Pritužba Z. B. protiv NSZ filijala Pirot zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti

del. br. 07-00-344/2013-02 datum: 23. 7. 2013.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Z. B. protiv Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pirot zato što je na evidenciji NSZ svrstan u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje” i na taj način je onemogućen da ostvari prava iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratio se Z. B. pritužbom od 18. aprila 2013. godine i dopunom pritužbe od 13. maja 2013. godine, protiv Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Pirot, zbog narušavanja jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa i profesionalne rehabilitacije.

1.2. U pritužbi i dopuni pritužbe, između ostalog, navedeno je:

– da je osoba sa invaliditetom i ratni vojni invalid, i da se 6. februara 2013. godine prijavio na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pirot ali da je svrstan u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje”;
– da mu na taj način Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Pirot, narušava jednake mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa i profesionalnu rehabilitaciju i onemogućava ostvarivanje prava iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ;
– da smatra da kao osoba sa invaliditetom ima sva prava koja proističu iz zakona, pa time i mogućnosti uključivanja u aktivne mere i finansijsku podršku iz konkursa NSZ.

1.3. Uz pritužbu su dostavljene fotokopije: obaveštenja o odbijanju reklamacije NSZ Sektor za kvalitet i razvoj broj 0082-9-17/2013 od 19. marta 2013. godine; zahtev Z. B. od 3. aprila 2013. godine; odgovor NSZ Filijala Pirot broj 2610-101-16/13 od 9. aprila 2013. godine i zahtev Z. B. za prijem na razgovor ili pismeni odgovor od 10. aprila 2013. godine.

1.4. U dopuni pritužbe od 12. jula 2013. godine, na zahtev Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Z. B. je dostavio rešenje Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika o priznavanju prava na invalidsku penziju UP-1 3564/00 od 27. juna 2000. godine.

1.5. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije , pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Pirot na navode pritužbe.

1.6. U izjašnjenju J. Đ, direktora Filijale Pirot NSZ, između ostalog je navedeno:

– da se u evidenciju tražilaca zaposlenja u kategoriji „drugo lice koje traži zaposlenje” uvodi lice starije od 15 godina života koje traži zaposlenje, a koje se ne može smatrati nezaposlenim licem ili licem koje traži promenu zaposlenja, u smislu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ;
– da se nezaposlena lica kojima je utvrđen invaliditet (procenjena radna sposobnost), a pritom nisu ostvarila pravo na invalidsku penziju, uvode u evidenciju u kategoriju „nezaposlena lica”;
– da se osoba koja je ostvarila pravo na invalidsku penziju, uvodi u evidenciju NSZ u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje” – potkategorija „penzioner”;
– da se nezaposleni ratni vojni invalid, koji nije korisnik invalidske penzije, uvodi u evidenciju u kategoriju „nezaposlena lica”;
– da za lica koja su uvedena u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje” poslodavac ne može da koristi pravo na finansijsku podršku Nacionale službe za zapošljavanje po aktuelnim programima zapošljavanja s obzirom da su ta lica, prema svom statusu (penzioner, student, poljoprivrednik i dr) u odgovarajućem osiguranju, te nisu nezaposlena lica;
– da je Z. B. uveden u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje” jer ima status invalidskog penzionera.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Na osnovu navoda iz pritužbe i izjašnjenja, nesporno je da je Z. B. u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pirot, svrstan u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje”.

2.2. Uvidom u rešenje Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika o priznavanju prava na invalidsku penziju UP-1 3564/00 od 27. juna 2000. godine, utvrđeno je da Z. B. ima status invalidskog penzionera od 13. marta 2000. godine.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije dalje je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije , pa je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima, dok je odredbom člana 26. stav 1. propisano da diskriminacija postoji ako se postupa protivno načelu poštovanja jednakih prava i sloboda osoba sa invaliditetom u političkom, ekonomskom, kulturnom i drugom aspektu javnog, profesionalnog, privatnog i porodičnog života.

3.5. Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano je da je nezaposleni, u smislu ovog zakona, lice od 15 godina života do ispunjavanja uslova za penziju, odnosno najkasnije do 65 godina života, koje je sposobno i odmah spremno da radi, koje nije zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje se vodi na evidenciji nezaposlenih i aktivno traži zaposlenje, dok je odredbom stava 3. istog člana, propisano da se nezaposlenim ne smatra lice koje je ispunilo uslov za penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Propisano je i da je „drugo lice koje traži zaposlenje”, lice starije od 15 godina koje traži zaposlenje, a koje se ne može smatrati nezaposlenim ili licem koje traži promenu zaposlenja.

3.6. Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom uređuju se podsticaji za zapošljavanje radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada i pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa incvaliditetom . Odredbom člana 3. propisano je da je nezaposlena osoba sa invaliditetom osoba od 15 do 65 godina života, koja nije u radnom odnosu niti je na drugi način ostvarila pravo na rad, spremna da radi ili prihvati profesionalnu rehabilitaciju radi zapošljavanja i aktivno traži zaposlenje i vodi se na evidenciji nezaposlenih lica kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja.

3.7. Pravilnikom o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja propisano je da evidencija o licu koje traži zaposlenje evidencija o: 1) nezaposlenom; 2) zaposlenom koji traži promenu zaposlenja i 3) drugom licu koje traži zaposlenje.

