Стручна служба

СТРУЧНА СЛУЖБА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Повереник за заштиту равноправности, у складу са Законом о забрани дискриминације[1], има Стручну службу која му помаже у вршењу његових надлежности. Стручна служба Повереника за заштиту равноправности (у даљем тексту: Стручна служба) образована је Одлуком о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности[2]. Организација и рад Стручне службе уређени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности (https://ravnopravnost.gov.rs/rs/propisi/akti-poverenika/), на који је сагласност дала Народна скупштина (Решење о давању сагласности „Сл. гласник РС“, бр. 30/19). Стручну службу чине сектори као основне огранизационе јединице, Кабинет Повереника и Група за информисање, као посебне унутрашње јединице и одељења,одсеци и групе као уже унутрашње јединице.

У наставку текста дати су описи послова који се обављају у појединим организационим јединицама наведени према одредбама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности.

I ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

 

 1. Сектор за притужбе;
 2. Сектор за унапређење равноправности, сарадњу и пројекте и
 3. Сектор за опште послове.

 

Радом сектора руководе помоћници Повереника. У секторима су образоване уже унутрашње јединице: одељења, одсеци и групе.

 

Сектор за притужбе

Помоћница Повереника Контакт:
 Мирјана Кецман  

Т.

 

Ф.

Е.

 

 

+381 11 243 80 20

+381 11 243 64 64

+381 11 243 81 84

mirjana.kecman@ravnopravnost.gov.rs

У Сектору за притужбе обављају се послови који се односе на:

 

 • Поступање по притужбама физичких и правних лица које се односе на повреде одредаба Закона о забрани дискриминације, а које се односе на непосредну и посредну дискриминацију, повреду начела једнаких права и обавеза, повреду забране позивања на одговорност, удруживање ради вршења дискриминације, говор мржње, узнемиравање и понижавајуће поступање, тешке облике и посебне случајеве дискриминације;
 • Пружање стручне помоћи подносиоцима приликом састављања и подношења притужби Поверенику;
 • Прикупљање, припрему и пружање информација подносиоцима притужби о њиховим правима и могућностима покретања судског или другог поступка заштите,
 • Припрему предлога аката за давање препорука за спровођење поступка мирења;
 • Припрему предлога аката Повереника за давање мишљења и препорука у конкретним случајевима;
 • Припрему предлога аката за изрицање мера из надлежности Повереника у случају непоступања по препоруци;
 • Припрему предлога аката ради подношења тужби Повереника због повреде права из ЗЗД, у случајевима прописаним законом;
 • Припрему предлога аката ради подношења прекршајних пријава Повереника због повреде права из ЗЗД;
 • Припрему за заступање, заступање и израду аката у поступку пред судом у своје име и уз сагласност и за рачун дискриминисаног лица;
 • Упућивање подносилаца на прописане поступке и надлежне органе уколико се ради о притужбама чији предмет није у надлежности Повереника;
 • Припрему аката Повереника којима се иницира доношење или измена прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације, при чему се нарочита пажња посвећује интеграцији међународних и европских стандарда у национални правни систем;
 • Припрему предлога мишљења које Повереник даје о одредбама нацрта закона и других прописа ако се њима уређују питања од значаја за превенцију дискриминације односно унапређење заштите равноправности;
 • Припрему предлога, мишљења и савета Повереника о питањима од значаја за превенцију дискриминације, односно унапређење заштите равноправности;
 • Припремање учешћа Повереника у свим облицима јавне расправе о нацртима закона;
 • Припрему предлога препорука мера органима јавне власти и другим лицима од значаја за превенцију дискриминације односно за унапређење заштите равноправности;
 • Праћење поштовања и анализе стања домаћих, европских и међународних прописа и стандарда, као и домаће, европске и међународне судске праксе у вези са остваривањем и заштитом равноправности;
 • Прикупљање, систематизовање и анализу података о стању у области заштите равноправности, на основу којих се припремају годишњи,појединачни и посебни извештаји Повереника, с обзиром на важеће прописе и релевантне међународне стандарде;
 • Израду појединачних и посебних извештаја из делокруга рада Сектора и прилога за годишњи извештај Повереника, а обављају се и други послови из делокруга рада Сектора.

