SAOPŠTENjE

Nakon  obraćanja roditelja i povodom  navoda u medijima da je Predškolska ustanova „Dečji dani“ u čijem sastavu je 11 vrtića,  odlučila da od 08. maja deca sa alergijama i drugim zdravstvenim problemima ne dobijaju adekvatne obroke i da te obroke treba da obezbede roditelji,  poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da bi takva odluka  bila diskriminatorna.

Obezbeđivanje ishrane, je zakonska obaveza predškolske ustanove, a prevaljivanje ove obaveze na teret roditelja može biti opravdan samo u izuzetnim slučajevima. Rad predškolskih ustanova treba da bude organizovan tako da uvažava individualne potrebe deteta, uključujući specifičnosti i u vezi sa ishranom. Sa aspekta antidiskriminacionih propisa neprihvatljivo je da se deci koja su pod posebnim režimom ishrane iz bilo kog razloga ne obezbeđuje hrana koja je u skladu sa specifičnim zahtevima jer može doći do diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja. Prema navodima roditelja, takva odluka doneta je zbog nedostatka finansijskih sredstava i kadrova za pripremu i distribuciju hrane, što ne može biti opravdanje, navodi Janković i ukazuje da su finansijska sredsva uvek manje ili više limitirana ali se mogu nadomestiti njihovom  preraspodelom   ili primenom principa solidarnosti.

Poverenica ističe da su u praksi institucije postojali slični slučajevi koji su nakon donetih mišljenja i preporuka uspešno rešeni zbog čega je važno da se postignuti standardi i niovo ostvarenih prava ne umanjuju. Najbolji interes deteta važan je princip proklamovan Konvencijom o pravima deteta, koji treba da bude primenjen u svim aktivnostima koje se tiču dece.  Zbog svega neavedenog neophodan je veliki oprez prilikom donošenja svih odluka u vezi sa pravima dece, zbog čega poverenica Janković očekuje da se ova odluka preispita i uskladi sa antidiskriminacionim propisima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top