Притужба З. Б. прoтив НСЗ филиjaлa Пирот збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти

дел. бр. 07-00-344/2013-02 датум: 23. 7. 2013.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео З. Б. против Националне службе за запошљавање, Филијала Пирот зато што је на евиденцији НСЗ сврстан у категорију „друго лице које тражи запослење“ и на тај начин је онемогућен да оствари права из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности обратио се З. Б. притужбом од 18. априла 2013. године и допуном притужбе од 13. маја 2013. године, против Националне службе за запошљавање – Филијала Пирот, због нарушавања једнаких могућности за заснивање радног односа и професионалне рехабилитације.

1.2. У притужби и допуни притужбе, између осталог, наведено је:

– да је особа са инвалидитетом и ратни војни инвалид, и да се 6. фебруара 2013. године пријавио на евиденцију Националне службе за запошљавање, Филијала Пирот али да је сврстан у категорију „друго лице које тражи запослење“;
– да му на тај начин Национална служба за запошљавање, Филијала Пирот, нарушава једнаке могућности за заснивање радног односа и професионалну рехабилитацију и онемогућава остваривање права из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ;
– да сматра да као особа са инвалидитетом има сва права која проистичу из закона, па тиме и могућности укључивања у активне мере и финансијску подршку из конкурса НСЗ.

1.3. Уз притужбу су достављене фотокопије: обавештења о одбијању рекламације НСЗ Сектор за квалитет и развој број 0082-9-17/2013 од 19. марта 2013. године; захтев З. Б. од 3. априла 2013. године; одговор НСЗ Филијала Пирот број 2610-101-16/13 од 9. априла 2013. године и захтев З. Б. за пријем на разговор или писмени одговор од 10. априла 2013. године.

1.4. У допуни притужбе од 12. јула 2013. године, на захтев Поверенице за заштиту равноправности, З. Б. је доставио решење Фонда за социјално осигурање војних осигураника о признавању права на инвалидску пензију УП-1 3564/00 од 27. јуна 2000. године.

1.5. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка прибављено изјашњење Националне службе за запошљавање – Филијала Пирот на наводе притужбе.

1.6. У изјашњењу Ј. Ђ, директора Филијале Пирот НСЗ, између осталог је наведено:

– да се у евиденцију тражилаца запослења у категорији „друго лице које тражи запослење“ уводи лице старије од 15 година живота које тражи запослење, а које се не може сматрати незапосленим лицем или лицем које тражи промену запослења, у смислу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ;
– да се незапослена лица којима је утврђен инвалидитет (процењена радна способност), а притом нису остварила право на инвалидску пензију, уводе у евиденцију у категорију „незапослена лица“;
– да се особа која је остварила право на инвалидску пензију, уводи у евиденцију НСЗ у категорију „друго лице које тражи запослење“ – поткатегорија „пензионер“;
– да се незапослени ратни војни инвалид, који није корисник инвалидске пензије, уводи у евиденцију у категорију „незапослена лица“;
– да за лица која су уведена у категорију „друго лице које тражи запослење“ послодавац не може да користи право на финансијску подршку Национале службе за запошљавање по актуелним програмима запошљавања с обзиром да су та лица, према свом статусу (пензионер, студент, пољопривредник и др) у одговарајућем осигурању, те нису незапослена лица;
– да је З. Б. уведен у категорију „друго лице које тражи запослење“ јер има статус инвалидског пензионера.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. На основу навода из притужбе и изјашњења, неспорно је да је З. Б. у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пирот, сврстан у категорију „друго лице које тражи запослење“.

2.2. Увидом у решење Фонда за социјално осигурање војних осигураника о признавању права на инвалидску пензију УП-1 3564/00 од 27. јуна 2000. године, утврђено је да З. Б. има статус инвалидског пензионера од 13. марта 2000. године.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе и изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације даље је разрађена Законом о забрани дискриминације , па је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, док је одредбом члана 26. став 1. прописано да дискриминација постоји ако се поступа противно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.

3.5. Одредбом члана 2. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да је незапослени, у смислу овог закона, лице од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, које је способно и одмах спремно да ради, које није засновало радни однос или на други начин остварило право на рад, а које се води на евиденцији незапослених и активно тражи запослење, док је одредбом става 3. истог члана, прописано да се незапосленим не сматра лице које је испунило услов за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Прописано је и да је „друго лице које тражи запослење“, лице старије од 15 година које тражи запослење, а које се не може сматрати незапосленим или лицем које тражи промену запослења.

3.6. Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом уређују се подстицаји за запошљавање ради стварања услова за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада и питања од значаја за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инцвалидитетом . Одредбом члана 3. прописано је да је незапослена особа са инвалидитетом особа од 15 до 65 година живота, која није у радном односу нити је на други начин остварила право на рад, спремна да ради или прихвати професионалну рехабилитацију ради запошљавања и активно тражи запослење и води се на евиденцији незапослених лица код организације надлежне за послове запошљавања.

3.7. Правилником о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања прописано је да евиденција о лицу које тражи запослење евиденција о: 1) незапосленом; 2) запосленом који тражи промену запослења и 3) другом лицу које тражи запослење.

