224-21 Мишљење поводом притужбе А.А. против средње музичке школе В.В. због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета

бр. 07-00-218/2021-02 датум: 22. 6. 2021.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели А.А., у име своје малолетне кћерке Б.Б., против средње музичке школе В.В., због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета. У притужби је, између осталог наведено, да Б.Б. има Даунов синдром и да је редовну основну школу и ниже музичко образовање завршила по ИОП-у 2. Даље је наведено да су одлучили да упишу Б.Б. у средњу музичку школу, као и да им је непосредно пред полагање пријемног испита речено да ће Б.Б. полагати тест исте садржине као и остали кандидати а не прилагођен њеном претходном образовању по ИОП-у 2. У изјашњењу је наведено да је школа, у тренутку пријема обавештења да Б.Б. жели да упише средњу музичку школу, поступала у складу са Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка за школску 2020/21. годину, пошто у фебруару није било објављено Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину; као и да је школа упутила дописе матичним основним школама ученице тражећи детаљан опис услова рада који су потребни Б.Б. током полагања пријемног испита, као и да сва потребна прилагођавања; исти допис су упутили и сопственом Стручном тиму за инклузивно образовање. Даље је наведено да је анализом пристигле документације закључено да је у случају Б.Б. потребно променити услове и начин полагања пријемног испита, али и да је потребна измена садржаја испита у целини. Школа је доставила доказе да је о потреби измене садржаја пријемног испита обавестила Окружну уписну комисију, Школску управу Пожаревац, као и да је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја затражила писано мишљење о могућности измене садржаја појединих делова пријемног испита, односно, испита у целини за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. У току поступка је утврђено да је музичка школа предузела све активности у складу са Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу, као и да је одредбама члана 6.  Правилника о упису ученика у средњу школу, који је у примени од 1. априла 2021. године, прописано да кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу пријемни испит за проверу посебних способности у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин спровођења испита и да овим чланом није предвиђено пружање подршке за полагање пријемног испита у односу на садржај испита. С обзиром да је притужба поднета против музичке школе, као и да је школа обавезна да се придржава позитивних прописа, Повереник је дао мишљење да, у конкретном случају, школа није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације. Са друге стране, како притужба није поднета против Министарства просвете, науке и технолошког развоја који је доносилац Правилника о упису ученика у средњу школу и Стручног упутства за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину, Повереник ће на основу члана 33. Закона о забрани дискриминације упутити препоруку мера Минстарству да измени Правилник о упису у средњу школу и Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину и да их усагласе са антдискриминационим прописима, као и да у сарадњи са школом, омогући ученици Б.Б. поновно полагање пријемног испита по прилагођеном садржају.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности обратили су се А.А, у име своје малолетне кћерке Б.Б, притужбом против В.В, због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета.
  • У притужби А.А, између осталог, наведено је:
 • да њихова четрнаестогодишња ћерка Б.Б. има Даунов синдром и похађа осми разред у Основној школи … у редовном образовању по ИОП-у 2;
 • да је осим редовне школе завршила и ниже музичко образовање (такође по ИОП-у 2) у трајању од шест година на одсеку за хармонику;
 • да су одлучили да упишу Б.Б. у средњу музичку школу В.В. и да их је школа уверавала да имају подршку школе да се све реализује, као и да су средином фебруара званично дописом обавестили школу о томе како би имали довољно времена за припрему око полагања пријемног испита,
 • да су усмено обавестили и … координаторку за инклузивно образовање за свој округ и замолили за додатне информације око начина реализације уписа, прилагођавања пријемног, као и да буде додатна подршка око преласка детета из основне у средњу школу;
 • да су на време поднели захтев за интерресорну комисију, уз шта су послали и мишљење старешине из основне школе и разредног старешине из музичке школе, …;
 • да је професор … по захтеву музичке школе написао мишљење о томе како треба прилагодити пријемни испит Б.Б.;
 • да су више пута позивали телефоном средњу школу, разговарали са заменицом директора … и тражили информације око уписа, као и да им је речено да се чекају информације надлежног министарства и да ће тада бити обавештени;