 

У Сектору за притужбе образоване су три уже унутрашње јединице:

 1. Одељење поступање по притужбама;

1.1. Одсек за поступање по притужбама у јавном сектору;

1.2. Одсек за поступање по притужбама у приватном сектору;

 1. Група за послове заступања, и
 2. Група за нормативне послове.

Сектор за унапређење равноправности, сарадњу и пројекте

Помоћница Повереника Контакт:
   

Т.

 

Ф.

Е.

 

 

+381 11 243 80 20

+381 11 243 64 64

+381 11 243 81 84

 

У Сектору за унапређење равноправности, сарадњу и пројекте обављају се послови који се односе на:

 

 • Припремање и израду стручних мишљења и компаративних анализа правне регулативе домаћег, европског и међународног законодавстава из области заштите равноправности;
 • Праћење и анализу методологија и алата за мерење различитих облика дискриминације које спроводе домаће и међународне институције и организације;
 • Праћење поштовања и анализе стања домаћих, европских и међународних прописа и стандарда, као и домаће, европске и међународне судске праксе у вези са остваривањем, заштитом и унапређењем равноправности;
 • Увођење савремених решења која се тичу система индикатора за мерење и праћење појаве дискриминације;
 • Учешће у припремању, односно припремање програма обуке о борби против дискриминације у државним органима и организацијама, територијалним аутономијама и локалној самоуправи, јавним службама, организацијама обавезног социјалног осигурања и другим правним лицима;
 • Организовања и спровођења истраживања неопходних за унутрашњи развој Повереника и припремања програма интерне обуке за запослене у Стручној служби Повереника;
 • Припрему одговора, извештаја и анализа у складу са преузетим међународним обавезама Повереника;
 • Припремање учешћа Повереника на конференцијама које се организују ради размене искустава у области унапређења заштите равноправности и заштите људских права;
 • Праћење издавачке делатности у земљи и иностранству којом се промовише значај остваривања равноправности и поштовања људских права;
 • Прикупљање и анализирање извештаја и проучавање анализе других домаћих и страних институција, истраживачких организација и организација које се баве заштитом равноправности и људских права;
 • Припремање и остваривање свих облика сарадње (радни састанци, округли столови, конференције, стручни семинари, заједнички пројекти и сл) Повереника са представницима државних органа, организација цивилног друштва, посебно са институцијама које делују у области заштите од дискриминације, са органима надлежним за остваривање равноправности и заштиту људских права на територији аутономне покрајине и локалне самоуправе, ради целовите и благовремене заштите равноправности;
 • Припремање и организовање свих облика сарадње Повереника са представницима међународних владиних и невладиних организација, а посебно са организацијама које делују у области заштите равноправности и заштите људских права;
 • Израду самосталних пројеката и учествовања у изради заједничких пројеката у циљу унапређења заштите равноправности и заштите људских права;
 • Координацију, надзоранад извршењем и припрему извештаја по добијеним пројектима;
 • Вођење евиденције о свим предложеним и реализованим пројекатима;
 • Израду анализе успешности пројеката ради израде пројектних планова;
 • Прикупљање, систематизовање и анализу информација о стању у области заштите равноправности из делокруга рада Сектора, на основу којих се припремају годишњи, појединачни и посебни извештаји Повереника, у складу са прописима и релевантним међународним стандардима;
 • Израду појединачних и посебних извештаја из делокруга рада Сектора и прилога за годишњи извештај Повереника;
 • Припрему анализа и извештаја за Повереника о најчешћим, типичним и тешким случајевима дискриминације;
 • Разматрањеанализа и извештаја који настају у раду осталих организационих јединица у Стручној служби ради припремања и израде, на основу њих, годишњег и посебног извештаја Повереника за Народну скупштину Републике Србије;
 • Пружање стручне помоћи другим секторима, одељењима,одсецима и групама у припреми појединачних и посебних извештаја Повереника који садрже анализе и оцену стања у различитим областима заштите равноправности, а обављају се и други послови из делокруга рада Сектора.

