224-21 Mišljenje povodom pritužbe A.A. protiv srednje muzičke škole V.V. zbog diskriminacije na osnovu smetnji u razvoju i invaliditeta

br. 07-00-218/2021-02 datum: 22. 6. 2021.

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju su podneli A.A., u ime svoje maloletne kćerke B.B., protiv srednje muzičke škole V.V., zbog diskriminacije na osnovu smetnji u razvoju i invaliditeta. U pritužbi je, između ostalog navedeno, da B.B. ima Daunov sindrom i da je redovnu osnovnu školu i niže muzičko obrazovanje završila po IOP-u 2. Dalje je navedeno da su odlučili da upišu B.B. u srednju muzičku školu, kao i da im je neposredno pred polaganje prijemnog ispita rečeno da će B.B. polagati test iste sadržine kao i ostali kandidati a ne prilagođen njenom prethodnom obrazovanju po IOP-u 2. U izjašnjenju je navedeno da je škola, u trenutku prijema obaveštenja da B.B. želi da upiše srednju muzičku školu, postupala u skladu sa Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita za srednju školu učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška za školsku 2020/21. godinu, pošto u februaru nije bilo objavljeno Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu; kao i da je škola uputila dopise matičnim osnovnim školama učenice tražeći detaljan opis uslova rada koji su potrebni B.B. tokom polaganja prijemnog ispita, kao i da sva potrebna prilagođavanja; isti dopis su uputili i sopstvenom Stručnom timu za inkluzivno obrazovanje. Dalje je navedeno da je analizom pristigle dokumentacije zaključeno da je u slučaju B.B. potrebno promeniti uslove i način polaganja prijemnog ispita, ali i da je potrebna izmena sadržaja ispita u celini. Škola je dostavila dokaze da je o potrebi izmene sadržaja prijemnog ispita obavestila Okružnu upisnu komisiju, Školsku upravu Požarevac, kao i da je od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zatražila pisano mišljenje o mogućnosti izmene sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, odnosno, ispita u celini za učenike kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju. U toku postupka je utvrđeno da je muzička škola preduzela sve aktivnosti u skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa učenika u srednju školu, kao i da je odredbama člana 6.  Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, koji je u primeni od 1. aprila 2021. godine, propisano da kandidati sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polažu prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na način sprovođenja ispita i da ovim članom nije predviđeno pružanje podrške za polaganje prijemnog ispita u odnosu na sadržaj ispita. S obzirom da je pritužba podneta protiv muzičke škole, kao i da je škola obavezna da se pridržava pozitivnih propisa, Poverenik je dao mišljenje da, u konkretnom slučaju, škola nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Sa druge strane, kako pritužba nije podneta protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je donosilac Pravilnika o upisu učenika u srednju školu i Stručnog uputstva za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu, Poverenik će na osnovu člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije uputiti preporuku mera Minstarstvu da izmeni Pravilnik o upisu u srednju školu i Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu i da ih usaglase sa antdiskriminacionim propisima, kao i da u saradnji sa školom, omogući učenici B.B. ponovno polaganje prijemnog ispita po prilagođenom sadržaju.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratili su se A.A, u ime svoje maloletne kćerke B.B, pritužbom protiv V, zbog diskriminacije na osnovu smetnji u razvoju i invaliditeta.
  • U pritužbi A.A, između ostalog, navedeno je:
 • da njihova četrnaestogodišnja ćerka B.B. ima Daunov sindrom i pohađa osmi razred u Osnovnoj školi … u redovnom obrazovanju po IOP-u 2;
 • da je osim redovne škole završila i niže muzičko obrazovanje (takođe po IOP-u 2) u trajanju od šest godina na odseku za harmoniku;
 • da su odlučili da upišu B.B. u srednju muzičku školu V.V. i da ih je škola uveravala da imaju podršku škole da se sve realizuje, kao i da su sredinom februara zvanično dopisom obavestili školu o tome kako bi imali dovoljno vremena za pripremu oko polaganja prijemnog ispita,
 • da su usmeno obavestili i … koordinatorku za inkluzivno obrazovanje za svoj okrug i zamolili za dodatne informacije oko načina realizacije upisa, prilagođavanja prijemnog, kao i da bude dodatna podrška oko prelaska deteta iz osnovne u srednju školu;
 • da su na vreme podneli zahtev za interresornu komisiju, uz šta su poslali i mišljenje starešine iz osnovne škole i razrednog starešine iz muzičke škole, …;
 • da je profesor … po zahtevu muzičke škole napisao mišljenje o tome kako treba prilagoditi prijemni ispit B.B.;
 • da su više puta pozivali telefonom srednju školu, razgovarali sa zamenicom direktora … i tražili informacije oko upisa, kao i da im je rečeno da se čekaju informacije nadležnog ministarstva i da će tada biti obavešteni;
 • da ih je pedagog OŠ … obavestio da je muzičkoj školi dostavljena sva tražena dokumentacija vezano za prelaz iz jedne u drugu školu i šta je potrebno prilagoditi detetu;
 • da su početkom aprila usmeno obavešteni da škola, „po zakonu“ može prilagoditi uslove (stolicu, uvećana slova i sl) ali ne mogu da prilagode zahteve samog testa za prijemni, i da B.B. mora da polaže isti prijemni ispit sa identičnim zahtevima kao i druga „zdravo razvojna deca“;
 • da su 13. aprila 2021. godine prijavili B.B. na polaganje prijemnog ispita;
