Inicijativa za izmenu člana 12. stava 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

br. 011-00-9/2021-02 datum: 1.10. 2021. godine

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

Siniša Mali, ministar

11000 BEOGRAD

Kneza Miloša 20

 

Predmet: Inicijativa za izmenu člana 12. stava 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda[1]

 

Poštovani gospodine Mali,

Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom (NOOIS) sa molbom za pružanje podrške inicijativi za izmenu člana 12. stava 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (u daljem tekstu: Uredba).

 

NOOIS, je kao što Vam je poznato, reprezentativna organizacija koja zastupa interese oko 800.000 osoba sa invaliditetom, njihovih zakonskih zastupnika i članova porodica okupljenih u 15 saveza osoba sa invaliditetom i u čijoj je mreži više od 500 lokalnih udruženja. U svom obraćanju Povereniku, NOOIS navodi da većina članica NOOIS-a ima sedište u nepokretnostima uzetim u zakup od lokalnih samouprava.

Predstavnici NOOIS-a su, takođe u dopisu, naveli da je odredbama člana 12. stava 7. Uredbe propisano da se poslovni prostor može dati u zakup između ostalog i „humanitarnim organizacijama koje imaju za cilj pomoć oboleloj deci i licima sa invaliditetom, uz obavezu plaćanja zakupa u visini od 20% procenjene tržišne visine zakupnine“. Njihova inicijativa se odnosi na izmenu koja bi humanitarnim organizacijama koje imaju za cilj pomoć oboleloj deci i licima sa invaliditetom koje poslovni prostor ne koriste za sticanje prihoda  omogućila da zakupljuju poslovni prostor uz obavezu plaćanja zakupnine u visini do 10% od procenjene tržišne visine zakupnine.

NOOIS je izrazio duboku zabrinutost zbog činjenice da „striktna primena Uredbe predstavlja udar na ograničene resurse stotina lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom širom Srbije i može dovesti do njihovog gašenja, pošto ove organizacije, po pravilu, nisu u mogućnosti da plate zakupnine u visini propisanoj Uredbom“.  Navedeno je i da su organizacije osoba sa invaliditetom u prošlosti najčešće plaćale beneficirane zakupnine poslovnog prostora koje su, po pravilu, bile nekoliko puta niže od 20% procenjene tržišne visine zakupnine. Organizacije su ulagale i u adaptaciju prostora, kako bi ih učinile dostupnim, s obzirom da prostori to, uglavnom, nisu bili, te su ulagale sporadična donatorska sredstva u prostor.

Predstavnici NOOIS-a su, između ostalog, podsetili da su organizacije osoba sa invaliditetom neprofitne i nemaju dodatne prihode, mimo projektnog finansiranja osnovnih aktivnosti. One na lokalnom nivou najčešće pružaju različite usluge (savetodavno psihološka podrška, obuke za samostalni život edukativne radionice, radno okupacione i kreativne radionice, socijalne usluge, usluge fizikalne terapije i rehabilitacije, sportsko rekreativne aktivnosti itd. Takođe, sprovodeći javne radove poslednjih deset godina, ove organizacije zapošljavaju i radno angažuju one kategorije osoba sa invaliditetom koje najteže dolaze do posla, čime doprinose da porodice ovih osoba unaprede kvalitet života, kao i da lokalne zajednice podignu svest o položaju pripadnika ove ranjive grupe.

NOOIS se i tokom vanrednog stanja obraćao Povereniku ukazujući na probleme u finansiranju aktivnosti organizacija osoba sa invaliditetom, zbog čega je Poverenik uputio i preporuku mera za unapređenje ravnopravnosti Ministarstvu finansija navodeći da je potrebno omogućiti isplatu sredstava i osigurati dalje finansiranje njihovih aktivnosti u kontinuitetu, kako bi se obezbedilo redovno funkcionisanje, sprečio prestanak aktivnosti i pružile neophodne usluge podrške za članove ovih udruženja, naročito u periodu vanrednog stanja[2].

 

Članom 12. stav 7. Uredbe propisano je da se humanitarnim organizacijama koje imaju za cilj pomoć oboleloj deci i licima sa invaliditetom, udruženjima građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite, zaštite životne sredine, parlamentarnim političkim strankama, koji poslovni prostor ne koriste za sticanje prihoda, dobrovoljnim organizacijama koje učestvuju u spasilačkim akcijama, licima koja obavljaju delatnost starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti određenih Pravilnikom o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/12), kao i udruženjima koja ostvaruju saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove odbrane u oblastima od značaja za odbranu ili koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, može se dati u zakup poslovni prostor, uz obavezu plaćanja zakupnine u visini od 20% od procenjene tržišne visine zakupnine.

 

Odredbama člana 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije[3] propisano je da Poverenik prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije.

Polazeći od navedenog, a s obzirom da period pandemije još nije okončan, posebno imajući u vidu posledice koje je izazvao virus Kovid-19 po funkcionisanje i finansiranje organizacija, molimo Vas da razmotrite mogućnost izmene Uredbe u delu koji se odnosi na smanjenje obaveze plaćanja zakupnine udruženja.

S tim u vezi, molimo Vas da nas obavestite o preduzetom.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 16/2018

[2] Dopis Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Ministarstvu finansija od  21. 4.2020. godine, dostupno na linku: http://ravnopravnost.gov.rs/preporuka-mera-ministarstvu-finansija/

[3] „Službeni glasnik RS”, broj  22/09 i 52/21

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconInicijativa za izmenu člana 12. stava 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top