Pritužba G.O. protiv P.S. zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim i drugim organizacijama u oblasti rada

del. br. 309 datum: 5. 2. 2013.

 

MIŠLjENjE BR. 509/2012

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela G. O. u svoje ime i u ime i uz saglasnost sedam trenerica plesa: N. J. V, S. S, V. V, O. S, J. G, J. M. i R. V, protiv P. s. S, zbog diskriminacije na osnovu pripadnosti organizaciji N. p. o. I. S.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratila se 6. novembra 2012. godine G. O. pritužbom koju je podnela u svoje ime i u ime i uz saglasnost sedam trenerica plesa: N. J. V, S. S, V. V, O. S, J. G, J. M. i R. V, protiv P. s. S. U pritužbi je navedeno da su diskriminisane jer su članice N. p. o. I. S, jer je P. s. S. licencirao isključivo sportske stručnjake koji nisu članovi N. p. o. I. S, a izuzeo sportske stručnjake koji su članovi ove organizacije, uprkos njihovim pisanim molbama i zahtevima da ih licenciraju u skladu sa Pravilnikom P. s. S.

1.2. U pritužbi je, između ostalog navedeno:

– da su N. J. V, operativna trenerica plesa iz P, S. S, operativna trenerica plesa iz K, V. V, operativna trenerica plesa iz P, B. Đ, operativni trener plesa iz J, O. S, operativna trenerica plesa iz B, J. G, operativna trenerica plesa iz B, G. G, operativni trener plesa iz L, J. M, operativna trenerica plesa iz L, M. , trenerica plesa iz B, G. O, diplomirana trenerica plesa i profesorka fizičkog vaspitanja iz N. S. i R. V. diplomirana trenerica plesa i profesorka fizičkog vaspitanja iz N. S, diskriminisani na osnovu ličnog svojstva da su sportski stručnjaci u grani sporta ples i da su aktivni članovi N. p. o. I. S (MB: ….) koja se bavi sistemom takmičenja grane sporta ples;
– da je P. s. S. (MB: ….) granski savez preko kojeg se ostvaruje interes u grani sporta ples, a koji je primio u članstvo N. p. o. I. S;
– da je P. s. S. licencirao samo sportske stručnjake sportskog plesa koji nisu članovi N. p. o. I. S, uprkos nizu pisanih molbi i zahteva da se licenciraju i sportski stručnjaci modernog plesa koji su članovi N. p. o. I. S, a u skladu sa postojećim pravilnikom u kojem ne postoje odredbe na osnovu kojih bi se pravile razlike među stručnjacima u plesu na sportski ples i moderni ples, već se govori o plesu kao jedinstvenoj grani sporta koja obuhvata i sportski ples i moderni ples;
– da je Pravilnikom o sportskim granama u Republici Srbiji u članu 2. stav 2. tačka 30. (neolimpijski sportovi) propisano da je Ples (sportski ples; moderni ples) sportska grana u Republici Srbiji;
– da na diplomama sportskih stručnjaka u plesu nigde ne piše „diplomirani trener sportskog plesa” ili „diplomirani trener modernog plesa”, nego samo „diplomirani trener plesa”, zato što je to jedinstvena grana sporta koja obuhvata i sportski ples (latino-američke i standardne plesove) i moderni ples (performing art, street plesove, specijalne plesove u paru i druge);
– da je 15. marta 2012. godine N. p. o. I. S primljena u članstvo Plesnog saveza Srbije, kao i da su blagovremeno P. s. S. sportski stručnjaci u plesu (pojedinačno) dostavili dokaze o sportskim zvanjima;
– da je 28. marta 2012. godine P. s. S. poslao cenovnik za 2012. godinu N. p. o. I. S;
– da je N. p. o. I. S, poznavajući postojeći Pravilnik o licenciranju P. s. S, svesna da ispunjava uslove za licenciranje sportskih stručnjaka (trenera i sudija), 29. marta 2012. godine upitala P. s. S. šta je sve potrebno da dostave od dokumentacije da bi dobili licencu za trenere;