 • да их је педагог ОШ … обавестио да је музичкој школи достављена сва тражена документација везано за прелаз из једне у другу школу и шта је потребно прилагодити детету;
 • да су почетком априла усмено обавештени да школа, „по закону“ може прилагодити услове (столицу, увећана слова и сл) али не могу да прилагоде захтеве самог теста за пријемни, и да Б.Б. мора да полаже исти пријемни испит са идентичним захтевима као и друга „здраво развојна деца“;
 • да су 13. априла 2021. године пријавили Б.Б. на полагање пријемног испита;
 • да сматрају да ће Б.Б. бити у неповољнијем положају у односу на другу децу и да неће имати шансе да упише жељену школу, јер ће морати да полаже испит за који никад није припремана, исте тежине као и „здраво развојна деца“.
  • У допуни притужбе, између осталог, наведено је:
 • да је Б.Б. полагала тродневни испит као и сва друга „здраво развојна деца“;
 • да је њихова ћерка била изложена понижавању због мањка способности да уради тражене захтеве и због тога што јој је било тражено да покаже оно што не зна;
 • да сматрају да су одговорни директор … и заменица директора …, између осталог и зато што не схватају да је у правилнику на који се позивају назначено да је њихова обавеза да организују услове за полагање прилагођеног пријемног испита.
  • У допунама притужбе, које је поднела адвокатица …, по пуномоћју А.А, између осталог, наведено је:
 • да су законски заступници Б.Б. поднели притужбу Градској управи града Пожаревца, просветном инспектору …, притужбу школи за основно и средње музичко образовање В.В, Обавештење Центру за социјални рад Пожаревац у вези са чињеницом да се угрожава најбољи интерес детета;
 • да указују да је родитељима непосредно пред полагање пријемног испита достављен одговор школе да „у процесу обезбеђивања услова за спровођење прилагођеног пријемног испита школа по потреби сарађује да окружном комисијом и Комисијом“, због чега су родитељи очекивали да ће се детету које је основну музичку школу похађало по ИОП2 програму, пријемни испит прилагодити у складу са тим програмом;
 • да је директор школе у одговору на притужбу родитеља навео да се школа налази под инспекцијским надзором који није уочио никакве неправилности, као и да је школа од Министарства добила усмени одговор да измене садржаја пријемног испита ради прилагођавања истог нису могуће;
 • да је навод директора „школа за посебно надарене ученике“ дискриминишућег значења јер у презентацији школе нигде није наведено да школу могу уписати само „надарени ученици“ и да из тога произлази да дета са Дауновим синдромом не може се сматрати надареним, с обзиром да се пореди са децом „нормалног психофизичког развоја“, што сматрају дискриминацијом;
 • да су родитељи притужбу поднели и Министарству и просветном инспектору …, који се још нису изјаснили ни о покретању поступка нити су донели одлуку да се притужба одбија.
  • У прилогу притужбе и допуна су, између осталог, достављена следећа документа: 1) захтев родитеља заведен у школи под бројем … од 8. априла 2021. године; 2) одговор школе на захтев родитеља, број … од 12. априла 2021. године, мејл школе В.В.; 3) потврда о поднетој пријави за полагање пријемног испита на порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs); 4) допис школе број … од 28. априла 2021. године, предмет: Обавештење о начину прилагођавања пријемног испита; 5) пуномоћје А.А. дато адвокатици … 14. маја 2021. године; 6) одговор школе на притужбу на рад број 600 од 2. јуна 2021. године.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење В.В.
  • У изјашњењу В.В., између осталог је наведено:
 • да у току организације и спровођења пријемног испита, школа примењује све законске и подзаконске прописе;
 • да је школа В.В. примила обавештења родитеља/законских заступника четворо ученика који су се пријавили за полагање пријемног испита и који ус претходно образовање стекли по индивидуално образовном плану (двоје по ИОП 1 и двоје по ИОП 2);
 • да је у тренутку примања обавештења школа поступала у складу са Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка из школске године 2020/21 пошто у фебруару није било објављено Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину;
 • да је школа упутила дописе матичним основним школама ово четворо ученика, тражећи од Стручних тимова за инклузивно образовање детаљан опис услова рада који су потребни овим ученицима током полагања пријемног испита, као и да наведу сва потребна прилагођавања. Исти допис су упутили и сопственом Стручном тиму за инклузивно образовање;
 • да је ОШ … одговорила наводећи да Б.Б. похађа наставу у редовном одељењу, да похађа све предмете са прилагођеним фондом часова, по посебном распореду часова усвојеном од стране ИОП тима, да се за ученицу припрема завршни испит из Српског језика, Математике и Комбиновани тест, са оквирно по пет питања, уз асистента за помоћ током испита и у посебној просторији уз прилагођено време за израду;