 • da smatraju da će B.B. biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na drugu decu i da neće imati šanse da upiše željenu školu, jer će morati da polaže ispit za koji nikad nije pripremana, iste težine kao i „zdravo razvojna deca“.
  • U dopuni pritužbe, između ostalog, navedeno je:
 • da je B.B. polagala trodnevni ispit kao i sva druga „zdravo razvojna deca“;
 • da je njihova ćerka bila izložena ponižavanju zbog manjka sposobnosti da uradi tražene zahteve i zbog toga što joj je bilo traženo da pokaže ono što ne zna;
 • da smatraju da su odgovorni direktor … i zamenica direktora …, između ostalog i zato što ne shvataju da je u pravilniku na koji se pozivaju naznačeno da je njihova obaveza da organizuju uslove za polaganje prilagođenog prijemnog ispita.
  • U dopunama pritužbe, koje je podnela advokatica …, po punomoćju A.A, između ostalog, navedeno je:
 • da su zakonski zastupnici B.B. podneli pritužbu Gradskoj upravi grada Požarevca, prosvetnom inspektoru …, pritužbu školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje V.V, Obaveštenje Centru za socijalni rad Požarevac u vezi sa činjenicom da se ugrožava najbolji interes deteta;
 • da ukazuju da je roditeljima neposredno pred polaganje prijemnog ispita dostavljen odgovor škole da „u procesu obezbeđivanja uslova za sprovođenje prilagođenog prijemnog ispita škola po potrebi sarađuje da okružnom komisijom i Komisijom“, zbog čega su roditelji očekivali da će se detetu koje je osnovnu muzičku školu pohađalo po IOP2 programu, prijemni ispit prilagoditi u skladu sa tim programom;
 • da je direktor škole u odgovoru na pritužbu roditelja naveo da se škola nalazi pod inspekcijskim nadzorom koji nije uočio nikakve nepravilnosti, kao i da je škola od Ministarstva dobila usmeni odgovor da izmene sadržaja prijemnog ispita radi prilagođavanja istog nisu moguće;
 • da je navod direktora „škola za posebno nadarene učenike“ diskriminišućeg značenja jer u prezentaciji škole nigde nije navedeno da školu mogu upisati samo „nadareni učenici“ i da iz toga proizlazi da deta sa Daunovim sindromom ne može se smatrati nadarenim, s obzirom da se poredi sa decom „normalnog psihofizičkog razvoja“, što smatraju diskriminacijom;
 • da su roditelji pritužbu podneli i Ministarstvu i prosvetnom inspektoru …, koji se još nisu izjasnili ni o pokretanju postupka niti su doneli odluku da se pritužba odbija.
  • U prilogu pritužbe i dopuna su, između ostalog, dostavljena sledeća dokumenta: 1) zahtev roditelja zaveden u školi pod brojem … od 8. aprila 2021. godine; 2) odgovor škole na zahtev roditelja, broj … od 12. aprila 2021. godine, mejl škole V.V.; 3) potvrda o podnetoj prijavi za polaganje prijemnog ispita na portalu Moja srednja škola (mojasrednjaskola.gov.rs); 4) dopis škole broj … od 28. aprila 2021. godine, predmet: Obaveštenje o načinu prilagođavanja prijemnog ispita; 5) punomoćje A.A. dato advokatici … 14. maja 2021. godine; 6) odgovor škole na pritužbu na rad broj 600 od 2. juna 2021. godine.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje V.V.
  • U izjašnjenju V.V., između ostalog je navedeno:
 • da u toku organizacije i sprovođenja prijemnog ispita, škola primenjuje sve zakonske i podzakonske propise;
 • da je škola V.V. primila obaveštenja roditelja/zakonskih zastupnika četvoro učenika koji su se prijavili za polaganje prijemnog ispita i koji us prethodno obrazovanje stekli po individualno obrazovnom planu (dvoje po IOP 1 i dvoje po IOP 2);
 • da je u trenutku primanja obaveštenja škola postupala u skladu sa Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita za srednju školu učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška iz školske godine 2020/21 pošto u februaru nije bilo objavljeno Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu;
 • da je škola uputila dopise matičnim osnovnim školama ovo četvoro učenika, tražeći od Stručnih timova za inkluzivno obrazovanje detaljan opis uslova rada koji su potrebni ovim učenicima tokom polaganja prijemnog ispita, kao i da navedu sva potrebna prilagođavanja. Isti dopis su uputili i sopstvenom Stručnom timu za inkluzivno obrazovanje;
 • da je OŠ … odgovorila navodeći da B.B. pohađa nastavu u redovnom odeljenju, da pohađa sve predmete sa prilagođenim fondom časova, po posebnom rasporedu časova usvojenom od strane IOP tima, da se za učenicu priprema završni ispit iz Srpskog jezika, Matematike i Kombinovani test, sa okvirno po pet pitanja, uz asistenta za pomoć tokom ispita i u posebnoj prostoriji uz prilagođeno vreme za izradu;
 • da su nastavnik glavnog predmeta (harmonike) … i nastavnica solfeđa … i članovi Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje dostavili svoje izveštaje o učenju i napredovanju iz kojih se moglo zaključiti da je u slučaju B.B. potrebno promeniti uslove i način polaganja prijemnog ispita iz harmonike, solfeđa i teorije muzike, ali i da je potrebna izmena sadržaja ispita u celini;
 • da je škola zaključila da su za još dva učenike nesumnjivo potrebne sadržaja pojedinih delova ispita;
 • da je škola 10. marta 2021. godine pozivom obavestila rukovodioca Školske uprave Požarevca, … o potrebi prilagođavanja prijemnog ispita za četvoro učenika i inicirala sastanak sa predstavnicima Okružne upisne komisije (OUK), gde je zaključeno da je potrebna podrška Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (oblast inkluzija);
 • da je 10. marta 2021. godine održan sastanak predstavnika Stručnog time za inkluzivno obrazovanje i članova Interresorne komisije grada Požarevca, gde je zaključeno da je potrebno uključiti Okružnu upisnu komisiju, Zdravstvenu komisiju koja radi pri OUK i savetnika-spoljnog saradnika za inkluzivno obrazovanje;