Analiza priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.8. Zadatak Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u ovom slučaju je da utvrdi da li je Z. B. svrstavanjem u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje” prilikom prijavljivanja na evidenciju nezaposlenih kod Nacionalne službe za zapošljavanje, neopravdano stavljen u nepovoljniji položaj jer su mu uskraćene mogućnosti uključivanja u aktivne mere i finansijsku podršku iz konkursa NSZ koje proističu iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, na osnovu ličnog svojstva – invaliditeta.

3.9. U izjašnjenju Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pirot navedeno je da je Z. B. uveden u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje” jer je korisnik invalidske penzije i nalazi se u sistemu osiguranja po ovom osnovu. U ovu kategoriju se svrstavaju ona lica koja se ne mogu svrstati ni u kategoriju „nezaposlena lica”, ni u kategoriju „lica koja žele da promene zaposlenje”, odnosno, lica koja nisu zaposlena, koja su registrovana kod Nacionalne službe radi traženja zaposlenja, ali se ne smatraju nezaposlenima jer su obezbeđena odgovarajućim osiguranjem. Lice svrstano u ovu kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje” može konkurisati na objavljenim konkursima za zaposlenje, ali poslodavac koji ga angažuje ne može da koristi pravo na finansijsku podršku NSZ po programu za zapošljavanje, s obzirom da ova lica imaju odgovarajuće osiguranje. Razlog ovakvog rešenja leži u potrebi efikasnije upotrebe ograničenih resursa Nacionalne službe za zapošljavanje i efikasnijeg sprovođenja mere aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih, koji su prioritetna kategorija.

3.10. Imajući u vidu da je akt diskriminacije svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje zasnovano na ličnom svojstvu, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je 1) svrstavanje na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje”, zasnovano na nekom ličnom svojstvu Z. B, kao i da li je 2) neopravdano napravljena razlika, odnosno, nejednako postupano prema Z. B. zbog njegovog ličnog svojstva. Poverenica konstatuje da kriterijum na osnovu kojeg je Z. B. na evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje svrstan u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje” nije invaliditet, već činjenica da ima status korisnika invalidske penzije.

3.11. Prilikom sagledavanja da li je Z. B. nejednako tretiran, potrebno je imati u vidu Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kojim je u čl. 2. stav. 3. propisano da se lice koje je ispunilo uslov za penziju ne smatra nezaposlenim licem i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kojim je u čl. 3. propisano da je nezaposlena osoba sa invaliditetom osoba koja se, između ostalog, vodi na evidenciji nezaposlenih lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Primena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom treba da omogući ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom na tržištu rada i zapošljavanju. U tom smislu, ovim zakonom se uređuju mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom, pa su iz tog razloga profesionalna rehabilitacija i mere aktivne politike usmerene na nezaposlene osobe sa invaliditetom. Programi mera i aktivnosti sprovode se u cilju osposobljavanja osoba sa invaliditetom za zapošljavanje, zadržavanje zaposlenja ili promenu profesionalne karijere, a propisane posebne mere usmerene su na poboljšanje položaja nezaposlenih osoba sa invaliditetom, radi postizanja njihove pune ravnopravnosti na tržištu rada. Treba imati u vidu da se osoba sa invaliditetom koja nije korisnik penzije nalazi u nepovoljnijem položaju u odnosu na osobu sa invaliditetom koja jeste korisnik penzije, jer nema redovna mesečna primanja i ne nalazi se u sistemu osiguranja. Pružanje podrške za osposobljavanje za odgovarajući posao, zapošljavanje, zadržavanje zaposlenja većeg je prioriteta od podrške licima koja su već u nekom od sistema osiguranja. Kako je jedan od ciljeva Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom povećanje zaposlenosti i uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, evidentno je da su posebne mere iz ovog zakona usmerene na nezaposlene osobe sa invaliditetom. Lica koja se vode na evidenciji u kategoriji „druga lica koja traže zaposlenje” ne smatraju se nezaposlenima jer su obezbeđeni odgovarajućim osiguranjem i iz tog razloga nisu prioritetna kategorija u sprovođenju mere aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom. U svetlu ovih činjenica, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da svrstavanje korisnika invalidske penzije koji traži zaposlenje u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje” ne predstavlja neopravdano pravljenje razlike u odnosu na osobe sa invaliditetom koje nisu korisnici penzije, u smislu Zakona o zabrani diskriminacije.

3.12. S obzirom da je Z. B. korisnik invalidske penzije i da nisu ispunjeni propisani uslovi da na evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje bude svrstan u kategoriju „nezaposleni”, on je svrstan u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje”. Saglasno tome, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Pirot nije diskriminisala Z. B. time što ga je na evidenciju lica koja traže zaposlenje uvrstila u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje”.

4. MIŠLjENjE
Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Pirot nije diskriminisala Z. B. na osnovu ličnog svojstva – invaliditeta, svrstavajući ga na evidenciji lica koja traže zaposlenje u kategoriju „drugo lice koje traži zaposlenje”, a ne u kategoriju „nezaposlenih”, imajući u vidu da je korisnik invalidske penzije.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba Z. b. protiv NSZ filijala Pirot zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top