 • да су наставник главног предмета (хармонике) … и наставница солфеђа … и чланови Стручног тима за инклузивно образовање доставили своје извештаје о учењу и напредовању из којих се могло закључити да је у случају Б.Б. потребно променити услове и начин полагања пријемног испита из хармонике, солфеђа и теорије музике, али и да је потребна измена садржаја испита у целини;
 • да је школа закључила да су за још два ученике несумњиво потребне садржаја појединих делова испита;
 • да је школа 10. марта 2021. године позивом обавестила руководиоца Школске управе Пожаревца, … о потреби прилагођавања пријемног испита за четворо ученика и иницирала састанак са представницима Окружне уписне комисије (ОУК), где је закључено да је потребна подршка Одсека за људска и мањинска права у образовању Министарства просвете, науке и технолошког развоја (област инклузија);
 • да је 10. марта 2021. године одржан састанак представника Стручног тиме за инклузивно образовање и чланова Интерресорне комисије града Пожаревца, где је закључено да је потребно укључити Окружну уписну комисију, Здравствену комисију која ради при ОУК и саветника-спољног сарадника за инклузивно образовање;
 • да је 19. марта 2021. године одржан састанак са ОУК и Школске управе Пожаревац и закључено је да је за одређене ученике неопходна измена садржаја појединих делова пријемног испита, што није предвиђено Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка;
 • да је представницима школа указано на потребу за доследним придржавањем свих прописа и процедура, и саветовано да се обрате Одсеку за људска и мањинска права у образовању, област: инклузија, ради пружања стручне помоћи и подршке око примене свих прописа из области инклузивног образовања, а које се тичу полагања пријемног испита за упис у средњу музичку школу;
 • да је ОУК обавештен и писаним путем о четворо кандидата који су исказали интересовање за полагање пријемног, а којима је потребна додатна подршка;
 • да се школа обратила Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Одсеку за људска и мањинска права, област: инклузија, молбом за пружање стручне подршке за примену прописа и спровођење пријемног испита за упис у средњу школу, тражећи писано мишљење о томе да ли су могуће измене садржаја појединих делова пријемног испита, односно, испита у целини за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању;
 • да је школа примила телефонски позив 26. марта 2021. године од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у којем је усмено саопштено да промена садржаја испита није предвиђена Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, али да ће молбу школе проследити Сектору за средње образовање, ради додатног тумачења Смерница, и да ће тада писаним путем одговорити школи, и да до дана израде изјашњења на захтев Повереника, званичан одговор у писаној форми нису добили;
 • да је мајка ученице Б.Б. у периоду од 12. фебруара до 31. марта 2021. године више пута у телефонском разговору информисана о свим предузетим корацима, послатим дописима и исходима свих одржаних састанака;
 • да су родитељи Б.Б. поднели персоналну електронску пријаву за полагање пријемног испита 13. априла 2021. године, а папирну пријаву су поднели у школи 16. априла 2021. године и да је пријава заведена на порталу Моја средња школа. Родитељи су у пријави навели да су неопходна прилагођавања начина полагања пријемног испита и да је „потребно прилагодити пријемни испит у складу са ИОП 2“;
 • да је школа 21. априла 2021. године примила захтев од информатичког координатора да доставе тачне податке о прилагођавању пријемног испита везаног за формат и да су у одговору узели у обзир захтев А.А. да је Б.Б. између осталог потребно и прилагођавање задатака ИОП 2 програму;
 • да је одредбама члана 6. Правилника о упису ученика у средњу школу („Сл. гладник РС“, број 31/2021) који је у примени од 1. априла 2021. године, прописано да кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу пријемни испит за проверу посебних способности у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин спровођења испита. Да овим чланом није предвиђено пружање подршке за полагање пријемног испита у односу на садржај, већ само у односу на начин спровођења испита, за разлику од полагања завршног испита у основној школи;
 • да је В.В. примила 23. априла 2021. године Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину, која је између осталог навела да сви кандидати решавају тестове истог садржаја и под истим условима, са могућношћу посебне подршке по питању начина полагања и да су о томе обавештени родитељи Б.Б;
 • да је Б.Б. завршила школовање у основној музичкој школи у школској 2019/20. години, али да је свакако организована и припремна настава за Б.Б. за испит из хармонике, солфеђа и теорије музике, где је Б.Б. похађала само наставу хармонике.
