278-23 Притужба због дискриминације на основу националне припадности

бр. 07-00-211/2023-02  датум:  26.9. 2023.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење je донето у поступку поводом притужбe AA, изјављене против Министарства унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, због дискриминације на основу националне припадности. У притужби је, између осталог, наведено да се пријавио на конкурс за упис 300 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, који је објављен 22.3.2022. године, да је 30.9.2022. године од Министарства унутрашњих послова  добио обавештење да није примљен јер не испуњава услове конкурса. Даље је наведено да је изјавио приговор на наведено обавештење, а да је 15.12.2022. године добио обавештење да је његов приговор одбијен јер не испуњава услове конкурса, зато што постоје безбедносне сметње за његов пријем у радни однос. Подносилац притужбе сматра да није засновао радни однос у Министарству унутрашњих послова због његове националне припадности. У изјашњењу Министарства унутрашњих послова је, између осталог, наведено да подносилац притужбе није испунио услов за заснивање радног односа, прописан чланом 49. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, којим је прописано да униформисани припадници ватрогасно-спасилачких јединица могу бити само она лица која након спроведеног конкурса успешно заврше Основну обуку за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица Министарства. Даље је наведено да је након селекције коју је подносилац притужбе успешно прошао, Полицијска управа у П. утврдила да постоје безбедносне сметње за његов пријем у радни однос у Mинистарству, дефинисане чланом 138. Закона о полицији, те сходно томе није рангиран на основу збирних резултата које је остварио у свим деловима процеса селекције. Имајући у виду да је подносилац притужбе навео националну и верску припадност као лично својство, у конкретном случају предмет разматрања Повереника јесте да ли је одбијање Министарства унутрашњих послова за пријем подносиоца притужбе на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица по Конкурсу који је објављен 22.3.2022. године, за територију града Пријепоља у вези са његовим личним својством наведеним у притужби. Према томе, у поступку је разматрано да ли је у конкретном случају повређено право из Закона о забрани дискриминације, док нису разматране евентуално друге повреде права из Закона о полицији, те да ли је правилно вршена безбедносна процена, спроведен поступак поводом сумње да је извршена корупција и сл, с обзиром да наведено није у надлежности Повереника. На основу утврђених чињеница и достављених доказа, Повереник је констатовао да су и лица бошњачке националности, конкурисала по објављеном конкурсу Министарства од 22.3.2022. године, за ватрогасно-спасилачке јединице за територије градова Нови Пазар и Пријепоље и општина Сјеница, Тутин и Прибој, затим да се поједна од њих нису одазвала на позив на селекцију или нису успешно прошли процес селекције и да је један полазник бошњачке националности, иако други у рангу, применом принципа националне заступљености из Правилника примљен за полазника Основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица. Имајући у виду да је за постојање дискриминације битно постојање упоредника, те да је у  упоредивим околностима примљено лице бошњачке националности за полазника Основне обуке, као и чињеницу да је и код других кандидата утврђено да постоји безбедносна сметња, а не само код подносиоца притужбе, то се у конкретном случају не може утврдити постојање узрочно- последичне везе између поступања Министарства унутрашњих послова и личних својстава подносиоца притужбе. Међутим, ово не значи да у поступку нема евентуалних неправилности или повреде права која се односе на то да ли је безбедносна процена, у конкретном случају подносиоца притужбе извршена на начин и у складу и по процедурама прописаним законом, што је у надлежности других државних органа. Имајући у виду све наведено Повереник је у поступку по притужби подносиоца притужбе донео мишљење да Министарсво унутрашњих послова није повредило одредбе Закона о забрани дискриминације.