 • da je 19. marta 2021. godine održan sastanak sa OUK i Školske uprave Požarevac i zaključeno je da je za određene učenike neophodna izmena sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, što nije predviđeno Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita za srednju školu učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška;
 • da je predstavnicima škola ukazano na potrebu za doslednim pridržavanjem svih propisa i procedura, i savetovano da se obrate Odseku za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, oblast: inkluzija, radi pružanja stručne pomoći i podrške oko primene svih propisa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, a koje se tiču polaganja prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu;
 • da je OUK obavešten i pisanim putem o četvoro kandidata koji su iskazali interesovanje za polaganje prijemnog, a kojima je potrebna dodatna podrška;
 • da se škola obratila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odseku za ljudska i manjinska prava, oblast: inkluzija, molbom za pružanje stručne podrške za primenu propisa i sprovođenje prijemnog ispita za upis u srednju školu, tražeći pisano mišljenje o tome da li su moguće izmene sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, odnosno, ispita u celini za učenike kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju;
 • da je škola primila telefonski poziv 26. marta 2021. godine od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kojem je usmeno saopšteno da promena sadržaja ispita nije predviđena Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita za srednju školu učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, ali da će molbu škole proslediti Sektoru za srednje obrazovanje, radi dodatnog tumačenja Smernica, i da će tada pisanim putem odgovoriti školi, i da do dana izrade izjašnjenja na zahtev Poverenika, zvaničan odgovor u pisanoj formi nisu dobili;
 • da je majka učenice B.B. u periodu od 12. februara do 31. marta 2021. godine više puta u telefonskom razgovoru informisana o svim preduzetim koracima, poslatim dopisima i ishodima svih održanih sastanaka;
 • da su roditelji B.B. podneli personalnu elektronsku prijavu za polaganje prijemnog ispita 13. aprila 2021. godine, a papirnu prijavu su podneli u školi 16. aprila 2021. godine i da je prijava zavedena na portalu Moja srednja škola. Roditelji su u prijavi naveli da su neophodna prilagođavanja načina polaganja prijemnog ispita i da je „potrebno prilagoditi prijemni ispit u skladu sa IOP 2“;
 • da je škola 21. aprila 2021. godine primila zahtev od informatičkog koordinatora da dostave tačne podatke o prilagođavanju prijemnog ispita vezanog za format i da su u odgovoru uzeli u obzir zahtev A.A. da je B.B. između ostalog potrebno i prilagođavanje zadataka IOP 2 programu;
 • da je odredbama člana 6. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu („Sl. gladnik RS“, broj 31/2021) koji je u primeni od 1. aprila 2021. godine, propisano da kandidati sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polažu prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na način sprovođenja ispita. Da ovim članom nije predviđeno pružanje podrške za polaganje prijemnog ispita u odnosu na sadržaj, već samo u odnosu na način sprovođenja ispita, za razliku od polaganja završnog ispita u osnovnoj školi;
 • da je V.V. primila 23. aprila 2021. godine Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu, koja je između ostalog navela da svi kandidati rešavaju testove istog sadržaja i pod istim uslovima, sa mogućnošću posebne podrške po pitanju načina polaganja i da su o tome obavešteni roditelji B.B;
 • da je B.B. završila školovanje u osnovnoj muzičkoj školi u školskoj 2019/20. godini, ali da je svakako organizovana i pripremna nastava za B.B. za ispit iz harmonike, solfeđa i teorije muzike, gde je B.B. pohađala samo nastavu harmonike.
  • U prilogu izjašnjenja dostavljeni su: 1) dopisi upućeni Stručnim timovima za inkluzivno obrazovanje osnovnim školama koje učenici pohađaju, del. brojevi 200/1, 200/2. 200/3, 200/4 od 23. februara 2021. godine, kao i dopis upućen Stručnom timu za inkluzivno obrazovanje škole V.V., del. broj 200/5 od 23.2.2021. godine; 2) dopis OŠ … del. broj 185/1 od 26. februara 2021. godine, primljen i zaveden pod rednim brojem 218 od 1. marta 2021. godine; 3) prilagođavanje zahteva na prijemnom iz harmonike, del. broj 256/1 od 9. marta 2021. godine i Izveštaj o učenici B. B, del. broj 256/2 od 9. marta 2021. godine; 4) službena beleška sa sastanka sa članovima OUK, del. broj 258/1 od 10. marta 2021. godine; 5) službena beleška sa sastanka sa članovima Interresorne komisije, del. broj 258/2 od 10. marta 2021. godine; 6) službena beleška sa sastanka sa predstavnicima Školske uprave Požarevac, del. broj 287/2 od 19. marta 2021. godine; 7) Obaveštenje o potrebi za prilagođavanjem prijemnog ispita za upis u srednju školu, za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, del. broj 287/ od 19. marta 2021. godine; 8) Molba za pružanje stručne podrške za primenu propisa i sprovođenje prijemnog ispita, del. broj 288 od 19. marta 2021. godine; 9) Prijava za polaganje prijemnog ispita, del. broj 389 od 16. aprila 2021. godine; 10) elektronska prepiska sa informatičkim koordinatorom od 21. aprila 2021. godine; 11) Obaveštenje za roditelje, del. broj 422 od 22. aprila 2021. godine; 12) Obaveštenje roditelja o potrebnim prilagođavanjima, del. broj 418 od 22. aprila 2021. godine i 13) Obaveštenje o načinu prilagođavanja prijemnog ispita, del. broj 448 od 28. aprila 2021. godine.

