Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Mišlјenje na Nacionalni pregled o ostvarenom napretku u sprovođenju Pekinške deklaracije i platforme za akciju + 25

011-00-11/2019-03 datum: 23. april 2019.godine     VLADA REPUBLIKE SRBIJE Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost   Beograd, Nemanjina 11   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENјE na Nacionalni pregled o ostvarenom napretku u sprovođenju Pekinške deklaracije i platforme za akciju +25     Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu Pravilnika o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom

del. br.  07-00-291/2019-02        datum: 30. maj 2019. godine     SENAT UNIVERZITETA U BEOGRADU   11000 Beograd Studentski trg 1     Predmet: Inicijativa za izmenu Pravilnika o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom     Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se Udruženje studenata sa hendikepom, ukazujući na odredbe Pravilnika o utvrđivanju prava na…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

011-00-13/2018-02 datum: 29. maj 2018. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENјE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije   Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je dopisom broj: 011-00-342/2018-05 od 7. maja 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu оdnоsnо stаvlјаnjе vаn snаgе Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

011-00-6/2019-02 datum: 22.3.2019. godine     MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE BRANKO RUŽIĆ, ministar   11000 BEOGRAD Birčaninova br. 6     Poštovani gospodine Ružiću, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u skladu sa ovlašćenjem iz člana 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije[1], kojim je propisano da Poverenik prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog pravilnika o načinima prepoznavanja oblika zlostavlјanja, zloupotrebe, diskriminacije i nasilјa nad decom u sportu

011-00-00001/2019-02 datum: 30.1.2019.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENјE na Predlog pravilnika o načinima prepoznavanja oblika zlostavlјanja, zloupotrebe, diskriminacije i nasilјa nad decom u sportu   Ministarstvo omladine i sporta je dopisom broj 011-00-12/2018-03 od 21.1.2019. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Predlog pravilnika o načinima prepoznavanja oblika…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u predškolskoj ustvanovi

011-00-14/2018-02 datum: 13. 12. 2018. godine     MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Mladen Šarčević, ministar   11000  BEOGRAD Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u predškolskoj ustvanovi   Poštovani gospodine Šarčeviću, U skladu sa članom 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije[1],…

Opširnije →
Inicijativu za izmenu člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

011-00-00004/2019-02 datum: 8.2.2019.     MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA Zoran Đorđević, ministar   11000 BEOGRAD Nemanjina br.22-26       Predmet: Inicijativa za izmenu člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom   Poštovani gospodine Đorđeviću, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se više organizacija koje se bave zaštitom…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu standarda u postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova

6-00-1/2018-02 datum: 9.1.2019.     NACIONALNO TELO ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANјU   11000 Beograd Bulevar Mihajla Pupina 2       Predmet: Inicijativa za izmenu standarda u postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, razmatrajući položaj žena u oblasti visokoškolskog obrazovanja, došao je do zaklјučka da se na…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja

Del. br. 011-00-63/2018-03 datum:  27.12.2018. godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLjENјE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-00461/2018-28 od 17. decembra 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu…

Opširnije →
Inicijativa za dopunu Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju

del. br. 011-00-00061/2018-02   datum: 17.12.2018. godine   MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Beograd, Nemanjina 22-26   Predmet: Inicijativa za dopunu Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju   Poštovani gospodine Nedimoviću, U skladu sa članom 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije[1] kojim je, pored ostalog, propisano da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti inicira donošenje…

Opširnije →
back to top