Користећи овлашћење из члана 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације којима је прописано да Повереник органима јавне власти и другим лицима упућује препоруке мера за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Министарству унутрашњих послова је препоручено да, у складу са законом, у погледу одговарајуће заступљености националних мањина, предузме посебне (афирмативне) мере приликом расписивања наредних конкурса за упућивање на обуку и запошљавање у организационим јединицама Министарства на одређеном подручју а у циљу обезбеђивања да састав запослених одговара националном саставу становништва на том подручју.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбама се обратиo AA из Пријепоља, против Министарства унутрашњих послова, због дискриминације на основу националне припадности.
  • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да се притужба односи на конкурс за упис 300 полазника на Oсновну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, који је објављен 22.3.2022. године;
 • да се пријавио за конкурс и добио позив да почетком јула 2022. године дође у Београд;
 • да је сва тестирања прошао успешно и чекао на коначну одлуку;
 • да је 30.9.2022. године, добио допис од Министарства где је било наведено да није примљен јер нису испуњени услови који су прописани конкурсом након чега је поднео приговор на овај допис путем мејла, а око месец дана касније позвао га је непознат број и човек. Он га је упитао да ли је још заинтересован за посао који се пријавио, на шта је одговорио потврдно. Тада му је рекао да има човека који може да му помогне и предложио да се нађу у Б., како би му све појаснио;
 • да су се састали недељу дана касније и он му је рекао да није примљен јер му је лоше одређена безбедносна провера, а ако хоће да буде примљен, треба да плати …, али је ту понуду одбио, након чега се више нису чули;
 • да је 15.12.2022. године, добио обавештење из Министарства унутрашњих послова да је његов приговор одбијен, са обавештењем да постоје безбедносне сметње за пријем у радни однос;
 • да се након тога обратио и председнику Републике Србије и добио одговор да је његов приговор прослеђен Министартву унутрашњих послова. Након тога, 3.2.2023. године га је позвао инспектор унутрашње контроле из Mинистарства, кад је дао изјаву о свему што се догодило;
 • да је месец дана након тога, односно 22.3.2023. године, добио обавештење од Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, у коме је наведено да нема места покретању кривичног поступка;
 • да сама чињеница да су му тражили новац и да на конкурсу није прмљен ниједан Бошњак, изазива сумњу да није примљен због националне припадности. Даље је навео да према његовом сазнању од преко 50 запослених у ватрогасној станици у П., само су 3-4 припадници бошњачке националне мањине, иако је у П. структура становништва по националној припадности у размери 50:50.

У прилогу притужбе достављен је списак примљених кандидата по конкурсу од 22.3.2022. године и обавештења/дописи  које  је подносилац притужбе навео у притужби.