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Među stranama je nesporno da je B.B. učenica redovne osnovne škole i niže muzičke škole, da je nastavu polagala po IOP-u 2 i da je podnela prijavu, odnosno, polagala prijemni ispit za upis u srednju muzičku školu V.V. sa testovima istog sadržaja kao i ostali kandidati. Takođe, među stranama je nesporno da su roditelji B.B. pre i u toku prijave za polaganje prijemnog ispita ukazivali na potrebu da se sadržaj prijemnog ispita prilagodi IOP-u po kojem je B.B. završila prethodni stepen obrazovanja.
 • Uvidom u Službenu belešku sa sastanka predstavnika V.V. i Školske uprave Požarevac, održanog 19. marta 2021. godine, utvrđeno je da je na sastanku zaključeno da je među prijavljenim kandidatima ima i onih kojima bi bile neophodne i izmene sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, što nije predviđeno Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita za srednju školu učenicima kojima je potreban dodatna obrazovna podrška. Dalje je navedeno da je predstavnicima škole ukazano na potrebu za doslednim pridržavanjem svih propisa i procedura, te savetovano da se obrati Odseku za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, oblast: inkluzija, radi pružanja stručne pomoći i podrške oko primene svih propisa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, a koje se tiču polaganja prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu. Takođe je navedeno da će rukovodilac ŠU kontaktirati … iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i obavestiće direktore matičnih osnovnih škola o potrebi da školski Timovi za inkluzivno obrazovanje daju realne predloge za obrazovne profile za koje učenici ispunjavaju uslove.
 • Uvidom u Obaveštenje o potrebi za prilagođavanjem prijemnog ispita za upis u srednju školu, za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, del. broj 287/ od 19. marta 2021. godine, utvrđeno je da se škola V.V. ovim dopisom obratila Okružnoj upisnoj komisiji Školske uprave Požarevac. U obaveštenju je, između ostalog, navedeno da je škola primila obaveštenje da će se četvoro učenika prijaviti za polaganje prijemnog ispita u prvom upisnom roku na odsecima: Muzički izvođač klasične muzike, Muzički saradnik – teoretičar i/ili Dizajner zvuka. Dalje je navedeno da je dvoje kandidata prethodni nivo obrazovanja završio po IOP-u 2, a dvoje po IOP-u 1, kao i da je škola uputila dopise matičnim osnovnim školama učenika, tražeći od Stručnih timova za inkluzivno obrazovanje da detaljno opišu kakvi uslovi rada su potrebni navedenim učenicima tokom polaganja prijemnog ispita, kao i da navedu sva druga potrebna prilagođavanja. Dalje je navedeno da među kandidatima ima i onih kojima bi bile neophodne i izmene sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, što nije predviđeno Smernicama za prilagođavanje. Navedeno je i da se škola obratila Odseku za ljudska i manjinska prava radi dobijanja stručne pomoći u tumačenju propisa i podrške u sprovođenju svih procesa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, da se Okružnoj upisnoj komisiji obraćaju sa molbom da obavesti Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja radi pripreme potrebnog broja testova i zadataka u drugom formatu, kao i da školi dostave odgovor u pisanoj formi.
 • Uvidom u Molbu za pružanje stručne podrške za primenu propisa i sprovođenje prijemnog ispita za upis u srednju školu, za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, del. broj 288 od 19. marta 2021. godine, utvrđeno je da se V.V. obratila Ministarstvu prosvete, Odsek za ljudska i manjinska prava, Oblast: inkluzija. U Molbi je, između ostalog, navedeno da je škola primila obaveštenje da će se četvoro učenika prijaviti za polaganje prijemnog ispita u prvom upisnom roku, kao i da je dvoje kandidata prethodni nivo obrazovanja završio po IOP-u 2, a dvoje po IOP-u 1. Dalje je navedeno da je se škola obratila Okružnoj upisnoj komisiji, Školskoj upravi Požarevac i obavestila ih da imaju kandidate za polaganje prijemnog ispita za koje su potrebna prilagođavanja. Navedeno je da su nakon sagledavanja dokumentacije uočeni potencijalni problemi u organizaciji i sprovođenju prijemnog ispita, jer je zaključeno da među prijavljenim kandidatima ima i onih kojima bi bile neophodne i izmene sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, što nije predviđeno Smernicama. Molbom je od Ministarstva zatraženo da pruži stručnu podršku i da dostavi pisano mišljenje o tome da li su moguće izmene sadržaja pojedinih delova prijemnih ispita, odnosno, ispita u celini za učenike kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju ili su za učenike moguća samo prilagođavanja prostora i uslova navedea u Smernicama. Zatraženo je i da se pisano mišljenje dostavi u najkraćem mogućem roku kako bi škola na vreme obavestila roditelje i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja radi štampanja prilagođenih testova i zadataka.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, priloge, kao i antidiskriminacione i druge domaće i međunarodne propise.