  • У прилогу изјашњења достављени су: 1) дописи упућени Стручним тимовима за инклузивно образовање основним школама које ученици похађају, дел. бројеви 200/1, 200/2. 200/3, 200/4 од 23. фебруара 2021. године, као и допис упућен Стручном тиму за инклузивно образовање школе В.В., дел. број 200/5 од 23.2.2021. године; 2) допис ОШ … дел. број 185/1 од 26. фебруара 2021. године, примљен и заведен под редним бројем 218 од 1. марта 2021. године; 3) прилагођавање захтева на пријемном из хармонике, дел. број 256/1 од 9. марта 2021. године и Извештај о ученици Б. Б, дел. број 256/2 од 9. марта 2021. године; 4) службена белешка са састанка са члановима ОУК, дел. број 258/1 од 10. марта 2021. године; 5) службена белешка са састанка са члановима Интерресорне комисије, дел. број 258/2 од 10. марта 2021. године; 6) службена белешка са састанка са представницима Школске управе Пожаревац, дел. број 287/2 од 19. марта 2021. године; 7) Обавештење о потреби за прилагођавањем пријемног испита за упис у средњу школу, за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, дел. број 287/ од 19. марта 2021. године; 8) Молба за пружање стручне подршке за примену прописа и спровођење пријемног испита, дел. број 288 од 19. марта 2021. године; 9) Пријава за полагање пријемног испита, дел. број 389 од 16. априла 2021. године; 10) електронска преписка са информатичким координатором од 21. априла 2021. године; 11) Обавештење за родитеље, дел. број 422 од 22. априла 2021. године; 12) Обавештење родитеља о потребним прилагођавањима, дел. број 418 од 22. априла 2021. године и 13) Обавештење о начину прилагођавања пријемног испита, дел. број 448 од 28. априла 2021. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Међу странама је неспорно да је Б.Б. ученица редовне основне школе и ниже музичке школе, да је наставу полагала по ИОП-у 2 и да је поднела пријаву, односно, полагала пријемни испит за упис у средњу музичку школу В.В. са тестовима истог садржаја као и остали кандидати. Такође, међу странама је неспорно да су родитељи Б.Б. пре и у току пријаве за полагање пријемног испита указивали на потребу да се садржај пријемног испита прилагоди ИОП-у по којем је Б.Б. завршила претходни степен образовања.
 • Увидом у Службену белешку са састанка представника В.В. и Школске управе Пожаревац, одржаног 19. марта 2021. године, утврђено је да је на састанку закључено да је међу пријављеним кандидатима има и оних којима би биле неопходне и измене садржаја појединих делова пријемног испита, што није предвиђено Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребан додатна образовна подршка. Даље је наведено да је представницима школе указано на потребу за доследним придржавањем свих прописа и процедура, те саветовано да се обрати Одсеку за људска и мањинска права у образовању, област: инклузија, ради пружања стручне помоћи и подршке око примене свих прописа из области инклузивног образовања, а које се тичу полагања пријемног испита за упис у средњу музичку школу. Такође је наведено да ће руководилац ШУ контактирати … из Министарства просвете, науке и технолошког развоја и обавестиће директоре матичних основних школа о потреби да школски Тимови за инклузивно образовање дају реалне предлоге за образовне профиле за које ученици испуњавају услове.
 • Увидом у Обавештење о потреби за прилагођавањем пријемног испита за упис у средњу школу, за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, дел. број 287/ од 19. марта 2021. године, утврђено је да се школа В.В. овим дописом обратила Окружној уписној комисији Школске управе Пожаревац. У обавештењу је, између осталог, наведено да је школа примила обавештење да ће се четворо ученика пријавити за полагање пријемног испита у првом уписном року на одсецима: Музички извођач класичне музике, Музички сарадник – теоретичар и/или Дизајнер звука. Даље је наведено да је двоје кандидата претходни ниво образовања завршио по ИОП-у 2, а двоје по ИОП-у 1, као и да је школа упутила дописе матичним основним школама ученика, тражећи од Стручних тимова за инклузивно образовање да детаљно опишу какви услови рада су потребни наведеним ученицима током полагања пријемног испита, као и да наведу сва друга потребна прилагођавања. Даље је наведено да међу кандидатима има и оних којима би биле неопходне и измене садржаја појединих делова пријемног испита, што није предвиђено Смерницама за прилагођавање. Наведено је и да се школа обратила Одсеку за људска и мањинска права ради добијања стручне помоћи у тумачењу прописа и подршке у спровођењу свих процеса из области инклузивног образовања, да се Окружној уписној комисији обраћају са молбом да обавести Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ради припреме потребног броја тестова и задатака у другом формату, као и да школи доставе одговор у писаној форми.