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка затражено изјашњење Министарства унутрашњих послова.
 • У изјашњењу и допуни изјашњења Министарства унутрашњих послова, између осталог, наведено је:
 • да су услови и начин заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова утврђени чланом 135. Закона о полицији;
 • да се јавни конкурси спроводе у складу са законским прописима и подзаконским актима, према кадровским потребама Министарства, по предлозима надлежних руководилаца организационих јединица, а сви заинтересовани кандидати се на исти начин могу јавити и том приликом под једнаким условима равноправно учествовати у изборном поступку;
 • да је примарни критеријум за заснивање радног односа испуњеност услова за пријем који су утврђени Законом о полицији и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова. У том смислу, Устав Републике Србије јемчи свима, без изузетка, доступност свих радних места под једнаким условима;
 • да униформисани припадници ватрогасно-спасилачких јединица могу бити само она лица која након спроведеног конкурса успешно заврше Основну обуку за припаднике ватрогасно- спасилачких јединица Министарства, у складу са чланом 49. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама;
 • да су Правилником о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица дефинисани критеријуми по којима се врши избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства, као и друга питања у вези са поступком избора кандидата;
 • да се поступак бодовања кандидата у процесу селекције врши на основу чл. 7, 8. и 9. Правилника, док се поступак рангирања врши у складу са чланом 10. Правилника, који налаже да се кандидати рангирају на основу збирних резултата посебних критеријума за избор кандидата, при чему први кандидат на коначној ранг листи има највећи број бодова, а последњи кандидат најмањи број бодова. На основу коначне ранг листе, министар доноси одлуку о пријему кандидата на обуку;
 • да се кандидати који се пријаве на конкурс, у току процеса селекције, воде под шифром током провера, а процес обраде резултата, израчунавања укупног броја поена, као и рангирање кандидата су аутоматизовани, чиме је обезбеђена потпуна равноправност кандидата у изборном поступку;
 • да приликом пријаве на Конкурс за упис полазника Основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица, кандидати нису дужни да се изјашњавају о верској, националној или расној припадности, сходно члану 47. Устава Републике Србије. С тим у вези, на Конкурс за упис полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица који је расписан 22.03.2022 године, … кандидата са територије градова Нови Пазар и Пријепоље и општина Сјеница, Тутин и Прибој, се изјаснило као Бошњаци или Муслимани;
 • да је увидом у конкурсну документацију утврђено: да се за ватрогасно – спасилачку јединицу Нови Пазар: на конкурс расписан за 4 места, пријавило се укупно 73 кандидата, од тога се 15 кандидата изјаснило као Бошњаци и два као Муслимани. Од кандидата који су се изјаснили као Бошњаци или Муслимани, на селекцију је позвано 15 кандидата, јер два кандидата нису испунила услове конкурса. На позив на селекцију, од позваних 15 кандидата, 6 кандидата (Бошњаци и Муслимани) се није одазвало. Од преосталих 9 кандидата, процес селекције ни један кандидат није прошао успешно;
 • за ватрогасно-спасилачку јединицу Сјеница: на конкурс расписан за једно место, пријавило се укупно 15 кандидата, од тога су се три кандидата изјаснила као Бошњаци. На селекцију су позвана сва три кандидата, и сва три кандидата су успешно прошла процес селекције, али је код једног од њих утврђено постојање безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова због чега није испуњен услов кандидата за рангирање. На обуку је примљен један полазник бошњачке националности (2. у рангу), у складу са одредбом Правилника који гласи: „У складу са кадровским планом, територијалним потребама и принципом националне заступљености, министар може донети одлуку да се на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица прими додатни број учесника конкурса, односно број полазника предвиђен конкурсом допуни, и то учесницима конкурса који су испунили све услове предвиђене конкурсом“. Други кандидат бошњачке националности који је успешно прошао процес селекције, није примљен, јер је 3. у рангу;