– da je P. s. S. na to odgovorio da će najkasnije u sledeća 3 meseca doneti novi Pravilnik o licenciranju P. s. S. i da će biti obavešteni o svemu potrebnom;
– da su 8. maja 2012. godine ponovo zatražili obaveštenje šta je sve potrebno da dostave P. s. S. kako bi licencirali trenere i sudije, a da je P. s. odgovorio da će sve klubove obavestiti istovremeno, „kada dođe vreme za to”;
– da je 25. maja 2012. godine Sudijska komisija P. s. S. zasedala i donela odluku o licenciranju V. Ž, sudije Plesnog saveza za 2012. godinu, čime je postupala po postojećem pravilniku o licenciranju, ali isključivo prema stručnjacima sportskog plesa (koji nisu članovi N. p. o. I. S);
– da je 20. juna 2012. godine P. s. S. dostavio dopis da je Predsedništvo P.s. privremeno licenciralo trideset plesnih stručnjaka, među kojima nema sportskih stručnjaka koji su članovi N. p. o. I. S, a koji su blagovremeno predali P. s. diplome o sportskom zvanju, kao i da je P. s. S. ostavio rok klubovima koji nisu dostavili potvrde o angažovanim plesnim stručnjacima sa dokumentacijom da to učine u roku od jednog dana (do 21. juna 2012. godine);
– da P. s. S. nije odgovorio na zahtev N. p. o. I. S od 21. juna 2012. godine kojim je traženo obrazloženje zašto nisu ranije obavešteni o potrebi dostavljanja dodatnih dokumenata i zašto nije licencirana trenerica R. V, čiji klub (V. D. K.) je poslao zahtev i dokumenta 5. marta 2012. godine;
– da je D. J, generalna sekretarka N. p. o. I. S. 21. juna 2012. godine lično odnela generalnoj sekretarki P. s. S. dokumentaciju sportskih stručnjaka koji su članovi ove organizacije i da je generalna sekretarka P. s. S. odbila da primi donetu dokumentaciju (kopije diploma trenera, kopije izvoda iz matične knjige rođenih i kopije međunarodnih diploma za sudije);
– da je 27. juna 2012. godine Predsedništvo P. s. S. donelo odluku da privremeno licencira sedam plesnih stručnjaka, među kojima nema nijednog sportskog stručnjaka u plesu koji je član N. p. o. I. S;
– da je 5. marta 2012. godine Klub V. D. (član N. p. o. I. S) poslao zahtev P. s. S. za učlanjenje (sa registracijom četiri takmičara i kopijom diplome trenera i lične karte trenera) i da je 15. marta 2012. godine primljen u članstvo;
– da je klub V. D. od 15. marta do 3. maja 2012. godine izvršio više uplata za članarinu, dodatak članarine, registraciju plesača i kotizacije za takmičenja;
– da se klub V. D. tri puta obraćao Savezu u obliku upita, molbi i zahteva povodom licenciranja trenera i sudija u plesu, i to: 29. marta, 8. maja i 21. juna 2012. godine;
– da je Predsedništvo P. s. S. 3. jula 2012. godine donelo odluku kojom upozorava Plesni klub V. D. da nije dostavio kompletnu dokumentaciju za registraciju i licenciranje takmičara i da zbog toga može biti isključen iz članstva, kao i da mu ostavlja rok od 7 dana da dostavi novu dokumentaciju;
– da klub V. D. nije dostavio dodatnu dokumentaciju, jer od jula do septembra klub nije radio i jer nije navedeno koja dokumentacija treba da se dostavi;
– da je P. s. S. poslao 29. septembra 2012. godine N. p. o. I. S. opomenu pred isključenje ukoliko ne dostavi detaljnu dokumentaciju o svim plesačima i njihovim klubovima, ali ne i sportskim stručnjacima;
– da P. s. S. do sada nikada to nije tražio od svojih članova, ali da je N. p. o. I. S. dostavio tu dokumentaciju, oko 14 kg papira o svim plesačima N. p. o. I. S.
Uz pritužbu je dostavljen i Pravilnik o licenciranju stručnjaka, sudija i organizacija u oblasti plesa, prečišćen tekst od 19. januara 2011. godine.

