Pritužba GOF DS Pančevo protiv grada i Skupštine grada Pančeva zbog kršenja Odluke o ravnopravnosti polova

del. br. 336 datum: 4. 2. 2013.

 

MIŠLjENjE BR. 374/2012

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Gradski odbor Foruma žena Demokratske stranke Pančevo protiv Gradske uprave grada Pančeva zbog navoda da je Gradska uprava grada Pančeva i Skupština grada Pančeva na III Skupštinskog zasedanju održanom 3. avgusta 2012. godine, prekršila Odluku o ravnopravnosti polova („Sl. list grada Pančeva”, br. 7/2011).

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila M. T, predsednica Gradskog odbora Foruma žena Demokratske stranke Pančevo i navela da je Gradska uprava grada Pančeva i Skupština grada Pančeva na III Skupštinskom zasedanju prekršila Odluku o ravnopravnosti polova grada Pančeva.

1.2. U pritužbi je navedeno:

– da je konstitutivna sednica Skupštine grada Pančeva održana 26. juna 2012. godine, na kojoj su novim odbornicima u Skupštini grada verifikovani mandati. Ova sednica je nastavljena 6. jula 2012. godine, kada su izabrani predsednik Skupštine i njegov zamenik, a postavljene su i sekretarka i zamenica sekretarke Skupštine;
– da je III skupštinsko zasedanje održano 3. avgusta 2012. godine, na kome su razrešeni dužnosti dotadašnji direktori javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova kao i članovi upravnih i nadzornih odbora (u daljem tekstu UO i NO);
– da je Kadrovska komisija Skupštine grada (ovlašćeni predlagač) prilikom predlaganja kandidata za nove sazive UO i NO, za direktore javnih, javno komunalnih preduzeća i ustanova, prekršila Odluku o ravnopravnosti polova grada Pančeva;
– da su predsednik Gradskog veća i gradski većnici, usvajanjem liste kandidata za buduće direktore i članove UO i NO na sednici Gradskog veća koja prethodi skupštinskom zasedanju, takođe prekršili ovu Odluku;
– da su Odluku o ravnopravnosti polova prekršili i predsednik i potpredsednik Skupšitne grada Pančeva, kao i sekretarka i zamenica sekretarke, time što su uvrstili u dnevni red tačke koje su suprotne odredbama Statuta grada Pančeva i drugim propisima;
– da za obavljanje funkcije člana Gradskog veća nije imenovana ni jedna žena, čime se postupilo suprotno Odluci o ravnopravnosti polova grada Pančeva;
– da je čl. 4. Odluke o ravnopravnosti polova grada Pančeva propisano da je ovlašćeni predlagač dužan da prilikom imenovanja, postavljenja i izbora u organe javne vlasti predloži najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola;
– da su od 11 novoizabranih direktora svega dve žene, a da od 19 UO i NO u četiri nema ni jedne žene;
– da se prilikom imenovanja članova devet UO i NO nije poštovala i obezbedila ravnopravnost žena i muškaraca, jer je imenovano manje od 30% manje zastupljenog pola.

1.3. U dopuni pritužbe opisana je procedura kandidovanja, odabira predloga Odluke za imenovanje članica i članova UO i NO, kao i procedure glasanja na sednici Skupštine grada Pančeva, i između ostalog je navedeno:

– da političke partije koje participiraju u vlasti daju sekretarki Skupštine svoje predloge za imenovanje članica i članova UO i NO. Predloge iz redova zaposlenih dostavljaju i reprezentativne sindikalne organizacije javnih, javno komunalnih preduzeća i ustanova;
– da nakon toga sekretarka Skupštine taj predlog daje skupštinskim službama radi pripreme materijala koji se dostavlja Komisiji za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose;
– da tek nakon toga Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose donosi odluku o licima koja će biti imenovana za članice i članove UO i NO. Odluku pripremaju skupštinske službe, u skladu sa procedurama, na osnovu kojih se priprema sav materijal za skupštinsko zasedanje;
– da odbornici/ce dobijaju u materijalu za skupštinu pripremljene predloge odluka za imenovanje članica i članova UO i NO, kao i predloge za predsednike/ce i zamenike predsednika/ca;
– da se odbornici/ce izjašnjavaju na predlog odluke u celosti, odnosno glasanje se ne obalja za svako lice pojedinačno već za predlog svih 3, 5, 7 ili 9 lica koje imenuje Skupština grada;

1.4. Uz pritužbu i dopunu pritužbe podneti su i sledeći dokazi: a) Odluka o ravnopravnosti polova, b) rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova UO i NO i v) nekoliko rešenja o zameni pojedinih članova i članica (rešenja od 3. 8. 2012. i 19. 11. 2012. godine)

1.5. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije , pa je u toku postupka traženo izjašnjenje od gradonačelnika dr S. G, predsednika Skupštine grada Pančeva P. Ž. i predsednice Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Z. J.