 • за ватрогасно – спасилачку јединицу Тутин: на конкурс расписан за једно место, пријавило се укупно 11 кандидата од тога 6 кандидата који су се изјаснили као Бошњаци и један који се изјаснио као Муслиман. На селекцију је позвано 6 кандидата (један кандидат није испунио услов, два кандиддта се нису одазвала на позив за селекцију. Успешно је прошао процес селекције један кандидат, који је рангиран на 3. месту, те из тих разлога није примљен на обуку;
 • за ватрогасно – спасилачку јединицу Пријепоље: на конкурс расписан за два места, пријавило се укупно 45 кандидата од којих се један кандидат изјаснио као Бошњак. Наведени кандидат је позван на селекцију, али исту није прошао са успехом;
 • за ватрогарно спасилачку јединицу Прибој: на конкурс расписан за једно место, пријавило се укупно 14 кандидата од којих се један кандидат изјаснио као Бошњак. Наведени кандидат је позван на селекцију, али исту није прошао са  успехом;
 • за ватрогаено-спасилачку јединицу Бродарево: на конкурс расписан за 4 места, пријавило се укупно 17 кандидата, од тога су се три кандидата изјаснила као Бошњаци и 4 као Муслимани. На селекцију је позвано 5 кандидата, 2 кандидата нису испунила услов конкурса, један кандидат се није одазвао позиву на селекцију. На селекцији су била 4 кандидата и ни један није прошао исту са успехом;
 • да се од укупно пријављених 175 кандидата са територије напред наведених градова и општина, поред 36 кандидата који су се изјаснили као Бошњаци или Муслимани, налази и 31 кандидат који се није изјаснио по питању националне припадности, међу којима је и подносилац притужбе, што је утврђено увидом у Пријаву на конкурс за упис на курс за основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица;
 • да је у складу са чланом 10. Правилника омогућено да кандидати који нису задовољили утврђене критеријуме селекције, из оправданих разлога, могу поднети захтев за понављање поједине фазе изборног поступка, у року од три дана од дана саопштавања резултата. Наведено право су искористила само два кандидата, из реда Бошњака и Муслимана и они су поновили фазу изборног поступка, са позитивним исходом. Преостали кандидати (који су се изјаснили као Бошњаци или Муслимани) a који нису са успехом прошли селекцију, нису тражили понављање ни једне фазе изборног поступка. Са начином подношења захтева за понављање поједине фазе изборног процеса, сви кандидати су упознати, на самом почетку процеса селекције;
 • да се сходно свему наведеном не може говорити о дискриминацији Бошњака и Муслимана приликом спровођења Конкурса за упис полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица;
 • да ово Министарство не располаже подацима о верским и политичким убеђењима кандидата, који се пријављују на конкурс, те их по том основу није ни могуће дискриминисати;
 • да је на основу увида у конкурсну документацију утврђено да се подносилац притужбе пријавио на расписани конкурс за упис 300 полазника на Основну обуку припадника ватрогасно- спасилачких јединица који је објављен 22.03.2022. године у дневном листу „Политика“, за подручје Ватрогасно-спасилачког батаљона Пријепоље, за који се могу пријавити кандидати са територије општине Пријепоље, од којих два (2) кандидата за потребе Ватрогасно-спасилачког батаљона Пријепоље и четири (4) кандидата за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења Бродарево;
 • да је испунио све услове за позивање на процес селекције, учествовао је у процесу селекције коју чине: лекарски преглед, психолошка селекција, провера базичног моторичког статуса и интервју у Националном тренинг центру за ванредне ситуације, при чему је успешно прошао све фазе селекционог процеса, који су предвиђени Правилником;
 • да је након тога Полицијска управа у Пријепољу утврдила да постоје безбедносне сметње за његов пријем у радни однос у Министарству, дефинисане чланом 138. Закона о полицији, те сходно томе није рангиран на основу збирних резултата које је остварио у свим деловима процеса селекције. Поступак вршења безбедносне провере и утврђивање оцене о постојању или непостојању безбедносне сметње, регулисан је одредбама Закона о  полицији и обавља се у складу са прописаним условима, односно на начин одређен одредбама овог закона;