 

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti i drugim licima preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.[2]
 • Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.[4]
 • Republika Srbija je 1990. godine ratifikovala Konvenciju o pravima deteta[5], koja u članu 28. propisuje da dete, pored ostalog, ima pravo na obrazovanje i da je država dužna da osigura obavezno i besplatno osnovno obrazovanje za sve, da omogući da obrazovne i stručne informacije i saveti budu dostupni svoj deci i preduzme mere za redovno pohađanje škole i smanjenje stope napuštanje škole. Članom 29. stav 1. Konvencije o pravima deteta definisani su ciljevi obrazovanja tako što je propisano da obrazovanje deteta treba da bude usmereno na razvoj detetove ličnosti, talenta i mentalnih i fizičkih sposobnosti do njegovih krajnjih mogućnosti, uz razvijanje poštovanja ljudskih prava, pojačan osećaj identiteta pripadnosti i njegovu ili njenu socijalizaciju i interakciju sa drugima i sa okruženjem.
 • Opštim komentarom broj 1. Komiteta za prava deteta pojašnjen je član 29. stav 1. Konvencije, tako što je, između ostalog, navedeno da obrazovanje treba da bude usmereno na dete, prilagođeno detetu i da omogućava njegovo ili njeno osnaživanje. Obrazovanje na koje svako dete ima pravo jeste ono koje je osmišljeno tako da razvije kod deteta životne veštine, da ojača detetovu sposobnost da uživa čitav niz ljudskih prava i da utiče na stvaranje kulture prožete odgovarajućim vrednostima ljudskih prava. Komitet za prava deteta napominje da nastavni plan mora da bude u direktnoj vezi sa detetovim potrebama, kao i da potpuno uzme u obzir detetove sposobnosti koje se razvijaju. Nastavne metode, stoga, treba da se prilagode različitim potrebama različite dece. Obrazovanje treba da teži tome da obezbedi da svako dete savlada osnovne životne veštine i da nijedno dete ne izađe iz škole, a da nije opremljeno za suočavanje sa izazovima sa kojima se može očekivati da će se suočiti u životu.
 • Odredbama člana 24. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom[6] propisano je da države potpisnice priznaju pravo svih osoba sa invaliditetom na obrazovanje bez diskriminacije i na osnovu jednakosti sa drugima, i da će države popisnice osigurati inkluzivni sistem obrazovanja na svim nivoima i učenje tokom čitavog života usmereno na pun razvoj ljudskih potencijala i osećanja dostojanstva i samovrednosti, razvijanje ličnosti, talenata i mentalnih i fizičkih sposobnosti osobe sa invalidtetom do najveće moguće mere. Dalje je proisano da će države potpisnice osigurati da osobe sa invaliditetom ne budu isključene iz opšteg obrazovnog sistema na osnovu svog invaliditeta, a da niti jedno dete sa invaliditetom ne bude isključeno iz besplatnog i obaveznog osnovnog obrazovanja, ili iz srednjeg obrazovanja, zbog svog invaliditeta, da imaju pristup inkluzivnom, kvalitetnom, besplatnom i obaveznom osnovnom obrazovanju, ili srednjem obrazovanju u svojoj lokalnoj zajednici na osnovu jednakosti sa drugima; da bude pružena podrška u sklopu opšteg obrazovnog sistema koja im je potrebna da bi im se olakšalo efektivno obrazovanje, kao i da budu pružene inkluzivne mere podrške u okruženjima koje maksimiziraju akademski i socijalni razvoj, u skladu sa ciljem pune podrške.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije[7], kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 6. propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji opložaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Dalje je odredbama člana 19. propisano da svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom, kao i da je zabranjeno licu ili grupi lica, na osnovu njihovog ličnog svojstva, otežati ili onemogućiti upis u vaspitno-obrazovnu ustanovu ili isključiti ih iz ovih ustanova, otežati ili uskratiti mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, razvrstavati učenike po ličnom svojstvu, zlostavljati ih i na drugi način neopravdano praviti razliku i nejednako postupanje prema njima. Članom 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije je propisano da će se postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončati po odredbama Zakona o zabrani diskrimnacije ( „Službeni glasnik RS“, broj 22/09) i opštih akata po kojima su započeti.
 • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[8] propisano je da svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje, da su državljani Republike Srbije jednaki u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, kao i da lice sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ima pravo na vaspitanje i obrazovanje koje uvažava njegove obrazovne i vaspitne potrebe u sistemu obrazovanja i vaspitanja, uz pojedinačnu odnosno grupnu dodatnu podršku u nastavi i učenju ili u posebnoj vaspitnoj grupi ili školi, u skladu sa ovim i posebnim zakonom (član 3.). Odredbama člana 7. propisano je da sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu, učenike i odrasle jednakost i dostupnost ostvarivanja prava na obrazovanje i vaspitanje zasnovano na socijalnoj pravdi i principu jednakih šansi bez diskriminacije.
 • Odredbama člana 76. ovog zakona propisano je da detetu i učeniku i odraslom kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditetu, teškoćama u učenju, rizika od ranog napuštanja školovanja i drugih razloga potrebna dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju, ustanova obezbeđuje otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka, prilagođavanja načina ostvarivanja školskog programa i izradu, donošenje i ostvarivanje individualnog obrazovnog plana. Individualni obrazovni plan je poseban akt, koji ima za cilj optimalni razvoj deteta i učenika i ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa propisanim ciljevima i principima, odnosno zadovoljavanja obrazovno-vaspitnih potreba deteta i učenika.
 • Odredbom člana 110. stav 1. ovog zakona propisana je zabrana diskriminacije i određeno je da su u ustanovi zabranjene diskriminacija i diskriminatorsko postupanje, kojim se na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa, odnosno vrši propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe, kao i članove njihovih porodica ili njima bliska lica na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, statusu migranta, odnosno raseljenog lica, nacionalne pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, smetnji u razvoju i invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.
 • Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju[9] u članu 38. propisuje da se redosled kandidata za upis u školu utvrđuje na osnovu uspeha u prethodnom školovanju koje uključuje i uspeh učenika na završnom ispitu. Dalje propisuje da kandidat koji se upisuje u umetničku školu (muzička, baletska i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, školu ili odeljenje za učenike sa izuzetnim sposobnostima (filološka gimnazija, matematička gimnazija, gimnazija za sportiste, gimnazija za učenike sa izuzetnim sposobnostima za fiziku, za računarstvo i informatiku), škola u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i škola za talentovane učenike, polažu prijemni ispit za proveru izuzetnih sklonosti i sposobnosti.
 • Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu[10] je propisano da se kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuje u školu posle položenog prijemnog ispita i polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na način sprovođenja ispita (član 6.). Odredbama člana 14. ovog pravilnika propisano je da se prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti polaže za upis u umetničku školu (muzička, baletska i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost), školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji). Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil (član 17.)
 • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu[11] bliže uređuje sprovođenje upisa učenika u srednju školu i propisuje opšte odredbe o upisu kandidata sa smetnjama u razvoju, kao i organizovanje i sprovođenje prijemnog ispita za upis u škole za učenike sa posebnim sposobnostima. U delu pod nazivom Sadržaj i način polaganja prijemnog ispita je navedeno da se na prijemnom ispitu proveravaju znanja, sposobnosti i sklonosti iz predmeta koji su programom predviđeni za polaganje, da svi kandidati rešavaju testove istog sadržaja u skladu sa obrazovnim standardima za određeni predmet i pod istim uslovima (mesto, vreme, uputstvo za rad, način predlaganja i kontrola). Dalje je navedeno da kandidati koji su ostvarili pravo na obrazovanje prema individualnim obrazovnim planovima, i kandidati koji ostvaruju pravo na pružanje posebne podrške u toku sprovođenja prijemnog ispita, prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti polažu skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnodno uslovima koje zahteva njihova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanje podrške u odnosu na način polaganja prijemnog ispita.

