- posledične veze između postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova i ličnih svojstava podnosioca pritužbe. Međutim, ovo ne znači da u postupku nema eventualnih nepravilnosti ili povrede prava koja se odnose na to da li je bezbednosna procena u konkretnom slučaju podnosioca pritužbe izvršena u skladu i po procedurama propisanim zakonom. Navedena kontrola zakonitosti je u nadležnosti drugih državnih organa.
 • U vezi navoda iz izjašnjenja da Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, Poverenik ističe i da Ustav Republike Srbije takođe propisuje ravnopravnost u vođenju javnih poslova, odnosno odredbom člana 77. propisano je da se pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Takođe, Zakon o državnim službenicima[8] u članu 9. propisuje da se pri zapošljavanju u državne organe, pored ostalog, vodi računa i o tome da nacionalni sastav odslika u najvećoj mogućoj meri strukturu stanovništva. Imajući u vidu navedeno, kao i to da je u pritužbi navedeno da sastav organizacionih jedinica MUP-a na područiju pojedinih opština na odgovara nacionalnom sastavu stanovništva, Poverenik ističe da Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da ima u vidu nacionalni sastav stanovništva za teritorije gradova i opština gde raspisuje konkurs, kako za školovanje tako i zapošljavanje. Imajući u vidu podatke sa popisa stanovništva[9] Poverenik ukazuje na odredbe člana stav 4. Ustava Republike Srbije i člana 14. Zakona o zabrani diskriminacije, kojima je propisan uvođenje posebnih (afirmativnih) mera. Ove mere predstavljaju odstupanje od formalne jednakosti koja zahteva jednako postupanje prema svim pojedincima i favorizuje grupna prava u odnosu na individualna, jer pojedinac stiče privilegovan položaj time što je pripadnik grupe koja je bila ili je još uvek u nepovoljnijem položaju u odnosu na opštu populaciju.  U skladu sa članom 14. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije poslodavci su dužni da preduzmu odgovarajuće mere ako je to potrebno u konkretnom slučaju u cilju obezbeđivanja pristupa i učešća u poslu zaposlenih koji se nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na druge zaposlene, a naročito osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, žena, muškaraca, osoba drugačije seksualne orijentacije, rodnog identiteta, starijih osoba i drugih. Takođe,  članom 4. stav 3. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina između ostalog, propisano je da se neće smatrati diskriminacijom mere za unapređenje pune i efektivne ravnopravnosti u zapošljavanju, ako takve mere važe do postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. S tim u vezi, koristeći ovlašćenje iz člana 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije kojim je propisano da Poverenik organima javne vlasti i drugim licima upućuje preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Ministarstvu unutrašnjih poslova preporučio da prilikom raspisivanja narednih konkursa i zapošljavanja i upućivanja na obuke preduzme posebne (afirmativne) mere u pogledu zastupljenosti bošnjačke nacionalne manjine u sastavu organizacionih jedinica ministarstva koji bi odgovarano nacionalnom sastavu stanovništva na tom području.

 

 1. MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po pritužbi AA, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, preporučuje Ministarstvu unutrašnjih poslova da, u skladu sa zakonom, u pogledu odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina, preduzme posebne (afirmativne) mere prilikom raspisivanja narednih konkursa za upućivanje na obuku i zapošljavanje u organizacionim jedinicama Ministarstva na određenom području, a u cilju obezbeđivanja da sastav zaposlenih odgovara nacionalnom sastavu stanovništva na tom području.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09 i 52/21

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06 i 115/21, član 21.

[4] Zakon o zabrani diskriminacije, član 2. stav 2.

[5] „Službeni list SRJ”, broj 11/02, „Službeni list SCG”, broj 1/03 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS”, br. 72/09 – dr. zakon i 97/13 – odluka US, i 47/18.

[6] „Službeni glasnik RS“, br. 87/18

[7] „Službeni glanik RS“, br. 6/16, 24/18 i 87/18

[8] „Sl.glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispr, 83/05-ispr.,64/07, 67/07-ispr., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157720 i 142/22

[9] https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G20234001.pdf

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon278-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top