 • Увидом у Молбу за пружање стручне подршке за примену прописа и спровођење пријемног испита за упис у средњу школу, за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, дел. број 288 од 19. марта 2021. године, утврђено је да се В.В. обратила Министарству просвете, Одсек за људска и мањинска права, Област: инклузија. У Молби је, између осталог, наведено да је школа примила обавештење да ће се четворо ученика пријавити за полагање пријемног испита у првом уписном року, као и да је двоје кандидата претходни ниво образовања завршио по ИОП-у 2, а двоје по ИОП-у 1. Даље је наведено да је се школа обратила Окружној уписној комисији, Школској управи Пожаревац и обавестила их да имају кандидате за полагање пријемног испита за које су потребна прилагођавања. Наведено је да су након сагледавања документације уочени потенцијални проблеми у организацији и спровођењу пријемног испита, јер је закључено да међу пријављеним кандидатима има и оних којима би биле неопходне и измене садржаја појединих делова пријемног испита, што није предвиђено Смерницама. Молбом је од Министарства затражено да пружи стручну подршку и да достави писано мишљење о томе да ли су могуће измене садржаја појединих делова пријемних испита, односно, испита у целини за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању или су за ученике могућа само прилагођавања простора и услова наведеа у Смерницама. Затражено је и да се писано мишљење достави у најкраћем могућем року како би школа на време обавестила родитеље и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ради штампања прилагођених тестова и задатака.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, прилоге, као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти и другим лицима препоручује мере за остваривање равноправности.[2]
 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.[4]
 • Република Србија је 1990. године ратификовала Конвенцију о правима детета[5], која у члану 28. прописује да дете, поред осталог, има право на образовање и да је држава дужна да осигура обавезно и бесплатно основно образовање за све, да омогући да образовне и стручне информације и савети буду доступни свој деци и предузме мере за редовно похађање школе и смањење стопе напуштање школе. Чланом 29. став 1. Конвенције о правима детета дефинисани су циљеви образовања тако што је прописано да образовање детета треба да буде усмерено на развој дететове личности, талента и менталних и физичких способности до његових крајњих могућности, уз развијање поштовања људских права, појачан осећај идентитета припадности и његову или њену социјализацију и интеракцију са другима и са окружењем.
 • Општим коментаром број 1. Комитета за права детета појашњен је члан 29. став 1. Конвенције, тако што је, између осталог, наведено да образовање треба да буде усмерено на дете, прилагођено детету и да омогућава његово или њено оснаживање. Образовање на које свако дете има право јесте оно које је осмишљено тако да развије код детета животне вештине, да ојача дететову способност да ужива читав низ људских права и да утиче на стварање културе прожете одговарајућим вредностима људских права. Комитет за права детета напомиње да наставни план мора да буде у директној вези са дететовим потребама, као и да потпуно узме у обзир дететове способности које се развијају. Наставне методе, стога, треба да се прилагоде различитим потребама различите деце. Образовање треба да тежи томе да обезбеди да свако дете савлада основне животне вештине и да ниједно дете не изађе из школе, а да није опремљено за суочавање са изазовима са којима се може очекивати да ће се суочити у животу.
 • Одредбама члана 24. Конвенције о правима особа са инвалидитетом[6] прописано је да државе потписнице признају право свих особа са инвалидитетом на образовање без дискриминације и на основу једнакости са другима, и да ће државе пописнице осигурати инклузивни систем образовања на свим нивоима и учење током читавог живота усмерено на пун развој људских потенцијала и осећања достојанства и самовредности, развијање личности, талената и менталних и физичких способности особе са инвалидтетом до највеће могуће мере. Даље је происано да ће државе потписнице осигурати да особе са инвалидитетом не буду искључене из општег образовног система на основу свог инвалидитета, а да нити једно дете са инвалидитетом не буде искључено из бесплатног и обавезног основног образовања, или из средњег образовања, због свог инвалидитета, да имају приступ инклузивном, квалитетном, бесплатном и обавезном основном образовању, или средњем образовању у својој локалној заједници на основу једнакости са другима; да буде пружена подршка у склопу општег образовног система која им је потребна да би им се олакшало ефективно образовање, као и да буду пружене инклузивне мере подршке у окружењима које максимизирају академски и социјални развој, у складу са циљем пуне подршке.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[7], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 6. прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији опложај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Даље је одредбама члана 19. прописано да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом, као и да је забрањено лицу или групи лица, на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступање према њима. Чланом 28. Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације је прописано да ће се поступци започети пре ступања на снагу овог закона окончати по одредбама Закона о забрани дискримнације ( „Службени гласник РС“, број 22/09) и општих аката по којима су започети.