U delu IV Smernice za prilagođavanje načina polaganja prijemnog ispita za srednju školu za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška navedeno je da škola koja organizuje i sprovodi prijemni ispit je u obavezi da učeniku kojem je usled smetnji u razvoju i invaliditeta potrebna dodatna obrazovna podrška prilagodi način polaganja prijemnog ispita i detaljnije je objašnjeno na koji način se vrši prilagođavanje prostora i uslova za polaganje prijemnog, odnosno formata teksta, tekst zadataka i drugog pisanog materijala.

 

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju je potrebno utvrditi da li je škola V.V. diskriminisala učenicu B.B. na osnovu razvojnih poteškoća tako što sadržaj prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu nije bio prilagođen individualno obrazovnom planu po kojem je učenica završila prethodni nivo obrazovanja.
 • Među stranama je nesporno da je B.B. učenica sa Daunovim sindromom i da je pohađala redovnu osnovnu školu i nižu muzičku školu po individualno obrazovnom planu sa prilagođenim ciljevima sadržaja i načinom ostvarivanja programa nastave i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada tzv. IOP 2. Takođe je među stranama nesporno da je prijemni ispit za upis u srednju muzičku školu u školi V.V. za školsku 2021/2022. godinu koji je B.B. polagala od 7. do 9. maja 2021. godine bio po sadržaju isti kao prijemni ispit koji su polagali svi drugi kandidati, odnosno, kandidati koji prethodni nivo obrazovanja nisu pohađali po individualno obrazovnom planu.
 • Analizom utvrđenog činjeničnog stanja na osnovu uvida u navode pritužbe, izjašnjenja i dostavljene priloga, nesporno je da je muzička škola, nakon saznanja da će B.B. i još troje učenika koji su završili osnovno obrazovanje po IOP-u polagati prijemni za upis u srednju školu, preduzela aktivnosti propisane Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za prethodnu školsku godinu (s obzirom da uputstvo za školsku 2021/2022. godinu nije bilo doneto). Uvidom u dostavljene priloge uz izjašnjenje, utvrđeno je da je muzička škola u februaru uputila dopise Stručnim timovima za inkluzivno obrazovanje osnovnim školama koje učenici pohađaju, kao i Stručnom timu za inkluzivno obrazovanje svoje škole, od kojih su pribavili kakvi uslovi rada su potrebni ovim učenicima prilikom polaganja prijemnog ispita, uključujući i B.B. Dalje je nesporno da je muzička škola, nakon sagledane dokumentacije, telefonski obavestila Školsku upravu Požarevac o kandidatima kojima je potrebno prilagođavanje prijemnog ispita (10. marta) i da je istog dana povodom iste teme održala sastanak sa Stručnim timom za inkluzivno obrazovanje škole i Interresornom komisijom grada Požarevca. Dalje je utvrđeno da je muzička škola 19. marta 2021. godine održala sastanak sa Okružnom upisnom komisijom i Školskom upravom Požarevac i da su usmenim i pisanim putem obavestili ŠU da škola ima četvoro kandidata za polaganje prijemnog ispita kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška i prilagođavanje prijemnog ispita. Škola je dostavila dokaze i da se obratila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odseku za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, oblast: inkluzija molbom za pružanje stručne podrške za primenu propisa i sprovođenje prijemnog ispita. U postupku organizovanja i sprovođenja prijemnog ispita za upis u srednju školu muzička škola je obavezna da postupa u skladu sa važećim stručnim uputstvom koje dobija od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U izjašnjenju škole i dostavljenim prilozima, navedeno je da je na sastanku sa predstavnicima Školske uprave Požarevac, predstavnicima škole ukazano na potrebu za doslednim pridržavanjem svih propisa i procedura. U skladu sa tim, muzička škola je bila obavezna da organizuje i sprovede polaganje prijemnog ispita u skladu sa stručnim uputstvom Ministarstva.
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu, koji je stupio na snagu 1. aprila 2021. godine[12] propisuje da kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njihova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na način sprovođenja ispita. U skladu sa ovakvom odredbom Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu od 21. aprila 2021. godine. Stručno uputstvo po kojem je škola dužna da postupa, sadrži instrukciju da svi kandidati rešavaju testove istog sadržaja i da se polaganje prijemnog ispita prilagođava kandidatima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u odnosu na način polaganja prijemnog ispita. Na ovaj način, podzakonskim aktima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uskratilo je učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom zakonom zagarantovano pravo na inkluzivno obrazovanje, odnosno, obrazovanje i vaspitanje koje uvažava njegove obrazovne i vaspitne potrebe u sistemu obrazovanja i vaspitanja.
 • Poverenik konstatuje da su podzakonski akti, Pravilnik o upisu učenika u srednju školu i Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu doneti neposredno pred održavanje prijemnih ispita za upis u srednju školu, odnosno mesec dana pre polaganja ispita. Nejasno je iz kog razloga odredbe pomenutih akata kojima se propisuje procedura upisa nisu predvidele mogućnost prilagođavanja sadržaja ispita, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da su prethodni pravilnici i stručna uputstva predviđala mogućnost prilagođavanja istog. Naime, faktičkim neprilagođavanjem sadržaja ispita učenicima sa razvojnim poteškoćama i invaliditetom, prekida se, odnosno otežava se dalje školovanje. Dakle, činjenica da je učenica B. završila redovnu školu i nižu muzičku školu po IOP – u 2 i prilagođenom sadržaju, obavezuje organe javne vlasti da joj omoguće polaganje prijemnog ispita sa prilagođenim sadržajem, te samim tim i nastavak daljeg školovanja upravo po prilagođenom sadržaju.
 • S obzirom da je pritužba podneta protiv škole V.V, kao i da je muzička škola bila obavezna da primenjuje važeće propise, konkretno Pravilnik o upisu učenika u srednju školu i Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu, koje je donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Poverenik zaključuje da se u konkretnom slučaju ne može utvrditi da je škola V.V. povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

3.20. Imajući u vidu da pritužba nije podneta protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je donosilac Pravilnika o upisu učenika u srednju školu i Stručnog uputstva za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu, Poverenik će na osnovu člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije uputiti preporuku mera Minstarstvu da izmeni Pravilnika o upisu u srednju školu i Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu i da ih usaglase sa antdiskriminacionim propisima, kao i da u saradnji sa školom V.V, omogući učenici B.B. ponovno polaganje prijemnog ispita po prilagođenom sadržaju.

