Stručna služba

STRUČNA SLUŽBA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije[1], ima Stručnu službu koja mu pomaže u vršenju njegovih nadležnosti. Stručna služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (u dalјem tekstu: Stručna služba) obrazovana je Odlukom o obrazovanju i radu stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti[2]. Organizacija i rad Stručne službe uređeni su Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (http://ravnopravnost.gov.rs/rs/propisi/akti-poverenika/), na koji je saglasnost dala Narodna skupština (Rešenje o davanju saglasnosti „Sl. glasnik RS“, br. 111/12). Stručnu službu čine sektori kao osnovne ogranizacione jedinice, Kabinet Poverenika i Grupa za informisanje, kao posebne unutrašnje jedinice i odelјenja,odseci i grupe kao uže unutrašnje jedinice.

U nastavku teksta dati su opisi poslova koji se obavlјaju u pojedinim organizacionim jedinicama navedeni prema odredbama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

I OSNOVNE ORGANIZACIONE JEDINICE:

 

 1. Sektor za zaštitu ravnopravnosti;
 2. Sektor za unapređenje ravnopravnosti i
 3. Sektor za opšte poslove.

 

Radom sektora rukovode pomoćnici Poverenika. U sektorima su obrazovane uže unutrašnje jedinice: odelјenja, odseci i grupe.

 

Sektor za zaštitu ravnopravnosti

Pomoćnica Poverenika

Mirjana Kecman

 

Kontakt:

   

T.

 

F.

E.

 

 

+381 11 243 80 20

+381 11 243 64 64

+381 11 243 81 84

mirjana.kecman@ravnopravnost.gov.rs

U Sektoru za zaštitu ravnopravnosti obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 

 • Postupanje po pritužbama fizičkih i pravnih lica koje se odnose na povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, a koje se odnose na neposrednu i posrednu diskriminaciju, povredu načela jednakih prava i obaveza, povredu zabrane pozivanja na odgovornost, udruživanje radi vršenja diskriminacije, govor mržnje, uznemiravanje i ponižavajuće postupanje, teške oblike i posebne slučajeve diskriminacije;
 • Pružanje stručne pomoći podnosiocima prilikom sastavlјanja i podnošenja pritužbi Povereniku;
 • Prikuplјanje, pripremu i pružanje informacija podnosiocima pritužbi o njihovim pravima i mogućnostima pokretanja sudskog ili drugog postupka zaštite,
 • Pripremu predloga akata za davanje preporuka za sprovođenje postupka mirenja;
 • Pripremu predloga akata Poverenika za davanje mišlјenja i preporuka u konkretnim slučajevima;
 • Pripremu predloga akata za izricanje mera iz nadležnosti Poverenika u slučaju nepostupanja po preporuci;
 • Pripremu predloga akata radi podnošenja tužbi Poverenika zbog povrede prava iz ZZD, u slučajevima propisanim zakonom;
 • Pripremu predloga akata radi podnošenja prekršajnih prijava Poverenika zbog povrede prava iz ZZD;
 • Pripremu za zastupanje, zastupanje i izradu akata u postupku pred sudom u svoje ime i uz saglasnost i za račun diskriminisanog lica;
 • Upućivanje podnosilaca na propisane postupke i nadležne organe ukoliko se radi o pritužbama čiji predmet nije u nadležnosti Poverenika;
 • Pripremu akata Poverenika kojima se inicira donošenje ili izmena propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije, pri čemu se naročita pažnja posvećuje integraciji međunarodnih i evropskih standarda u nacionalni pravni sistem;
 • Pripremu predloga mišlјenja koje Poverenik daje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa ako se njima uređuju pitanja od značaja za prevenciju diskriminacije odnosno unapređenje zaštite ravnopravnosti;
 • Pripremu predloga, mišlјenja i saveta Poverenika o pitanjima od značaja za prevenciju diskriminacije, odnosno unapređenje zaštite ravnopravnosti;
 • Pripremanje učešća Poverenika u svim oblicima javne rasprave o nacrtima zakona;
 • Pripremu predloga preporuka mera organima javne vlasti i drugim licima od značaja za prevenciju diskriminacije odnosno za unapređenje zaštite ravnopravnosti;
 • Praćenje poštovanja i analize stanja domaćih, evropskih i međunarodnih propisa i standarda, kao i domaće, evropske i međunarodne sudske prakse u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom ravnopravnosti;
 • Prikuplјanje, sistematizovanje i analizu podataka o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti, na osnovu kojih se pripremaju godišnji,pojedinačni i posebni izveštaji Poverenika, s obzirom na važeće propise i relevantne međunarodne standarde;
 • Izradu pojedinačnih i posebnih izveštaja iz delokruga rada Sektora i priloga za godišnji izveštaj Poverenika, a obavlјaju se i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 