 • да је подносилац притужбе поднео захев Министарству за преиспитивање одлуке о пријему, који је Комисија размотрила, и актом од 15.12.2022, године, је обавештен да није задовољио прописане услове Конкурса, односно да постоје безбедносне сметње за пријем у радни однос у Министарство, дефинисане чланом 138. Закона о полицији;
 • да подносилац притужбе није позван да похађа предметну обуку, те није био у могућности и да је заврши, јер није испунио услове конкурса;
 • да је оцена о постојању безбедносне сметње донета на основу увида у садржај безбедносне провере и прикупљених списа предмета;
 • да је увидом у конкурсну документацију по Конкурсу за пријем 300 полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, који је објављен 22.3.2022. године, утврђено да је безбедносна провера вршена за 560 кандидата за пријем на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, који су испунили све услове конкурса и успешно прошли све фазе процеса селекције. Од овог броја, за укупно 86 кандидата (укључујући и подносиоца притужбе) од стране надлежних организационих јединица утврђено је постојање безбедносне сметње за пријема на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, које су дефинисане чланом 138. Закона о полицији;
 • да је за кандидата Седина Баковића вршена безбедносна провера у складу са чланом 141. и 142. а у вези са чланом 102. Закона о полицији, од стране задуженог полицијског службеника ПУ Пријепоље. На основу увида у службене евиденције које се воде у МУП-у и прикупљених података непосредним оперативно-теренским радом полицијског службеника који је вршио безбедносну проверу за кандидата, дана 1.7.2022. године командир ПУ Пријепоље је дао мишљење да постоји безбедносна сметња, а 4.7.2022. године, начелник ОП Пријепоље сагласио се са мишљењем командира. Затим је, на основу извршене оперативно-безбедносне провере, мишљења командира и начелника, заменик начелника ПУ Пријепоље, 4.7.2022. године доставио оцену о постојању безбедносне сметње из члана 138. став 1. тачка 7. Закона о полицији, јер је утврђено да АА својим понашањем и склоностима указује да неће бити достојан за рад у Министарству;
 • – да је провера за лица са којима се дружи подносилац притужбе вршена на начин прописан чланом 144. Закона о полицији, који подразумева и непосредан разговор са другим особама, непосредно опажање полицијског службеника који врши проверу и др. Чланом 141.став 3. Закона о полицији прописује да први ниво безбедносне провере подразумева обраду података из службених евиденција Министарства и прикупљање података непосредним оперативно-теренским радом;
 • да сходно члану 102. став 7. Закона о полицији, прикупљени подаци и евиденције за сврху вршења безбедносне провере представљају податке са степеном тајности у складу са прописима који уређују ту област, па је безбедносна провера означена степеном тајности „поверљиво“, те постоји обавеза чувања података и подаци из провере се могу достављати само на начин прописан Законом о заштити тајних података;
 • да извештај о извршеној безбедносној провери садржи податке о личности кандидата као и информације прикупљене оперативно-теренским радом полицијског службеника који се односи на трећа лица и сходно томе представља податак о личности. Откривањем информација прикупљених теренским прикупљањем обавештења, Министарство би било онемогућено у обављању послова и примени полицијских обавештења, односно вршења безбедносних провера на начин утврђен Законом о полицији и сврха обраде би изгубила смисао;
 • да се безбедносна провера за све кандидате врши на начин у складу са чланом 102, 138-144. Закона о полицији. Уколико се вршењем безбедносне провере утврди да постоји било која безбедносна сметња за кандидата, прописана чланом138.став 2. закона о полицији, даје се оцена о постојању безбедносне сметње;
 • да је за предметни конкурс рађена безбедносна провера за 16.кандидата од којих је за 3 кандидата утврђено да постоје безбедносне сметње из члана 138. став 1. тачка 7. Закона о полицији;
 • да Министарство унутрашњих послова води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању језика и писма који је у службеној употреби на територији јединица локалне самоуправе за коју је образована организациона јединица у којој лице заснива радни однос, а да нису у могућности да доставе доказ о заступљености припадника националних: мањина, с обзиром да запослени нису у обавези да се изјашњавају о својој националрој припадности што је прописано чланом 47. Устава Републике Србије.