 • Povodom navoda iz dopune pritužbe da je navod direktora muzičke škole, odnosno izraz „škola za posebno nadarene učenike“ diskriminišućeg značenja jer u prezentaciji škole nigde nije navedeno da školu mogu upisati samo „nadareni učenici“ i da iz toga proizlazi da deta sa Daunovim sindromom ne može se smatrati nadarenim, s obzirom da se poredi sa decom „normalnog psihofizičkog razvoja“, što smatraju diskriminacijom, Poverenik ukazuje da se u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju koristi izraz „škola ili odeljenje za učenike sa izuzetnim sposobnostima“, dok Pravilnik o upisu učenika u srednju školu koristi izraz „odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima“ i „škola za talentovane učenike“ u koje, između ostalih, u skladu sa ovim propisima spadaju i muzičke škole. Ovi izrazi se koriste u smislu postojanja posebnih sposobnosti i talenata za određene obrazovne profile, jer je samo za ove srednje škole propisana obaveza polaganja prijemnog ispita za proveru posebnih sposobnosti koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil. U pitanju su, na primer, odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, za sport, za filološke nauke, muzička i baletska škola i druge škole, odnosno obrazovni profili navedeni u zakonu i pravilniku. U skladu sa tim, navodi direktora „škola za posebno nadarene učenike“ nisu diskriminatorni i ne znače da učenici sa razvojnim smetnjama i invaliditetom ne mogu biti talentovani i imati posebne sposobnosti za pojedine oblasti.
 • U okviru Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu[13] istaknuto je da deca sa invaliditetom uglavnom imaju probleme u ostvarivanju prava na inkluzivno obrazovanje i obezbeđivanje odgovarajuće podrške, te da je potrebno nastaviti aktivnosti i dalje razvijati inkluzivno obrazovanje i mere podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uz preduzimanje aktivnosti za promenu sa medicinskog pristupa u sagledavanju kapaciteta osoba sa invaliditetom. Među izazovima sa kojima se suočavaju mladi, pored oblasti rada i zapošljavanja, izdvajaju se: kvalitet obrazovanja i negativan uticaj pandemije na njihovo školovanje, odnosno obezbeđivanje pristupa obrazovnim sistemima i programima svim mladima na ravnopravnoj osnovi, uključujući i najsiromašnije učenike i studente koji nemaju pristup struji i internetu ili im nedostaje tehnička podrška, kao i sve one kojima je neophodna dodatna podrška i pomoć u učenju. Dalje, u Posebnom izveštaju Poverenika o osobama sa invalditetom[14] ukazano je da su deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom posebno ugrožena grupa dece u našem društvu, te da uvođenje inkluzivnog obrazovanja mora da prati i usklađenost nastavnih sadržaja i programa koji će promovisati prava dece iz društveno osetljivih grupa i doprinositi razvoju tolerancije i prihvatajućeg stava vršnjaka.
 • U Posebnom izveštaju o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja[15], Poverenik skreće pažnju da je prema rezultatima popisa iz 2011. godine, obrazovna struktura osoba sa invaliditetom veoma nepovoljna: 52,7% osoba sa invaliditetom uzrasta iznad 15 godina ima završeno osnovno obrazovanje ili nepotpunu osnovnu školu, dok svega 6,5% ima završeno više ili visoko obrazovanje. Prema podacima iz Alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji iz 2015. godine, na osam državnih i 10 privatnih univerziteta ukupan broj studenata sa invaliditetom je manji od 500. Struktura srednjoškolaca u redovnom obrazovnom sistemu je slična, a primena obrazovnih zakona i inkluzivna obrazovna praksa su i dalje veoma nerazvijeni.
 • Imajući u vidu sve navedeno, Poverenik zaključuje da je obrazovanje jedna od oblasti u kojoj se deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom suočavaju sa mnogim problemima i poteškoćama te da rezultat inkluzivnog obrazovanja nikako ne sme biti samo da dete ostane u krugu porodice, jer je to njegovo pravo, nego i da, ostajući sa svojim roditeljima, stekne samostalnost koja će mu omogućiti da funkcioniše nezavisno od porodice i da se ostvari kao ravnopravan član društva u kome živi. Upravo obrazovanje vodi do zapošljavanja, a stvaranjem uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ostvaruje se temeljno pravo koje ima svaki čovek – pravo na egzistenciju.

 

 1. MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po pritužbi A.A, utvrđeno je da škola V.V. nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] član 33. Zakona o zabrani diskriminacije

[3] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06

[4] član 21. Ustava Republike Srbije

[5] Zakon o ratifikaciji Konvencije UN o pravima deteta (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 15/90 i „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 4/96 i 2/97)

[6] Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom , „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 42/09

[7] član 2.

[8] „Službeni glasnik RS“, br, 88/17 i 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon i 6/20

[9] „Službeni glasnik RS“, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 6/20 i 52/21

[10] „Službeni glasnik RS“, br. 31/21 i 46/21

[11] Broj 611-00-490/1/2021-03 od 21. aprila 2021. godine

[12] izmene i dopune pravilnika su stupile na snagu 7. maja 2021. godine

[13] https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2021/04/Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-Godisnji-izvestaj-za-2020.pdf

[14]   https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2012/11/images_files_Poseban%20izvestaj%20-%20osobe%20sa%20invaliditetom%20FINAL%209.5.2013.pdf

[15] https://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon224-21 Mišljenje povodom pritužbe A.A. protiv srednje muzičke škole V.V. zbog diskriminacije na osnovu smetnji u razvoju i invaliditeta Download


 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top