1.6. U izjašnjenju na pritužbu predsednice Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Z. J, između ostalog je navedeno:

– da je Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose donela 27. jula 2012. godine zaključke kojim predlaže Skupštini grada Pančeva donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju vršilaca dužnosti direktora javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, do imenovanja direktora, a najduže jednu godinu;
– da su UO javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite obavezni da pre isteka vremena na koji su imenovani vršioci dužnosti direktora raspišu konkurs za izbor direktora;
– da se konkursi objavljuju javno u dnevnim listovima i da će Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada Pančeva u svom radu u potpunosti primenjivati odredbe Zakona o ravnopravnosti polova i Odluke o ravnopravnosti polova;
– da je prilikom izbora članova UO i NO javnih preduzeća, javno komunalnih preduzeća, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite grada Pančeva, Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada Pančeva donela zaključke kojim predlaže imenovanje 15 članova, a ne 19 UO i NO, pri čemu su u dva javno komunalna preduzeća predsednik, zamenik predsednika i članovi muškarci, ali su takođe u NO Doma omladine Pančevo, Doma zdravlja Pančevo i Centra za socijalni rad „Solidarnost” Pančevo sva tri člana žene;
– da je u UO i NO ostalih javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite grada Pančeva u potpunosti primenjena Odluka o ravnopravnosti polova i
– da Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada Pančeva preuzima obavezu da u svom daljem radu izvrši neophodne promene u sastavu izabranih članova UO i NO.

1.7. Iako je predsednica Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Z. J. dostavila izjašnjenje na pritužbu, uz koje je dostavljen i „Sl. list grada Pančeva”, br. 29 od 3. avgusta 2012. godine, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je zatražila dopunu izjašnjenja i to: dostavljanje liste kandidata i kandidatkinja sa koje su birani predsednici/ce, zamenici i zamenice predsednika/ca i članovi/ce UO i NO. Međutim, ova dopuna izjašnjenja, odnosno, lista nije dostavljena ni nakon isteka roka koji je bio ostavljen.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. U toku postupka utvrđeno je da je Skupština grada Pančeva na sednici održanoj 3. avgusta 2012. godine, donela rešenja o imenovanju predsednika/ca, zamenika i zamenica predsednika/ca, članova UO i NO.

2.2. Uvidom u „Sl. list grada Pančeva”, br. 29 od 3. avgusta 2012. godine, utvrđeno je i da je Skupština grada Pančeva donela rešenja kojima su imenovani vršioci dužnosti direktora javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe, izjašnjenja, kao i relevantne propise.

3.2. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je predmet analize ograničila na pitanje da li je prilikom imenovanja, postavljenja i izbora predstavnika organa javnih vlasti, ovlašćeni predlagač predložio najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola. U skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, Poverenica nije utvrđivala druge eventualne administrativne i proceduralne povrede u postupku koji je prethodio glasanju na sednici Skupštine grada Pančeva.

Pravni okvir

3.3. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima.

3.4. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da brojni obavezujući i neobavezujući dokumenti međunarodnih organizacija čija je Republika Srbija članica, ukazuju na potrebu otklanjanja svakog vida diskriminacije žena.

3.5. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima posebno garantuje jednakost muškaraca i žena u njihovom pravu da uživaju sva građanska i politička prava. U Pekinškoj deklaraciji i Platformi za akciju navedeno je da je osnaženje i unapređenje društvenog, ekonomskog i političkog statusa žena od osnovne važnosti za postizanje odgovorne i transparentne vlasti, te da nizak procenat žena među ekonomskim i političkim organima koji odlučuju na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou održava strukturalne barijere i nemogućnost pristupa, koje se moraju rešavati putem afirmativnih mera. Stoga, države treba da preduzmu mere kako bi obezbedile puno učešće u žena u strukturama vlasti i odlučivanja.

3.6. Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW, 1979) , koju je Republika Srbija ratifikovala, između ostalog, propisuje da su države članice u obavezi da se uzdrže od svakog postupka ili prakse diskriminacije žena i da obezbede da javni organi i institucije postupaju u skladu sa ovom obavezom. Ratifikacijom ove Konvencije, Srbija se obavezala da u svim oblastima, a posebno u političkoj, društvenoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi, preduzima odgovarajuće mere kako bi obezbedio potpun razvoj i napredak žena, kako bi im se garantovalo ostvarivanje i uživanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, ravnopravno sa muškarcima.