У прилогу изјашњења достављена је пријава подносица притужбе на конкурс за упис на курс за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачке јединице подносиоца притужбе и извештај Полицијсјке управе Пријепоље у вези извршене безбедносне провере за подносиоца притужбе.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • На основу навода притужбе, изјашњења и доставених доказа неспорно је да је подносилац притужбе конкурисао и поднео пријаву за конкурс, за упис на курс за основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица за подручје Ватрогасно-спасилачког батаљона Пријепоље.
 • На основу обавештења Министарства унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе од 30.9.2022. године утврђено је да подносилац притужбе није примљен на стручно оспособљавање за обављање ватрогасно-спасилачких послова јер нису испуњени услови предвиђени конкурсом. Подносилац притужбе је на наведено обавештење Министарства изјавио приговор.
 • Увидом у акт Министарства унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, од 15.12.2022. године утврђено је да је Комисија за избор кандидата, утврдила да је подносилац притужбе успешно прошао све фазе селекционог процеса који су предвиђени правилником. У овом акту, даље је наведено да је „након тога, Полицијска управа Пријепоља утврдила да постоје безбедносне сметње за пријем подносиоца притужбе у Министарство, дефинисане чланом 138. Закона о полицији. С обзиром да није задовољио пропсане услове конкурса, није примљен на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица.
 • На основу навода из изјашњења, а из података конкурсне документације утврђено је да  се на конкурс за упис полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица 36 кандидата изјаснило да су припадници башњачке националне мањине, односно као Бошњаци и Муслимани, као и да се од укупно пријављених 175 кандидата са територије градова Нови Пазар и Пријепоље и општина Сјеница, Тутин и Прибој, (поред  36 који су се изјаснили као Бошњаци или Мусломани) налази и 31 кандидат који се није изјаснио по питању националне припадности, међу којима је и подносилац притжбе.
 • Увидом у пријаву на Конкурс за пријем 300 полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица утврђено је да се подносилац притужбе није изјаснио о својој националној припадности.
 • Утврђено је, на основу навода из изјашњења, да је по Конкурсу за пријем 300 полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачкиј јединица који је објављен 22.3.2022. године, да је безбедносна провера вршена за укупно 560 кандидата, који су претходно испунили све услове конкурса и успешно прошли све фазе процеса селекције. Од наведеног броја, за укупно 86 кандидата (укључујући и подносиоца притужбе) утврђено је да постоје безбедносне сметње за пријем на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, које су дефинисане чланом 138. Закона о полицији. На основу извештаја ПУ Пријепоље утврђено је да је безбедносна провера вршена за 16 кандидата, од којих је за три кандидата утврђено да постоји безбедносна сметња из члана 138.став 1.тачка 7. Закона о полицији.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА
  • Повереник за заштиту равноправности, приликом разматрања овог предмета, имао је у виду наводе из притужбе и доказе који су достављени, као и релевантне међународне и домаће правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере.
 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима[4]. Закон о забрани дискриминације у чл. 16. забрањује дискриминацију у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа. Одредбом члана 24. Закона о забрани дискриминације забрањена је дискриминација националних мањина и њихових припадника на основу националне припадности, етничког порекла, верских уверења и језика.
 • Законом о заштити права и слобода националних мањина[5] забрањује се сваки облик дискриминације на националној, етничкој, расној и језичкој основи према лицима која припадају националним мањинама.
 • Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама[6] у члану 49. прописује да Униформисани припадници ватрогасно-спасилачких јединица могу бити само она лица која након спроведеног конкурса успешно заврше Основну обуку за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица Министарства.
 • Законом о полицији[7] и то одредбом члана 137. прописано је да лице које заснива радни однос у Министарству, поред општих услова за заснивање радног односа у државном органу, мора да испуњава и посебне услове,који су наведени у овом члану, док је чланом 138. прописано да у радни однос у Министарство не може се примити лице код кога се у поступку вршења безбедносне провере утврди постојање безбедносне сметње.Ставом 2. овог члана прописани су случајеви/критеријуми када постоје безбедносне сметње за пријем у радни однос у Министарству. Такође је прописано да се одредбе става 2. овог члана сходно примењују и за пријем кандидата на основну полицијску и основну обуку ватрогасно-спасилачких јединица, као и да се подаци из става 2. овог члана прикупљају у поступку вршења безбедносне провере.

