Druga lična svojstva

Mišljenje po pritužbi N. V. protiv Opštine Senta i JP E. zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja u postupku pred organima javne vlasti

07-00-259/2018-02 datum: 10.8.2018. godine                                                  MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je N. V. iz S. podnela protiv Opštine Senta i Javnog preduzeća „E.ˮ S, a zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja kao ličnog svojstva. U pritužbi je navedeno da je usvajanje i primena Pravilnika o načinu raspodele i obračunu troškova…

Opširnije →
52-2018 J. Ž. protiv Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Niša i Grada Niša zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u postupku pred organima javne vlasti

07-00-60/2018-02 datum: 8. 7. 2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela J.Ž. protiv Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Niša i Grada Niša zbog diskriminacije na osnovu prebivališta kao ličnog svojstva. U pritužbi je navedeno da J. Ž. nije priznato pravo na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete…

Opširnije →
Mišljenje na pritužbu K.S. protiv Fondacije M.T.G.B. e.v. zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja u oblasti kulture, umetnosti, sporta

07-00-532/2017-02 datum: 9.3.2018.                                                  MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela K.S. u ime svoje maloletne kćerke S.S, protiv Fondacije M.T.G.B. zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja. U pritužbi je između ostalog navela da se njena kćerka S.S. prijavila na konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima srednjih škola, koji je…

Opširnije →
Mišljenje na Pritužbu J.J.T. protiv A.S. i A.A. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u pružanju zdravstvenih usluga

07-00-529/2017-02 datum: 5.3.2018.     MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe advokatkinje J. J. T, koja je podneta u ime i uz saglasnost M. R, protiv psihologa A. S. i dr A. A, specijaliste medicine rada, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja M. R. U pritužbi je navedeno da je zbog…

Opširnije →
Mišljenje na Pritužbu Č.A. protiv AD A.N.T.B. ADVS A.S. d.o.o. ASGS zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja prilikom pružanja javnih usluga

07-00-343/2017-02 datum: 29.01.2018.     MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Č.A. protiv pravnih lica A.D.A. N.T., B. (u dalјem tekstu A.T.N.), A.D.z.v.s.A.S. B. (u dalјem tekstu: a.d.A.S.) i protiv d.o.o. z.p.u. A.S. B. (u dalјem tekstu: d.o.o A.S.G.S. ), zbog diskriminacije njegovog maloletnog sina V. A. na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi…

Opširnije →
Mišlјenje Sindikata protiv „R.“ a.d. zbog diskriminatornog postupanja prema zaposlenoj zbog ličnog svojstva člana porodice – članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama

07-00-499/2017-02 datum: 21.3.2018.                                                    MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Sindikata r. g. i IGM S, podnete u ime i uz saglasnost D. S. protiv poslodavca kompanije „R.“ a.d. M. Z. i A. S. generalnog direktora, zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva člana porodice D. S. – članstva u političkim, sindikalnim…

Opširnije →
Pritužba J.Č. protiv OŠ F.K.F. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

бр. 07-00-168/2017-02  датум: 25.7.2017.                                                 MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe J. Č, u ime maloletnog sina D. Č., protiv OŠ „F. K. F.“ u B, zbog diskriminacije deteta na osnovu zdravstvenog stanja. U toku postupka utvrđeno je da je D.Č. učenik prvog razreda OŠ „F. K. F.“ u B, da mu…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi S.R. protiv RFZO-f.SM. i I. ,RFZO D. na osnovu zdravstvenog stanja u postupku pred organima javne vlasti

07-00-00384/2017-02 datum: 12.1.2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe S.R. iz I. protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sremska Mitrovica, Ispostava Inđija, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. Podnositelјka pritužbe je navela da je u izveštajima lekara specijaliste i u otpusnim listama navedeno da boluje od…

Opširnije →
Pritužba Đ.A. protiv osnovne škole I zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

07-00-259/2017-02 datum: 12.10. 2017.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela Đ. A. iz S, u ime maloletne ćerke G. S, protiv OŠ „I.” u S. i direktora N.M. U pritužbi je navedeno da učenica G. S. boluje od neizlečive bolesti i da je u školi bila izložena vršnjačkom nasilјu…

Opširnije →
Pritužba I K protiv D d o o zbog diskriminacije po osnovu članstva u udruženju u oblasti rada i zapošlјavanja

07-00-00555/2016-02 datum: 12.6.2017.                                                    MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe I.K. iz U. protiv kompanije PTP „D.“ DOO iz K. (u dalјem tekstu: PTP „D.“), zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji. Podnosilac je u pritužbi, između ostalog, naveo da menadžment prodajnog objekta u K. u kojem je zaposlen, od…

Opširnije →
back to top