 • Законом о основама система образовања и васпитања[8] прописано је да свако лице има право на образовање и васпитање, да су држављани Републике Србије једнаки у остваривању права на образовање и васпитање, као и да лице са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на васпитање и образовање које уважава његове образовне и васпитне потребе у систему образовања и васпитања, уз појединачну односно групну додатну подршку у настави и учењу или у посебној васпитној групи или школи, у складу са овим и посебним законом (члан 3.). Одредбама члана 7. прописано је да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање засновано на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације.
 • Одредбама члана 76. овог закона прописано је да детету и ученику и одраслом коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитету, тешкоћама у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека, прилагођавања начина остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. Индивидуални образовни план је посебан акт, који има за циљ оптимални развој детета и ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета и ученика.
 • Одредбом члана 110. став 1. овог закона прописана је забрана дискриминације и одређено је да су у установи забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе, као и чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националне припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
 • Закон о средњем образовању и васпитању[9] у члану 38. прописује да се редослед кандидата за упис у школу утврђује на основу успеха у претходном школовању које укључује и успех ученика на завршном испиту. Даље прописује да кандидат који се уписује у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, школу или одељење за ученике са изузетним способностима (филолошка гимназија, математичка гимназија, гимназија за спортисте, гимназија за ученике са изузетним способностима за физику, за рачунарство и информатику), школа у којој се део наставе остварује на страном језику и школа за талентоване ученике, полажу пријемни испит за проверу изузетних склоности и способности.
 • Правилником о упису ученика у средњу школу[10] је прописано да се кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује у школу после положеног пријемног испита и полаже пријемни испит за проверу посебних способности у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин спровођења испита (члан 6.). Одредбама члана 14. овог правилника прописано је да се пријемни испит за проверу посебних способности полаже за упис у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, одељење за ученике са посебним способностима (одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, одељење за ученике са посебним способностима за математику, одељење за ученике са посебним способностима за спорт, одељење за ученике са посебним способностима за физику, одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју и одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји). На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил (члан 17.)
 • Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину[11] ближе уређује спровођење уписа ученика у средњу школу и прописује опште одредбе о упису кандидата са сметњама у развоју, као и организовање и спровођење пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима. У делу под називом Садржај и начин полагања пријемног испита је наведено да се на пријемном испиту проверавају знања, способности и склоности из предмета који су програмом предвиђени за полагање, да сви кандидати решавају тестове истог садржаја у складу са образовним стандардима за одређени предмет и под истим условима (место, време, упутство за рад, начин предлагања и контрола). Даље је наведено да кандидати који су остварили право на образовање према индивидуалним образовним плановима, и кандидати који остварују право на пружање посебне подршке у току спровођења пријемног испита, пријемни испит за проверу посебних способности полажу складу са својим моторичким и чулним могућностима, однодно условима које захтева њихова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружање подршке у односу на начин полагања пријемног испита.