1.3. G. O. je elektronskom poštom dostavila 14. novembra 2012. godine dopunu pritužbe, u kojoj je navedeno da je P. s. S. isključio N. p. o. I. S. iz članstva, a u prilogu je dostavila zapisnik sa 9. sastanka Predsedništva P. s. S. održanog 13. novembra 2012. godine.

1.4. U dopuni pritužbe od 4. decembra 2012. godine G. O. je dostavila saglasnosti sedam sportskih stručnjakinja koje su saglasne da se vodi postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti: N. J. V, S. S, V. V, O. S, J. G, J. M. i R. V.

1.5. Uz dopunu pritužbe su dostavljeni i sledeći dokazi: Statut P. s. S. od 20. marta 2012. godine; odluka P. s. S. broj 875 od 15. marta 2012. godine o prijemu N. p. o. I. S. u članstvo; cenovnik P. s. S. od 28. marta 2012. godine; Pravilnik o licenciranju stručnjaka, sudija i organizacija u oblasti plesa, prečišćen tekst od 19. januara 2011. godine; elektronsku prepisku između G. O. i P. s. S. od 29. marta 2012. godine, kluba V. D. i P. s. S. od 08. i 10. maja 2012. godine; zapisnik sa 5. sastanka Sudijske komisije P. s. S. od 25. maja 2012. godine; elektronsku prepisku između organizacije N. p. o. I. S. i P. s. S. od 2. i 4. juna 2012. godine; zapisnik sa 15. sastanka Predsedništva P. s. S. od 20. juna 2012. godine; elektronska pisma organizacije N. p. o. I. S. upućena P. s. S. 21. juna 2012. godine i zapisnik sa 18. sastanka Predsedništva P. s. S. od 22. juna 2012. godine.

1.6. U dopuni pritužbe je predloženo i saslušanje D. J. koja je 21. juna 2012. godine lično odnela u P. s. S. dokumentaciju potrebnu za licenciranje sportskih stručnjaka.

1.7. U cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije , u toku postupka je pribavljeno izjašnjenje P. s. S.

1.8. U izjašnjenju P. S, predsednika P. s. S, br. 028 od 21. januara 2013. godine, između ostalog je navedeno:

– da je P. s. S. nacionalni granski sportski savez prepoznat od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije;
– da su od osnivanja Saveza 1997. godine, imali niz finansijskih, poreskih i sportskih kontrola; da njihovi finansijski izveštaji podležu redovnim revizorskim kontrolama, kao i da su u 2012. godini imali i niz sportskih kontrola Ministarstva omladine i sporta, i da ni jedna nije pokazala nepravilnosti u radu;
– da je aktivnostima kojima se bave G. O. i N. p. o. I. S, skoro godinu dana unazad, ugrožen normalan rad velike većine organizacija i klubova koji se bave plesom u Srbiji;
– da je 20. aprila 2012. godine IDO svetska organizacija suspendovala tri licence G. O. na godinu dana (sudijsku licencu, licencu supervizora i licencu glavnog sudije);
– da je 15. marta 2012. godine N. p. o. I. S. primljena u članstvo P. s. S, samo deset dana pred održavanje Skupštine saveza na kojem je menjan statut;
– da je Statut P. s. S. menjan da bi se u aktivnostima saveza pridodao i moderan ples, koji nije priznat kao sport u svetu;
– da je „Klub sportskog plesa V. d.” primljen u P. s. S, dok su bili na važnosti stari statut, stara akta i stari cenovnik, kao i da „Klub sportskog plesa V. d.” nikada nije ispunio uslove za prijem u članstvo;
– da svaki klub član Saveza ima obavezu da registruje minimum dva plesna para, i da je „Klub sportskog plesa V. d.” dostavio dokumenta samo tri seta dokumenata (za tri osobe);
– da je G. O. obaveštena o tome da nije dostavila dokumenta za četvrtog takmičara i opominjana da nisu ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom o dodatnim kriterijumima za prijem u članstvo P. s. S. od 23. juna 2010. godine;
– da je G. O, što se tiče eventualnog licenciranja, pod suspenzijom od strane IDO svetske organizacije, a da P. s. S. nema informaciju da je ona diplomirani trener plesa i profesorka fizičkog vaspitanja;
– da je istina da je Savez planirao da donese Pravilnik o licenciranju još u prvoj polovini 2012. godine, ali da do dana dostavljanja izjašnjenja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti nije donet podzakonski akt koji bi trebalo da reguliše sistem licenciranja u sportu, a da stari nije usklađen sa Zakonom o sportu iz 2011. godine;
– da je Predsedništvo P. s. S. na 15. sastanku izvršilo privremeno licenciranje plesnih stručnjaka, „koji su se zvanično obratili Savezu” i da je na tom spisku licenciranih stručnjaka i D. J, lice odgovorno za zastupanje N. p. o. I. S;
– da N. p. o. I. S. nikada nije P. s. S. dostavila sledeće dokumenta, niti su to učinili njihovi članovi:

1. kopije dokumentacije klubova neophodne za članstvo u PSS;
2. kopije dokumentacije neophodne za registraciju takmičara;
3. zvanične molbe za licenciranje ili sudija ili trenera;

– da je N. p. o. I. S. ignorisala sve pozive P. s. S. da dostavi dokumenta; da su radili i funkcionisali protiv Statuta P. s. S. i Zakona o sportu, tako što su organizovali takmičenja na kojima su sudili i organizovali seminare.

1.9. U prilogu izjašnjenja na pritužbu P. s. S. dostavio je i sledeće:

– fotokopije prvih strana rešenja Ministarstva omladine i sporta, Grupe za inspekcijski nadzor iz februara i marta 2012. godine i obaveštenje o vanrednom inspekcijskom nadzoru Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu br. 116-66-8/2012-01 od 6. juna 2012. godine;
– fotokopiju krivične prijave protiv G. O. od 15. jula 2011. godine, fotokopiju zahteva za pokretanje inspekcijskog nadzora Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu od 30. marta 2012. godine; fotokopiju rešenja IDO svetske organizacije o suspenziji G. O. od 20. aprila 2012. godine sa prevodom sudskog tumača;
– kopiju pritužbe takmičara na rad sportskog inspektora Ministarstvu omladine i sporta od 25. maja 2012. godine i fotokopiju zahteva takmičara upućenog Zaštitniku građana 25. maja 2012. godine;
– izvod iz Statuta P. s. S. koji je bio na snazi do 20. marta 2012. godine, Pravilnik o dodatnim kriterijumima za prijem u članstvo P. s. S. donet na sednici održanoj 23. juna 2010. godine; cenovnik P. s. S. od 4. novembra 2009. godine;
– elektronska prepiska P. s. S. i G. O. od 3. maja 2012. godine i P. s. S. i kluba „V. d.” od 4. jula 2012. godine i 28. septembra 2012. godine;
– analitičke kartice Univerzitetskog kluba V. iz N. S;
– zapisnik sa 15. sastanka Predsedništva P. s. S. od 20. juna 2012. godine, kao i elektronska pisma kojim je plesnim klubovima poslat zapisnik;
– elektronska prepiska P. s. S. i N. p. o. I. S. od 22. marta 2012. godine i 3. aprila 2012. godine;
– izveštaji sa takmičenja koja je organizovala N. p. o. I. S. 5. maja 2012. godine u Nišu, 10. juna 2012. godine u Vrnjačkoj Banji, 1. decembra 2012. godine u Valjevu, kao i obaveštenje za klubove, sudije i trenere o organizovanju polaganja sudijskih ispita i seminara.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. U toku postupka je iz navoda iz pritužbe i dostavljenih dokaza, utvrđeno da je Predsedništvo P. s. S. na 7. sastanku održanom 15. marta 2012. godine, po izvršenoj proveri podnete dokumentacije uz zahtev za prijem u članstvo P. s. S, donelo odluku da se prima u članstvo P. s. S. N. p. o. I. S. iz B.