 

Анализа навода притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду да је подносилац притужбе навео националну и верску припадност као лично својство, у конкретном случају је потребно утврдити да ли је Министарство унутрашњих послова дискриминисало подносиоца притужбе на основу наведених личних својстава. Дакле,  предмет разматрања у конкретном случају јесте да ли одбијање Министарства унутрашњих послова за пријем подносиоца притужбе на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица по Конкурсу који је објављен 22.3.2022. године, за територију града Пријепоља у вези са његовим личним својством наведеним у притужби.
 • Имајући у виду наведено у поступку је разматрано да ли је у конкретном случају повређено право из Закона о забрани дискриминације, док нису разматране евентуално друге повреде права из Закона о полицији, те да ли је правилно вршена безбедносна процена, спроведен поступак поводом сумње да је извршена корупција и сл, с обзиром да наведено није у надлежности Повереника.
 • На основу навода притужбе и изјашњења неспорно је да подносилац притужбе поднео пријаву по објављеном конкурсу од 22.3.2022. године, за упис на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, за територију града Пријепоља. Током поступка је као неспорно утврђено да подносилац притужбе приликом конкурисања, односно подношења пријаве на Конкурс за упис на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица није навео националну припадност. Такође је неспорно да, у складу са чланом 43. и 47. Устава Републике Србије нико није дужан да се изјашњава о својим верским уверењима, као ни о националној припадности. Увидом у изјашњење, може се констатовати да се укупно 31 кандидат (укључијући и подносиоца притужбе) са територије градова Пријепоље, Нови Пазар, Сјеница, Тутин и Прибој није изјаснило приликом конкурисања о националној припадности, док се 36 кандидата изјаснило као Бошњаци или Муслимани, од укупно 175 пријављених кандидата са територије наведених општина и градова. Неспорно је и да је подносилац приужбе, успешно прошао све фазе процеса селекције коју чине: лекарски преглед, психолошка селекција, провера базичног моторичког статуса и интервјуа у Националном тренинг центру за ванредне ситуације (као и 560 осталих кандитата). Међутим, након што је успешно прошао све наведене фазе селекције подносилац  притужбе није примљен за полазника Основе обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица.  Наиме, за подносиоца притужбе, као и укупно  560 кандидата, који су успешно прошли све фазе селекције рађена је безбедносна провера, након чега је подносилац притужбе одбијен, јер није прошао безбедносну проверу. Такође, за укупно 86 кандидата (укључијући и подносиоца притужбе) утврђено је постојање безбедносне сметње, из којих разлога нису примљени за полазнике на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица.
 • На основу утврђеног чињеничног стања у овом предмету, Повереник најпре констатује да припадници ватрогасно-спасилачких јединица могу бити само она лица која након спроведеног конкурса успешно заврше Основну обуку за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у складу са чланом 49. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Наиме, Повереник констатује да је у обавештењу Министарства од 30.9.2023. године, наведено да подносилац притужбе није примљен на стручно оспособљавање за обављање ватрогасно-спасилачких послова јер нису испуњени услови предвиђени конкурсом. Одлучујући по приговору који је подносилац притужбе изјавио на наведено обавештење, у акту Министарства унутрашњих послова од 15.12.2023. године се наводи да је Комисија утврдила да је подосилац притужбе успешно прошао све фазе селекционог процеса, које су дефинисане Правилником о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачкијх јединица у Министарству. Даље се у овом допису наводи да је након тога, Полицијска управа П. утврдила да постоје безбедносне сметње за пријем подносиоца притужбе у Министарство, дефинисане чланом 138. Закона о полицији. Увидом у изјашњење може се констатовати да је оцена о постојању безбедносне сметње донета на основу увида у садржај безбедносне провере и прикупљених списа предмета, те да је утврђена сметња предвиђена чланом 138. Закона о полицији. Повереник констатује да је поступак вршења безбедносне сметње и утврђивање оцена о постојању или непостојању безбедносне сметње регулисан одредбом члана 102. као и чл. 138-144 Закона о полицији. Према извештају ПУ П. безбедносну провера за подносиоца притужбе је вршио полицијски службеник на основу увида у службене евиденције које се воде у МУП-у и прикупљених података оперативно-теренским радом, након чега је 1.7.2022. године командир ПУ П. дао мишљење да постоји безбедносна сметња, након чега се начелник ПУ П. сагласио са мишљењем командира, а руководилац ПУ П., 4.7.2022. године на основу извршене оперативно-безбедносне провере, мишљења командира и начелника  доставио оцену о постојању безбедносне сметње из члана 138. став 1. тачка 7. Закона о полицији. Такође, према овом извештају  безбедносна провера је вршена за 16 кандидата, од којих је за три кандидата утврђено да постоји безбедносна сметња из члана 138.став 1. тачка 7. Закона о полицији, као и код подносиоца притужбе.
 • С тим у вези, а имајући у виду наводе подносиоца притужбе да је одбијен из разлога безбедности, што се често узима као основ који је немогуће проверити, Повереник указује да се сходно члану 140. став 1. Закона о полицији оцена о постојању безбедносне сметње, са образложењем, на лични захтев, даје на увид, лицу на које се односи.