У делу IV Смернице за прилагођавање начина полагања пријемног испита за средњу школу за ученике којима је потребна додатна образовна подршка наведено је да школа која организује и спроводи пријемни испит је у обавези да ученику којем је услед сметњи у развоју и инвалидитета потребна додатна образовна подршка прилагоди начин полагања пријемног испита и детаљније је објашњено на који начин се врши прилагођавање простора и услова за полагање пријемног, односно формата текста, текст задатака и другог писаног материјала.

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају је потребно утврдити да ли је школа В.В. дискриминисала ученицу Б.Б. на основу развојних потешкоћа тако што садржај пријемног испита за упис у средњу музичку школу није био прилагођен индивидуално образовном плану по којем је ученица завршила претходни ниво образовања.
 • Међу странама је неспорно да је Б.Б. ученица са Дауновим синдромом и да је похађала редовну основну школу и нижу музичку школу по индивидуално образовном плану са прилагођеним циљевима садржаја и начином остваривања програма наставе и учења и исхода образовно-васпитног рада тзв. ИОП 2. Такође је међу странама неспорно да је пријемни испит за упис у средњу музичку школу у школи В.В. за школску 2021/2022. годину који је Б.Б. полагала од 7. до 9. маја 2021. године био по садржају исти као пријемни испит који су полагали сви други кандидати, односно, кандидати који претходни ниво образовања нису похађали по индивидуално образовном плану.
 • Анализом утврђеног чињеничног стања на основу увида у наводе притужбе, изјашњења и достављене прилога, неспорно је да је музичка школа, након сазнања да ће Б.Б. и још троје ученика који су завршили основно образовање по ИОП-у полагати пријемни за упис у средњу школу, предузела активности прописане Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу за претходну школску годину (с обзиром да упутство за школску 2021/2022. годину није било донето). Увидом у достављене прилоге уз изјашњење, утврђено је да је музичка школа у фебруару упутила дописе Стручним тимовима за инклузивно образовање основним школама које ученици похађају, као и Стручном тиму за инклузивно образовање своје школе, од којих су прибавили какви услови рада су потребни овим ученицима приликом полагања пријемног испита, укључујући и Б.Б. Даље је неспорно да је музичка школа, након сагледане документације, телефонски обавестила Школску управу Пожаревац о кандидатима којима је потребно прилагођавање пријемног испита (10. марта) и да је истог дана поводом исте теме одржала састанак са Стручним тимом за инклузивно образовање школе и Интерресорном комисијом града Пожаревца. Даље је утврђено да је музичка школа 19. марта 2021. године одржала састанак са Окружном уписном комисијом и Школском управом Пожаревац и да су усменим и писаним путем обавестили ШУ да школа има четворо кандидата за полагање пријемног испита којима је потребна додатна образовна подршка и прилагођавање пријемног испита. Школа је доставила доказе и да се обратила Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Одсеку за људска и мањинска права у образовању, област: инклузија молбом за пружање стручне подршке за примену прописа и спровођење пријемног испита. У поступку организовања и спровођења пријемног испита за упис у средњу школу музичка школа је обавезна да поступа у складу са важећим стручним упутством које добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У изјашњењу школе и достављеним прилозима, наведено је да је на састанку са представницима Школске управе Пожаревац, представницима школе указано на потребу за доследним придржавањем свих прописа и процедура. У складу са тим, музичка школа је била обавезна да организује и спроведе полагање пријемног испита у складу са стручним упутством Министарства.
 • Правилник о упису ученика у средњу школу, који је ступио на снагу 1. априла 2021. године[12] прописује да кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже пријемни испит за проверу посебних способности у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева њихова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин спровођења испита. У складу са оваквом одредбом Правилника о упису ученика у средњу школу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину од 21. априла 2021. године. Стручно упутство по којем је школа дужна да поступа, садржи инструкцију да сви кандидати решавају тестове истог садржаја и да се полагање пријемног испита прилагођава кандидатима са сметњама у развоју и инвалидитетом у односу на начин полагања пријемног испита. На овај начин, подзаконским актима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ускратило је ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом законом загарантовано право на инклузивно образовање, односно, образовање и васпитање које уважава његове образовне и васпитне потребе у систему образовања и васпитања.
 • Повереник констатује да су подзаконски акти, Правилник о упису ученика у средњу школу и Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину донети непосредно пред одржавање пријемних испита за упис у средњу школу, односно месец дана пре полагања испита. Нејасно је из ког разлога одредбе поменутих аката којима се прописује процедура уписа нису предвиделе могућност прилагођавања садржаја испита, а посебно узимајући у обзир чињеницу да су претходни правилници и стручна упутства предвиђала могућност прилагођавања истог. Наиме, фактичким неприлагођавањем садржаја испита ученицима са развојним потешкоћама и инвалидитетом, прекида се, односно отежава се даље школовање. Дакле, чињеница да је ученица Б.Б. завршила редовну школу и нижу музичку школу по ИОП – у 2 и прилагођеном садржају, обавезује органе јавне власти да јој омогуће полагање пријемног испита са прилагођеним садржајем, те самим тим и наставак даљег школовања управо по прилагођеном садржају.
 • С обзиром да је притужба поднета против школе В.В, као и да је музичка школа била обавезна да примењује важеће прописе, конкретно Правилник о упису ученика у средњу школу и Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину, које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Повереник закључује да се у конкретном случају не може утврдити да је школа В.В. повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