2.2. Obe strane su dostavile veliki broj dokaza o uzajamnoj elektronskoj prepisci povodom licenciranja sportskih stručnjaka, registracije takmičara i uslova za učlanjenje kluba u P. s. S. po novom Statutu P. s. S. U priloženoj prepisci se nalazi puno upita i molbi koje su G. O. i N. p. o. I. S. uputili P. s. S.

2.3. Uvidom u original i prevod odluke Internacionalne plesne organizacije od 20. aprila 2012. godine, utvrđeno je da je Predsedništvo internacionalne plesne organizacije suspendovalo G. O. licencu IDO sudije na jednu godinu, zajedno sa njenom licencom supervizora i predsednika, zbog zloupotrebe DIES i dvostrukog prijavljivanja na Evropskom prvenstvu u šou-densu u Novom Sadu, kao i da će suspenzija početi 14. aprila 2012. godine i da G. O. može ponovo podneti zahtev za izdavanje licence 13. aprila 2013. godine.

2.4. Utvrđeno je da je Predsedništvo P. s. S. na 15. sastanku održanom 20. juna 2012. godine donelo odluku o „privremenom licenciranju plesnih stručnjaka P. s. S, za klubove koji su članovi Saveza, a na osnovu validne dokumentacije (potvrda o stručnoj osposobljenosti, uverenja i diploma visokoškolskih ustanova) koju su klubovi predali kancelariji PSS-a.” Na spisku 30 licenciranih sportskih stručnjaka/inja, nalazi se i ime D. J. (pod brojem 4), generalne sekretarke N. p. o. I. S.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe, izjašnjenja, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

3.2. Zadatak Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u ovom predmetu, jeste da oceni da li je P. s. S. diskriminisao sportske stručnjakinje, podnositeljke pritužbe, na taj način da nije odobrio njihove zahteve za izdavanje licenci za sportske stručnjakinje u sportskoj grani plesa, jer su članice Nacionalne plesne organizacije.

Pravni okvir

3.3. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.4. Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije razrađena je Zakonom o zabrani diskriminacije gde je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.
Analiza dokaza dostavljenih uz pritužbu i navoda iz izjašnjenja

3.6. Analizom priloženih dokaza, utvrđeno je da je N. p. o. I. S. primljena u članstvo P. s. S. odlukom od 15. marta 2012. godine.

3.7. Analizom Statuta P. s. S. od 20. marta 2012. godine, utvrđeno je da klubovi i plesne organizacije mogu postati članovi P. s. S. u različitim kategorijama, ako ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Statutom P. s. S. Posebni uslovi su propisani i za klubove sportskog plesa i za klubove modernog plesa. Kada su u pitanju klubovi modernog plesa, posebni uslovi su sledeći: angažman određenog broja licenciranih plesnih stručnjaka sa odgovarajućom licencom i registrovan broj takmičara koji su učestvovali u određenom periodu na određenom broju takmičenja, a sve zavisno od kategorije članstva.

3.8. Statutom je propisano da prilikom učlanjenja u P. s, klub ili organizacija dobija status privremenog člana i da je nakon dve, odnosno četiri godine, moguća promena statusa u skladu sa propisanim kriterijumima. Klub može izgubiti određenu kategoriju članstva po istom principu po kojem je i stekao. Članstvo u Savezu prestaje, između ostalog i isključenjem, ako član prestane da ispunjava uslove za prijem u članstvo.

3.9. Analizom Pravilnika o licenciranju stručnjaka, sudija i organizacija u oblasti plesa, koji je doneo Predsedništvo P. s. S. 19. januara 2011. godine, utvrđeno je da je dozvola za rad (licenca) neophodan uslov da bi sportski stručnjak, sudija i plesna organizacija stekli pravo na rad u praksi. Odredbama Pravilnika propisane su vrste licenci za plesne stručnjake, vrste licenci za plesne organizacije i uslovi za sticanje licenci, kao i postupak za licenciranje stručnjaka i organizacija.

3.10. Utvrđeno je da je Pravilnikom propisano da kompletna dokumentacija u postupku licenciranja plesnih stručnjaka mora da sadrži: zahtev za izdavanje licence popunjen na propisanom obrascu Saveza, kratku biografiju, dve fotografije, dokaz o plaćenim troškovima postupka licenciranja, dokaz o stečenom stepenu obrazovanja ili stručne osposobljenosti i druge potrebne dokaze propisane Pravilnikom, u zavisnosti od vrste licence koja se traži.