U Sektoru za zaštitu ravnopravnosti obrazovane su tri uže unutrašnje jedinice:

 1. Odelјenje postupanje po pritužbama;

1.1. Grupa za pritužbe – javni sektor;

1.2. Grupa za pritužbe- privatni sektor;

 1. Odsek za poslove zastupanja, i
 2. Odsek za normativno – pravna pitanja.

Sektor za unapređenje ravnopravnosti

Pomoćnica Poverenika Kontakt:
   

T.

 

F.

E.

 

 

+381 11 243 80 20

+381 11 243 64 64

+381 11 243 81 84

 

U Sektoru za unapređenje ravnopravnosti obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 

 

 • Pripremanje i izradu stručnih mišlјenja i komparativnih analiza pravne regulative domaćeg, evropskog i međunarodnog zakonodavstava iz oblasti zaštite ravnopravnosti;
 • Praćenje i analizu metodologija i alata za merenje različitih oblika diskriminacije koje sprovode domaće i međunarodne institucije i organizacije;
 • Praćenje poštovanja i analize stanja domaćih, evropskih i međunarodnih propisa i standarda, kao i domaće, evropske i međunarodne sudske prakse u vezi sa ostvarivanjem, zaštitom i unapređenjem ravnopravnosti;
 • Uvođenje savremenih rešenja koja se tiču sistema indikatora za merenje i praćenje pojave diskriminacije;
 • Učešće u pripremanju, odnosno pripremanje programa obuke o borbi protiv diskriminacije u državnim organima i organizacijama, teritorijalnim autonomijama i lokalnoj samoupravi, javnim službama, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim pravnim licima;
 • Organizovanja i sprovođenja istraživanja neophodnih za unutrašnji razvoj Poverenika i pripremanja programa interne obuke za zaposlene u Stručnoj službi Poverenika;
 • Pripremu odgovora, izveštaja i analiza u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama Poverenika;
 • Pripremanje učešća Poverenika na konferencijama koje se organizuju radi razmene iskustava u oblasti unapređenja zaštite ravnopravnosti i zaštite lјudskih prava;
 • Praćenje izdavačke delatnosti u zemlјi i inostranstvu kojom se promoviše značaj ostvarivanja ravnopravnosti i poštovanja lјudskih prava;
 • Prikuplјanje i analiziranje izveštaja i proučavanje analize drugih domaćih i stranih institucija, istraživačkih organizacija i organizacija koje se bave zaštitom ravnopravnosti i lјudskih prava;
 • Pripremanje i ostvarivanje svih oblika saradnje (radni sastanci, okrugli stolovi, konferencije, stručni seminari, zajednički projekti i sl) Poverenika sa predstavnicima državnih organa, organizacija civilnog društva, posebno sa institucijama koje deluju u oblasti zaštite od diskriminacije, sa organima nadležnim za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu lјudskih prava na teritoriji autonomne pokrajine i lokalne samouprave, radi celovite i blagovremene zaštite ravnopravnosti;
 • Pripremanje i organizovanje svih oblika saradnje Poverenika sa predstavnicima međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, a posebno sa organizacijama koje deluju u oblasti zaštite ravnopravnosti i zaštite lјudskih prava;
 • Izradu samostalnih projekata i učestvovanja u izradi zajedničkih projekata u cilјu unapređenja zaštite ravnopravnosti i zaštite lјudskih prava;
 • Koordinaciju, nadzoranad izvršenjem i pripremu izveštaja po dobijenim projektima;
 • Vođenje evidencije o svim predloženim i realizovanim projekatima;
 • Izradu analize uspešnosti projekata radi izrade projektnih planova;
 • Prikuplјanje, sistematizovanje i analizu informacija o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti iz delokruga rada Sektora, na osnovu kojih se pripremaju godišnji, pojedinačni i posebni izveštaji Poverenika, u skladu sa propisima i relevantnim međunarodnim standardima;
 • Izradu pojedinačnih i posebnih izveštaja iz delokruga rada Sektora i priloga za godišnji izveštaj Poverenika;
 • Pripremu analiza i izveštaja za Poverenika o najčešćim, tipičnim i teškim slučajevima diskriminacije;
 • Razmatranjeanaliza i izveštaja koji nastaju u radu ostalih organizacionih jedinica u Stručnoj službi radi pripremanja i izrade, na osnovu njih, godišnjeg i posebnog izveštaja Poverenika za Narodnu skupštinu Republike Srbije;
 • Pružanje stručne pomoći drugim sektorima, odelјenjima,odsecima i grupama u pripremi pojedinačnih i posebnih izveštaja Poverenika koji sadrže analize i ocenu stanja u različitim oblastima zaštite ravnopravnosti, a obavlјaju se i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 

U Sektoru za unapređenje ravnopravnosti obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za istraživanje i analitiku;
 2. Grupa za projekte i
 3. Grupa za saradnju.

