Pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravosti

Mirjana Kecman, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditeljka Sektora za pritužbe

Od 2015. godine je zaposlena u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, prvo kao načelnica Odeljenja za postupanje po pritužbama, a od 2016. godine kao pomoćnica poverenice, zadužena za rukovođenje Sektorom za pritužbe.

Prethodno radno iskustvo je sticala u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao načelnica Odeljenja za upravne poslove u oblasti socijalne zaštite (2012-2015), u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo u Odeljenju za pravnotehničku redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije na poslovima pravnotehničke redakture prevoda (2011-2012), u Sektoru za finansije na normativnim poslovima u oblasti finansija i imovine (2008- 2011), u Sektor za izborno zakonodavstvo i unutrašnje poslove na poslovima u oblasti krivičnog zakonodavstva, izvršenja sankcija i unutrašnjih poslova (2004-2005) i u Sektoru za izbore i pravosuđe na poslovima u oblasti pravosuđa (2004).

Od 2005. do 2008. godine bila je pomoćnica komesara za izbeglice zadužena za rukovođenje Sektorom za opšte, pravne i kadrovske poslove.
Rešenjem Vlade Republike Srbije bila je imenovana za članicu Komisije za azil – drugostepenog organa u postupku azila (2008-2016), kao i članicu Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica (2005-2008).

Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine, prvo kao advokatska pripravnica, a zatim kao advokatica.

Učestvovala je u više radnih grupa za izradu propisa (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o izbeglicama, Zakon o socijalnoj zaštiti, podzakonska akata doneta na osnovu Zakona o azilu i dr). Kao konsultantkinja bila je angažovana i na izradi Standardnih operativnih procedura Republike Srbije za prevenciju i zaštitu izbeglica i migranata od rodno zasnovanog nasilja.

Učestvovala je u izradi nekoliko priručnika i brošura, kao i držala obuke iz oblasti zaštite od diskrimnacije.

Rođena je 1970. godine u Puli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položila je pravosudni ispit. Govori engleski jezik.

mirjana.kecman@ravnopravnost.gov.rs

 

Đurđa Janićijević, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditeljka Sektora za opšte poslove

Od 1. aprila 2016. godine zaposlena u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti kao rukovoditeljka Grupe za kadrovske poslove – viša savetnica, a od 8. juna 2021. godine do 14. februara 2022. godine kao v.d. pomoćnice poverenice – Sektor za opšte poslove. U periodu 2015 – 2016. godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave obavljala poslove rukovoditeljke Grupe za poslove decentralizacije RS i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave. U periodu 2002 – 2015. godine u Ministarstvu kulture i informisanja obavljala poslove načelnice Odeljenja za opšte-pravne poslove i poslove javnih nabavki (obuhvata poslove rukovođenja u okviru tri grupe: za razvoj i upravljanje kadrovima, za poslove javnih nabavki i statusna pitanja ustanova i Državno pravobranilaštvo). U periodu od 1994 – 1997. godine obavljala poslove u oblasti pravosuđa (Opštinsko javno tužilaštvo u Prištini i advokatska kancelarija).

Obavljala je i poslove pravnice u Desku Kreativna Evropa Srbija, 2014 – 2019. godine; bila član Nadzornog odbora Narodnog muzeja u periodu 2013-2018 godina; bila članica Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance koju imenuje Vlada RS, 2011-2015. godine; bila članica različitih radnih grupa za izradu propisa u okviru državne uprave (Nacrt zakona o platama u javnom sektoru, Nacrt zakona o kulturi, i dr).

Diplomirana je pravnica. Završila je specijalističke poslediplomske studije Evropskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu u saradnji sa Univerzitetom u Nansiju ( Francuska ) i L`Ena Ecole National D`Administration – Menadžment u javnoj upravi.

djurdja.janicijevic@ravnopravnost.gov.rs

 

Tatjana Prijić, v.d. pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti u Sektoru za unapređenje ravnopravnosti, saradnju i projekte

U službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od 2017. godine u Sektoru za unapređenje ravnopravnosti, saradnju i projekte. Prethodno iskustvo stekla u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 2004. godine, kao načelnica Odeljenja za normativne poslove u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom i načelnica Odeljenja za normativne, upravne i nadzorne poslove u Sektoru za zapošljavanje, dok je pre toga iskustvo sticala u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, na različitim poslovima. Poseduje bogato iskustvo u oblasti izrade i sprovođenja zakona, drugih propisa, strateških i planskih dokumenata, kao i njihovoj harmonizaciji sa pravom EU, prvenstveno u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite, unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i ljudskih prava uopšte, ali i drugih srodnih propisa (međunarodnih sporazuma o socijalnoj sigurnosti, socijalnog preduzetništva, propisa iz oblasti obrazovanja odraslih, obaveznog socijalnog osiguranja, kontrole državne pomoći, zadruga, zanatstva, društveno odgovornog poslovanja, zarada u javnim službama, rodne ravnopravnosti i dr).

Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Učestvovala je i bila pozivana da predaje na velikom broju stručnih skupova i savetovanja (u organizaciji Udruženja pravnika u privredi, Udruženja pravnika radnog i socijalnog prava; stručnih časopisa; privrednih komora i udruženja poslodavaca; centara za poslovnu edukaciju, nevladinih organizacija i dr.), obuka, okruglih stolova i seminara iz oblasti zapošljavanja, radno-pravnog statusa i rešavanja viška zaposlenih, položaja osoba sa invaliditetom, ljudskih prava i ostvarivanja ravnopravnosti. Autorka je niza radova i članaka u stručnim časopisima.

tatjana.prijic@ravnopravnost.gov.rs

Print Friendly, PDF & Email
back to top