3.7. Ustav Republike Srbije jemči ravnopravnost žena i muškaraca . Ustavom je propisana i zabrana diskriminacije, neposredne ili posredne, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Pored toga, čl. 15. propisano je da država jemči ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti.

3.8. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u čl. 4. propisuje da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbom čl. 20. ovog zakona određeno je da diskriminacija na osnovu pola postoji ako se postupa protivno načelu ravnopravnosti polova, odnosno načelu poštovanja jednakih prava i sloboda žena i muškaraca u političkom, ekonomskom, kulturnom i drugom aspektu javnog, profesionalnog, privatnog i porodičnog života. Odredbom člana 14. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da se posebne mere ne smatraju diskriminacijom ako su uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju.

3.9. Zakonom o ravnopravnosti polova uređuje se stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i obaveza, preduzimanje posebnih mera za sprečavanje i otklanjanje diskriminacije zasnovane na polu i rodu i postupaka pravne zaštite lica izloženih diskriminaciji. Organi jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih nadležnosti, obezbeđuju ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti, ali i podstiču i unapređuju i ravnopravnost polova.

3.10. Odlukom o ravnopravnosti polova grada Pančeva uređeno je stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i obaveza u organima grada Pančeva i javnim preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima čiji je osnivač grad Pančevo. Princip ravnopravnosti polova obezbeđuje se prilikom kandidovanja za izbore na funkcije i prilikom imenovanja, postavljenja i izbora u organe javne vlasti. Pored toga, propisano je i da je prilikom imenovanja, postavljenja i izbora predstavnika organa javnih vlasti, ovlašćeni predlagač dužan da predloži najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

Analiza priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.11. Poverenica najpre konstatuje da predstavnici Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose nisu dostavili traženu dopunu izjašnjenja, odnosno, nisu dostavili listu sa koje su birani predsednici/ce, zamenici i zamenice predsednika/ca i članovi/ce UO i NO. Budući da je podnosilac pritužbe izneo činjenice i ponudio dokaze kojima je učinio verovatnim da je izvršen akt diskriminacije, teret dokazivanja da usled takvog akta nije došlo do povrede načela jednakosti snosi Gradska uprava grada Pančeva, odnosno, Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, saglasno čl. 45. Zakona o zabrani diskriminacije i čl. 49. Zakona o ravnopravnosti polova.

3.12. S obzirom da navedena lista nije dostavljena, nisu osporeni navodi iz pritužbe da su prilikom izbora predstavnika/ca UO i NO prekršene odredbe Odluke o ravnopravnosti polova grada Pančeva, kojom je propisano da je ovlašćeni predlagač dužan da prilikom imenovanja, postavljenja i izbora u organe javne vlasti predloži najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

3.13. Takođe, na osnovu pritužbe sa prilozima i izjašnjenja na pritužbu sa prilozima može se zaključiti da Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose nije predložila imenovanje članova UO i NO javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite u skladu sa Odlukom o ravnopravnosti polova grada Pančeva jer njeni predlozi nisu imali najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola. Ovaj zaključak se može izvesti iako nisu dostavljeni navedeni predlozi, jer je Skupština grada Pančeva usvojila predloge u celosti, pa iz činjenice kakva je sada polna struktura UO i NO, jasno proizlazi kakvi su bili predlozi Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose.

3.14. U postupku je takođe utvrđeno da je Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose donela zaključke kojima je predložila Skupštini grada Pančeva donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju vršilaca dužnosti direktora javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, do imenovanja direktora, a najduže jednu godinu.

4. MIŠLjENjE

4.1. Zaključcima kojim je predloženo imenovanje vršilaca dužnosti direktora, članova upravnih i nadzornih odbora javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite grada Pančeva, Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada Pančeva nije predložila najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola, odnosno, nije postupila u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, Zakonom o ravnopravnosti polova i Odlukom o ravnopravnosti polova grada Pančeva.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Komisiji za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada Pančeva da preduzme neophodne radnje kako bi se sastav izabranih članova upravnih i nadzornih odbora uskladio sa anitdiskriminacionim propisima Republike Srbije i Odlukom o ravnopravnosti polova grada Pančeva.
Potrebno je da Komisiji za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose grada Pančeva obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o planiranim merama u cilju sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.
Ukoliko Komisiji za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose grada Pančeva ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstva javnog informisanja i na drugi pogodan način.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba GOF DS Pančevo protiv grada i Skupštine grada Pančeva zbog kršenja Odluke o ravnopravnosti polova Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top