Sektor za opšte poslove

U Sektoru za opšte poslove obavlјaju se poslovi:

 • Prijema zaposlenih u radni odnos i ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa državnih službenika na položaju, državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika u Stručnoj službi;
 • Izrade opštih i pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Stručnoj službi;
 • Vrednovanja učinka rada državnih službenika;
 • Obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih;
 • Vođenja odgovarajućih evidencija u oblasti rada;
 • Materijalno-finansijski i računovodstveni poslovi;
 • Vođenja postupaka javnih nabavki;
 • Prijema, otpremanja i arhiviranja pošte;
 • Razvijanja informatičke osnove za odvijanje radnog procesa;
 • Održavanja informatičke opreme i internet prezentacije Poverenika;
 • Drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 

U Sektoru za opšte poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

 1. Odelјenje za lјudske resurse i finansije;
  1. Grupa za kadrovske poslove;
  1.2. Grupa za finansijsko – materijalne poslove;
 2. Grupa za informatičke poslove;
 3. Odsek pisarnice sa arhivom.

 

II POSEBNE ORGANIZACIONE JEDINICE:

 

1.    Kabinet i

2.    Grupa za informisanje.

 

Kabinet

Šefica Kabineta Kontakt:
Antigona Andonov

 

 

 

T.

 

F.

E.

 

 

+381 11 243 80 20

+381 11 243 64 64

+381 11 243 81 84

antigona.andonov@ravnopravnost.gov.rs

U Kabinetu Poverenika obavlјaju se poslovi:

 • savetodavne, stručne i protokolarne prirode;
 • odnosa sa javnošću;
 • koordinacije i evidencije dnevnih i dugoročnih aktivnosti i obaveza Poverenika, i
 • administrativne prirode koji su od značaja za rad.

Grupa za informisanje

U Grupi za informisanje obavlјaju se poslovi:

 • odnosa sa medijima;
 • organizovanja i koordinacije aktivnosti vezanih za ostvarivanje saradnje Poverenika sa državnim organima i nevladinim organizacijama u zemlјi i inostranstvu, kao i sa međunarodnim organizacijama i institucijama;
 • savetodavno analitički poslovi u vezi s organizovanjem službenih putovanja i javnih nastupa Poverenika;
 • pripreme podsetnika i drugih materijala za razgovore Poverenika sa stranim delegacijama i zvaničnicima iz inostranstva;
 • komunikacije sa građanima i učestvovanja u organizovanju i realizaciji poseta građana Povereniku, kao i aktivnosti Poverenika van sedišta organa;
 • pripremanja publikacija, brošura i drugog materijala kojima se promoviše značaj poštovanja i zaštite ravnopravnosti, značaj dijaloga, i ukazuje na zabranu i štetne posledice svih oblika netrpelјivosti, nepoštovanja principa jednakosti i diskriminacije;
 • pripremanja informacija i obaveštenja za građane radi lakšeg ostvarivanja prava i zaštite od diskriminacije;
 • edukacije i izrade edukativnih publikacija namenjenih organima javne vlasti i poslodavcima kojima se upoznaju sa pravima i obavezama Poverenika i promoviše koncept nediskriminatornog postupanja i poslovanja;
 • pripremanja Informatora o radu Stručne službe i različitih publikacija kojima se promoviše značaj poštovanja ravnopravnosti;
 • postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; i
 • drugi poslovi iz delokruga rada Grupe.

 

Sistematizacija radnih mesta se može preuzeti na sajtu Poverenika[3]

 

Pregled radnih mesta i zaposlenih u Stručnoj službi Poverenika, pod tim nazivom, nalazi se u Informatoru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (link: http://ravnopravnost.gov.rs/informator-o-radu/ ).

 

[1] „Sl. glasnik RS“,  broj 22/09

[2] „Sl. glasnik RS“,  broj  8/11 i 32/13

[3] http:// http://www.ravnopravnost.gov.rs/rs/o-nama/akti-poverenika

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top