 • У вези навода из изјашњења, односно службених података који су наведени у изјашњењу Министарства унутрашњих послова, може се закључити да су и лица бошњачке националности, конкурисала по објављеном конкурсу Министарства од 3.2022. године, за ватрогасно-спасилачке јединице за територије градова Нови Пазар и Пријепоље и општина Сјеница, Тутин и Прибој, затим да се поједна од њих нису одазвала на позив на селекцију или нису успешно прошли процес селекције и да је један полазник бошњачке националности, иако други у рангу, применом принципа националне заступљености из Правилника примљен за полазника Основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица. Имајући у виду наведено, Повереник истиче да је за постојање дискриминације битно постојање упоредника. Пошто је у упоредивим околностима примљено лице бошњачке националности за полазника Основне обуке, као и чињеницу да је и код других кандидата утврђено да постоји безбедносна сметња, а не само код подносиоца притужбе у конкретном случају не може се утврдити постојање узрочно- последичне везе између поступања Министарства унутрашњих послова и личних својстава подносиоца притужбе. Међутим, ово не значи да у поступку нема евентуалних неправилности или повреде права која се односе на то да ли је безбедносна процена у конкретном случају подносиоца притужбе извршена у складу и по процедурама прописаним законом. Наведена контрола законитости је у надлежности других државних органа.
 • У вези навода из изјашњења да Министарство унутрашњих послова води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина, Повереник истиче и да Устав Републике Србије такође прописује равноправност у вођењу јавних послова, односно одредбом члана 77. прописано је да се при запошљавању у државним органима, јавним службама, органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе води рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина. Такође, Закон о државним службеницима[8] у члану 9. прописује да се при запошљавању у државне органе, поред осталог, води рачуна и о томе да национални састав одслика у највећој могућој мери структуру становништва. Имајући у виду наведено, као и то да је у притужби наведено да састав организационих јединица МУП-а на подручију појединих општина на одговара националном саставу становништва, Повереник истиче да Министарство унутрашњих послова треба да има у виду национални састав становништва за територије градова и општина где расписује конкурс, како за школовање тако и запошљавање. Имајући у виду податке са пописа становништва[9] Повереник указује на одредбе члана став 4. Устава Републике Србије и члана 14. Закона о забрани дискриминације, којима је прописан увођење посебних (афирмативних) мера. Ове мере представљају одступање од формалне једнакости која захтева једнако поступање према свим појединцима и фаворизује групна права у односу на индивидуална, јер појединац стиче привилегован положај тиме што је припадник групе која је била или је још увек у неповољнијем положају у односу на општу популацију.  У складу са чланом 14. став 3. Закона о забрани дискриминације послодавци су дужни да предузму одговарајуће мере ако је то потребно у конкретном случају у циљу обезбеђивања приступа и учешћа у послу запослених који се налазе у неравноправном положају у односу на друге запослене, а нарочито особа са инвалидитетом, припадника националних мањина, жена, мушкараца, особа другачије сексуалне оријентације, родног идентитета, старијих особа и других. Такође,  чланом 4. став 3. Закона о заштити права и слобода националних мањина између осталог, прописано је да се неће сматрати дискриминацијом мере за унапређење пуне и ефективне равноправности у запошљавању, ако такве мере важе до постизања одговарајуће заступљености припадника националних мањина. С тим у вези, користећи овлашћење из члана 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације којим је прописано да Повереник органима јавне власти и другим лицима упућује препоруке мера за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Министарству унутрашњих послова препоручио да приликом расписивања наредних конкурса и запошљавања и упућивања на обуке предузме посебне (афирмативне) мере у погледу заступљености бошњачке националне мањине у саставу организационих јединица министарства који би одговарано националном саставу становништва на том подручју.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби АА, због дискриминације на основу националне припадности, Министарство унутрашњих послова није повредило одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности у складу са чланом 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује Министарству унутрашњих послова да, у складу са законом, у погледу одговарајуће заступљености националних мањина, предузме посебне (афирмативне) мере приликом расписивања наредних конкурса за упућивање на обуку и запошљавање у организационим јединицама Министарства на одређеном подручју, а у циљу обезбеђивања да састав запослених одговара националном саставу становништва на том подручју.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/21

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС“, број 98/06 и 115/21, члан 21.

[4] Закон о забрани дискриминације, члан 2. став 2.

[5] „Службени лист СРЈ”, број 11/02, „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља и „Службени гласник РС”, бр. 72/09 – др. закон и 97/13 – одлука УС, и 47/18.

[6] „Службени гласник РС“, бр. 87/18

[7] „Службени гланик РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18

[8] „Сл.гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-испр, 83/05-испр.,64/07, 67/07-испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157720 и 142/22

[9] https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G20234001.pdf

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon278-23 Притужба због дискриминације на основу националне припадности Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top