3.20. Имајући у виду да притужба није поднета против Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који је доносилац Правилника о упису ученика у средњу школу и Стручног упутства за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину, Повереник ће на основу члана 33. Закона о забрани дискриминације упутити препоруку мера Минстарству да измени Правилника о упису у средњу школу и Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину и да их усагласе са антдискриминационим прописима, као и да у сарадњи са школом В.В, омогући ученици Б.Б. поновно полагање пријемног испита по прилагођеном садржају.

 • Поводом навода из допуне притужбе да је навод директора музичке школе, односно израз „школа за посебно надарене ученике“ дискриминишућег значења јер у презентацији школе нигде није наведено да школу могу уписати само „надарени ученици“ и да из тога произлази да дета са Дауновим синдромом не може се сматрати надареним, с обзиром да се пореди са децом „нормалног психофизичког развоја“, што сматрају дискриминацијом, Повереник указује да се у Закону о средњем образовању и васпитању користи израз „школа или одељење за ученике са изузетним способностима“, док Правилник о упису ученика у средњу школу користи израз „одељења за ученике са посебним способностима“ и „школа за талентоване ученике“ у које, између осталих, у складу са овим прописима спадају и музичке школе. Ови изрази се користе у смислу постојања посебних способности и талената за одређене образовне профиле, јер је само за ове средње школе прописана обавеза полагања пријемног испита за проверу посебних способности које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил. У питању су, на пример, одељења за ученике са посебним способностима за физику, за спорт, за филолошке науке, музичка и балетска школа и друге школе, односно образовни профили наведени у закону и правилнику. У складу са тим, наводи директора „школа за посебно надарене ученике“ нису дискриминаторни и не значе да ученици са развојним сметњама и инвалидитетом не могу бити талентовани и имати посебне способности за поједине области.
 • У оквиру Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2020. годину[13] истакнуто је да деца са инвалидитетом углавном имају проблеме у остваривању права на инклузивно образовање и обезбеђивање одговарајуће подршке, те да је потребно наставити активности и даље развијати инклузивно образовање и мере подстицања запошљавања особа са инвалидитетом, уз предузимање активности за промену са медицинског приступа у сагледавању капацитета особа са инвалидитетом. Међу изазовима са којима се суочавају млади, поред области рада и запошљавања, издвајају се: квалитет образовања и негативан утицај пандемије на њихово школовање, односно обезбеђивање приступа образовним системима и програмима свим младима на равноправној основи, укључујући и најсиромашније ученике и студенте који немају приступ струји и интернету или им недостаје техничка подршка, као и све оне којима је неопходна додатна подршка и помоћ у учењу. Даље, у Посебном извештају Повереника о особама са инвалдитетом[14] указано је да су деца са сметњама у развоју и инвалидитетом посебно угрожена група деце у нашем друштву, те да увођење инклузивног образовања мора да прати и усклађеност наставних садржаја и програма који ће промовисати права деце из друштвено осетљивих група и доприносити развоју толеранције и прихватајућег става вршњака.
 • У Посебном извештају о дискриминацији у области рада и запошљавања[15], Повереник скреће пажњу да је према резултатима пописа из 2011. године, образовна структура особа са инвалидитетом веома неповољна: 52,7% особа са инвалидитетом узраста изнад 15 година има завршено основно образовање или непотпуну основну школу, док свега 6,5% има завршено више или високо образовање. Према подацима из Алтернативног извештаја о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом у Републици Србији из 2015. године, на осам државних и 10 приватних универзитета укупан број студената са инвалидитетом је мањи од 500. Структура средњошколаца у редовном образовном систему је слична, а примена образовних закона и инклузивна образовна пракса су и даље веома неразвијени.
 • Имајући у виду све наведено, Повереник закључује да је образовање једна од области у којој се деца са сметњама у развоју и инвалидитетом суочавају са многим проблемима и потешкоћама те да резултат инклузивног образовања никако не сме бити само да дете остане у кругу породице, јер је то његово право, него и да, остајући са својим родитељима, стекне самосталност која ће му омогућити да функционише независно од породице и да се оствари као равноправан члан друштва у коме живи. Управо образовање води до запошљавања, а стварањем услова за запошљавање особа са инвалидитетом остварује се темељно право које има сваки човек – право на егзистенцију.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби А.А, утврђено је да школа В.В. није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] члан 33. Закона о забрани дискриминације

[3] „Службени гласник РС”, број 98/06

[4] члан 21. Устава Републике Србије

[5] Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 15/90 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 4/96 и 2/97)

[6] Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом , „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 42/09

[7] члан 2.

[8] „Службени гласник РС“, бр, 88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20

[9] „Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20 и 52/21

[10] „Службени гласник РС“, бр. 31/21 и 46/21

[11] Број 611-00-490/1/2021-03 од 21. априла 2021. године

[12] измене и допуне правилника су ступиле на снагу 7. маја 2021. године

[13] https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2021/04/Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-Godisnji-izvestaj-za-2020.pdf

[14]   https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2012/11/images_files_Poseban%20izvestaj%20-%20osobe%20sa%20invaliditetom%20FINAL%209.5.2013.pdf

[15] https://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon224-21 Мишљење поводом притужбе А.А. против средње музичке школе В.В. због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top