3.11. Podnositeljke pritužbe navode da je P. s. S, u više navrata, izbegavao da odgovori na njihove zahteve i molbe o dostavljanju uslova za licenciranje sportskih stručnjaka. Tako je dostavljena elektronska prepiska od 29. marta 2012. godine iz koje se vidi da je G. O. postavila P. s. S. pitanja o uslovima za licenciranje trenera i kluba, a da je od Saveza dobila odgovore o budućem pravilniku kojim će sve biti propisano i o čemu će biti obaveštena. Dostavljena je i prepiska slične sadržine između P. s. S. i kluba V. d; organizacije N. p. o. I. S. i P. s. S. od 2. i 4. juna 2012. godine.

3.12. P. s. S. je dostavio dokaz, kopiju elektronske prepiske sa N. J. V. iz organizacije N. p. o. I. S. od 3. aprila 2012. godine, koji pokazuje da je P. s. S. odgovorio šta je potrebno da bi se klub primio u članstvo P. s. S. Iz fotokopije elektronskog pisma se vidi da su u prilogu pisma dostavljena sledeća dokumenta: dokumentacija za prijem kluba u članstvo PSS-a; molba za prijem u članstvo; odluka o udruživanju; upitnik za knjigu članova PSS-a; izjava za Arbitražu; izjava za Statut; spisak članova; molba za registraciju takmičara; pristupnica klubu; registracija takmičara i cenovnik PSS.

3.13. Iz priloženih dokaza, ostalo je nejasno da li je G. O. ili neko lice iz N. p. o. I. S. podnelo zahteve za licenciranje sportskih stručnjaka, kao i da li su klubovi ili sportski stručnjaci to uradili samostalno. P. s. S. u izjašnjenju navodi da N. p. o. I. S, niti njeni članovi, nikada nisu dostavili zvanične molbe za licenciranje sudija ili trenera. U dopuni pritužbe, G. O. navodi da su u prostorijama P. s. S. odbili da prime donetu dokumentaciju i kao svedokinju navodi D. J. sekretarku organizacije N. p. o. I. S. S druge stane, ni P. s. S. ni organizacija N. p. o. I. S, nisu dostavili ni jedno rešenje P. s. S. kojim se odbija zahtev za licenciranje sportskih stručnjaka, što dovodi do zaključka da za licenciranje sportskih stručnjaka N. p. o. I. S, osim upućenih pitanja, zvanično nisu ni podneti zahtevi.

3.14. Odlučujuća činjenica u konkretnom slučaju jeste da je na 15. sastanku održanom 20. juna 2012. godine, Predsedništvo P. s. S. donelo odluku o privremenom licenciranju plesnih stručnjaka među kojima se nalazi i D. J, članica N. p. o. I. S. S obzirom da je u dopuni pritužbe D. J. naznačena kao sekretarka N. p. o. I. S, njenim privremenim licenciranjem kao sportske stručnjakinje plesa, utvrđeno je da P. s. S. ne vrši diskriminaciju sportskih stručnjakinja na osnovu njihove pripadnosti N. p. o. I. S. Naime, ako je P. s. S. izdao licencu sportskoj stručnjakinji koja je članica organizacije N. p. o. I. S, neosnovano je tvrđenje da su podnositeljke pritužbe stavljene u nejednak položaj u odnosu na licencirane stručnjake koji nisu članovi organizacije N. p. o. I. S.

3.15. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti se nije upuštala u analizu da li je postupanjem P. s. S. ili/i N. p. o. I. S. izvršen neki drugi propust u radu ili delovanju, jer to nije u nadležnosti ovog državnog organa, te iz tih razloga nije uzimala u razmatranje podnete dokaze koji se ne odnose na diskriminaciju.

4. MIŠLjENjE

Neizdavanjem licenci sportskim stručnjakinjama N. p. o. I. S, P. s. S. nije prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba G.O. protiv P.S. zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim i drugim organizacijama u oblasti rada Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top