Иницијатива за измену члана 12. става 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

бр. 011-00-9/2021-02    датум: 1.10. 2021. године

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Синиша Мали, министар

11000 БЕОГРАД

Кнеза Милоша 20

 

Предмет: Иницијатива за измену члана 12. става 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда[1]

 

Поштовани господине Мали,

Поверенику за заштиту равноправности обратила се Национална организација особа са инвалидитетом (НООИС) са молбом за пружање подршке иницијативи за измену члана 12. става 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: Уредба).

 

НООИС, је као што Вам је познато, репрезентативна организација која заступа интересе око 800.000 особа са инвалидитетом, њихових законских заступника и чланова породица окупљених у 15 савеза особа са инвалидитетом и у чијој је мрежи више од 500 локалних удружења. У свом обраћању Поверенику, НООИС наводи да већина чланица НООИС-а има седиште у непокретностима узетим у закуп од локалних самоуправа.

Представници НООИС-а су, такође у допису, навели да је одредбама члана 12. става 7. Уредбе прописано да се пословни простор може дати у закуп између осталог и „хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, уз обавезу плаћања закупа у висини од 20% процењене тржишне висине закупнине“. Њихова иницијатива се односи на измену која би хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом које пословни простор не користе за стицање прихода  омогућила да закупљују пословни простор уз обавезу плаћања закупнине у висини до 10% од процењене тржишне висине закупнине.

НООИС је изразио дубоку забринутост због чињенице да „стриктна примена Уредбе представља удар на ограничене ресурсе стотина локалних организација особа са инвалидитетом широм Србије и може довести до њиховог гашења, пошто ове организације, по правилу, нису у могућности да плате закупнине у висини прописаној Уредбом“.  Наведено је и да су организације особа са инвалидитетом у прошлости најчешће плаћале бенефициране закупнине пословног простора које су, по правилу, биле неколико пута ниже од 20% процењене тржишне висине закупнине. Организације су улагале и у адаптацију простора, како би их учиниле доступним, с обзиром да простори то, углавном, нису били, те су улагале спорадична донаторска средства у простор.

Представници НООИС-а су, између осталог, подсетили да су организације особа са инвалидитетом непрофитне и немају додатне приходе, мимо пројектног финансирања основних активности. Oне на локалном нивоу најчешће пружају различите услуге (саветодавно психолошка подршка, обуке за самостални живот едукативне радионице, радно окупационе и креативне радионице, социјалне услуге, услуге физикалне терапије и рехабилитације, спортско рекреативне активности итд. Такође, спроводећи јавне радове последњих десет година, ове организације запошљавају и радно ангажују оне категорије особа са инвалидитетом које најтеже долазе до посла, чиме доприносе да породице ових особа унапреде квалитет живота, као и да локалне заједнице подигну свест о положају припадника ове рањиве групе.

НООИС се и током ванредног стања обраћао Поверенику указујући на проблеме у финансирању активности организација особа са инвалидитетом, због чега је Повереник упутио и препоруку мера за унапређење равноправности Министарству финансија наводећи да је потребно омогућити исплату средстава и осигурати даље финансирање њихових активности у континуитету, како би се обезбедило редовно функционисање, спречио престанак активности и пружиле неопходне услуге подршке за чланове ових удружења, нарочито у периоду ванредног стања[2].

 

Чланом 12. став 7. Уредбе прописано је да се хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, парламентарним политичким странкама, који пословни простор не користе за стицање прихода, добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, лицима која обављају делатност старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности одређених Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС”, број 56/12), као и удружењима која остварују сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или која негују традиције ослободилачких ратова Србије, може се дати у закуп пословни простор, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 20% од процењене тржишне висине закупнине.

 

Одредбама члана 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[3] прописано је да Повереник прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације.

Полазећи од наведеног, а с обзиром да период пандемије још није окончан, посебно имајући у виду последице које је изазвао вирус Ковид-19 по функционисање и финансирање организација, молимо Вас да размотрите могућност измене Уредбе у делу који се односи на смањење обавезе плаћања закупнине удружења.

С тим у вези, молимо Вас да нас обавестите о предузетом.

 

[1] „Службени гласник РС”, број 16/2018

[2] Допис Повереника за заштиту равноправности Министарству финансија од  21. 4.2020. године, доступно на линку: https://ravnopravnost.gov.rs/preporuka-mera-ministarstvu-finansija/

[3] „Службени гласник РС”, број  22/09 и 52/21

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconИницијатива за измену члана 12. става 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top