 

У Сектору за унапређење равноправности, сарадњу и пројекте образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за пројекте и
 2. Одсек за сарадњу и европске интеграције.

 

Сектор за опште послове

У Сектору за опште послове обављају се послови:

 • Пријема запослених у радни однос и остваривања права, дужности и одговорности из радног односа државних службеника на положају, државних службеника на извршилачким радним местима и намештеника у Стручној служби;
 • Израде општих и појединачних аката из области радних односа запослених у Стручној служби;
 • Вредновања учинка рада државних службеника;
 • Обуке и стручног усавршавања запослених;
 • Вођења одговарајућих евиденција у области рада;
 • Материјално-финансијски и рачуноводствени послови;
 • Вођења поступака јавних набавки;
 • Пријема, отпремања и архивирања поште;
 • Развијања информатичке основе за одвијање радног процеса;
 • Одржавања информатичке опреме и интернет презентације Повереника;
 • Други послови из делокруга рада Сектора.

 

У Сектору за опште послове образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 

 1. Група за људске ресурсе и опште правне послове и
 2. Група за финансијско – материјалне послове.

 

II ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

 

1.    Кабинет и

2.    Група за информисање.

 

Кабинет

Шеф Кабинета Контакт:
Игор Јовичић

 

 

Т.

 

Ф.

Е.

 

 

+381 11 243 80 20

+381 11 243 64 64

+381 11 243 81 84

igor.jovicic@ravnopravnost.gov.rs

У Кабинету Повереника обављају се послови:

 • саветодавне, стручне и протоколарне природе;
 • односа са јавношћу;
 • координације и евиденције дневних и дугорочних активности и обавеза Повереника, и
 • административне природе који су од значаја за рад.

Група за информисање

У Групи за информисање обављају се послови:

 • односа са медијима;
 • организовања и координације активности везаних за остваривање сарадње Повереника са државним органима и невладиним организацијама у земљи и иностранству, као и са међународним организацијама и институцијама;
 • саветодавно аналитички послови у вези с организовањем службених путовања и јавних наступа Повереника;
 • припреме подсетника и других материјала за разговоре Повереника са страним делегацијама и званичницима из иностранства;
 • комуникације са грађанима и учествовања у организовању и реализацији посета грађана Поверенику, као и активности Повереника ван седишта органа;
 • припремања публикација, брошура и другог материјала којима се промовише значај поштовања и заштите равноправности, значај дијалога, и указује на забрану и штетне последице свих облика нетрпељивости, непоштовања принципа једнакости и дискриминације;
 • припремања информација и обавештења за грађане ради лакшег остваривања права и заштите од дискриминације;
 • едукације и израде едукативних публикација намењених органима јавне власти и послодавцима којима се упознају са правима и обавезама Повереника и промовише концепт недискриминаторног поступања и пословања;
 • припремања Информатора о раду Стручне службе и различитих публикација којима се промовише значај поштовања равноправности;
 • поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; и
 • други послови из делокруга рада Групе.

 

Систематизација радних места се може преузети на сајту Повереника[3]

 

Преглед радних места и запослених у Стручној служби Повереника, под тим називом, налази се у Информатору Повереника за заштиту равноправности (линк: https://ravnopravnost.gov.rs/informator-o-radu/ ).

 

[1] „Сл. гласник РС“,  број 22/09

[2] „Сл. гласник РС“,  број  8/11 и 32/13

[3] http:// http://www.ravnopravnost.gov.rs/rs/о-нама/акти-повереника

Print Friendly, PDF & Email
back to top