Анализа прилога са аспекта антидискриминационих прописа

3.8. Задатак Повереника за заштиту равноправности у овом случају је да утврди да ли је З. Б. сврставањем у категорију „друго лице које тражи запослење“ приликом пријављивања на евиденцију незапослених код Националне службе за запошљавање, неоправдано стављен у неповољнији положај јер су му ускраћене могућности укључивања у активне мере и финансијску подршку из конкурса НСЗ које проистичу из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, на основу личног својства – инвалидитета.

3.9. У изјашњењу Националне службе за запошљавање, Филијала Пирот наведено је да је З. Б. уведен у категорију „друго лице које тражи запослење“ јер је корисник инвалидске пензије и налази се у систему осигурања по овом основу. У ову категорију се сврставају она лица која се не могу сврстати ни у категорију „незапослена лица“, ни у категорију „лица која желе да промене запослење“, односно, лица која нису запослена, која су регистрована код Националне службе ради тражења запослења, али се не сматрају незапосленима јер су обезбеђена одговарајућим осигурањем. Лице сврстано у ову категорију „друго лице које тражи запослење“ може конкурисати на објављеним конкурсима за запослење, али послодавац који га ангажује не може да користи право на финансијску подршку НСЗ по програму за запошљавање, с обзиром да ова лица имају одговарајуће осигурање. Разлог оваквог решења лежи у потреби ефикасније употребе ограничених ресурса Националне службе за запошљавање и ефикаснијег спровођења мере активне политике запошљавања незапослених, који су приоритетна категорија.

3.10. Имајући у виду да је акт дискриминације свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање засновано на личном својству, у конкретном случају потребно је утврдити да ли је 1) сврставање на евиденцију Националне службе за запошљавање у категорију „друго лице које тражи запослење“, засновано на неком личном својству З. Б, као и да ли је 2) неоправдано направљена разлика, односно, неједнако поступано према З. Б. због његовог личног својства. Повереница констатује да критеријум на основу којег је З. Б. на евиденцији код Националне службе за запошљавање сврстан у категорију „друго лице које тражи запослење“ није инвалидитет, већ чињеница да има статус корисника инвалидске пензије.

3.11. Приликом сагледавања да ли је З. Б. неједнако третиран, потребно је имати у виду Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, којим је у чл. 2. став. 3. прописано да се лице које је испунило услов за пензију не сматра незапосленим лицем и Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, којим је у чл. 3. прописано да је незапослена особа са инвалидитетом особа која се, између осталог, води на евиденцији незапослених лица код Националне службе за запошљавање. Примена Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом треба да омогући равноправно учешће особа са инвалидитетом на тржишту рада и запошљавању. У том смислу, овим законом се уређују мере активне политике запошљавања особа са инвалидитетом, па су из тог разлога професионална рехабилитација и мере активне политике усмерене на незапослене особе са инвалидитетом. Програми мера и активности спроводе се у циљу оспособљавања особа са инвалидитетом за запошљавање, задржавање запослења или промену професионалне каријере, а прописане посебне мере усмерене су на побољшање положаја незапослених особа са инвалидитетом, ради постизања њихове пуне равноправности на тржишту рада. Треба имати у виду да се особа са инвалидитетом која није корисник пензије налази у неповољнијем положају у односу на особу са инвалидитетом која јесте корисник пензије, јер нема редовна месечна примања и не налази се у систему осигурања. Пружање подршке за оспособљавање за одговарајући посао, запошљавање, задржавање запослења већег је приоритета од подршке лицима која су већ у неком од система осигурања. Како је један од циљева Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом повећање запослености и укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада, евидентно је да су посебне мере из овог закона усмерене на незапослене особе са инвалидитетом. Лица која се воде на евиденцији у категорији „друга лица која траже запослење“ не сматрају се незапосленима јер су обезбеђени одговарајућим осигурањем и из тог разлога нису приоритетна категорија у спровођењу мере активне политике запошљавања незапослених особа са инвалидитетом. У светлу ових чињеница, Повереница за заштиту равноправности је мишљења да сврставање корисника инвалидске пензије који тражи запослење у категорију „друго лице које тражи запослење“ не представља неоправдано прављење разлике у односу на особе са инвалидитетом које нису корисници пензије, у смислу Закона о забрани дискриминације.

3.12. С обзиром да је З. Б. корисник инвалидске пензије и да нису испуњени прописани услови да на евиденцији код Националне службе за запошљавање буде сврстан у категорију „незапослени“, он је сврстан у категорију „друго лице које тражи запослење“. Сагласно томе, Повереница за заштиту равноправности је става да Национална служба за запошљавање, Филијала Пирот није дискриминисала З. Б. тиме што га је на евиденцију лица која траже запослење уврстила у категорију „друго лице које тражи запослење“.

4. МИШЉЕЊЕ
Национална служба за запошљавање, Филијала Пирот није дискриминисала З. Б. на основу личног својства – инвалидитета, сврставајући га на евиденцији лица која траже запослење у категорију „друго лице које тражи запослење“, а не у категорију „незапослених“, имајући у виду да је корисник инвалидске пензије.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба З. б. прoтив НСЗ филиjaлa Пирот збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top